Držiak kapsuly alebo adaptačné zariadenie na prispôsobenie kapsuly v držiaku kapsuly v stroji na prípravu nápojov

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka kapsuly na prípravu potravinových produktov, napríklad na prípravu nápojov typu kávy, ktoré na extrahovanie alalebo rozpustenie prostredníctvom kvapaliny vstreknutej do kapsuly potrebujú vysoký tlak.0002 V ostatnej časti tohto opisu bude vynález opísaný v súvislosti s prípravou nápojov, konkrétnejšie kávy. Avšak nemalo by sa to brať ako obmedzenie rozsahu predkladaného opisu a nárokov. Predkladaný vynález sa všeobecne zameriava na prípravu akéhokoľvek potravinového alebo výživového produktu,ktorý sa môže pripraviť vstreknutím kvapaliny do kapsuly alebo padu v prístroji na prípravu potraviny,a súvisí s vysokým tlakom kvapaliny vo vnútri kapsuly na extrahovanie alebo rozpustenie ingrediencie(cií), nachádzajúcej(cich) sa v nej. Takéto potravinové alebo výživové produkty môžu zahrnovať napríklad rozpustnú kávu alalebo práškové pražené a mleté kávové zrná, mliečne produkty ako je mliečnyprípravok, dojčenské mlieko, polievky, zmrzliny, produkty na báze čokolády, čaje alebo bylinkové odvary,polotekuté alebo tekuté dezerty.0003 Kapsuly s obsahom substancie na prípravu nápojov ako káva pomocou extrakcie alebo zmiešania pri vysokom tlaku sú dobre známe najmä v oblasti espresso kávy alebo prípravy rozpustnej kávy asú zaujímavé najmä z hľadiska hygienického, ako aj preto, že je zaručená čerstvosť produktu. Priateľskosť voči spotrebiteľovi a ľahká príprava sú tiež konkrétnou výhodou týchto systémov.0004 V niektorých prípadoch kapsulu drží držiak, ktorý kapsulu drží a umožňuje jej správne vloženie a prispôsobenie do vnútra schránky zariadenia na prípravu potraviny. Okrem praktických aspektov, ako je vloženie a prispôsobenie sa, držiak kapsuly zaisťuje to, že vnútorný tlak kvapaliny vo vnútri komorykapsuly nepoškodzuje steny kapsuly, a preto má držiak kapsuly taký tvar a rozmer, aby tesne priliehal k stenám kapsuly.0005 V poslednom období sa predáva veľa rôznych druhov strojov a systémov na prípravu potraviny za použitia kapsúl alebo padov, pričom každý zahrnuje kapsulu alebo pad so špecifickým tvarom alalebo veľkosťou. Na to, aby spotrebiteľ mohol použiť kapsuly alebo pady určené pre jeden systém aj do iného systému, ktorý pôvodne nebol určený na činnosť s takouto kapsulou alebo padom, vyvinuli sa adaptačné zariadenia, ktoré umožňujú spotrebiteľovi prispôsobiť daný typ kapsuly alebo pádu do držiaka kapsuly iného systému, pričom sa zaručí rovnaká bezpečnosť a praktické vlastnosti pôvodného systému, takéto adaptačné zariadenia sa opisujú napríklad v ešte nezverejnenej patentovej prihláške č. EP AN 10168128.6 Ďalšie adaptačné zariadenie sa opisuje vo W 0-A-2006/111890.0006 Kapsuly môžu byt uzatvorené kapsuly, ktoré slúžia ako komora na vstreknutie vody, a otvárajú sa,aby sa z nich uvoľnila kvapalina pri určitom hraničnom tlaku pomocou pretrhnutia čelnej steny kapsuly pri kontakte s prvkami, ktoré sú na reliéfe. Altematívne sa používajú niektoré kapsuly, ktoré zahrnujú otvor na prítok kvapaliny alalebo na odtok produktu, ktoré existujú už vtedy, ked spotrebiteľ vkladá uvedenú kapsulu do stroja na prípravu potraviny.0007 Voda sa obvykle vstrekuje prostredníctvom perforácie cez kapsulu za použitia ihly alebo hrotov. Príklad extrakčného systému takéhoto