Spôsob výroby panelov a panely vyrobené týmto spôsobom

Číslo patentu: E 12263

Dátum: 31.03.2009

Autor: Oldorff Frank

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka spôsobu na výrobu panelov, ktoré sú odderované z velkofonnátovej nosnej dosky s jadrom z dreveného materiálu.0002 Z EP 1 454 763 A 2 je známy spôsob úpravy dosky z dreva alebo dreveného materiálu,najmä MDF alebo HDF dosky s vrchnou a spodnou stranou, pri ktorom je najprv na vrchnej strane dosky nanesená povlaková vrstva z melamlnovej živice, na povlakovú vrstvu je vytlačená dekorácia (vzor) a na vzor je potom nanesená ochranná vrstva z melamínovej živice. Nakoniec je štruktúra dosky zlisovaná za pôsobenia teploty až kým sa ochranná a povlaková vrstva nenatavia a navzájom nespoja inklúziou vytlačeného vzoru.0003 V DE 195 32 819 A 1 je zverejnený spôsob zhotovenia dosky z dreveného materiálu s opticky tvarovaným povrchom, pri ktorom sa na dosku z dreveného materiálu na seba nanesú základné farbivo, povlaková vrstva, tlačový základ a dekoratívna potlač. Tlačový základ je pritom vytvorený zo základného farbiva resp. základného náteru lakovej povlakovej vrstvy a povrchového laku. Pomocou gravlrovacieho valca je možné vytlačiť na tlačovom základe dekoratlvnu potlač,napriklad v dvojfarebnej tlači. Na túto potlač je možné nakoniec naniesť viacvrstvový akrylátový UV lak, ktorý je vytvrditelný pomocou UV žiarenia.0004 DE 197 51 115 A 1 opisuje spôsob ovrstvenia panela, v ktorom sa na povrch panela nanesie aspoň jedna vrstva farby pomocou tlače, najmä sieťotlače. V tomto pripade môže byt povrch neupravovaný, brúsený alebo predupravený, najmä lakovanlm. Nakoniec môže byť nanesená vrstva farby pokrytá vrstvou bezfarebného laku.0005 Pri použití technológie priameho tlačenia, teda priamej tlače jednotlivých vrstiev na nosnú dosku, sa ako výsledok ukazuje v porovnani s bežne vyrábanými panelmi zníženie hrúbky hotových laminátových panelov vynechanim papierových vrstiev. To vedie k problémom pri kontinuálnej výrobnej linke, ked sa velkoplošné potiahnuté dosky potom pri výrobe panelov rozdelia. Aby sa zabezpečilo, že jednotlivé panely nevypadnú poddimenzovaním hrúbky z DIN 13329, musl sa vykonávať zabezpečenie vysokej akosti, čo na jednej strane spomaluje produkciu a na druhej strane tiež zvyšuje výrobné náklady. Nakoniec dochádza k podráždenlu obchodnlka a/alebo koncového uživateľa, pretože výška stohu priamo potiahnutých dosiek sa viditeľne líši od bežne potiahnutých dosiek.0006 Pri známej výrobe dosiek sa zvyčajne používajú HDF dosky ako nosné dosky, ktorých vrchná strana sa zbrúsi o cca 0,3 mm. Na vrchnej a spodnej strane nosnej dosky je vytvorený lisovaný povrch, ktorý je tiež nazývaný ako press patina. Lisovaný povrch sa vytvára pri lisovanl vláknitého koláča a je vytvorený z horúceho povrchu lisovaclch platni resp. pásov Iisu. Lisovaný povrch má hrúbku asi 0,3 mm. Pretože lisovaný povrch je úplne obrúsený a asi 0,1 mm jadrového materiálu je obrúseného na zníženie drsnosti povrchu na vrchnej strane nosnej dosky pred dalším navrstvenlm, musia byť dosky vyrobené hrubšie o zodpovedajúci prldavok pre brúsenie, čo má podstatný vplyv na výrobné náklady. Ak sa chce vyrobit štandardná laminátová podlaha technológiou priameho tlačenia s hrúbkou 6 mm, nosná doska musl mať hrúbku aspoň 6,1 mm. 0007 Lisovaný povrch sa musi zbrúsiť, pretože v jeho oblasti je tepelný účinok pri tepelnom-2 iisovani taký veľký, že sa lepidlo rýchlo vytvrdzuje, čim sa lepiace premostenia aspoň čiastočne prerušia a nanášanú vrstvu robia chúiostivou. Tieto prerušenia |epiacich premostenl robia hotové panely náchyinými na odlupovanie dekoračných vrstiev nanesených na nosnú dosku a vrstievodolných voči opotrebeniu. Toto odlupovania sa nazýva deiaminácia, ktorá sa môže vyskytnúť aj jpri normálnom zaťažení aj od typickej zmeny objemu dreveného materiálu v dôsiedkupremenlivosti kllmy. 