Spôsob stanovenia hydrofóbnych organických častíc v papierovine

Číslo patentu: E 12012

Dátum: 28.02.2008

Autor: Kaub Hans-peter

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob stanovenia hydrofóbnych organických častíc v papierovineVynález sa týka spôsobu stanovenia hydrofóbnych organických častíc vo tiltráte papieroviny.Pri výrobe papiera je napríklad dôležité analyticky stanoviť rozdelenie velkosti a množstvá častíc rušivých látok vpapierovine. Častice rušivých látok sú zväčša hydrofóbne a lepivé. Pochádzajú napríklad z recyklovaného zberového papiera a v procese výroby papiera vedú k vzniku usadenín v stojoch. Na potlačenie prípadne odstránenie negatívneho vplyvu rušivých látok na výrobu papiera sa k papierovine dávkuje ñxačný prostriedok. Týmto sa dosiahne to, že rušivé látky sa naviažu na vlákna celulózy a zamedzí sa vzniku usadenín v strojoch v širokej miere. Príslušne nevyhnutné množstvo ñxačného prostriedku sa potom stanovuje prostredníctvom analýzy častíc rušivých látok v papierovine alebo v sitovej vode.Na stanovenie rozdelenia velkosti častíc rušivých látok v papierovine sú známe rôzne metódy. Bežnými analytíckými spôsobmi, ako napríklad röntgenovou mikroanalýzou, infračervenou spektrálnou fotometriou alebo gélovou permeačnou chromatografrou, ako je ako prehlad opísaná v R. Wílken a J. Strauss,Grundlegende Untersuchungen über klebende Verunreinigungen im wiederverwendeten Altpapíer, Mitteilungen aus dem Papiertechnischen Institut der Papiertechnischen Stiftung, zväzok 11-12 (1984), strana 292 ff., je možné laboratórne stanoviť typ častíc rušivých látok, teda ich chemické zloženie. Je možné uskutočnenie aj kvantitatívnych výrokov o koncentrácii a rozdelení veľkostí častíc. Tieto spôsoby sú ako celok ale nevýhodné v tom. že sú relatívne časovo náročné a prácne avdôsledku toho nie sú vhodné na bezprostredne monitorovanie zmien rušivých látok a účinku prísad na naviazaníe rušivých látok na papierovinu počasIný spôsob stanovenia rozdelenia veľkostí častíc rušivých látok je opísaný od T. Kröhl, P. Lorencak, A. Gierulski, H. Eipel a D. Horn, A new laseroptical method for counting colloidally dispersed pítch, Nordic Pulp and Paper Research Journal, zväzok 9 (1994), č. 1, strana 26 ff. Pri tomto spôsobe sa rušivé látky zafarbujú íluorescenčným farbivom a hydrodynamickou fokusáciou sa rozjednocujú. Následne sa vzorka s rozjednotenými časticami rušivých látok ožiari laserovým žiarením a deteguje sa emitované fluorescenčné žiarenie. Z intenzity fluorescenčných signálovje potom možné vyvodiť závery o rozdelení velkosti častíc.Z W 0 92/11534 je známy spôsob merania na stanovenie počtu avelkosti častíc živice v papierovine, pričom najskôr sa vyrobí suspenzia papieroviny, z nej sa častice živice oddelia tiltrácíou, častice živice sa značkujú fluorescenčným farbivom,potom sa rozjednotia, excitujú sa k emisií žiarenia, svetelné signály sa detegujú a signály sa vyhodnotia za účelom spočítania a stanovenia veľkosti častíc živice. Ako fluorescenčné farbivo je použitý imid kyseliny N-(n-butyl)-4-(n-butylamino)-naftalovej.Z EP-A 0 856 731 je známy spôsob stanovenia rozdelenia velkosti prinajmenšom dvoch typov častíc (AK) fluoreskujúcich