Spôsob detekcie vozidiel s prívesmi

Číslo patentu: E 12450

Dátum: 02.04.2010

Autor: Spannagl Peter

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB DETEKCIE VOZIDIEL s PRÍVESMI0001 Predkladaný vynález sa týka spôsobu detekcie vozidiel s prívesmi vrámci systému cestného mýta, ktorý prinajmenšom zahŕňa jeden rádiový maják na rádiovú komunikáciu s palubnými jednotkami (OBUs).0002 Systémy cestného mýta pre spoplatnenie mýta na vozidlá pomocou rádiových majákov po strane cesty, ktoré komunikujú s palubnými jednotkami vo vozidlách resp. OBUs, aby sa tieto identiflkovali alokalizovali, sú známe v rôznych uskutočneniach. Pri tomto je často potrebné detegovať prítomnosť prívesu, pretože toto určuje výšku mýta. Pri známych systémoch sa ktomuto určí bud počet osí, aby sa od určitého počtu osí dalo usudzovať o nákladnej súprave s prívesmi, alebo prítomnosť privesu musí byť na palubnej jednotke nastavená samotným používateľom. To prvé vyžaduje nákladné systémy na spočitanie osí, ako sú laserové skenery alebo indukčné slučky vjazdnej dráhe,v druhom prípade je toto náchylné na chyby a manipulácie.0003 Tento vynález si kladie za ciel vytvoriť spôsob detekcie vozidiel s prívesmi, ktorý bude jednoduchší a spoľahlivejší ako známe riešenia.0004 Tento cieľ sa dosahuje spôsobom v úvode spornenutého druhu, ktorý sa vyznačuje tým, že vozidlám a prlvesom sa priraďujú zakaždým vlastné, nimi vezené palubné jednotky a že vozidlo a príves sú detegované ako navzájom k sebe patriace, ked z vyhodnotenia rádiových komunikácií s týmito palubnými jednotkami vychádza, že sa tieto pohybujú s ohraničeným a nemenným0005 Tento vynález sa zakladá na novom predpoklade, aby sa navrhli vlastné palubné jednotky pre prívesy a aby sa tieto na základe vyhodnotenia obvyklej rádiovej komunikácie medzi rádiovými majákmi a palubnýmijednotkami detegovali ako patriace kurčitej palubnej jednotke vozidla. Na základe tejto detekcie sa môže napríklad vcentrálnom systéme určité k palubnej jednotke prívesu patriace konto prívesu priraďovať k určitému kontu vozidla, takže na jednej strane na prives nebude účtované mýto ako na separátne vozidlo a na strane druhej môže byť spoplatneného mýto pre vozidlo,vybavené prívesom. Toto predstavuje prekvapujúco jednoduchý spôsob detekcie vozidiel sprívesmi, ktorý nevyžaduje ani nákladné zariadenia na počítanie osi, ani zadávania zo strany používateľa na palubnej jednotke, ktoré sú náchylné na chyby. Keďže palubné jednotky sú nákladovo priaznivý hromadne rozšírený artikel, aj dvojité vybavenie palubnými jednotkami pre vozidlá a prívesy nepredstavuje významné náklady v porovnaní so známymi zariadeniami pre spočítanie osi asuvážením zabezpečenia účtovania poplatkov, ktoré sa môže dosahovať pri vypadnuti zadávania zo strany0006 Pre spôsob podľa tohto vynálezu nie je potrebné žiadne špeciálne polohovanie tejto palubnej jednotky prívesu v rámci nákladnej súpravy,pozostávajúcej zvozidla a prívesu. Takto sa môže palubná jednotka prívesu namontovať tak na prívese samotnom, ako aj v ťažnom vozidle. Prednostne sa umiestňujú palubná jednotka vozidla a palubná jednotka prívesu obe vo vozidle vedľa seba, napr. priamo vedľa seba na prednom skle.0007 Uvedené meranie odstupu resp. lokalizácia pomocou rádiovej komunikácie môže prebiehať každým spôsobom, známym vtechnike. Svýhodou sa pre toto využíva fázové posunutie medzi obomi rádiovými komunikáciami na meranie odstupu týchto palubných jednotiek (OBUs). Alternatívne alebo prídavne sa môžu využiť diferencia amplitúd a/alebo Dopplerove posunutia oboch rádiových komunikácií na meranie pohybov týchto palubných jednotiek. Svýhodou sa pri tomto zohľadňujú iba rádiové komunikácie v rámci určitého vopred daného časového okna, aby sa zvýšila0008 Tento spôsob podľa vynálezu sa hodi najmä pre systémy cestnéhomýta podľa štandardu DSRC (dedicated short range communication) vovšetkých rozličných formách realizácie, napr. infračervené, mikrovlnné žiarenie pri 5,8 GHz alebo 5,9 GHz, atď. Podla tohto sú rádiové majáky, prednostne DRSC-rádiové majáky a palubné jednotky, prednostne DRSC-palubné jednotky,zvlášť výhodne na báze infračerveného alebo mikrovinného žiarenia.0009 Uvedené vyhodnotenie