0008 Vyvstáva preto veľká potreba oteruvzdorných iaminátových panelov, ktoré sa nachádzajúv tolerancii hrúbky obsiahnutej vo vyššia uvedenej norme. Existuje tiež požiadavka na sposob výroby šetriaci zdroje, pri ktorom sa znížia dodatočné náklady na dalšie kroky tohto spôsobualalebo použitie ďalších materiálov.0009 vychádzajúc z tohto problému by sa mal vyššie opísaný spôsob výroby panelov, najmä podlahových panelov, zlepšiť.0010 Na vyriešenie tohto problému sa spôsob vyznačuje nasledujúcimi krokmia) poskytnutie veľkoformátovej predlisovanej nosnej dosky z drevného materiálu, ktorá má aspoň na svojej vrchnej strane v priebehu jej výroby vytvorený Iisovaný povrch, b) obrúsenie časti iisovaného povrchu z vrchnej strany nosnej dosky. c) nanesenie impregnačného náteru z tekutej živice na melamínovom základe na vrchnústranu nosnej dosky, pričom živica aspoň čiastočne difunduje do vrchnej povrchovej vrstvy nosnej dosky a aspoň čiastočne penetruje a zušľachťuje zvyšnú oblasť lisovanéhopovrchu,d) sušenie impregnačného náteru,e) nanesenie základného náteru na impregnačný náter,f) sušenie základného náteru, g) nanesenie aspoň jedného, farebnými pigmentmi obohateného, vodou rieditetného laku na vytvorenie vzoru.i) nanesenie poviakovej vrstvy z aspoň jednej živice na melamínovom základe, obohatenej oteruvzdornými časticami a celulózovými vláknami, j) sušenie poviakovej vrstvy,k) nanesenie impregnačného náteru z tekutej živice na melamlnovom základe na spodnú stranu nosnej dosky, pričom živica aspoň čiastočne difunduje do spodnej povrchovej vrstvy nosnej dosky, I) sušenie impregnačného náteru, m) nanesenie protiťahovej vrstvy na spodnú stranu nosnej dosky,n) lisovanie štruktúry vrstiev za pôsobenia tlaku a teploty, o) delenie nosnej dosky na panely s požadovanou šírkou a dĺžkou, p) pripojenie spojovaclch prostriedkov a uzamykacích prvkov na navzájom protiíahíých bočných hranách na bezlepidíové pripojenie a uzamknutie viacerých panelov do plávajúce poíoženej podlahovej zostavy.0011 Prostredníctvom tejto metódy možno dosiahnuť úsporu materiálu takmer o 5 . čím sa ušetrí drevo, lepidlo a časti energie potrebnej na spracovanie. Štandardný 6 mm laminátový panel môže byť vyrobený z nosnej dosky, ktorá je hrubá 5,8 mm. V doterajších spôsoboch výroby musí mať nosná doska hrúbku 6,1 mm.0012 Tým, že nosná doska môže byť vyrobená ako tenšia. zvyšuje sa rýchlosť lisovania za tepla a tým aj ich produkcia (objem/jednotka času). Pretože lisovaný povrch sa úplne neobrúsi, redukuje sa nielen manipulačná doba, čo znižuje výrobný čas, ale aj priebežné náklady na brúsne pásy sú nižšie. Pretože vrstva s najvyššou hrúbkou zostane takmer zachovaná, lisovanie za tepla sa môže vykonávať s nižším tlakom alalebo vyššou rýchlosťou. Škála nastavení pre lisovanie za tepla na optimalizáciu produkcie je teda širšie.0013 Penetráciou živice do vrchnej vrstvy nosnej dosky sa na jednej strane kompenzujú vlastnosti zostávajúceho Iisovaného povrchu a súčasne sa vytvorí dobrý podklad pre vzor a oteruvzdornú vrstvu. V praxi sa zistilo, že riziko delaminácie podlahových panelov, vyrobených podľa vynálezu, je nízke. Dosiahlo sa výrazné zlepšenie kvality.0014 Výhodne sa ako nosná doska použije MDF-, HDF- alebo drevotriesková doska.0015 Hrúbka nosnej dosky má s výhodou hrúbku 5,8 mm a lisovaný povrch má obzvlášť výhodne hrúbku asi 0,2 mm.0016 Výhodne sa lisovaný povrch zbrúsi na vrchnej strane nosnej dosky o asi 0,1 mm. Tým je umožnené, že impregnačný náter sa potom môže penetrovať do Iisovaného povrchu do hĺbky asi 0,1 mm.0017 Ako oteruvzdorné častice sa s výhodou použijú korundové častice v povlakovej vrstve. 