Spôsob výroby liečiva transfer faktor

Číslo patentu: E 11883

Dátum: 12.06.2007

Autor: Pekárek Jan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby liečiva transfer faktorTechnické riešenia sa týka farmaceutického spôsobu výroby liečiva transfer faktor.V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia bol popísaný mechanizmus bunečnej imunity (imunity sprostredkovanej bankami) a bol popísaný aj prenosový faktor tohto typu imunity - transfer faktor. Transfer faktor predstavuje zmes látok s relatívnou molekulovou hmotnosťou nižšou ako 10 000, neobsahujúci transplantačné antigény. Týmto transfer faktorom možno uskutočniť aj medzidruhový prenos bunečnej imunity a tento jav možno použiť pri terapii tých ochorení, ktoré súvisia s imunologickým systémom, predovšetkým s jeho lymfocytárnou zložkou, konkrétne s T-lymfocytmi.Je obecne známe, že transfer faktor možno získať rôznymi metódami, najčastejšie je popisovaná dialýza alebo ultrafrltrácia Liečivo Transfer Faktor je díalyzát alebo ultrañltrát zmesi leukocytov periférnej krvi, získanej od zdravých darcov, testovaných a nereaktívnych na anti-HIV 12, anti-HCV, HBsAg alues. Vlastné vyšetrenie anti-HIV 12, anti-HCV aantiHBsAg sa robí pri každom odbere krvi minimálne dvakrát. Jedenkrát je vždy vyšetrená krv každého individuálneho darcu, druhýkrát je vyšetrená krv vo vzorke, prípravenej z krvi od 10 rôznych darcov. Tieto vyšetrenia sa robia metódou, ktorá je vždy aktuálne akceptovaná miestnou legislatívou. Vyšetrovaný odber nesmie vykazovať reaktivitu, ktorá je pri použitej metóde hodnotená ako pozitívna. Vyšetrenie na lues sa robí vždy pri každom odbere najmenej jedným testom, optimálne však kombináciou nešpecifrckého (kardiolipinového) a špecifického(treponemového) testu. Vyšetrovaný odber nesmie vykazovať pozitívne hodnotenú reaktivitu.Podstatou riešenia tohto vynálezu je spôsob výroby liečiva transfer faktor, ktoré má terapeutické účinky založené na normalízácii imunitného systému príjemcu aobsahujúceho komplex a kombináciu biologicky aktívnych nízkomolekulových látok s molekulovou hmotnosťou menej ako 10 000 s prinajmenej 200 biologickými aktivitami, zahrňujúcích prenosová faktory obsialmuté v krvi darcov ako sú prekurzory dozrievania a aktivácia buniek vytvorených podľa nárokov.Terapeutický efekt transfer faktoru spočíva najmä vnormalizácíi funkcie imunitného systému príjemcu. Za klinický efekt transfer faktoru je podľa vynálezu zodpovedná kombinácia látok, ktore prípravok obsahuje, spôsob výroby liečiva a použitia, a nielen ich jednotlivé biologické zložky. Liečivo využíva jednako nešpeciñcké farmakodynamické vlastnosti prípravku a jednako prípadné špecifiká ku konkrétnemu antigénu (špecíñcký transfer faktor). Použitie liečiva transfer faktor predstavuje príklad tzv. informačnej terapie, pri ktorej je do organizmu vnesený určitý signál, ktorý je potom v organizme arnpliñkovaný amení jeho reaktivitu, t.j. spôsob odpovede na konkrétne ochorenie.Molekulárny profil transfer faktoru sa stanovuje metódami vysokoúčinnej(vysokotlakovej) kvapalinovej chromatografre a strednotlakovej kvapalinovej chromatografre za týchto podmienok izokratický tok, na kolóne vhodnej pre gélovú chromatografiu, s optimálnouveľkosťou častíc cca 5 m a s veľkosťou pórov cca 12,5 nm. Vhodné štandardy molekulových hmotnosti sú napríklad bovinný albumín, ribonukleóza, kyselina p-aminobenzoová.Ako mobilná fáza sa požíva fosfátový pufer o pH 6,5 až 7,5, s konštantnou teplotou 25 °C alebo 30 °C (i 2 °C ), vlnová dĺžka 260 nm, doba behu cca 20 až 30 minút, objem aplikovanej vzorky je približne 20 l.Kvalitatívne ikvantitatívne hodnotenie transfer faktom spočíva v určení približnej molekulovej hmotnosti jednotlivých frakcií na základe retenčných časov vrcholov ich plôch.Z popisu liečiva vyplýva, že táto analýza nesmie preukázať obsah zložiek o relatívnej molekulovej hmotnosti väčšej než 10 000 v množstve väčšom než 1. Je výhodné, ak liečivo obsahuje zložky s relatívnou molekulovou hmotnosťou cca 2000 až 6000 v rozmedzí 65 až 95 ,s