častíc (T.) vjednej jedinej vzorke, pričom častice (Ti) sa vo vzorke rozjednotía a pozdĺž vopred definovaného smeru ožarovania sa vzorka ožaruje, meria sa prinajmenšom jedna hodnota intenzity rozptylu žiarenia (S (Ta a prinajmenšom jedna hodnota intenzity fluorescenčného žiarenia (F(T každej častice (Ti), častice (T 5) sa na základe polohy ich dvojice hodnôt (S (T),F(T v rozsahu (BK) v trojrozmernom priestore (R), ktorý sa rozvinie zhodnôt intenzít rozptylu (S(T., hodnôt intenzít fluorescenčného žiarenia (F(Tí a početností dvojíc hodnôt (S(T.),F(T.. priradia vždy kjednému typu častíc (AK),pričom každý rozsah (BK) vykazuje pre typ častíc (AK) prinajmenšom lokálne maximum početností dvojíc hodnôt (S(T),F(T v priestore (R), stanoví sa relatívna početnost hodnôt intenzít fluorescenčného žiarenia (F(T. pre každý typ častíc (AK),z relatívnej početností hodnôt intenzít fluorescenčného žiarenia (F(T pre príslušný typ častíc (AK) sa vypočíta relatívne rozdelenie veľkostí častíc pre každý typ častíc(AK), vtrojrozmernom priestore (R), ktorý sa rozvinie z hodnôt intenzít rozptylu(S(T, hodnôt intenzít fluorescenčného žiarenia (F(T a početností dvojíc hodnôt(S(T),F(T, sa pomocou polohy rozsahov (BK) vzájomne normujú relatívne rozdelenia veľkostí častíc pre jednotlivé typy častíc (AK) a tým sa vytvorí spoločné relatívne rozdelenie velkosti častíc (T.) všetkých typov častíc (AK).Tento spôsob sa využíva najmä na stanovenie rozdelenia veľkostí častíc hydrofóbnych častíc rušivých látok v papierovine alebo v sitovej vode papierenskýchstrojov a používa sa regulácia dávkovania fixačných prostriedkov k papierovine tak,že sa vytvorí jeden riadiaci signál zodpovedajúci respektive prislúchajúci spoločnému relatívnemu rozdeleniu veľkostí častíc a na základe tohto riadiaceho signálu sa uskutoční dávkovanie nevyhnutného množstva tixačného prostriedku.Z W 0 06/122921 je známy spôsob stanovenia koncentrácie glejového prostriedku, veľkosti častíc a rozdelenia veľkostí častíc prírodných a/alebo syntetických glejových prostriedkov v papierovine, pričom sa zafarbi vzorka obsahujúca častice glejového prostriedku použitím fluorescenčného farbiva, častice vo vzorke sa rozjednotia, ožaruje sa svetlom a deteguje sa rozptýlené svetlo al alebo fluorescenčné žiarenie emitované vzorkou a zachytené signály sa vyhodnotia. Spôsob sa používa na stanovenie rozdelenia velkosti častíc reaktivnych glejových prostriedkov v papierovine alebo v sitovej vode z papierenských strojov počas výroby papiera.Pri vyššie opísaných metódach sa stanovované častice vždy rozjednotia. Počítanie jednotlivých častícje ale náročné.Úlohou vynálezu je navrhnutie iného spôsobu merania na stanovenie koncentrácie hydrofóbnych častíc vo tiltráte papieroviny.Úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom stanovenia koncentrácie hydrofóbnych organických častíc vo ñltráte papieroviny. pričom hydrofóbne organické častice sa značkujú fluorescenčným farbivom, následne sa excitujú k emisii svetla,svetlo emitované označkovanými časticami sa deteguje a z intenzity fluorescencie sastanoví hmotnostná koncentrácia častíc.Hydrofóbnymi organickými časticami sú jemné rušivé látky prítomné v papierovine ako napríklad Iepivé látky (Stickies), biela smola (White Pitch) a živica ako aj glejové prostriedky. Rušivé látky v podstate pozostávajú zdispergovaných hydrofóbnych materiálov, pri ktorých zvyčajne ide o zvyšky spojív papierenských náterov alebo o lepidlá. Veľkosť častíc rušivých látok je zvyčajne od 0,5 do 100 m.Ako glejové prostriedky prichádzajú do úvahy prírodné a/ alebo syntetické glejové prostriedky, napríklad reaktívne glejovacie prostriedky, živičnaté gleje,modifikované živičnaté gleje alebo polymérne disperzie slepiacim účinkom.Pri glejových prostriedkoch ide o zlúčeniny, ktoré sú dispergované vo vode a majú veľkosti častíc napríklad vrozsahu od 0,5 do 100 m, výhodnejšie od 1 m do 20 m.Najdôležitejšie reaktivne glejovacie prostriedky papiera sú alkyldiketény (AKD) a anhydridy kyseliny alkenyljantárovej. Používajú sa ako glejový prostriedok hmoty pri výrobe papiera, lepenky a kartónu. Pri týchto látkach v podstate ide o C 14- až Cgg-alkyldiketény ako sú stearyldiketén, palmityldiketén, behenyldiketén, oleyldiketén ako aj zmesi diketénov. Tieto sa vyrábajú napríklad emulgovanim vo vode v prítomnosti katiónového škrobu a aniónového dispergačného prostriedku za pôsobenia strihových síl, pozrite US 3,223,544 a US 3,130,118 Zdôvodu nadbytku katiónového škrobu v porovnani s aniónovým dispergačným prostriedkom vykazujú takto vyrobené AKD-disperzie katiónový náboj.Alkyldiketény môžu byť použité aj spoločne s inými giejovými prostriedkami. Tak je napríklad z W 0 94/05855 známa dispergácia alkyldiketénov v zmesi pozostávajúcej z vodnej suspenzie rozloženého katiónového škrobu a jemnej vodnej polymérnej disperzie, ktorá je glejový prostriedok pre papier. Výsledná zmes sa používa ako glejový prostriedok pre papier. Okrem toho sú známe vodné, aniónovo nastavené AKD-disperzie, ktoré sú dostupné napríklad dispergovaním AKD vo vode v prítomnosti aniónového dispergačného prostriedku ako jediného stabilizátora,pozrite W 0 00/23651.Polymérne glejové prostriedky sú opísané napríklad v JP-A 58/115 196,EP-BO 257 412 a EP-B 0 276 770. Tu ide vpodstate ovodne disperzie kopolymerizátov, ktoré sú vyrobené vprítomnosti škrobu prípadne odbúraného škrobu. Ako kopolymerizáty prichádzajú do úvahy napríklad kopolyméry styrénu a/alebo akrylnitrilu a esterov kyseliny akrylovej.Anhydridy kyseliny alkenyljantárovej sa taktiež používajú pri výrobe papiera apapierenských výrobkov ako glejový prostriedok hmoty. Príkladmi pre takéto glejové prostriedky sú izomérne anhydridy kyseliny 4-, 5-, 6-, 7- a 8-hexadecenyljantárovej, anhydrid kyseliny decenyljantárovej, anhydrid kyseliny oktenyljantárovej, anhydrid kyseliny dodecenyljantárovej a anhydrid kyseliny n-hexadecenyljantárovej, pozrite aj C.E. Farley a R.B. Wasser, The Sizing of Paper,Second Edition, (3), Sizing With Alkenyl Succinic Anhydride, TAPPI PRESS, 1989,

MPK / Značky

MPK: G01N 33/34

Značky: hydrofóbnych, spôsob, částic, papierovine, organických, stanovenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e12012-sposob-stanovenia-hydrofobnych-organickych-castic-v-papierovine.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob stanovenia hydrofóbnych organických častíc v papierovine</a>

Podobne patenty