0018 Po rozdelení sa môže viac panelov zabaliť do jedného obalu.0019 Podlahový panel s jadrom z dreveného materiálu, najmä z MDF, HDF alebo drevotriesky, sa vyznačuje nasledujúcimí znakmia) vrchnou stranou, spodnou stranou a dvoma pármi protilahlých bočných hrán. b) vrchná a spodná strana jadra majú pri stlačení vznikajúci lisovaný povrch,c) lisovaný povrch na vrchnej strane je tenšl ako lisovaný povrch na spodnej strane, d) na vrchnú stranu jadra je nanesená vrstva impregnačného náteru, vrstva základného náteru, aspoň jedna vrstva vzoru a oteruvzdorná vrstva.e) na spodnú stranu jadra je nanesená vrstva impregnaćného náteru a protiťahová vrstva, f) vrstva impregnečného náteru sa aspoň čiastočne penetruje do lisovaného povrchu na vrchnej strane.0020 Vrstva impregnačného náteru pozostáva s výhodou z melamínovej živice. Lisovaný povrch je na vrchnej strane o 0,1 mm tenší ako na spodnej strane, čo je s výhodou upravené brúsenim. Zvyšná hrúbka Ilsovaného povrchu na vrchnej strane je výhodne 0,1 mm.0021 Oteruvzdorná vrstva má popri celulózových vláknach ako oteruvzdorné častice s výhodou korundové častice.0022 Nasledovne je vysvetlený spôsob podľa vynálezu na príklade 6 mm Iaminátovej podlahy,spĺňajúce DIN 13329.0023 Najskôr sa poskytne velkoformátová nosná doska z MDF-, HDF- alebo drevotrieskového materiálu s hrúbkou asi 5,8 mm. Nosná doska je na jej vrchnej a spodnej strane opetrená Iisovaným povrchom, ktorý vznikol pri lisovani vláknitého alebo drevotrieskoveho koláče horúcou Iisovacou platňou. Na vrchnej strane nosnej dosky je lisovaný povrch najskôr zbrúsený o asi 0.1 mm. Potom sa obrúsená vrchná strane nosnej dosky impregnuje tekutou živicou na melamlnovom základe. Táto živice so svojimi vytvrdzujúcimi zložkami aspoň čiastočne difunduje(prenikne) do vrchnej povrchovej vrstvy a penetruje zvyšnú oblast lisovaného povrchu do hĺbky cca 0,1 mm. Tým sa lisovaný povrch zušľachtl.0024 Potom nasleduje operácia sušenie. Na vysušený impregnečný náter sa nanesie vrstva základného náteru a potom se vysuší. Na vysušenú vrstvu základného náteru sa nanesie aspoň jeden lak na báze vody, obohatený farebnými pigmentmi, použitý na vytvorenie vzoru. Vzor môže byt jednofarebný, s textúrou dreva, zobrazenie dlaždlc alebo dekorativny vzor. Aj vzory prírodného kameňa sú myslitelné. Potom, ako sa vrstva vzoru vysušl, je nanesená povlaková vrstva s aspoň jednou živicou, obohatenou o oteruvzdorná častice e celulózove vlákna. Živica je založená na melamlnovom základe. Následne sa povlaková vrstva vysuši a potom sa penetruje spodná strana nosnej dosky tekutou živicou na melamlnovom základe. pričom živice aspoň čiastočne difunduje do spodnej povrchovej vrstvy a poprípade penetruje spodný lisovaný povrch. Impregnačný náter potom úplne zaschne a na spodnú stranu nosnej dosky sa netrie vrstva tekutej syntetickej živice

MPK / Značky

MPK: B44C 5/04

Značky: spôsobom, výroby, panely, panelov, spôsob, vyrobené, týmto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e12263-sposob-vyroby-panelov-a-panely-vyrobene-tymto-sposobom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby panelov a panely vyrobené týmto spôsobom</a>

Podobne patenty