Systém na prijímanie hierarchicky usporiadaného obsahu cez SMS alebo MMS správy

Číslo patentu: E 12048

Dátum: 09.07.2008

Autor: Halambek Davor

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SYSTÉM NA PRIJÍMANIE HIERARCHICKY USPORIADANÉHO OBSAHU CEZ SMS ALEBO MMS SPRAVY0001 Tento vynález je orientovaný na systém a metódu, ktorá umožňuje prezeranie hierarchicky usporiadaného serverového obsahu vo forme priečinkov alebo akejkoľvek ekvivalentne hierarchicky usporiadanej štruktúry údajov, ktorá je uložená na disku (alebo podobnom zariadeni na ukladanie údajov) a kde je uvedený server dosiahnutelný cez štandardný komunikačný kanál SMS/MMS.0002 Prvý technický problém, ktorý sa rieši týmto vynálezom, je spôsob vytvárania zoznamu alebo načítania obsahu priečinka alebo ekvivalentnej hierarchicky usporíadanej štruktúry údajov na rovnakom počítači, kde je uvedený počítač pripojený ku komunikačnej sieti, prednostne internetu, a vybavený najmenej jednou SMS bránou (ktorá obvykle patrí GSM operátorovi).0003 Druhý technický problém, ktorý sa rieši týmto vynálezom, je používanie uvedeného systému na načítanie štruktúrovaného reklamného obsahu uloženého v rámci uvedenej hierarchickej štruktúry (alebo v rámci priečinkov) cez spätnú väzbu SMS/MMS správ.0004 Vzhladom na neustály nárast počtu používateľov GSM a vysokú penetráciu GSM operátorov po celom svete vyvinuli GSM operátori vela SMS/MMS služieb, aby zvýšili aktivitu a súťažili s konkurenciou.0005 Obvykle ponúkaná SMS služba je jednosmerná SMS služba, t.j. na skontrolovanie účtu GSM u mobilného operátora, na účasť v rozličných druhoch hier odoslaním produktového kódu, na SMS stávkovanie a na vela iných podobných a už známych jednoduchých aplikácií.0006 Európska patentová prihláška EP 1333646 (Koninklijke KPN N.V.) zverejnená dňa 6. augusta 2003 hovori o možnosti načítania obsahu servera cez mobilný terminál alebo mobilný telefón. Uvedený server ponúka internetový portál pozostávajúci zhlavnej ponuky avedlajších ponúk. Táto patentová prihláška sa odlišuje od citovaného dokumentu v zaobchádzani so stavom on-line mobilného telefónu a v spôsobe načítania uložených informácií.0007 Dokument zverejnený dňa 21. mája 2008 ako GB 2443861 A (Worldwide Electronic Consultants Limited) sa zaoberá ukladaním a distribúciou informácií cez textové správy, kde databáza uchovala velké množstvo Kľúčových slov a veľké množstvo Odpovedí spojených najmenej s jedným z kľúčových slov. Popisaný systém porovnáva prichádzajúcu textovú správu s uloženými Kľúčovými slovami a pri úspešnom porovnaní načíta pridruženú Odpoveď apošle ju ďalej odosielateľovi. Aktuálna patentová prihláška sa odlišuje od citovaného dokumentu v zaobchádzanlso stavom on-line mobilného telefónu a povahe údajov uložených vdatabáze, t.j. nie možné prehliadať si vopred uložené údaje vsystéme, ktorý je popísaný v citovanom dokumente predchádzajúcej technológie.0008 Dokument US 7,072,676 B 1 (Robert Bosch GmbH) na základe prioritného dokumentu DE 19855230 hovorí o metóde a bezdrôtovom vysielači na vyžiadanie aspracovaníe informácií. Podľa citovaného vynálezu sa prvý informačný dotaz odošle bezdrôtovým vysielačom a informácie sa vracajú cez poskytovateľa služby. Informačný dotaz je odovzdaný s preddefinovanou prvou časovou hodnotou platnosti a vrátené informácie vo forme SMS sú odovzdané poskytovateľom služby s preddefinovanou druhou časovou hodnotou platnosti. Systém je nastavený na vyhodnotenie platnosti informácií prijatých prvým vysielačom (mobilným zariadením),keď prvý vysielač spracúva výhradne informácie o čase správy. Náš vynález využíva uplynutý čas na určenie polohy v rámci hierarchickej štruktúry údajov, t.j. uplynutý čas sa používa na definovanie on-Iine stavu alebo začiatku novej relácie. Je treba spomenúť, že ani jeden z dokumentov predchádzajúcich technológií nehovorí o0009 Opísaný vynález umožňuje prezeranie hierarchicky usporiadaného serverového obsahu (alebo obsahu počítačových priečinkov) uloženého na disk počítača (alebo na podobnom ukladacom zariadení) vzdialeného seNera cez štandardné SMS/MMS správy. Vzdialený server musí uložiť nasledujúce minimálne množstvo údajov GSM číslo používateľa, relatívna pozícia v horeuvedenej štruktúre priečinkov alebo hierarchickej štruktúre pre každého používateľa ačas poslednej interakcie so serverom pri každom konkrétnom používateľovi. S každou následnou SMS odoslanou vrámci preddefínovaného časového intervalu sa môže GSM používateľ posúvať nahor alebo nadoľ ojednu úroveň vrámci uvedenej hierarchickej štruktúry. Keď dosiahne najnižšiu hierarchickú úroveň (ktorá môže obsahovať textový, obrázkový alebo iný obsah), môže tento