Nosná prevliekacia krížová väzba

Číslo patentu: E 10117

Dátum: 10.09.2008

Autori: Novota Lubor, Polák Jiří, Novota Štefan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

N osná prevliekacia krížová väzba0001 Vynález sa týka nosnej prevliekacej krížovej väzby, ktorá zahŕňa najmenej dva rovnobežne pozdĺžne pásy anajmenej dva priečne pásy, ktoré sú voči sebe uložené v jednej rovine, najčastejšie kolmo tak, že sa čiastočne prekrývajú a sú spojovacími stehmí pripevnenék nosiču a medzi spojovacimi stehmí vznikajú prepojovacie tunelíky.0002 Je známy rad prepojovacích členov, zvlášť členov vytvorených z textilu či kože, ktoré umožňujú dočasnú ñxáciu na nosič (pozri napr. WO-A-9748302 a US-A.6 233 740). Nosičom je napríklad taktická vesta, ktorá je vybavená prepojovacím členom vo forme prešitých pásikov,za ktoré sa dajú pripevniť puzdra na pomocné nástroje a vybavenie tak, že sú dosiahnuteľné rukou a pritom ich človek použije len príležitostne. Účelom je ponechať voľné ruky na vykonávanie akejkoľvek činnosti pri príležitostnom použití dočasne ñxovaného náradia0003 Prostredníky umožňujúce dočasnú ñxáciu náradí umiestnených V puzdre sú suchý zips,pásková väzba, cvoky alebo gombíky, ktorými je objekt pripevnený na nosnej časti taktickej vesty. Suchý zips je jednoduché spojenie, avšak pn náhodne pôsobiacej väčšej sile, hlavne sile pôsobiacej pri okraji spájaných plôch, môže dôjsť k uvoľneniu spojenia a následne aj k strate pripojeného objektu. Podobnú výhodu v jednoduchosti výroby aj montáže môže mať spojenie pomocou cvokov. Toto spojenie má však zásadnú nevýhodu, podobne ako spojenie na princípe suchého zipsu, a sice obmedzenú pevnosť. Podstatne lepšiu pevnosť vykazuje prevliekacia väzba, prepojenie dvoch telies pomocou sústavy textilných členov V tvare pruhov upevnených0004 Prepojenie dvoch telies pomocou prevliekacej väzby je známe napríklad z uskutočnenia taktickej vesty používanej armádou USA. Táto prevliekacia väzba je charakteristická tým, že na oboch spájaných predmetoch sú textilné členy pripevnené len rovnobežne nad sebou, a preto môžu mať všetky pripevnené puzdra len jednu orientáciu pripojenia, čo je nevýhoda tohto typu prevliekacej väzby. Na pripevnenie puzdra na vestu sa použije prevliekací popruh, ktorý je0005 Táto nevýhoda bola odstránená pri taktických vestách armády SRN z 90. rokov 20. storočia. Taktická Vesta bola vybavená dvoma poliami textilných členov V tvare pruhov V navzájom kolmom smere, takže došlo k vytvoreniu krížovej väzby. Uvedená krížová väzba umožňuje pozdĺžne aj priečne upevnenie prípojných telies a ich rýchle upnutie pomocou prevlieknutia prevliekacieho pásu, ktorý je súčasťou prípojných telies, tunelíkmi vytvorenýmí z textilných členov. Umiestnenie textilných členov na veste je uskutočnené tak, že ich vzájomná vzdialenosť je rovnaká ako ich šírka i ako šírka prevliekacích pásov, pričom pripevnenie textilných členov k veste je uskutočnené ako prišítie V tvare štvorca vo vnútri ešte 2 x krížom prešité a celková plocha prišitia je o niečo menšia než plocha prekrytia textilných členov. V mieste pripevnenia tak nevzniká tunelík, takže V týchto miestach nie je možne prípojné telesá pripevňovať. T 0 je hlavnou nevýhodou tohto riešenia, pretože hustota možných pripojeníprípojných telies na vestu je malá.0006 Existuje aj riešenie z českého úžitkového vzoru č. 15505, ktoré je ďalším variantom riešenia predchádzajúceho. Umiestnenie textilných členov na veste je uskutočnené tak, že ich vzájomná vzdialenosť je väčšia než ich šírka, aj väčšia než šírka prevliekacích pásov, pričom pripevnenie textilných členov k veste je uskutočnené ako prišítie V tvare radu stehov kolmých na os textilného člena, pričom každý rad stehov prechádza len jedným textilným členom.Zásadnou nevýhodou tohto riešenia je stále malá hustota možných pripojení prípojných telies na0007 Uvedené nevýhody odstraňuje do značnej miery nosná prevliekacia krížová väzba podľa tohto vynálezu, ktorá pozostáva z najmenej dvoch pozdĺžnych pásov a najmenej dvoch priečnych pásov, ktoré sú voči sebe uložené v jednej rovine najčastejšie kolmo voči sebe tak, že sa čiastočne prekrývajú a sú spojovacími stehmi pripevnené k nosiču, ktorej podstata spočíva V tom, že prevliekaciu krížovú väzbu na nosiči tvoria najmenej dva pásy pozdĺžne a najmenej dva pásy priečne, väčšinou však je taktická vesta alebo batoh vybavená touto nosnou prevliekacou krížovou väzbou po celej voľnej ploche. Oba druhy pásov sú voči sebe uložené kolmo tak, že sa prekrývajú a sú v miestach prekrytia pásov, a to V línii bokov spodného prekrytého pásu pozdlžneho, pripevnene k nosiču spojovacím stehom tak, že oba prekryté pásy sú V uvedenejlínii spojovacích stehov fixované k nosiču, ktorým je napríklad taktická