výhodou 65 až 85 a zložky s relatívnou molekulovou hmotnosťou cca 1000 až 2000 v rozmedzí 10 až 30 alebo ivyššom. Ďalšou výhodou je, ak liečivo obsahuje zložky s relatívnou molekulovou hmotnosťou nižšou než cca 1000 vmnožstve menšom než 10,pričom obsah v je mienený ako objemová veličina.Liečivo sa vyrába v lyofilizovanej forme. Lyoñlizovaný transfer faktor je slabo žltá až biela hmota práškovej až hubovej konzistencie . Po rozpustení vo vode vznilcne číra slabo nažltlá až nažtlá tekutina. Jedna dávka prípravku, určená pre jedno terapeuticke podanie je množstvo biologicky aktívnych látok, získaných z približne 200 miliónov leukocytov. Liečivo neobsahuje žiadnu protimilcrobiálnu konzervačnú látku. Stetilita liečiva je teda zabezpečená iba jeho aseptickou prípravou.Spôsob výroby zahŕňa nasledovné výrobné krokya) Prípravu leucytámeho homogenátu b) Dialýzu alebo ultrafiltráciuc) Koncentráciu pomocou lyofilizácie d) Príprava roztoku surového liečiva e) Medzíoperačne skúškyLeukocytáme koncentráty od jednotlivých darcov sú transportované a skladované v zmrazenom stave. Po rozmrazení pri teplote do 37 °C sa surovina získaná od jednotlivých darcov spája do väčšieho objemu. Práca musí prebiehať vo výrobných priestoroch s deñnovanou triedou čistoty prostredia. Následne sa v leukocytámom homogenáte rozrušia všetky membránové komponenty metódou opakovaného zmrazovanía arozmrazovania, prípadne rozrušením buniek ultrazvukom alebo kombináciou oboch postupov.- Príprava homogenátu metódou zmrazeníe - rozmrazenieZmrazovanie sa robí v kúpeli denaturovanćho etylalkoholu pri minimálnej teplote -35 °C na rotačných zmrazovacích zariadeniach. Rozmrazovanie sa robí vo vodnom kúpeli pri teplote maximálne 37 °C. Celý cyklus zmrazovania arozmrazovania sa opakuje 6 x. Po ukončení 6. cyklu sa homogenát ponechaný vpôvodných fľašiach uloží do mraziaceho pultu pri teplote minimálne -17 °C do ďalšieho spracovania.- Príprava homogenátu pomocou ultrazvukuLeukocytámy homogenát sa po rozmrazení pripraví rozrušením buniek ultrazvukom pri 20 kHz po dobu 10 minút pri teplote 2 až 8 °C. Po tejto dobe dezintegrácie sa získaný homogenát uloží do mraziaceho pultu pri teplote min. -l 7 °C až do ďalšieho spracovania.- Príprava homogenátu kombinovanou metódouAko altematívny postup výroby sa používa kombinovaný postup homogenizácie leukocytov. Cyklus zmrazovania a rozmrazovania sa opakuje 5 x s následnou dezintegráciou ultrazvukom pri 20 kHz po dobu 3 minút pri teplote 2 až 8 °C. Po tejto dezintegrácii sa získaný homogenát uloží do mraziaceho pultu pri teplote min. -l 7 °C až do ďalšieho spracovania.Pri všetkých teplotách uvádzaných vtomto výrobnom kroku by nemal byť ich výkyv väčší ako 30 °C na obidve strany teplotnej stupnice a čas by nemal byť iný než rádovo v minútach.Pri príprave leukocytárneho homogenátu, ktorý vzniká spojením jednotlivých leukocytámych koncentrátov (získaných od konkrétnych darcov v transfúznych staniciach), sa leukocytárne koncentráty od jednotlivých darcov zlievajú do homogenátu až po ich rozmrazení(viď popis prípravy uvedený vyššie), kedy je materiál rozrušený biologicky inertný a nedochádza k biologickej interakcii materiálov od jednotlivých darcov. K nežiaducej interakcii V používanom materiáli by mohlo prísť v prípade, že by k zlievaniu leukocytámych koncentrátov prichádzalo hneď po ich odobraní od darcu - ešte pred ich zmrazením, t.j. v štádiu, kedy majú ešte neporušené bunečné komponenty. Zároveň sú v leukocytámom homogenáte deštruované existujúce bunečné komponenty opakovaným zmrazením a rozmrazením alebo rozrušením bunečných komponentov ultrazvukom alebo kombináciou oboch metód, pričom v tomto konkrétnom procese je teplota regulované tak, aby neprekročila 37 °C. Táto teplota by nemala byť v žiadnom okamihu vyššia o viac než 20 °C.Spracovanie leukocytárneho homogenátu sa robí v uzavretom systéme na dialyzačnej kolóne. V prípade, že leukocytámy homogenát bol pred ďalším spracovaním zmrazený, rozmrazí sa vo vodnom kúpeli o teplote max. 37 °C. Teplota môže byť aj nižšia. Je