rádiovej komunikácie môže byť vykonávané tak centrálne v nejakom centrálnom systéme, ako aj decentrálne v rádiovom majáku alebo v lokálnej riadiacej jednotke systému cestného mýta, navrhnutom napr. pre viaceré rádiové majáky.0010 Po detekcii navzájom spolu patriaceho páru palubných jednotiek môžu byť nadväzne vcentrálnom systéme a/alebo rádiových majákoch navzájom priradené príslušné mýtne kontá. Tým sa môžu napr. obe mýtne kontá, teda konto pre palubnú jednotku vozidla a konto pre palubnú jednotku privesu paralelne zaťažovať, alebo - čo je zvlášť výhodné - sa môže zaťažovať iba mýtne konto vozidla. V tomto druhom prípade sa môže týmto jednoduchým spôsobom zabrániť tomu, aby palubná jednotka privesu bola mýtom spoplatnená ako separátne vozidlá a na druhej strane sa zaručí, že mýtne konto vozidla bude zaťažené mýtom pre príves.0011 Tento vynález sa ďalej bližšie vysvetluje na základe príkladu uskutočnenia, znázorneného vpriloženom výkrese, pričom Obr. 1 ukazuje blokovú schému komponentov. nasadených v rámci spôsobu podľa vynálezu.0012 Podla Obr. 1 sa pohybuje nákladná súprava 1, pozostávajúca z vozidla 2 a privesu 3 na ceste 4 v rámci nejakého systému cestného mýta 5,ktorý spoplatňuje použitie cesty (zúčtováva mýto). Systém cestného mýta 5 zahŕňa množstvo rádiových majákov 6 po strane cesty, ktoré môžu vstupovať do krátkovlnných rádiových komunikácií 7, 8 s rádiovými palubnými jednotkami 9, 10, ktoré sú vezené nákladnou súpravou 1. Rádiové komunikácie 7, 8 prebiehajú prednostne podľa DRSC-štandardu.0013 Na základe známeho miesta rádiových majákov 6 a obmedzeného dosahu ich rádiových komunikácii 7, 8 sa môžu palubné jednotky 9, 10 lokalizovať na dotyčných oblastiach rádiového pokrytia rádiovými majákmi 6 a takto sa môže spoplatniť použitie cesty 4. Na tento účel sú rádiové majáky 6tiež v dátovom spojeni s centrálnym systémom 11, ktorý v databáze 12 vedie mýtne kontá palubných jednotiek 13, 14 pre palubné jednotky 9, 10. Tieto mýtne kontá môžu byť však vedené tiež decentrálne, napr. vpočítačoch v danom mieste pri resp. v rádiových majákoch 6.0014 Valternatívnej, rovnako tu zahrnutej forme uskutočnenia môžu byť palubné jednotky 9, 10 samolokaiizujúceho sa typu, napríklad pomocou zabudovaného prijímača satelitnej navigácie a ich polohy môžu byť cez rádiové komunikácie 7, 8 postúpené na rádiové majáky 6. Vtomto prípade nemusia mať rádiové komunikácie 7, 8 lokálne obmedzený dosah a môžu byť napr. mobilné rádiové spojenia a rádiové majáky 6 môžu byť základnými stanicami nejakej mobilnej rádiovej siete, ako je to V technike známe.0015 Ako je znázornená vObr. 1, priraďuje sa vozidlu 2 aprívesu 3 zakaždým vlastná palubná jednotka 9, 10. Tomu zodpovedajúc existujú vdatabáze 12 centrálneho systému 11 resp. decentrálnych počítačov tiež vlastné kontá 13 vozidiel pre palubné jednotky 9 vozidiel a vlastné kontá 14 prívesov pre palubné jednotky 10 prívesov.0016 Palubné jednotky 10 prívesov môžu byť namontované tak v prívese 3 samotnom, ako aj vo vozidle 2, napr. priamo vedľa palubnej jednotky 9 vozidla na prednom skle kabíny vodiča vozidla 2.0017 Keďže sa v nákladnej súprave 1 obe palubné jednotky 9, 10 pohybujú zakaždým s nepatrným a nemenným vzájomným odstupom, môže byť táto okolnosť stanovovaná vyhodnotením fyzikálnych parametrov rádiových komunikácii 7, 8. Napríklad sa môže využiť fázové posunutie medzi rádiovými komunikáciami 7, 8 na meranie odstupu palubných jednotiek a, ak je tento odstup menší ako vopred zadaný maximálny odstup a počas doby pozorovania v oblasti pokrytia rádiovým majákom sa výrazne nemení, môže sa usudzovať na navzájom patriaci pár, pozostávajúci z palubnej jednotky 9 vozidla a palubnej jednotky 10 prlvesu. Alternatívne alebo prídavne by sa mohlo merať Dopplerovo posunutie v rádiových komunikáciách 7, 8 a ztoho zisťovať pohyb palubných jednotiek 9, 10 ak tento prebieha v rovnakom smere a rovnakou

MPK / Značky

MPK: G08G 1/015, G07B 15/00

Značky: prívesmi, vozidiel, spôsob, detekcie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e12450-sposob-detekcie-vozidiel-s-privesmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob detekcie vozidiel s prívesmi</a>

Podobne patenty