Sedadlo vozidla

Číslo patentu: E 12656

Dátum: 22.02.2008

Autor: Frotz Thomas

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka sedadla vozidla, najmä zadného sedadla alebo zadnej sedadlovej lavice motorového vozidla, s operadlom chrbta a so sedacou časťou, pričom operadlo chrbta je usporiadané na prevedenie z úžitkovej polohy do úložnej sklopenej polohy, a pritom sa zmení aspoň tvar operadla chrbta.Takéto sedadlo vozidla je známe zo stavu techniky, napríklad zo spisov US 6,199,951, US 6,123,380, DE 103 51 157 B 3, W 0 2004/043730 A 2, W 0 2004/043207 A 2, ako aj zo spisu DE-A-IQ 2005 02835 l, ktorý uvádza do známosti význaky predvýznakovej časti patentového nároku l. Tam opísanć sedadlá vozidla sú však bud skonštruované pomerne komplikovane,alebo neposkytujú dostatočný komfort.Úlohou predloženého vynálezu preto bolo poskytnúť kdispozícií sedadlo vozidla, ktoré nevykazuje nevýhody stavu techniky.Táto úloha je vyriešená sedadlom vozidla podľa patentového nároku 1.Sedadlo vozidla podľa vynálezu poskytuje sediacemu pasažierovi dobrý komfort v úžitkovej polohe. Pri sklopení zadného operadla dopredu na sedaciu časť je možné ho zložiť do plochého paketu. Sedadlo vozidla podľa vynálezu je možné vyrobit jednoducho a s priaznivými nákladmi.Sedadlom vozidla v zmyslu vynálezu je každé sedadlo vozidla na ľubovoľnom mieste vo vnútri vozidla. Na sedadle vozidla môže nájsť miesto jedna osoba alebo viac osôb, takže môže isť aj o lavicu, ktorá môže byť vybavená deleným operadlom chrbta. Výhodne pri sedadle vozidla ide o zadné sedadlo.Podľa vynálezu má sedadlo vozidla operadlo chrbta a sedaciu časť, pričom operadlo chrbta je usporiadané na prevedenie z úžitkovej polohy do úložnej sklopenej polohy, a pritom sa tvar operadla chrbta a/alebo sedacej časti zmeni. V úložnej sklopenej polohe je operadlo chrbta a/alebo sedacia časť plochá, takže sedadlo vozidla je možné zložit do plochého paketu. V úžitkovej polohe má naproti tomu sedacia časť a/alebo operadlo chrbta vyklenutý tvar,ktorý je výhodne prispôsobený telu sediaceho pasažiera a zvyšuje komfort jeho sedenia.Na tento účel je sedadlo vozidla vybavené v zadnom operadle a/alebo v sedacej časti nmožstvom prostriedkov, ktoré sa vpodstate rozprestierajú po celej dĺžke sedacej časti alebo operadla chrbta. Tieto prostriedky sú pritom usporiadané vedľa seba po šírke operadla chrbta,resp. sedacej časti. Ich dĺžka je zvolená tak, aby sa rozprestierali v podstate po celej dĺžke operadla chrbta, resp. po celej dĺžke sedacej častí. Podľa vynálezu sa ich tvar pri prevedeníoperadla chrbta z úžitkovej do úložnej sklopenej polohy reverzibilne zmení, to znamená, že sa pretvorí len elasticky a nie plasticky.Podľa vynálezu sú týmito prostriedkami pruhy z polotuhého materiálu. Byť polotuhý znamená v zmysle vynálezu, že tieto pruhy je možné ohnúť silou priemerného človeka. Pruhy môžu byt vyrobené z plastu, z kovu alebo z dreva, alebo z kombinácie týchto materiálov, pričom je výhodný taký materiál, ktorý sa pri zlomení neroztriešti.Týchto pruhov je vedľa seba usporiadané určité množstvo, pričom ich šírka a počet je vymeraný tak, že vpodstate je týmito pruhmi prekrytá celá šírka zadného operadla, resp. sedacej časti. Pruhy sú usporiadané v podstate rovnobežne vedľa seba. Čím