obsah GSM používateľ načítať prostredníctvom komunikačného kanála SMS alebo MMS. Uvedený vynález je vhodný pre vyhľadávanie údajov týkajúcich sa produktu, pričom produkty sú klasitikované v rámci priečinkov.0010 Podla posledného vývoja reklamnej praxe sa bežne očakáva od GSM operátorov, že budú využívať svoju vlastnú infraštruktúru pre reklamné aktivity a zvyšovať používanie infraštruktúry. Mimoriadne praktickými nástrojmi sú SMS a MMS kanály. Súčasná prax bola pridávať zákazníkov na SMS distribučné zoznamy,čo dávalo zákazníka vždy do pasívnej pozície. Konkrétne informácie distribuované cez SMS obvykle dosiahnu používateľa v nesprávnom čase, a preto sú ignorované väčšou časťou zacielených používateľov ako bežný SPAM.0011 Tento vynález dáva používateľa SMS/MMS služby do pozície, kedy môže požadovať anačítavat presné arýchle, hierarchicky usporiadané informácie na požiadanie.0012 Funkcíonalita systému sa da ľahko pochopit na príklade načítania štruktúrovaných informácií jedného imaginárneho maloobchodného reťazca.0013 Môžeme si predstaviť produktové informácie a príslušné ceny jedného maloobchodného reťazca (v tom príklade sa nazýva REŤAZEC X), ktoré môžu byť uložené hierarchicky usporiadaným spôsobomKľúčové slovo Hierarchicky usporiadané štruktúra údajovOVOCIE CRE AZECxOVOCIE ZELENINA CREŤAZECxZELENlNA MÄSO CREŤAZECxMÄSO MLlEKO CREŤAZECxMLlEKO KOZMETIKA CREŤAZECxKOZMETlKAPOMOC xx TEĽACIE MORČACIE HOVÄDZIE BRAVČOVÉ0014 Horeuvedené údaje boli uložené na Iokálnom počítačovom serveri REŤAZCA X takým spôsobom, že každá skupina produktu končí na určitej hierarchickej úrovni s konkrétnym súborom TXT alebo JPG (iné typy údajov sú tiež akceptovateľné).0015 Príklad, o ktorom sme hovorili, slúži výhradne na účely demonštrovania a dá sa bez obmedzenia prispôsobiť podľa typov súborov, t.j. môže byť tiež súbor midi alebo podobný, ako aj bez obmedzenia počtu úrovní, cez ktoré môže používateľ šíriť.0016 Údaje sa aktualizujú a ukladajú na lokálny server (ďalej v texte ako LS) ñrmy REŤAZEC X, SMS brána U bola pridaná khoreuvedenému Iokálnemu serveru LS takým spôsobom, ktorý umožňuje odoslať SMS správu cez jedného alebo viacerých GSM operátorov na sen/er LS, prednostné na jednoznačne číslo, ktoré je lahko zapamätateľné, pričom LS ukladá tri informácie, ktoré sú prepojené jedinou prijatouSMS správou, telefónne číslo GSM (N), zktorého bola správa odoslaná, obsah správy (C) a čas prijatia (T). 0017 Keď LS prijme nasledujúcu sadu informácií (N,C,T), uskutoční nasledovnéI) načíta z pamäte čas T poslednej správy odoslanej z rovnakého čísla N, ktorá predchádzala tejto novoprijatej správe v určitom neskoršom čase T, II) ak |T-T| ô, kde ô je preddetinované časové obdobie, najlepšie okolo 1-2 minút, LS usúdi, že používateľ je v stave on-Iine a LS začne analyzovať obsah správy C.a. v prípade, že obsah správy C obsahuje slovo MÄSO, LS seNer odošle na GSM číslo N SMS správu so všetkými hierarchicky nižšími vedľajšími možnosťami (podpriečinkami) nižšie ako MÄSO (o jednu úroveň nižšie)a LS uloží (na neskoršie použitie) sčíslom N tú úroveň hierarchickej štruktúry, na ktorej sa používateľ s GSM číslom N aktuálne nachádza.- vprípade, že používateľ sčíslom N odošle novú SMS správu sobsahom TEĽACIE (v rámci časového obdobia kratšieho ako ô), potom LS pošle ďalej na číslo N obsah, ktorý bol uložený vsúbore TEĽACIE.TXTPríklad takejto správy môže byťJe jasné, že súbor TEĽACIE.txt bol zmenený v čase a aktualizovaný priamo na LS zo strany personálu REŤAZCA X.- vprípade, že používateľ sčíslom N odošle novú SMS správu spreklepom vobsahu, t.j. TE§ACIE (v rámci časového obdobia kratšieho ako ô), potom LS pošle ďalej na číslo N obsah, ktorý upozornípoužívateľa na chybu spolu saktuálnymi vedľajšími možnosťamib. vprípade, že obsah správy C je slovo XX (alebo akékoľvek iné dohodnuté kľúčové slovo), LS odošle na GSM číslo N SMS správu sobsahom hierarchicky nadradenej úrovne vo vzťahu ksúčasnej úrovni. Z toho vyplýva, že ak pozícia používateľa bola CREŤAZECxMÄSOTEĽACIE a ak LSprijal kľúčové slovo XX (v rámci časového obdobia kratšieho ako 6), správa,ktorá bude odoslaná späť na GSM číslo N, jea ak sa slovo XX opäť odošle na LS (v rámci časového obdobia kratšieho ako ô), potom správa, ktorá bude odoslaná späť na GSM číslo N, je

MPK / Značky

MPK: G06F 17/30

Značky: hierarchický, prijímanie, systém, obsahu, správy, usporiadaného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e12048-system-na-prijimanie-hierarchicky-usporiadaneho-obsahu-cez-sms-alebo-mms-spravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém na prijímanie hierarchicky usporiadaného obsahu cez SMS alebo MMS správy</a>

Podobne patenty