Doska z dreveného materiálu a spôsob jej výroby

Číslo patentu: E 10114

Dátum: 28.05.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka dosky z dreveného materiálu, najmä podlahového panela,sjadrom z dreveného materiálu, najmä MDF alebo HDF, alebo zo zmesi dreveného materiálu a plastu, ktorej horná strana vykazuje dekoratívnu vrstvu,ktorá je pokrytá transparentnou živicovou vrstvou, a živicová vrstva obsahuje na zvýšenie oderuvzdornosti častice s vysokou pevnosťou, napríklad korund,adodatočne pyrogénnu kyselinu kremičitú sveľkosťou častíc až do 100 nm. Doska z dreveného materiálu a spôsob jej výroby môžu byt tiež použité pre iné produktové skupiny, napríklad pre pracovné dosky alebo na predné časti nábytku s melamínovým povrchom.0002 Doska zdreveného materiálu sjadrom a dekoratívnou vrstvou je známa napriklad zWO 01/48333 A 1. Táto má oderuvzdornú vrstvu, ktorá obsahuje častice ztvrdého materiálu s priemernou veľkosťou v rozsahu 50 nm - 150 m. Častice z tvrdého materiálu môžu pozostávat z oxidu kremičitého, karbidu kremíka, o-oxidu hlinitého, diamantu a pod.0003 Podobná doska zdreveného materiálu je známa napríklad z DE 10 2004 011 531 B 3 alebo DE 10 2004 032 058 A 1. Aby sa pôsobilo proti obrusovaniu povrchovej vrstvy pri chodení po podlahe, ktorá je zložená ztakýchto dosiek z dreveného materiálu, sú v povrchovej vrstve uložené korundové častice.0004 Z WO 2005/042644 A 1 je známy dekoratívny papier s rozptýlenou živicou s korundom potiahnutým adhéznym činidlom. Obrusná ochranná vrstva chráni dekor, je ale náchylná na poškriabanie. Ak sa na podlahu vstúpi s topánkami, do ktorých podošvy sa usadil piesok resp. malé kamene, vzniknú škrabance, ktoré budú vždy podľa dopadu svetla viac alebo menej výrazne viditeľné. Takéto namáhanie podlahy je v podstate nevyhnutné. Postupom času vznikajú viac a viac škrabance, ktoré sú pozorovateľné vo vstupnej oblasti miestnosti ako takzvané vychodené chodníčky. Podlaha vyzerá opotrebovane napriek tomu, že obrusná ochranná vrstva ako taká je neporušená, ale stratila lesk.0005 Z DE 20 2004 003 061 l 1 je známy dekoratívny papier s elektricky nabitými vláknami, ktorý má oderuvzdornú ochrannú vrstvu. Vlákna sú umiestnené naoderuvzdornej ochrannej vrstve alebo voderuvzdornej ochrannej vrstve.-2 Oderuvzdorné častice budú posypane. Tieto pozostávajú z korundu s priemerom od 90 do 130 m.0006 vychádzajúc z tohto stanovenia problému sa má v úvode opísaná doska zdreveného materiálu zlepšit stým výsledkom, že sa zvýši odolnost proti poškriabaniu jej povrchovej vrstvy.0007 Za účelom riešenia problému sa vyznačuje doska zdreveneho materiálu tohto druhu tým, že minimálna časticová veľkost častíc pyrogénnej kyseliny kremičitej predstavuje 1 nm, že časticová velkost častíc pyrogénnej kyseliny kremičitej predstavuje priemerne 40 nm, a že množstvo častíc pyrogennej kyseliny kremičitej predstavuje 0,5 až 10 g/mz atransparentnou syntetickou živicovou vrstvou je melamínová živica.0008 Tým, že je veľkost častíc veľmi malá, môže byť vživicovej vrstve usporiadaných veľa častíc vedla seba. Zostávajúce medzipriestory medzi časticami sú podstatne menšie ako malé zrnká piesku, ktoré sa môžu usadit vtopánkach. Jemné škrabance, ktoré môžu poškodiť lesk povrchu, nemôžu teda vzniknúť.0009 Dekoratívna vrstva môže byt potlačená, živicou impregnovaná papierová vrstva, alebo môže byt priamo na hornej strane jadra natlačená resp. navalcovaná.0010 Potiahnutie dosky z dreveného materiálu sa uskutočňuje prostredníctvoma) nanesenie dekoratívnej vrstvy na hornú stranu jadrab) nanesenie najmenej jednej živicovej vrstvy z melaminovej živice s časticami z oderuvzdorného materiáluc) posypanie častíc pyrogénnej kyseliny kremičitej sveľkosťou od 1 do 100 nm a priemerne 40 nm v množstve od 0,5 do 10 g/mz na ešte vlhkú najmenej jednu živicovú vrstvue) pokrytie častíc pyrogénnej kyseliny kremičitej živicovým krycím náteromf) zlisovanie pod vplyvom tlaku a teploty.-3 0011 Nasypaním častíc pyrogénnej kyseliny kremičitej na ešte vlhkú živicovú vrstvu bude zabezpečená čistá povrchová ochranná vrstva.0012 Živicový krycí náter, ktorým sa pokryjú častice kyseliny kremičitej po posypaní, má slúžiť na to, že sa jemné častice pri ďalšom spracovaní resp. úprave dosky zdreveného materiálu nemôžu uvoľniť. Živicový krycí náter môže byt nastreknutý ako tenký živicový film. Hrúbka živicového krycieho náteru musí byt zvolená taká tenká, že sa pri následnom zlisovaní táto živica prostredníctvom pôsobenia teploty roztaví a uloží sa medzi častice kyseliny kremičitej. Tu sa ukázalo, že množstvo od 10 do 20 g/mz je pre Živicový krycí náter dostačujúce. 