typu sa opisuje v patente EP 0 512 470 B 1 alebo alternatívne v EP 0 870 457. V ešte ďalšej možnej alternative má kapsula svoj vlastný typ uvoľňovacích prostriedkov na pretrhnutie fólie kapsuly alebo membrány, a ktorým sa uvoľní kvapalný extrakt, ked sa dosiahne hraničný tlak vo vnútri kapsuly.0008 Kapsuly môžu byť tiež priepustnými komorami typu tiltra alebo alternatívne polopriepustnými komorami, obsahujúcimi tiltračný prvok.0009 Vo všetkých prípadoch je vnútorný tlak v komore kapsuly hlavným hnacim prvkom na vytvorenie peny v rozpustných produktoch a na vytvorenie hustej spenenej vrstvy v pripade práškovej praženej a mletej kávy. Je to aj hnaci prostriedok na vytvorenie napenenej vrstvy pri extrakcii mletej kávy. Napenená vrstva je pre spotrebiteľa veľmi dôležitá, pretože sa z nej postupne uvoľňuje aróma, ale aj pre jej vlastnú chuť v ústach.0010 Známe je, že sa používajú substancie na zmiešanie (rozpustné alebo substancie rozptyľujúce sa) a substancie na extrahovanie pod tlakom za použitia toho istého stroja s cieľom ponúknuť väčšiu rôznorodosť nápojov. Napríklad na základe použitia jedného a toho istého stroja sa môže pripraviť espresso káva, ked kapsula obsahuje mletú kávu.0011 Na kvalitu vyprodukovaného nápoja majú veľký vplyv podmienky vstrekovania, zmiešania alebo zvlhčovanía. Podľa toho, či ide o substanciu ako výsledok mletia, vtlačenú do kapsuly, alebo voliteľne o substanciu na rozpustenie alebo rozptýlenie v kvapaline, akoje napríklad rozpustná káva alebo substancia na mliečnom základe, ako je napríklad kapučíno alebo podobne, spôsob, ktorým vodacirkuluje cez kapsulu, má vplyv na podmienky extrakcie alebo zmiešania, a teda na konečnú kvalitu nápoja.0012 Takže produkt ako je káva sa musí rozpustiť alebo rozptýliť rýchlo a úplne, pričom vznikne výhodne pena so špeciñckou štruktúrou. V prípade produktov na extrakciu, ako je napríklad mletá káva,sú podmienky optimálneho zvlhčenia rôzne. Produkt sa musí dôkladne zvlhčiť, čím sa optimalizuje kontakt medzi povrchom vody a kávy, pričom sa nevytvoria výhodné cestičky pre vodu prechádzajúcu cez vrstvu kávy. Vytvorenie výhodnej cesty cez vrstvu kávy môže vyústiť do náhleho zvýšenia tiaku,a teda spôsobiť prniš rýchle vypustenie extraktu napriek tomu, že čas extrakcie nie je dostatočný a časť kávy ešte dobre nezvlhla.0013 Potrebný je nástroj, do ktorého sa môže umiestniť kapsula na vloženie uvedenej kapsuly do stroja na prípravu potraviny, ktorý môže riadiť tok produktu cez výtok kapsuly, keď sa kapsula otvorí, takže tlak vo vnútri kapsuly sa udrží na stabilnej úrovni počas celého kroku extrakcie a/alebo rozpúšťania, pričom sa umožní správne vydávanie produktu.0014 Ciele stanovené vyššie sa dosiahnu predloženým vynálezom prostredníctvom držiaka kapsuly alebo adaptačného zariadenia na prispôsobenie kapsuly do držiaka kapsuly, uvedená kapsula je určená na dodanie potravinového produktu pomocou vstreknutia kvapaliny pod tlakom do kapsuly, ked sa uvedená kapsula a držiak kapsuly alebo voliteľne uvedené adaptačné zariadenie vložia do schránky stroja na prípravu potraviny, kde uvedená kapsula zahmuje- komoru, deñnovanú bočnými stenami kapsuly, pmžnú spodnú stenu a volitelne vrchnú stenu, kde uvedená kapsula obsahuje najmenej jednu ingredienciu na rozpustenie a/alebo extrakciu uvedenou vstrekovacou kvapalinou, a- systém na vydávanie nápoja, ktorý obsahuje najmenej jeden otvor na vydávanie, usporiadaný cez spodnú stenu, vyznačujúce sa tým, že uvedený držiak kapsuly alebo uvedené adaptačné zariadenie pre uvedený držiak kapsuly zahrnuje prvok na zadržanie tlaku prispôsobený na zadržanie vopred určeného určitého tlaku na rozpustenie a/alebo extrakciu v komore na zmiešanie uvedenej vstrekovacej kvapaliny s uvedenou ingredienciou, a usporiadanýv blízkosti spodnej steny z vonkajšej strany komory, kde uvedený prvok na zadržanie tlaku obsahuje najmenej jeden výčnelok usporiadaný v súlade s uvedeným najmenej jedným otvorom na výdaj tak, že uvedený výčnelok je umiestnený do príslušného otvoru a zamedzuje jeho prierez aspoň vtedy, keď vstrekovacia kvapalina vo vnútri komory kapsuly tlačí na spodnú membránu a posúva uvedenú membránu smerom k uvedenému prvku na zadržanie tlaku.0015 Pod výrazom kapsula sa nemyslí len pevná kapsula, ale tiež zahrnuje mäkké pady, ako sú papierové tiltračné pady rôznych tvarov a veľkostí, alebo kombináciu pevných a mäkkých častí.0016 Zamedzenlm, ale nie úplným uzatvorením výpustných otvorov kapsuly, sa zabezpečí tok produktu a zároveň sa tlak vo vnútri kapsuly udržuje dostatočne vysoký na to, aby došlo k správnemu zvlhčeniu,rozpusteniu, napeneniu a/alebo extrakcii materiálu, nachádzajúceho sa vo vnútri kapsuly.0017 Vjednom konkrétnom uskutočnení vynálezu najmenej jeden výčnelok prvku na zadržanie tlaku má tvar radiálneho prierezu, ktorý sa líši od tvaru otvoru, s ktorým korešponduje. Voliteľne alebo navyše môže mať výčnelok taký všeobecný pozdĺžny profil, že jeho radiálny prierez sa celkovo zväčšuje od vrcholu k základni.0018 V druhom uvedenom prípade, kde sa radiálny prierez výčnelku celkovo zväčšuje od vrcholu k základni, môže mať uvedený výčnelok výhodne celkový tvar vybraný z nasledovných tvarov pologuľa,zrezaná pologuľa, elipücký paraboloid, kužel V tvare tfňa, mnohosten ako je štvorsten, zrezaný štvorsten,kužel, zrezaný kužel, pyramída, zrezaná pyramída alebo ich kombinácia. Samozrejme, môžu sa použiť dalšie podobné tvary, za predpokladu, že sa použije princíp zväčšovania radiálneho prierezu od vrcholu k základni výčnelku.0019 Takýmto tvarom sa zaistí, že produkt, napríklad káva, extrahovaný a/alebo rozpustený vo vnútri kávovej komory, môže vytiecť z kapsuly cez výpustné otvory spodnej steny kapsuly, a že výpustné otvory nie sú celkom upchaté príslušnými výčnelkami.0020 Počas extrakcie a/alebo rozpustenia, keď sa vstrekovacia kvapalina vstrekne do komory kapsuly,sa tlak vo vnútri kapsuly zväčší, pričom tlačí spodnú stenu kapsuly smerom k prostriedkom na zadržanie tlaku tak, že výpustné otvory na spodnej stene sú čiastočne zablokované výčnelkami. Vzdialenosť medzi spodnou membránou a prostriedkami na zadržanie tlaku - konkrétne základňou výčnelkov - sa prispôsobí tak, že pri dosiahnutí najvyššieho tlaku vo vnútri kapsuly, zdeformovanie spodnej membrány nepresiahne bod, V ktorom by sa výpustné otvory zapchali.0021 Výhodne radiálny prierez na základňovej časti výčnelkov nie je väčší ako priemer výpustných otvorov, s ktorými korešpondujú, a vzdialenosť medzi uvedenou základňou výčnelkov a spodnou membránou je väčšia ako 0,1 mm, výhodnejšie väčšia ako 0,2 mm, pri maximálnej deformácii uvedenej spodnej membrány. Otvorená oblasť na prúdenie produktu sa môže nastaviť za použitia viskozity produktu a podľa tlaku potrebného pre daný typ produktu. Tlak sa napríklad môže vopred nastaviť, aby sa3 poskytla pena, ktorú zákazník preferuje pre určitý typ produktu na mliečnej báze. Napríklad hladká smotanová štruktúrovaná pena/emulzia, skladajúca sa z malých bubliniek v mliečnej pene, sa môže dosiahnuť menšou otvorenou oblasťou, výhodne menšou než je vzdialenosť 1,0 mm.0022 V každom prípade, ak je radiálny prierez na základňovej časti výčnelkov väčší ako priemer výpustných otvorov, s ktorými korešpondujú, potom sa bod maximálnej deformácie spodnej membrány kapsuly musi prispôsobiť tak, že korešpondujúce výčnelky neupchávajú jednotlivé výpustné otvory membrány, keď tlak vo vnútri kapsuly dosahuje svoj najvyšší bod.0023 Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu, prvok na zadržanie tlaku zahrnuje najmenej jeden tlmič umiestnený v blízkosti uvedeného najmenej jedného výčnelku, uvedený tlmič má menšiu alebo rovnakú výšku ako uvedený výčnelok, na udržanie spodnej steny kapsuly v odstupe od základne výčnelku, ak sa uvedená spodná stena pohybuje pod vplyvom tlaku kvapaliny vo vnútri kapsuly tak, že priemer uvedeného otvom je väčší ako radiálny prierez výčnelku, s ktorým korešponduje.0024 Vjednom uskutočnení tohto vynálezu sa uvedený najmenej jeden výpustný otvor kapsuly vopred prederaví na spodnej stene kapsuly vtedy, ked sa uvedená kapsula umiestni do uvedeného držiaka kapsuly alebo do uvedeného adaptačného zariadenia na použitie so strojom na prípravu potraviny.0025 V druhom alternatívnom uskutočnení tohto vynálezu sa uvedený najmenej jeden otvor vytvorí cez hrúbku spodnej steny kapsuly prostredníctvom- lokálneho rozpustenia materiálu spodnej steny kapsuly pod vplyvom teploty vstrekovacej kvapaliny, ked sa uvedená kvapalina dostane do kontaktu svnútorným povrchom uvedenej spodnej steny, a/alebo na základe chemickej reakcie medzi materiálom spodnej steny a vstrekovacou kvapalinou, a/alebo- účinku tlaku kvapaliny vo vnútri komory kapsuly na vopred určenú oblasť spodnej steny, ktorá je vopred prederavená, ale je v uzatvorenej polohe a otvorl sa po lokálnej deformácii spodnej steny,alebo ktorá je oslabenou oblasťou spodnej steny, a/alebo- účinku mechanických prostriedkov, umiestnených mimo uvedenej kapsuly, na uvedenú spodnú stenu kapsuly. Pod výrazom korešpondovať sa myslí, že symetrická os výčnelku je v podstate zosúladená so stredom výpustného otvoru.0026 Ďalšie znaky a výhody tohto vynálezu sa opisujú v tomto opíse a budú zrejmé z opisu momentálne výhodných uskutočnení, ktoré sa vysvetľujú nižšie s odkazom na obrázky, kdeObrázok 1 predstavuje schematický pohlad na bočný čiastočný rez kapsulou umiestnenou v držiaku kapsuly podla tohto vynálezuObrázok 2 zobrazuje schematický pohlad na bočný rez kapsulou alternatívneho uskutočnenia tohto vynálezuObrázok 3 zobrazuje schematický zváčšený bočný pohlad na prostriedky na zadržanie tlaku podľa tohto vynálezu.0027 Obrázok 1 zobrazuje prvé uskutočnenie tohto vynálezu, kde je poskytnutá kapsula 1, ktorá je vhodná na dodávanie potravinového produktu pomocou vstrekovania kvapaliny pod tlakom cez ihlu 2 do kapsuly, ked sa uvedená kapsula umiestni do schránky stroja na prípravu potraviny - na obrázku nie je znázomené Kapsula 1 zahrnuje komoru 3 deñnovanú bočnými stenami 4 kapsuly, pružnú dolnú stenu 5 a hornú stenu 6.0028 Komora 3 obsahuje hmotu práškovej praženej a zomletej kávy 7 na extrahovanie