vesta. Medzi líniouspojovacích stehov vznikajú na páse priečnom v mieste prekrytia oboch pásov, ale aj v mieste neprekrytia pásov, priečne prepojovacie tunelíky, priechodné V osi rovnobežnej s pozdĺžnou osou spojovacích stehov. Týmito prepojovacími tunelíkmi je možne V smere vytvorených spojovacích stehov vsunovat prevliekací pás prípojného telesa. Tieto prepojovacie tunelíky majú rovnakú šírku ako prepojovacie tuneliky vzniknuté na páse pozdĺžnom, os priechodnosti týchto prepojovacích tunelíkov je však o 90 ° pootočená oproti osi priechodnosti prepojovacích tunelíkov vzniknutých na páse priečnom. Medzera medzi rovnobežnými pásmi pozdĺžnymi a taktiež medzera medzi rovnobežnými pásrni priečnymi má zhodnú šírku ako je šírka0008 Výhodou nosnej prevliekacej krížovej väzby oproti známym riešeniam je zvýšená početnosť línií pripevnenia väzby spojovacími stehmi, pretože prešítie je vykonané symetricky v rovnakých vzdialenostiach pripevnenia aj nepripevnenia jednotlivých pásov. Symetria a najbližšia možná vzdialenosť spojovacích stehov od seba vytvára najoptimálnejšie podmienky pre záťaž nosiča pri zavesení prípojného telesa. Využitie len jedného druhu priečnych spojovacích stehov uľahčuje výrobu uvedenej nosnej prevliekacej krížovej väzby oproti známym riešeniam a dochádza preto ku zníženiu výrobných nákladov. Veľkou výhodou je dostatočná ñxácia prípojného nosného telesa upevneného v puzdre, čo sa dosiahne za pomoci prevliekacieho pásu prípojného telesa k tejto väzbe. Výhodou je taktiež možnosť rýchleho prepojenia prevliekacieho pásu prípojného telesa. Boky susedných pásov vytvárajú vodiacu drážku, rovnako širokú ako je šírka prepojovacieho tunelíka väzby, preto je vsunovanieprevliekacieho pásu prípojného telesa ľahké a rýchle a ñxácia prípojného telesa je optimálna.Prehľad obrázkov na yýkresoch0009 Príklad uskutočnenia nosnej prevliekacej krížovej väzby je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje túto väzbu upevnenú na nosiči. Obr. 2 predstavuje využitie predmetnej nosnej prevliekacej krížovej väzby pri pripevňovaní prípojného výrobku, ktorým jeteleso vo forme nábojovej brašničky.0010 Nosná prevliekacia krížová Väzba je znázornená na obr. 1. Je zostavená z niekoľkých radov rovnobežných pozdĺžnych pásov g a niekoľkých radov priečnych pásov z, ktoré sú Voči sebe uložené kolmo, F ixácia oboch pásov 2, 5 na nosič 1 je uskutočnená spojovacími stehmi Q,ktoré vytvárajú na oboch pásoch g, 3 prepoj ovacie tunelíky Z. Na obr. 2 je znázomené prípojné teleso 4. Tento výrobok sa k nosiču 1 dočasne ñxuje pomocou prevliekacieho pásu 50011 Ako je vidieť na obr. 1, spojovacie stehy Q sú usporiadané v línii bokov spodného prekrytého pozdĺžneho pásu z tak, že zachytávajú ako pozdĺžny pás 2 tak aj priečny pás 3. Medzera medzi pozdĺžnymi pásmi g ako aj priečnymi pásmi 3 má v podstate rovnakú šírku, akoje šírka pásov g, 3.0012 Nosná prevliekacia krížová väzba tvorí súčasť celého výrobku, ktorým môže byt nosič 1 v podobe batohu, širokého opasku, prídavného bedrového pásu, taktickej vesty, vesty pracovnej,rybárskej, požiarnej, cestnej, alebo ďalších druhov odevov a predmetov ľudskej potreby, ku ktorým je vhodné dočasne fixovať výrobok iný, ktorý tu označujeme ako prípojné teleso g. Toto prípojné teleso i predstavuje obvykle puzdro vybavené prevliekacím pásom § prípojného telesa g, ktoré je uspôsobene tvarovo na uloženie predmetu, ktorý je v puzdre fixovaný. Prípojná telesá í, ktoré sú dočasne zafixovane v nosnej prevliekacej krížovej väzbe môžu byť zásobníky S nábojmi, bojový nôž, pištoľ, lekárnička, rôzne druhy brašničiek a brašien na potraviny, mapy aďalšie potreby vyskytujúce sa V odvetví činností, ktoré boli vyššie menované.0013 Existujú však aj výrobky, ktoré puzdro neobsahujú a sú sami prípojným telesom i,uspôsobeným na zachytenie do nosnej prevliekacej krížovej väzby. Takým výrobkom jenapríklad svietidlo alebo niektoré typy vysielačiek.0014 Prevliekacia krížová väzba umožňuje dočasné zañxovanie prípojného telesa i buď pomocou jedného prevliekacieho pásu i prípojného telesa 5 L, napríklad V prípade neznázorneného bojového noža, alebo pomocou dvoch alebo viacerých prevliekacích pásov 5prípojného telesa 54, ako je znázornené na obr. 2.0015 Pripevnenie prípojného telesa Q k nosnej krížovej prevliekacej väzbe je možné vo viacerých smeroch, predovšetkým v smere zvislom a vodorovnom, ale aj v smeroch príečnych.Pri upevňovaní v rovine zvislej, ako sa upevňuje väčšina brašien so zásobníkmi a nábojmi, je

MPK / Značky

MPK: A41D 13/00

Značky: prevliekacia, vazba, nosná, křížová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e10117-nosna-prevliekacia-krizova-vazba.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosná prevliekacia krížová väzba</a>

Podobne patenty