výhodou, pokiaľ sa od popísanej teploty nelíšia viac než 30 °C.Dialýza homogenátu prebieha ako dialýza v uzavretom systéme.Dialýza sa robí na dialyzačnej jednotke z umelej obličky obsahujúcej membránu, zadržujúcej 2 až 8 °C. Táto teplota by nemala byť odlišná o viac než 20 °C. Objem homogenátu leukocytámeho koncentrátu spracovaného V jednom cykle sa pohybuje s výhodou od 1,4 do 2,4 litra. Nemal by byť vyšší než desiatky litrov a nižší než 0,2 litra. Množstvo vody na injekciu potrebnú pre dialýzu nízkomolekulámych látok vrozmedzí teplôt 2 až 8 °C sa pohybujev rozmedzí 8 až 13 litrov. Toto množstvo vody môže byť pri použití iných teplôt rôzne, malo by byť objemovo rádovo v litroch alebo hektolítroch.Je výhodou, pokiaľ pri vlastnom priebehu dialýzy dezintegrovaný leukocytámy koncentrát pomocou čerpadla koluje cez dialyzačnú jednotku okruhom o prietoku 1,2 až 2,0 l/h a voda na injekciu ako dialyzačné médium cez rovnakú dialyzačnú jednotku druhým okruhom rýchlosťou 0,4 až 0,5 l/h. Za týchto podmienok sa pohybuje doba dialýzy v rozmedzí 24 hodín l 4 h. Pokiaľ sa v procese použijú iné cirkulačné rýchlosti, musí sa úmerne upraviť aj doba dialýzy. Dialýza sa ukončí, keď hodnota absorbancie dialyzátu klesne pod 0,6 pri 260 nm. Táto hodnota je odporučená, môže byť aj odlišná. Podobným spôsobom možno postupovať v prípade, že je dialýza nahradená ultrañltráciouS výhodou sa využíva komerčná díalyzačná jednotka z klinicky používanej umelej obličky,zadržujúca častice o relatívnej molekulovej hmotnosti väčšej než 10 000. Týmto postupom sa zabezpečí vysoká štandardnosť prípravy, alebo je v tomto kroku dialýza nahradená ultrafiltráciou.V tomto výrobnom kroku sa získaný dialyzát naj skôr rozplní po 0,2 litra do vhodných nádob(fliaš) a zmrazuje sa pri teplote minimálne -30 °C. Potom sa koncentruje odsušením v lyoñlizačnom zariadení po dobu 20 až 30 h pri teplote materiálu do 30 °C do polosuchého až polotekutého stavu. V prípade, že dialyzát nemôže byť okamžite spracovaný, je potrebné po rozplnení ho uchovávať pri teplote minimálne -l 7 °C.V tomto výrobnom kroku ide predovšetkým o to, že získaný dialyzát, ktorý obsahuje pre ďalšie spracovanie príliš veľký objem vody, sa musí šetrne zahustiť. Metódy zahusťovania môžu byť rôzne. V prípade transfer faktom sa dialyzát zahusťuje vyššie popísanou lyoñlizáciou. Ide o šetrnú metódu, pri ktorej je vyrábaný produkt opäť chránený proti nežiaducemu tepelnćmu namáhaniu. Teplota pri lyoñlizácii by nemala prekročiť 30 °C a je výhodou, keď odchýlky od teplôt, uvádzaných v celom tomto kroku nie sú nikdy väčšie než 20 °C a uvádzaný rozplňovací objem nie je nikdy väčší než 2 litre a menší než 0,2 litra.d) Príprava roztoku surového liečivaVyššie popísanou lyofilizáciou prišlo k zakoncentrovaniu liečiva. Následným nariedením vo vode na injekciu je potrebné dosiałmuť takú koncentráciu, ktorá je použiteľná pre liečbu. Preto sa takto zakoncentrovaný produkt ihneď po lyoñlizácii kvantitatívne rozpustí vo vode na injekciu tak, aby jedna jednotka prípravku bola obsiahnutá v v množstve 1,5 ml. Pritom jednou jednotkou sa mieni jedna injekčná terapeutická dávka a V nej obsiałmuté také množstvo nízkomolekulámych látok, ktoré sa získa spracovaním 2 x 108 leukocytov.Pokiaľ sa takto získaný koncentrát ihneď ďalej nespracuje, uloží sa v sklených Íľašiach o objeme 0,5 l pri teplote min. -l 7 °C až do doby ďalšieho spracovania, max. 12 mesiacov.Celková doba výroby jednej šarže trvá obyčajne 3 mesiace. Je výhodou, ak skladovacia teplota nikdy nevystúpi do plusových hodnôt nad nulou a skladovacia doba výrazne neprekročí uvedenú dobu.Jedna terapeutická dávka by nemala byť získaná z množstva leukocytov menšieho než 1 milión rádovo nie vyššieho než miliarda leukocytov.

MPK / Značky

MPK: A61K 38/17, B01D 61/00, A61K 35/14

Značky: faktor, spôsob, liečivá, transfer, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e11883-sposob-vyroby-lieciva-transfer-faktor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby liečiva transfer faktor</a>

Podobne patenty