vyšší je počet pruhov, tým väčší je komfort. Výhodne sú pruhy uložené vo vzťahu k sedadlu vozidla a/alebo k jeho poťahu tak, aby bolo ich vyklenutie individuálne nastaviteľné. Touto formou vyhotovenia podľa vynálezu sa zvýši najmä komfort sedenia.Výhodne je sedadlo vozidla vybavené na tento účel osou, okolo ktorej je operadlo chrbta usporiadané otočne, a vzhľadom knej sú tieto prostriedky usporiadané kolmo. Táto os je spravidla vyrovnaná priečne na smer jazdy vozidla. Prostriedky, ktorých tvar sa pri prevedení operadla chrbta z úžitkovej do úložnej sklopenej polohy zmení, sú výhodne usporiadané zvislo a vedľa seba v smere pozdĺž tejto osi.Spravidla je sedadlo vozidla vybavené poťahom. Výhodne sú polotuhé pruhy uložené najmä výhodne vždy V kapse poťahu vozidla. V dôsledku toho je pevne stanovená ich poloha vo vnútri sedadla vozidla. Najmä výhodne sú pruhy uložené v kapsách aspoň z časti posuvne. Výhodne sú pruhy svojim koncom, smerujúcím k osi otáčania zadného operadla, pevne spojené so sedadlom vozidla. Najmä výhodne sú pruhy svojim koncom, smerujúcím od osi otáčania operadla chrbta, spojené so sedadlom vozidla pohyblivo.V ďalšej výhodnej forme vyhotovenia je sedadlo vozidla vybavené ďalšími prostriedkami,výhodne pásmi, najmä výhodne oceľovýmí pásmi, ktoré sú usporiadané na operadle chrbta posuvne, výhodne sú do neho zapustené. Pri prevedení operadla chrbta z úložnej sklopenej do úžitkovej polohy a obrátene sa tieto pásy posunú a spôsobia zmenu tvaru operadla chrbta a/alebo sedacej časti.Pásy môžu byt vyrobené z plastu, z kovu alebo z dreva, alebo z kombinácie týchto materiálov, pričom je výhodný taký materiál, ktorý sa pri zlomení neroztriešti. Výhodne sú však tieto pásy z ocele.Výhodne sú pásy usporiadané V podstate tak, že sú v zákryte s pruhmi. Najmä výhodne sa pásy nachádzajú pod pmhmi. Výhodne sú pásy vo svojej dĺžke dimenzované tak, a/alebo súvsedadle vozidla usporiadané tak, že vúložnej sklopencj polohe jedným svojím koncomvyčníevajú z operadla chrbta alebo zo sedacej časti. Najmä výhodne sa tento koniec posunie pri prevedení operadla chrbta zúložnej sklopenej do úžitkovej polohy aspoň z časti do operadla chrbta alebo do sedacej časti. Tento pohyb vyvolá zakrivenie pruhov. Pri prevedení operadla chrbta do úložnej sklopenej polohy sa pásy znova vysunú z operadla chrbta alebo zo sedacej časti, takže vyklenutíe operadla chrbta alebo sedacej časti zmizne. Výhodne sa tento koniec pásov v úžitkovej polohe oprie o operadlo chrbta alebo o sedaciu časť, takže zostane zachovaný ich vyklenutý tvar aj pri zaťažení, napríklad sediacim pasažierom.Výhodne sú medzi jednými prostriedkami, napriklad medzi pn 1 hmi, a druhýmí prostriedkami,napríklad pásmí, usporiadané ďalšie prostriedky tak, že ich jeden koniec je vždy spojený s jedným prostriedkom, napríklad s pruhom, a ich druhý koniec vždy s druhým prostriedkom(8), napríklad s pásom, pričom toto spojenie je výhodne vyhotovené znitovaním. Pomocou týchto prostriedkov je pohyb pásov vyhotovený na zmenu tvaru pruhov.Výhodne sú jednými prostriedkami čiastočne elastické pruhy. Tieto pruhy môžu byť vyrobené z plastu, z kovu alebo z dreva, alebo z kombinácie týchto materiálov, pričom je výhodný taký materiál, ktorý sa pri zlomeni neroztriešti.Výhodne sa tieto prostriedky pri prevedení z úložnej sklopenej polohy do úžitkovej polohy prehnú, pričom sa pmhy pod poťahom vyklenú smerom von, a spôsobia tak reverzibilné vyklenutie operadla chrbta, resp. sedacej časti.