0013 Pri nanášaní kyseliny kremičitej je zvlášť dôležité, aby sa zabránilo pohybom vzduchu, pretože toto by mohlo zhoršit distribúciu nanočastíc a v najnepriaznivejšom prípade to vedie k fľakatosti hotového povrchu.0014 Rozprašovacie zariadenie, ktoré je vhodné na posypanie jemných častíc, je distribuované firmou TechnoPartner Samtronic GmbH, D-73037 Göppingen. 0015 Na obrázku je znázornený funkčný princíp rozprašovacieho stroja soscilujúcim kefovým systémom. Častice kyseliny kremičitej 6 sa privádzajú prostredníctvom nasávacích alebo závitovkových dopravných zariadení do Iievikovitého násypného žlabu 1. Vnásypnom žlabe 1 sa častice 6 rovnomerne rozmiestnia a výška hladiny sa počas posýpacieho procesu udržiava konštantná. Špeciálna miešačka v násypnom žlabe 1 zabraňuje vytváraníu dutín a separácií častíc kyseliny kremičitej. Na spodnej strane násypného žľabu 1 sa nachádza rotujúci dávkovací valec 2 opatrený pórmi alebo bunkami. Veľkost buniek dávkovacieho valca 2 sa zvolí zodpovedajúce velkosti častíc kyseliny kremičitej. Častice kyseliny kremičitej 6 sú zachytené dávkovacím valcom 2 a sú zotreté na flexibilnom stieracom noži 3. Takto presne nadávkované častice kyseliny kremičitej 6 sa potom dopravia dávkovacím valcom 2 koscilujúcemu vykefovaciemu zariadeniu 4. Prostredníctvom vykefovania častíc 6 zbuniek dávkovacieho valca 2 sa kyselina kremičitá kontrolovane prenáša na dosku zdreveného materiálu 5, prepravovanú pod dávkovacím valcom 2 a ukladá sa tam medzi podstatne väčšie korundové častice.0016 Je samozrejme, že na jadre môžu byt umiestnené aj viaceré živicovévrstvy. Dôležité je, aby boli častice kyseliny kremičitej vsypané do najvrchnejšeja ešte vlhkej živicovej vrstvy. Prostredníctvom následného sušenia impregnátu sa v nej zafixujú.0017 Podstatou vynálezu je, že sa nasypú častice kyseliny kremičitej. Ukázalo sa, že pri pridaní pyrogénnej kyseliny kremičitej k impregnačným živiciam sa môžu vyskytnúť rôzne problémy, ktoré môžu postup veľmi komplikovat a spôsobovať jeho náchylnost na poruchy. Dokonca pri pridaní najmenších množstiev pyrogénnej kyseliny kremičitej výrazne narastá viskozita živice. Už pri impregnačnom kúpeli s 5 pyrogénnej kyseliny kremičitej bolo zistené zdvojnásobenie viskozity. Homogénna disperzia s časticami, ktoré majú priemernú veľkost 40 nm, je technicky ťažko zvládnuteľná, pretože častice vživicovom roztoku majú sklon kaglomerovaniu resp. zhlukovaniu. Okrem toho sa zmení hodnota pH po pridaní častíc kyseliny kremičitej do kyslej oblasti. Vodná disperzia s obsahom tuhých látok približne 4 °/o má hodnotu pH od približne 3,8 do 4,8. To negatívne ovplyvňuje trvanlivost impregnačného kúpeľa. Síce môžu byt tieto problémy redukované, ked sa teplota živicového kúpeľa zvýši, pretože týmto sa zasa redukuje nárast viskozity, alebo sa podiel pridaných pyrogénnych častíc kyseliny kremičitej jednoducho zníži. Týmto ale nie je dosíahnuteľná požadovaná odolnost proti poškriabaniu. Ked sa častice pyrogénnej kyseliny kremičitej pridajú do impregnačneho živicového kúpeľa, budú týmto všetky oblasti výsledného impregnátu rovnomerne potiahnuté minerálnou látkou. Toto ale nie je v podstate žiaduce a môže to negatívne ovplyvniť adhéziu na nosnom materiáli alebo na inom impregnáte alebo tiež transparentnosť. Ztohto dôvodu je čistá povrchová ochranná vrstva hodná námahy.0018 Ked nie je dekoratívna vrstva tvorená papierovou vrstvou, ale je priamo natlačená na hornú stranu dosky zdreveného materiálu, horná strana dosky z dreveného materiálu sa najprv obrúsi a nanesie sa základný melamínový živicový náter. Potom sa nanesie najmenej jedna farebná vrstva na dekorovanie a vysuší sa. Následne sa farebná vrstva zapečatí melamínovou živicou. Do tejto zapečaťujúcej živicovej vrstvy môžu byt vmiešané korundove častice alebo môžu byt na ňu nasypané resp. nastreknuté. Následne sa pyrogénne častice kyseliny kremičitej nanesú kefou na ešte vlhkú vrchnú zapečaťujúcu vrstvu a táto nadstavba sa potom usuší. Prípadne môže byt potom ešte raz nanesený tenkýživicový krycí náter (film).

MPK / Značky

MPK: E04F 15/02, B44C 5/04, B32B 21/00

Značky: výroby, materiálů, dřevěného, spôsob, doska

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e10114-doska-z-dreveneho-materialu-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Doska z dreveného materiálu a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty