Zariadenie na vulkanizovanie pneumatík pre motorové vozidlá s vyhrievaným lisom

Číslo patentu: E 14542

Dátum: 24.11.2009

Autori: Ramm Michael, Fricke Bernd, Primke Boris, Hackbarth Rolf

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na vulkanizovanie pneumatik pre motorové vozidláVulkanizácia pneumatík sa uskutočňuje vo vyhrievaných lísoch, pri ktorých sa nevulkanizovaný plášť pneumatiky vloží do vhodných tvarovacích segmentov a za pôsobenia tepla ako aj tlaku sa vulkanizuje. Na vnútomej strane pneumatiky sa na pneumatiku priloží flexibilný mech, ktorý sa napája pamým vykurovacím médiom atýmto spôsobom sa nevulkanizovanému plášťu pneumatiky zvnútomej strany privádza energia potrebná na vulkanizáciu. Privádzanie vulkanizačnej energie cez vnútomú stranu pneumatiky sa označuje ako vnútomý ohrev. Potrebné Vulkanizačné teploty a trvanie vulkanizácie sú závisléod rôznych parametrov, napríklad od typu pneumatiky.Je bežné merať teplotu vykurovacieho média, ktoré sa privádza do mechu. Pri bežných vyhrievaných lisoch sú snímače teploty umiestnené napríklad v potrubných rozvodoch alebo na stredovom mechanizme. Iné usporiadanie snímača teploty publikuje US 5,055,245,vktorom je snímač teploty vdutom priestore vykurovacieho média umiestnený priamo nad otvorom prívodu vykurovacieho média. Podstatnou nevýhodou tohto typu umiestnenia snímača teploty je to, že teplota sa meria na miestach, ktoré sú vzdialené od vulkanizovanej pneumatiky. Pri tomto type merania teploty je možné klamlivo predpokladať, že teplota je na všetkých miestach vo vykurovacom médiu homogénne rozdelená a konštantná. V mechu alebo v bezprostrednej blízkosti vnútomej strany mecha sa ale môže teplota značne odlišovaťod teploty na vzdialene ležiacom mieste. EP 14 l 5795 A 2 uverejňuje zariadenie na meranie teploty vo vulkanízačnom mechu.zariadenia, pri ktorých sa uskutočňuje meranie teploty.Úlohou vynálezu bolo navrhnutie zariadenia na vulkanizácíu pneumatík pre motorové vozidlá, prostredníctvom ktorého je možne uskutočniť meranie vulkanizačnej teplotyna relevantných miestach vnútorného ohrevu. Úloha bola vyriešená podľa nároku l.Výhodu vynálezu je potrebné vidieť najmä v tom, že prostredníctvom snímača teploty sa meranie teploty uskutočňuje priamo na miestach vnútomého ohrevu, ktoré sú relevantnés ohľadom na vulkanizácíu, a prostredníctvom regulácie vykonanej pomocou tohto merania sakaždá pneumatika vulkanizuje optimálne.Radiačný pyrometer meria teplotu priamo na vnútornej strane vykurovacieho mecha. Meranie teploty sa tak uskutočňuje priamo na miestach vnútorného ohrevu, ktoré sú relevantné s ohľadom na vulkanizáciu a na ktorých dochádza k prenosu tepla na pneumatiku pre motorové vozidlá určenú na vulkanizáciu. Pri odchýlke od krivky požadovanej teploty je pomocou príslušného regulačného algoritmu možné presnejšie doregulovanie potrebnej teploty. Týmto spôsobom je možné vyrobiť pneumatiky pre motorové vozidlá, ktoré vykazujú vysokú kvalitu výroby. Ďalšia výhoda spočíva vtom, že prostredníctvom presnejšieho merania teploty na relevantných miestach vnútorného ohrevu je taktiež umožnené lepšievedenie výroby, ktoré je spojene s úsporou energie alebo skrátenými časmi ohrevu.Je navrhované, aby radiačný pyrometer meral teploty na presne vopred určených pozíciách na vnútomej strane mecha. Radiačný pyrometer môže byt nasmerovaný v dutom priestore mecha tak, aby na presne vopred určených pozíciách meral relevantné