Opierka hlavy, obzvlášť pre sedadlo vozidla

Číslo patentu: E 11453

Dátum: 13.08.2009

Autor: Niehues Andreas

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka opierky hlavy, obzvlášť pre sedadlo vozidla, ktorá je vybavená0002 Také opierky hlavy sú známe zo stavu techniky, napríklad DE-A-30 02 235, DE 35 44 586, DE 101 35 239, ako aj EP 0 322 374. Tieto opierky hlavy podľa stavu techniky majú čiastočne vybranie, prebiehajúce celým prierezom, čím je možné dosiahnuť úsporu hmotnosti, a ktorým je zlepšená vidíteľnosť do zadnej časti vozidla.Výroba týchto opierok hlavy je však pomeme nákladná.0003 Úlohou vynálezu je zvýšiť variabilitu opierky hlavy, obzvlášť pokiaľ ide o tvar vybrania. Zmena tvaru vybrania sa má pritom dosiahnuť napriklad rôznymi vložkamiv nástroji na výrobu opierky hlavy.0004 Táto úloha je vyriešená opierkou hlavy, ktorá je upravená na operadle sedadla motorového vozidla prostredníctvom aspoň jednej nosnej tyče, pričom na nosnej tyčí je umiestnené základné teleso a opierka má vybranie, prebiehajúce celým prierezom, avybranie je aspoň čiastočne vyložené prvou a druhou krycou doskou.0005 Predložený vynález sa týka opierky hlavy na operadle sedadla motorového vozidla. Toto sedadlo motorového vozidla pritom môže poskytovať miesto jednej alebo viacerým osobám. Preto môže isť pri sedadle motorového vozidla o sedadlovú lavicu. Na operadle tohto sedadla motorového vozidla je prostredníctvom nosnej tyče upravená opierka hlavy, ktorá obsahuje základné teleso, výhodne základné teleso z plastu, ktoré je umiestnené na nosnej tyčí. Opierka hlavy a teda aj základné teleso majú podľa vynálezuvybranie, ktore prebieha ich celým prierezom, takže cez opierku hlavy je možné vidieť.0006 Podľa vynálezu je vybranie aspoň čiastočne, výhodne celkom, vyložené prvou a druhou krycou doskou. Týmto opatrením je možné, dávať k dispozícii opierky hlavy,pri ktorých je možné meniť vybrania čo do veľkosti a/alebo tvaru. Na to musia byť v zá kladnom telese len upravene rôzne distančné vložky pre vybrania.0007 Krycie dosky sú výhodne taktiež zhotovené z plastu.0008 Výhodne je jedna z obidvoch krycích dosiek, obzvlášť západkovým spojením,spojená so základným telesom.0009 Podľa ďalšej výhodnej formy vyhotovenia je jedna z obidvoch krycích dosiek spojená obzvlášť západkovým spojením, s druhou krycou doskou.0010 Výhodne nie sú obidve krycie dosky spojené stykovým spojením, ale sú čiastočne zasunuté do seba pred tým, ako sú spojene napríklad západkovým spojením. Táto výhodná forma uskutočnenia predloženého vynálezu má tú výhodu, že je možné ľahkovyrovnávať výrobné tolerancie a krycie dosky sa hodia pre viac foriem vyhotovenia.0011 Opierka hlavy podľa vynálezu má zvyčajne výplň, výhodne na všetkých stranách, ktorá je potiahnuté poťahom. Poťah je výhodne aspoň čiastočne upevnený vo0012 Podľa ďalšej alebo ešte výhodnejšej formy uskutočnenia predloženého vynálezu je poťah aspoň čiastočne umiestnený na jednej z obidvoch krycích dosiek. To môže0013 Ďalšia výhodná forma vyhotovenia navrhuje, že poťah je umiestnený na základ nom telese.0014 Základné teleso obklopuje aspoň čiastočne nosnú tyč. Nosné tyče sú obzvlášť priliatí, stríekaní alebo tlakovom liatí