Ďalej bude vynález objasnený na základe obrázkov 1 - 3. Tieto objasnenia sú len prikladnć a neobmedzujú všeobecnú myšlienku vynálezu. Smerové údaje sa vždy týkajú operadla chrbta, nachádzajúceho sa v úžitkovej polohe.Obrázky 1 a 2 znázorňujú formu vyhotovenia sedadla vozidla podľa vynálezu.Sedadlo vozidla l, znázomené na obrázku l, pozostáva z operadla 2 chrbta a zo sedacej časti 3. Operadlo 2 chrbta je pomocou vyčnievajúcej príložky 4 upevnené na sedacej časti 3 otočne okolo dopredu presadenej osi 5 a môže byť preklopené zo svojej vztýčenej úžitkovej polohy(obrázky 1, 3) do vodorovnej úložnej sklopenej polohy (obrázok 2). Na plošnej strane operadla 2 chrbta, privrátenej k sediacemu pasažierovi, je pod poťahom 7 sedadla rovnobežne voči sebe a v pravom uhle k osi 5 usporiadané množstvo polotuhých pruhov 6 (napr. z plastu,napríklad zpolypropylénu). Dĺžka pruhov zodpovedá vpodstate dĺžke L operadla chrbta. Vedľa seba je usporiadaných toľko pruhov, že vpodstate celá šírka B operadla chrbta je vybavená týmito pruhmi 6. Pruhy 6 môžu mat rôznu šírku, avšak výhodne majú rovnakú šírku. Do operadla 2 chrbta sú v podstate v zákryte s pruhmi 6 zapustené pozdĺž dĺžkovéhooceľové pásy 8, ktoré sú pomocou určitého počtu páskových súčastí 9 z polotuhého materiálu spojené vždy s priradenými pruhmí 6. Páskové súčasti 9 prebiehajú v určitej vzdialenosti od seba v pozdĺžnom smere príslušného oceľového pása 8 medzi pruhmí 6 a oceľovými pásmi 8,a sú svojim koncom, nasmerovaným k osi 5, upevnené, najmä znitovaním, na oceľovom páse 8, a svojim protiľahlým koncom potom na pruhu 6. Koniec každého pruhu 6, privrátený k osi 5, je pevne spojený so spodnou oblasťou operadla 2 chrbta, zatiaľ čo protiľahlé konce pruhov 6 sú pomocou textilného pása 10 spojené s homým koncom operadla 2 chrbta.V úložnej sklopenej polohe operadla 2 chrbta (obrázok 2) sú oceľové pásy 8 vysunuté von zo spodného konca operadla 2 chrbta, v dôsledku čoho môžu byť k sebe prislúchajúce pruhy 6,páskové súčastí 9 a oceľové pásy 8 uložené plošne na seba. Pri vztýčení operadla 2 chrbta(obr. 3) dorazía vyčnievajúce konce 11 oceľových pásov na sedaciu časť 3, v dôsledku čoho sa oceľové pásy 8 vysunú smerom hore relatívne voči operadlu 2 chrbta a pruhom 6. Páskové súčasti 9 sa pritom rozoprú do tvaru S, pričom pruhy 6 sa elastický pružne vyklenú dopredu v smere od operadla chrbta 2. Obrys vyklenutia je určený dĺžkou konca ll a páskových súčastí 9 a môže byt stanovený rozdielne po šírke operadla 2 chrbta, príp. môže byť aj nastaviteľný. Obrázok 4 znázorňuje množstvo vedľa seba znázomených, do tašiek v poťahu 7 sedadlaTento vynález je možné zásadne použiť aj na zrušiteľné vyklenutie sedacej časti 3.Zoznam vzťahových značiek l sedadlo vozidla operadla chrbta sedacia časťdĺžka operadla chrbta alebo sedacej častišírka operadla chrbta alebo sedacej časti

MPK / Značky

MPK: B60N 2/36, B60N 2/30

Značky: vozidla, sedadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e12656-sedadlo-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sedadlo vozidla</a>

Podobne patenty