Výrobný postup trecieho mechanizmu

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VÝROBNÝ POSTUP TRECIEHO MECHANIZMU0001 Tento vynález sa týka výrobného postupu mechanizmu, ktorý obsahuje trecie obloženie.0002 Obvykle je trecí disk spojky rotačne pevne spojený s hriadeľom,nazývaným hnaný, a vkladá sa medzi reakčný kotúč apritlačný kotúč spojkového mechanizmu, ktoré sú pevne rotačne spojené s takzvaným hnacím0003 Počas spojenia prítlačný kotúč pritiáča trecie mechanizmy trecieho kotúča spojky o reakčný kotúč, čím sa moment sily hnacieho hriadeľa prenáša na hnaný hriadeľ.0004 Postup podľa preambuly patentového nároku 1 je známy z DE-A-37 12 715.0005 Klasický trecí mechanizmus, opisaný v dokumente FR 2 916 028, v mene prihlasovateia, obsahuje trecie obloženie upevnené na kovový nosič. Cez obloženie a nosič sa prevŕtajú prvé otvory s konštantným priemerom. Potom sa prevŕtajú druhé otvory cez trecie obloženie a nosič pomocou zahĺbovacieho rezného nástroja, ktorý obsahuje prvú časť s malým priemerom na prevŕtanie trecieho obioženia a nosiča a druhú časť s väčším priemerom na odobratie materiálu v časti, ktorá je iba v hrúbke trecieho obioženia, aby sa vytvorilo zahĺbenie.0006 Výroba takéhoto trecieho mechanizmu je relatívne zložitá a drahá. Prevŕtanie kovových nosičov môže byt navyše náročné, ak majú tieto nosičevyššiu tvrdosť. napríklad, ak sú z kalenej ocele. Použité vrtáky sa potom0007 Tento vynález má predovšetkým za cieľ priniesť jednoduché, účinnéa úsporné riešenie týchto problémov.0008 Preto navrhuje výrobný postup trecieho mechanizmu vyššie opísaného typu, charakteristický tým, že obsahuje etapy spočívajúce vtom, že- sa vytvoria prvé otvory prvého priemeru pomocou razenia, ktoréprechádza cez trecie obioženie a nosič- sa vytvoria druhé otvory druhého priemeru pomocou razenia, ktoré prechádza cez trecie obioženie a nosič, a opracovaním sa rozšíri priemer prvých častí druhých otvorov na celej hrúbke trecieho obloženia.0009 Podľa výhodného spôsobu realizácie sa rozšírenie prvej časti druhých otvorov realizuje prevŕtaním obloženia pomocou vrtáku s plochým0010 Operácia razenia je lacná a realizačne menej zložitá ako operácia klasického vŕtania. Razenie je možné jednoducho realizovať, aj ked má opracovávaný materiál vysokú tvrdosť. Použitie vrtáku s plochým hrotom je navyše menej zložité a menej nákladné ako použitie rezného nástroja0011 Tento vynález sa takisto týka trecieho disku spojky, vybaveného trecimi mechanizmami, ktoré obsahujú trecie obioženie upevnené na kovový nosič a prvé otvory s konštantným priemerom, vytvorené priečne cez obioženie a nosič, charakteristického tým, že obsahuje druhé otvory, ktoré obsahujú prvú časť s prvým priemerom, ktorá prechádza cez obioženie, a druhú časť s druhým priemerom, ktorý je menší ako prvý priemer, vyrezanú cez nosič nástrojom typu vyrezávania razením.0012 Na opracovanie druhých otvorov nie je teda nutné používať nástroj zahĺbenia obloženia, ktorý súčasne prederaví kovový nosič s časťou nástroja vrtákového typu. Výroba trecieho mechanizmu podľa tohto vynálezu je teda menej nákladná.0013 Podľa jedného variantu je priemer prvých otvorov rovnaký ako prvý0014 Tento vynález sa takisto týka nosného disku trecieho mechanizmu,ktorý obsahuje trecie mechanizmy vyššie oplsaného typu, upevnené na protiľahlé strany pomocou nitov namontovaných do otvorov disku a do príslušných druhých otvorov trecich mechanizmov, charakteristického tým, že prvé otvory trecich