teploty povrchu mecha. Týmto spôsobom je možné monitorovať najmä miesta vulkanizovaných pneumatík pre motorové vozidlá, ktoré sú kritické sohľadom na ohrev arozhodujúcoovplyvňujú kvalitu produktu pneumatiky pre motorové vozidlá.Vo výhodnom zlepšení vynálezu je navrhované, aby racliačný pyrometer meral teploty na vnútomej strane mecha, na pozícii na vnútomej strane mecha, na ktorej protiľahlo dosadá rameno pneumatiky pre motorové vozidlá určenej na vulkanizáciu. Oblasť ramena pneumatiky je miesto pneumatiky pre motorové vozidlá, ktoré je kritické s ohľadom na ohrev. V týchto oblastiach by v podstate mala súhlasiť aktuálna hodnota nameranej teploty s vopred deñnovanou požadovanou hodnotou teploty, aby pneumatika pre motorové vozidlá dosiahlaV ďalšom výhodnom zlepšení vynálezu je navrhované, aby radiačný pyrometer bol umiestnený v dutom priestore mecha na stredovom mechanizme vyhrievaného lisu. Umiestnenie radiačného pyrometra na stredovom mechanízme vyhrievaného lisu je možné konštrukčne jednoducho realizovať. Okrem toho môže radiačný pyrometer ztejto pozície flexibilné monitorovať rôzne miesta kritické na ohrev, ktoré ležia na vnútornej strane povrchuVo ďalšom výhodnom zlepšení vynálezu je navrhované, aby sa merania teploty vykonávali v pravidelných časových intervaloch V rozsahu od cca. 5 do 15 sekúnd. Meranieteploty vtýchto časových intervaloch je postačujúce na to, aby sa na jednej strane udržalomalé množstvo dát a na druhej strane bolo možné vykonať presnú reguláciu teploty.V ďalšom výhodnom zlepšení vynálezu je navrhované, aby sa prostredníctvom merania teploty uskutočňovala cielená regulácia povrchovej teploty mecha. Prostredníctvom kontinuálneho merania teploty na miestach kritických na ohrev priamo na povrchu mecha je možné vykonávať efektívnu reguláciu teploty, ktorá zohľadňuje skutočné relevantné teplotyV ďalšom výhodnom zlepšení vynálezu je navrhované, aby sa regulácia uskutočňovala v závislosti od odchýlky aktuálnej hodnoty teploty prostredníctvom prispôsobenej dĺžky pamého nárazu a/alebo prispôsobenia tlaku pary. Dĺžka parného nárazu a tlak parypredstavujú vhodné regulačná parametre na uskutočnenie efektívnej regulácie teploty.V ďalšom výhodnom zlepšení vynálezu je navrhované, aby radiačný pyrometer sprostredkovával dáta oteplote cez bezdrôtové rádiové spojenie do prijímača signálu. Bezdrôtové rádiové spojenie uľahčuje výmenu dát medzi radiačným pyrometroma prijímačom signálu, ktorý je umiestnený mimo vyhrievaného lisu.Vynález má byť bližšie vysvetlený na základe jedného príkladu uskutočneniavynálezu. Tu zobrazuje obrázok l zariadenie podľa vynálezu so snímačom teploty umiestneným v mechu a obrázok 2 diagram závislosti teplota - čas.Obrázok l zobrazuje zariadenie podľa vynálezu na vulkanizovanie pneumatík pre motorové vozidlá v radiálnom reze. Pneumatika 1 určená na vulkanizáciu je umiestnená vo vyhrievanom lise 2, ktorý je prevádzkovaný spamým vykurovacím médiom. Mech 3 vyhrievaného lisu 2 elasticky dosadá na povrch Vnútomej strany pneumatiky a je spojený prostredníctvom nezobrazených ñxačných bodov s vyhrievaným lisom. Pame vykurovacie médium je privádzané rozvodom 11 do dutého priestoru vykurovacieho média pripadne do dutého priestoru 7 mecha. Pneumatika l určená na vulkanizáciu získa nevyhnutnúvulkanizačnú teplotu cez stenu mecha 3.Snímač teploty vo forme radiačného pyrometra 4 je umiestnený v dutom priestore 7 mecha na stredovom mechanizrne 5 vyhrievaného