Vsakovací alebo retenčný modulárny systém

Číslo patentu: 288392

Dátum: 22.07.2016

Autor: Brna Boris

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vsakovací alebo retenčný modulárny systém je skladačka z plastových výliskov vsakovacích alebo retenčných modulov (1) určených na vsakovanie dažďovej vody na podzemné uloženie. Mostové alebo rúrkové kanály (2) vo vsakovacích alebo retenčných moduloch (1) po vzájomnom spojení vytvárajú priechody na nátok vody, inšpekciu a aj prestup do susediacich vsakovacích alebo retenčných modulov (1). Vertikálne spevňovacie otvory (3) s osadenou spevňovacou rúrkou (4) umožňujú cez výrez prechod kamery do prepojených vsakovacích alebo retenčných modulov (1). Zasunutá spevňovacia rúrka (4) na statické doplnkové posilnenie vsakovacích alebo retenčných modulov (1) sa môže prípadne vyplniť záťažovou hmotou (5) na ďalšie statické zosilnenie, napríklad kamenivom.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka podzerrmého vsakovacieho alebo retenčného modulárneho systému na vsakovanie dažďových alebo odpadových vôd do podložia alebo ich zadržanie, na účely ich ďalšieho zužitkovania. Vynález patrí do oblasti vodného hospodárstva a stavebníctva.Retenčné a Vsakovacie systémy sú V súčasnosti prepracované a Veľa výrobcov ponúka Vsakovacie bloky alebo tunely, ktoré sa umiestňujú pod úroveň terénu, a za investície, ktoré sa rýchlo vrátia, umožnia Vsakovať dažďovej, prípadne aj biologicky vyčistenej odpadovej vode. Systémy sú tak prepracované, že nepotrebujú ani veľký pozemok, lebo moduly, z ktorých sú poskladané, sa dajú stohovať na seba V niekoľkých vrstvách,nezaberú priestor na pozemku a sú dokonca pojazdné automobilmi pri dodržaní určitých konštrukčných požiadaviek. Pomocou známych výpočtov a geologickej správy o podloží je možné veľkosť systému nadimenzovať na zachytávanie dvoj-, päť-, desať-, päťdesiat-, aj storočnej Vody zo strechy bez rizika, že bude systém poddimenzovaný alebo zbytočné predimenzovaný a drahý.Pri používaní vsakovacĺch studní, potrubných dierovaných systémov, tunelových systémov či blokových vsakovacĺch systémov rôznych tvarov a rozmerov prevažne kvádrovitého tvaru na vsakovanie dažďových vôd a odpadových vôd sa naďalej prejavujú určité nevýhody. Nevýhodou doterajších systémov je pri studniach ich vysoká cena, pri potrubných systémoch a tuneloch veľký rozsah zasiahnutého územia, pri blokových systémoch ñxne predurčená výška blokov s nemožnosťou dodatočne kedykoľvek upravovať Výšku bloku priamo na stavbe podľa potreby, predurčené a niekedy aj žiadne miesto na napojenie prívodného potrubia,často potrebný doplnkový adaptér na napojenie potrubia, nemenná statická pevnosť blokov, nemožnosť dodatkového a doplnkového zvýšenia statickej únosnosti blokov, pri dnes odbytovaných blokov nemožnosť vnútornej 3 D rozmernej inšpekcie vsakovacieho systému, či nemožnosť zhotovovania potrebných výrezov V telese vsakovacĺch blokov na stavbe. Zo stavu techniky sú známe Vsakovacie nádrže vyskladané z plastových blokov obalené geotextíliou a retenčné nádrže obalené nepriepustnou fóliou, ktoré ponúkajú maximálny využiteľný objem až 95 . Pred nátokom do retenčnej nádrže sú osadené filtračné, sedimentačné šachty, ktoré je nutné z pohľadu prevádzky pravidelne skontrolovať a čistiť. Montáž retenčnej nádrže spočíva vo vyskladaní plastových blokov do požadovaného tvaru a objemu. Následne sa celá nádrž obalí geotextüiou a nepriepustnou fóliou, ktorá je pevne zvarená a vytvára spolu s blokmi uzavretý retenčný systém. Je známych nespočetné veľa modulov, blokov vo forme plastových výliskov, z ktorých sa vyskladajú Vsakovacie alebo retenčné systémy. Napríklad vo zverejnenej patentovej prihláške EP 1932975 je zverejnená konštrukcia retenčného modulu s