uvedenou vstrekovacou kvapalinou pod tlakom. Hmota kávy 7 je uzatvorená v komore 3 medzi sponou stranou 5 kapsuly a ñltračnou stenou B, ktorá je umiestnená paralelne, a to v určitej vzdialenosti pod hornou stenou 6 kapsuly. Táto filtračná stena 8 má najmenej dve výhody prerušuje prúd vody vystreknutej zo vstrekovacej ihly 2 a spomaluje rýchlosť vody a udržuje práškovú kávu 7 pod určitou stlačenou kontiguráciou tak, že kávová hmota sa držl pokope, a tak, že voda vstreknutá do komory kapsuly nerozpráši prášok po objeme komory kapsuly, čo je velmi nežiaduce.0029 Ako je zobrazené na obrázku 1, kapsula 1 ďalej zahrnuje systém na vypustenie nápoja s množstvom výpustných otvorov 9 umiestnených na spodnej stene 5.0030 Ako je zobrazené na obrázku 1, kapsula je umiestnená v držiaku 10 kapsuly v tvare šálky. Držiak 10 kapsuly zahrnuje prvok na zadržanie tlaku umiestnený pod spodnou stenou 5 kapsuly 1 z vonkajšej strany komory 3.0031 Uvedený prvok na zadržanie tlaku zahrnuje množstvo výčnelkov 12 umiestnených v zhode s uvedenými príslušnými výpustnými otvormi 9, takže každý výčnelok 12 je umiestnený v korešpondujúcom otvore 9 a zamedzuje jeho prierez aspoň v čase, keď vstrekovacia kvapalina vo vnútri komory 3 kapsuly tlačí na spodnú membránu 5 a pohybuje uvedenou membránou smerom k prostriedkom na zadržanie üaku. Ako je zobrazené na obrázku 1, každý výčnelok 12 je upevnený na tyčke 13, ktorá sa tiahne smerom nahor od spodnej steny 14 držiaka kapsuly.0032 Držiak 10 kapsuly ďalej zahrnuje výpustný otvor 15, cez ktorý produkt vytvorený vo vnútri komory 3 kapsuly a vydávaný cez výpustné otvory 9 spodnej membràny 5, môže vytiecť.0033 V súvislosti s obrázkom 2 je kapsula zobrazená v schematickom reze. Kapsula v tomto zobrazení zahrnuje telo v tvare šálky s bočnými stenami 4 a horným okrajom 16. Na obrázku je horná strana kapsuly uzavretá membránou 6, ktorá je prederaviteľná, aby vstrekovacia ihla 2 mohla vojsť dnu. Kapsula 1 ešte zahrnuje spodnú membránu 5 prederavenú množstvom výpustných otvorov 9. Kapsula je naplnená čistou rozpustnou kávovou hmotou 7. Aby sa zabezpečila čerstvosť produktu počas skladovania, kapsula je uložená v druhom obale, napríklad vo vrecúšku typu flow-Wrap, vyrobenom z materiálu neprepúšťajúceho svetlo, vlhkosť a plyn (nie je zobrazené na obrázku).0034 V tomto konkrétnom uskutočnení je prvok na zadržanie ttaku súčasťou adaptačného zariadenia 17, ktoré umožňuje prispôsobiť vonkajší tvar kapsuly vnútornému tvaru držiaka 10 kapsuly.0035 Presnejšie, adaptačné zariadenie 17 zahrnuje homú stenu 18, ktorá nesie podpery 19, ktoré sa tiahnu smerom nadol od hornej steny 18 kspodnej strane držiaka 10 kapsuly. Keď sa extrakčná kvapalina vstrekne do komory 3 kapsuly, tlak vo vnútri kapsuly sa zvýši a tlačí smerom von na steny 4, 5,6 kapsuly. Ak kapsula, ktorá je vložená do držiaka kapsuly, má tvar a/alebo velkosť, ktorá nesadne správne do držiaka kapsuly, steny kapsuly nie sú počas procesu exlrakcie správne držané, ked v komore kapsuly narastá vnútorný tlak. Vedie to k riziku, že kapsula sa poškodi alebo exploduje, čo je,samozrejme, veľmi nežiaduce. Tomuto problému sa môže predísť použitím adaptačného zariadenia,ktoré drží steny kapsuly a zabezpečuje, že počas nárastu ttaku sa nevyskytne žiadne zdeformovanie,ktoré by mohlo kapsulu poškodiť.0036 Na príklade zobrazenom na obrázku 2 má kapsula taký tvar, že