lisu 2. Radiačný pyrometer 4 zasahuje dovnútra dutého priestoru mecha tak, že tento je schopný nepriamo merať rôzne teploty na Vnútomej strane 8 ohrevného mecha 3. Pri radiačnom pyrometri ide o snímač teploty, ktorývykonáva prostredníctvom parného média v dutom priestore mecha nepriame meranie teploty.Pri tomto sa prostredníctvom radiačného pyrometra 4 sníma radiačná energia 10 emitovaná vnútornou stranou mecha aprepočítava sa na príslušnú hodnotu teploty. Polohy 9 na vnútomej strane mecha predstavujú dve miesta kriticke pre ohrev, ktoré sú usporiadané protiľahlo k ramenu pneumatiky l. Jednotlivé snímače radiačného pyrometra 4 sú pri tomto príklade uskutočnenia orientované tak, aby sa uskutočñovalo meranie teploty týchto,s ohľadom na ohrev kritických pozícií 9 na povrchu 8 mecha. Pri tomto procese sa meria príslušná emitovaná radiačná energia 10 aprepočítava sa na príslušnú hodnotu teploty. Radiačný pyrometer 4 je spojený prostredníctvom spojovacieho vedenia 12 s vyhodnocovacou jednotkou, ktorá ovplyvňuje regulačný ventil 13. Regulačný ventil 13 reguluje tlak pary adĺžku pamého nárazu. Prostredníctvom týchto dvoch regulačných parametrov sa uskutočňuje efektívna regulácia teploty vnútomého ohrevu. V prípade odchýlky aktuálnej hodnoty teploty nameranej prostredníctvom radiačného pyrometra sa cez regulačný algoritmus uskutoční regulácia teploty. Táto regulácia teploty sa uskutoční napríklad prispôsobením dĺžky pamého nárazu alebo prispôsobením tlaku pary. Cieľom regulácie je, aby nameraná hodnota aktuálnej teploty opät bola zosúladená s vopred zadanou krivkou požadovaných hodnôt teploty. Dlžka pamého nárazu je čas, počas ktorého pôsobí vykurovacía para na dutý priestor mecha. Predĺžená dĺžka pamého nárazu je spravidla spojená spredĺžením času ohrevu. Zvýšenie tlaku pary je priamo spojené so zvýšením teploty vykurovacej pary. Tlak pary má týmto taktiež priamy vplyv na vulkanizačnú energiu, ktorá saprivádza prostredníctvom vnútomého ohrevu.Obrázok 2 zobrazuje diagram závislosti teplota - čas regulácie teploty, ktorú je možné uskutočniť zariadením podľa vynálezu. Na osi x je zakreslená teplota na povrchu mecha na miestach kritických s ohľadom na ohrev, napríklad na pozícii 9 na obrázku l. Na osi y diagramu je zaznačený čas ohrevu t V sekundách. Krivka 14 požadovanej teploty predstavuje ideálnu krivku teploty, ktorá je potrebná pre optimálne vyhrievané pneumatiky pre motorové vozidlá. Krivka 15 aktuálnej teploty znázorňuje hodnoty teploty, ktoré boli namerané použitím radiačného pyrometra na povrchu mecha na miestach kritických s ohľadom na ohrev. Prostredníctvom príslušného regulačného algoritmu sa hodnota aktuálnej teploty reguluje pokiaľ možno do blízkosti krivky 14 požadovanej teploty. Regulácia sa vykonáva prostredníctvom zodpovedajúceho prispôsobenia tlaku pary alebo prostredníctvom príslušné prispôsobenej dĺžky pamého nárazu. Prostredníctvom tejto regulácie sa vyrábajú pneumatikypre motorové vozidlá s mimoriadne vysokou kvalitou výroby.

MPK / Značky

MPK: B29C 43/10, B29C 33/04, B29D 30/00, B29C 35/04, B29C 35/02, G01J 5/00

Značky: motorové, pneumatik, vozidla, vyhrievaným, lisom, vulkanizovanie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e14542-zariadenie-na-vulkanizovanie-pneumatik-pre-motorove-vozidla-s-vyhrievanym-lisom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vulkanizovanie pneumatík pre motorové vozidlá s vyhrievaným lisom</a>

Podobne patenty