mechanizmov, upevnených na jednu stranu disku, sú zarovnané s druhými otvormi ďalších trecich mechanizmov, upevnených na druhej strane disku.0015 Prvé otvory slúžia na prechod nitovacieho nástroja, ktorého úlohou je vytvoriť, deformáciou nitu, prirubu alebo hlavičku upevnenia príslušnéhotrecieho mechanizmu na disk. 0016 Disk je výhodne progresívnym diskom.0017 Tento vynález je možné lepšie pochopit aďalšie podrobnosti,vlastnosti a výhody tohto vynálezu budú jasnejšie po prečítaní nasledujúceho opisu, ktorý slúži ako nevyčerpávajúci priklad aodvoláva sa na priložené obrázky, na ktorých- obrázok 1 je pohľad v axiálnom reze na trecí disk podľa tohto vynálezu- obrázok 2 je pohľad v axiálnom reze na časť trecieho disku spojky, ktorý zvlášť znázorňuje upevnenie trecich mechanizmov na nosný disk trecieho mechanizmu pomocou nitov- obrázky 3 až 5 sú pohľady znázorňujúce jednotlivé etapy prevŕtania trecieho mechanizmu podľa tohto vynálezu.0018 Trecl disk suchej spojky 1 podľa tohto vynálezu je znázornený na obrázku 1. Obsahuje trecie mechanizmy 2, upevnené na okraji nosného disku trecieho mechanizmu 3, na obidvoch stranách tohto disku. Disk 3 je namontovaný na drážkovaný náboj 4 prostredníctvom zariadenia torzného0019 Disk je progresívnym diskom 3, napriklad typu, ktorý je znázornený na obrázkoch 7 a 8 patentovej prihlášky FR 1 304 067. Tento disk 3 je vo formeprstenca, ktorého vonkajší obvod je rozdelený na fragmenty tak, aby vytvárali Iopatky pevne spojené s prstencom. Tieto Iopatky sú zvlnené a sú striedavo ohnuté tak, aby obsahovali diely posunuté do jednej aj druhej strany od stredovej roviny. Tieto Iopatky môžu byť pružne deformované pri axiálnom približovaní alebo vzďalovaní trecích mechanizmov 2, upevnených na obidvoch0020 Každý trecí mechanizmus 2 obsahuje, ako je to lepšie vidieť na obrázku 2, jedno trecie obloženie 6, prilepené na kovový nosič 7, tvorený tenkým plechom z ocele alebo pliešku. Vo jednom variante je trecie obloženie 6 pripojené na kovový nosič 7 odlievanim bez pridávania lepidla. Bežné trecie obloženie, určené pre turistické motorové vozidlá, má hrúbku 3 mm a bežné trecie obloženie, určené pre priemyselné vozidlá, predovšetkým pre nákladné vozidlá, má hrúbku 4,5 mm. Nosiče 7 majú hrúbku rádovo niekolko desatín0021 Každý trecí mechanizmus 2 obsahuje prvé otvory 8 s konštantným priemerom, vytvorené cez obloženie 6 a nosič 7, a druhé otvory 9, obsahujúce prvú časť 10 (obrázok 5) s prvým priemerom D 1, prechádzajúcim cez obloženie 6, a druhú časť 11 s druhým priemerom D 2, ktorý je menší ako prvý priemer D 1, a ktorý prechádza cez nosič 7. Priemer prvých otvorov 8 môže byť rovnaký ako prvý priemer D 1 druhých otvorov 9.0022 Trecie mechanizmy 2 sú upevnené na protilahlých stranách nosného disku trecieho mechanizmu 3 pomocou nitov 12, namontovaných do otvorov disku 3, a do príslušných druhých otvorov 9 trecích mechanizmov 2. Okrem toho sú prvé otvory 8 trecích mechanizmov, upevnené na jednu stranu disku 3,zarovnané s druhými otvormi 9 trecích mechanizmov 2, upevnených na druhej0023 Ďalej je opísaný postup vŕtania trecích mechanizmov s odkazom na obrázky 3 až 5.0024 Neprevŕtaný trecí mechanizmus je schematicky znázornený na

MPK / Značky

MPK: F16D 13/64

Značky: postup, trecieho, mechanizmu, výrobny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e15056-vyrobny-postup-trecieho-mechanizmu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výrobný postup trecieho mechanizmu</a>

Podobne patenty