jej spodná stena 5 by normálne bola umiestnená vo vzdialenosti od korešpondujúcej spodnej steny držiaka kapsuly, keď sa uvedená kapsula umiestni do uvedeného držiaka kapsuly, s tým, že hrozí riziko poškodenia kapsuly počas extrakcia, ako sa vysvetľuje vyššie. V tomto prípade spodnú stenu 5 kapsuly drží v polohe homá stena 18 adaptačného zariadenia 17, nech je vnútorný tlakv komore 3 kapsuly akýkoľvek.0037 Podľa tohto vynálezu a podľa zobrazenia na obrázku 2, horná stena 18 adaptačného zariadenia zahmuje prvok na zadržanie tlaku s množstvom výbežkov 12.0038 Podľa zobrazenia na obrázku 2, spodnou stenou 5 kapsuly je pružná membrána, ktorá je prederavená množstvom výpustných otvorov 9, podobne ako v uskutočnení už oplsanom v súvislosti s obrázkom 1. Touto membránou môže byť prederavená fólia, sitko, papierový lilter alebo podobný materiál prepúšťajúci vzduch a kvapalinu.0039 Podľa vysvetlenia vyššie v súvislosti s obrázkom 1, výčnelky 12 majú taký tvar a veľkosť, aby dosadali do otvorov 9 spodnej steny 5 takým spôsobom, že každý výčnelok 12 je umiestnený do príslušného otvoru 9 a zamedzuje jeho prierez aspoň v čase, ked vstreknutá kvapalina vo vnútn komory 3 kapsuly tlačí na spodnú membránu 5 a pohybuje uvedenou membránou smerom k uvedenému prvku na zadržanie tlaku.0040 Prvok na zadržanie tlaku zahrnuje rad kanálov, nie sú znázornená na obrázku, ktoré umožňujú prúdenie produktu pripraveného vo vnútri kapsuly smerom kvýpustnému otvoru 15 držiaka kapsuly,napríklad do šálky.0041 Obrázok 3 je zväčsený čiastočný schematický pohľad, zobrazujúci štrukturálny vzťah medzi spodnou pružnou membránou 5 kapsuly 1 a prvkom na udržanie tlaku.0042 Ako vidieť na obrázku 3, spodná membrána 5 zahrnuje množstvo výpustných otvorov 9. Preto prvok na zadržanie tíaku zahrnuje množstvo výčnelkov 12 v tvare ihlana, ktoré smerujú k otvorom 9. 0043 V uskutočnení znázornenom na obrázku 3 je celkový pozdĺžny profil výčnelkov 12 taký, že ich radiálny prierez sa celkovo zväčšuje od vrcholu k základni.0044 Ked sa kvapalina vstrekne do kapsuly, tlak vo vnútri komory kapsuly vzrastie a výsledkom je, že pružná membrána 5 sa tlačí smerom von k stene prvku na zadržanie tlaku. Poloha tejto zdeíormovanej membrány v tomto bode je zobrazená na obrázku 3 bodkovanými čiarami.0045 Poloha pružnej spodnej membrány 5 v stave pokoja by mala byť taká, že v závislosti od pružnosti materiálu, ktorý sa použije na výrobu membrány, a v závislosti od úrovne maximálneho tlaku vo vnútri kapsuly počas procesu prípravy produktu, by poloha zdeformovanej membrány 5 mala byť taká, ako je zobrazená na obrázku 3, t. j. výčnelky 12 čiastočne zaplnia priestor definovaný otvormi 9 bez toho, aby ich úplne zapchali. V tejto polohe je prúdenie výstupného produktu zamedzené, čo umožňuje, aby sa tlak vo vnútri komory kapsuly udržal na takej dostatočnej úrovni, aby extrakcia a/alebo rozpustenie boli

MPK / Značky

MPK: A47J 31/06

Značky: zariadenie, kapsuly, přípravu, držiaku, prispôsobenie, adaptačné, držiak, stroji, nápojov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e13343-drziak-kapsuly-alebo-adaptacne-zariadenie-na-prisposobenie-kapsuly-v-drziaku-kapsuly-v-stroji-na-pripravu-napojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak kapsuly alebo adaptačné zariadenie na prispôsobenie kapsuly v držiaku kapsuly v stroji na prípravu nápojov</a>

Podobne patenty