základného telesa aspoň čiastočne obklopované0015 V nasledujúcom texte je vynález vysvetlený v súvislostí s vyobrazeniami l až 5.Tieto vysvetlenia sú len ako príklady a neobmedzujú vynálezcovskú myšlienku.Obr. l zobrazuje rozkreslené znázornenie opierky hlavy bez poťahových látok. Obr. 2 znázorňuje zostavenie opierky hlavy podľa obr. l v náryse.Obr. 3 znázorňuje vodorovný rez C - C z obr. 2.Obr. 4 znázorňuje zvislý rez B - B z obr. 2.Obr. 5 znázorňuje zvislý rez A - A z obr. 2.0016 Opierka 1 pre hlavu je upevnená obvyklými nosnými tyčami 2, pri znázornenom príklade vyhotovenia na spôsob oblúka, v neznázornenom operadle sedadla vozidla,pričom základné teleso 4 je vytvarované na nosnej tyči 2 v nástroji na tlakové liatíe, čo je znázomené na obr. 3. Základné teleso 4 má stredové vybranie 3, ktoré umožňuje pohľad v resp. proti smeru sedenia, napríklad v smere jazdy. Rôznymi vložkami v nástroji na tlakové liatíe je možné menit obrys vybranía 3. Po spojení základného telesa 4 s operadlom je spojenie napríklad vybavené plášťom z tlmiaceho materiálu,absorbujúceho nárazy a tlak, výhodne prefabrikovanou penovou štruktúrou 30, čo je0017 V dôsledku vybrania 3 vzniká na jeho okraji presah v tvare príruby, na ktorom môže byť upevňovacím prostriedkom upevnená neznázornená poťahová látka. Pri výhodnom vyhotovení sú na to používané napríklad upevňovacie háčiky v tvare J,takzvaných prichytiekť ktoré sú upevnené napríklad prišítím na leme poťahovej látky. Poťahová látka má ako vo svojej prednej časti, tak aj na zadnej častí otvory, komplementáme k zodpovedajúcemu vybraniu 3 základného telesa 4, na ktorých okraji sú vždy na spôsob prírub upevnené rámy 11 a 21 v tvare dosiek, výhodne prišítím. Zadný rám 21 je presunutý cez zadnú ozdobnú kryciu dosku 20, pričom ich vzájomná poloha je určená zasunutim aspoň dvoch čapov 25 a a 25 b na spôsob kolíkov na krycej doske 20 do zodpovedajúcich vybraní 26 a a 26 b rámu 21 na spôsob dosky. Táto predbežne zmontovaná jednotka je zasúvaná zozadu do vybrania 3 základného telesa 4, pokým integrovaný upevňovaci prostriedok, napríklad západkový háčik, nezapadne za okraj0018 Predná ozdobná krycia doska 10 je spojená s rámom ll v tvare dosky, upevneným na prednej časti poťahovej látky, pričom ich vzájomná poloha je určenázasunutím aspoň dvoch čapov na spôsob kolikov na ozdobnej krycej doske 10 do zodpovedajúcich vybraní rámu 11 na spôsob dosky. Predbežne zmontovaná jednotka je zasúvaná spredu do vybrania 3 základného telesa 4 a spojená zasunutím integrovaných upevňovacích prostriedkov, napríklad západkových háčikov, na jednej z ozdobných krycích dosiek, do integrovaných vybraní v tvare spôn druhej ozdobnej krycej dosky. Na vyrovnanie tolerancií vznikajúcej medzery je navrhnuté, neumiestňovat miesto styku na čelných stranách kontaktných plôch obidvoch ozdobných krycích dosiek, ale vytvoriť vzájomným stykom kontaktné plochy prekrytia.

MPK / Značky

MPK: B60N 2/48

Značky: opierka, sedadlo, obzvlášť, vozidla, hlavy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e11453-opierka-hlavy-obzvlast-pre-sedadlo-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Opierka hlavy, obzvlášť pre sedadlo vozidla</a>

Podobne patenty