Spôsob a zariadenie na ochranu a kontrolu originality produktov a elektronicky čitateľný certifikát o nej

Číslo patentu: E 13600

Dátum: 11.05.2007

Autori: Zhelev Arkadiush, Zhelev Zhivko

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB A ZARIADENIE NA OCHRANU A KONTROLU ORIGINALITY PRODUKTOV A ELEKTRONICKY ČITATEĽNÝ CERTIFIKÁT O NEJ0001 Tento vynález sa týka spôsobu ochrany originality označených produktov pred pokusmi o vymazanie označenia alebo o manipuláciu s ním.0002 Dokument EP 1 223 053 opisuje spôsob nanášania identifikačného čísla na blok motora motorového vozidla, ktorý poskytuje okrem originálneho identifikačného čísla druhé identifikačné číslo pre ochranu proti falšovaniu, ktoré je zakódované šifrovacím kľúčom a zapísané vo forme čiarového kódu alebo tzv. DataMatrix kódu naneseného v definovanom mieste na bloku motora alebo časti bloku motora. Originálne identifikačné číslo je nanesené v hĺbkovej 3 D štruktúre, ktorá má premenlivú hĺbku. Hlbková štruktúra je vytvorená odobratím materiálu a/alebo pridaním materiálu, najmä navarením, s výhodou prostredníctvom laseru. Hĺbka hĺbkovej štruktúry sa mení sínusovým spôsobom a tiež sa mení v rámci alfanumerickej číslicovej postupnosti identifikačného čísla. Uvedený spôsob navrhuje, aby alfanumerické znaky identifikačného čísla boli usporiadané vo forme väčšieho množstva čiar a aby identifikačné číslo bolo nanesené zápisom znemožňujúcim falšovanie, najmä na spôsob OCR-A alebo OCR-B. Prídavné identifikačné číslo je nanesené na funkčnom povrchu súčiastky motora a manipulácia s prídavným identifikačným číslom a/alebo jeho odstránenie by narušili funkčnosť tejto súčiastky.0003 Tiež sú známe iné spôsoby číslovania a kontrolovania originality produktov prostredníctvom označovania, laserového rytia, mechanického číslovania, multimediálneho viacstupňového zašifrovaného označenia atď. Spôsoby známe z doterajšieho stavu techniky sú doplnené certifikátmi, ktorých bežná kontrola je uskutočňovaná voľným okom, nástrojmi alebo automatickými čítačkami.Nevýhody vyššie uvedených spôsobov spočívajú v tom, že v prípade mechanického člslovania alebo laserového rytia nie je možné rozlíšiť originál od falziñkátu, ak je vyrobená presná replika, tzv. klon, originálneho označenia a certifikátu a samotné viacstupňové zašifrované označenie nie je odolné voči vymazaniu, alebo v prípade hlbokého odstránenia zašifrovaného označenia je nemožné určiť jeho jedinečnosť.0004 Cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob ochrany originality označených produktov pred pokusmi o vymazanie označenia alebo manipuláciu s ním,konkrétne pri kontrole výroby, kontrole zbraní, strelných zbraní, ich súčiastok a nábojov, automobilov a automobilového priemyslu, leteckého priemyslu,strojárskeho priemyslu a iných produktov pre účely sledovania, kontroly ich originality a originality ich súčiastok, dokladu o ich pôvode a výrobcovi a kontrole originality ich certifikátu, čo sa môže dosiahnut aj cez pokusy o presné kopírovanie, napodobenie, klonovanie alebo vymazanie naneseného označenia.0005 Tento ciel sa dosiahne spôsobom podľa nároku 1.0006 Tento vynález bude ilustrovaný na základe nasledujúcich výkresov,na ktorýchObr. 1 - znázorňuje nanášanie obnoviteIného viacstupňového zašifrovaného označenia3. riadený zväzok (laser, elektrónový zväzok, iónový zväzok atď.) 4. obnoviteľné viacstupňové zašifrované označenie5. zmenená štruktúra materiálu 6. línia kritickej hĺbkyObr. 2 - znázorňuje čítanie obnoviteľného viacstupňového zašifrovanéhoObr. 3 - znázorňuje zaznamenávanie a čítanie viacstupňového zašifrovaného označenia obnoviteľného po pokusoch o vymazanie alebo manipuláciu za účelom ochrany originality produktov a sprievodných certifikátov13. obnoviteľné viacstupňové zašifrované označenie na certitikáte a elektronickom nosiči0007 Na produkte je v závislosti od jeho štruktúry nanesená tenká vrstva zliatiny, ktorá je rôzna pre rôzne materiály. Pri procese označovania, ktorý je uskutočňovaný riadeným zväzkom (laserovým zväzkom, elektrónovým Iúčom,iónovým zväzkom, atď.), preniknú v dôsledku zvýšenia teploty prvky z vrstvy zliatiny hlboko do materiálu produktu, na ktorom je zaznamenávané viacstupňové zašifrované označenie, a súčasne zmení štruktúru materiálu okolobodov označenia a v nich. Riadením a nastavením sily označovacieho zväzku a hrúbkou a typom vrstvy zliatiny možno v konkrétnych bodoch označenia riadiť zmenu štruktúry materiálu a hĺbku prieniku tak, aby sa v štruktúre materiálu produktu nachádzali hlbšie než v kritickej hĺbke, v ktorej bude v prípade hlbokého odstránenia materiálu, t.j. vymazania označenia, výrobok zničený alebo bude znemožnené jeho používanie. Čítanie a kontrolovanie takto vytvoreného označenia, ktoré môže byť v prípade pokusov o jeho vymazanie alebo klonovanie obnovené, je uskutočňované pomocou čítačky (CCD, AFM,CMOS a iné) skenovaním povrchu, vodivosti a štruktúry materiálu v oblasti označenia alebo, v prípade jeho vymazania, v oblasti, kde bolo označenie pôvodne zaznamenané. Takto získaný obraz a parametre sú prípadne spracované a potom porovnávané s parametrami kódovacích prvkov zaznamenanými v databáze pri vytvorení originálneho označenia. Databáza obsahuje vzťah medzi originálnym označením a kódovaclmi prvkami v ňom. Ak sa získané parametre zhodujú s parametrami zaznamenanými v databáze,môže byť označenie obnovené, ak je vymazané, je jeho originalitu možno preukázať. Pri označovaní produktu je do sprievodného elektronicky čitateľného certifikátu zaznamenaný vzťah medzi viditeľným originálnym označením a skrytými kódovacími prvkami. Potom sú čip certifikátu a materiál certifikátu označené rovnakým spôsobom obnovitelným viacstupňovým šifrovaným označením, ktoré chránia certifikát pred neoprávnenou manipuláciou a falšovaním. Certifikát môže byt potom, čo bolo označením, ktoré je na ňom nanesené, preukázaná jeho originalita, používaný v procese kontroly označenia zaznamenanom na príslušnom produkte, pretože certifikát obsahuje vzťah medzi viditeľným originálnym označením a skrytými kódovaclmi prvkami.

MPK / Značky

MPK: F41A 35/00, F41A 21/22, G06K 1/12, B23K 26/14, F42B 33/14, B41M 5/26, B44C 1/22, G09F 7/16

Značky: čitateľný, produktov, kontrolu, originality, spôsob, zariadenie, certifikát, ochranu, elektronický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e13600-sposob-a-zariadenie-na-ochranu-a-kontrolu-originality-produktov-a-elektronicky-citatelny-certifikat-o-nej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na ochranu a kontrolu originality produktov a elektronicky čitateľný certifikát o nej</a>

Podobne patenty