roštovou základňou a štyrmi stojinami alebo V zverejnenej patentovej prihláške EP 1932974 je zverejnená konštrukcia retenčného modulu tvaru kocky s veľkými otvormi na všetkých stranách kocky. Obdobne je známa konštrukcia retenčného modulu opísaná V zverejnenej patentovej prihláške EP 1607534. Nevýhodou týchto modulov sa javí buď nemožnosť zavedenia monitorovacieho systému do telesa retenčného systému alebo nutnosť dodatočného spevnenia a zabezpečenia hornej povrchovej plochy retenčného systému alebo je tam absencia otvorov vedených v druhých kolmých stenách. Ďalej sú známe konštrukcie retenčných modulov opísaných V zverejnených patentových prihláškach EP 1743984 a EP 2107172. Nevýhodou týchto modulov sa javí absencia vertikálnych otvorov V roštových základniach týchto modulov,a tým aj nemožnosť zavedenia monitorovacieho systému do telesa retenčného systému, alebo je tam absencia otvorov vedených V druhých kolmých stenách. Napokon je známa konštrukcia retenčného modulu opísaná vo zverejnenej patentovej prihláške EP 2142714. Nevýhodou týchto modulov sa javí nemožnosť neskoršieho vloženia inžinierskych sietí kolmo na Vsakovací, resp. retenčný systém bez násilného porušenia retenčných modulov. Nedostatky riešení retenčných systémov zo stavu techniky viedli k snahe o návrh takého modulového segmentu retenčného systému, ktorý by spĺňal doteraz kladené požiadavky na retenčné systémy a okrem toho by zabezpečoval 3 D monitoring vnútorného objemu retenčného systému, umožňoval zvýšiť statické zaťaženie na retenčný systém a umožňoval by variabilitu uloženia modulov. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaná konštrukcia podzemného vsakovacieho alebo retenčného modulárneho systému na vsakovanie dažďových alebo biologicky vyčistených odpadových vôd do podložia alebo ich zadržanie na účely ich ďalšieho využitia.Podstata vynálezu Uvedené nedostatky sú odstránené konštrukciou modulu podzemného vsakovacieho alebo retenčnéhomodulárneho systému na vsakovanie dažďových alebo odpadových vôd do podložia alebo ich zadržanie na účely ich ďalšieho zužitkovania podľa tohto vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že ide o vsakova 1 Dcí alebo retenčný modulárny systém so stohovým usporiadaním vsakovacích alebo retenčných modulov s tvarovanou roštovou základňou, pričom V stohovom usporiadaní a viacnásobnom radení Vedľa seba Vsakovacích alebo retenčných modulov s vybraniami V okrajových stenách sú týmito vybraniami cez celú dĺžku a šírku vsakovacích alebo retenčných modulov vytvorené vzájomne sa križujúce horizontálne mostové alebo rúrkové kanály na monitorovanie, prípadne na vedenie inžinierskych sietí. Pritom stohové usporiadanie vsakovacích alebo retenčných modulov vo vertikálnom smere obsahuje sústavu monitorovacích a spevňovacích otvorov. Je k dispozícii aj možnosť realizácie, kde do aspoň časti sústavy spevňovacích otvorov V stohovom usporiadaní vsakovacích alebo retenčných modulov je Vertikálne Vsunutá spevňovacia rúrka alebo Viacero rúrok, ktoré môžu byť vyplnené spevňujúcou záťažovou hmotou. Vsakovacie alebo retenčné moduly so štvorcovou alebo obdlžnikovou tvarovanou roštovou základňou pozostávajú z nadväzujúcich okrajových stien s minimálne dvoma vybraniami na každej okrajovej stene a vytvorenými premosteniami medzi susednými vybraniami. V líniách premostení z roštovej základne vsakovacieho alebo retenčného modulu vystupuje sústava stojok na koncoch striedavo osadenými čapmi a otvormi, ktoré do seba zapadajú V rámci susedných Vsakovacích alebo retenčných modulov. Po obvode roštovej základne vsakovacieho alebo retenčného modulu je osadená sústava spájacích plôšok a/alebo výrezov, pričom minimálne jedna plôška, prípadne výrez na každej strane sa nachádza presne V strede hrany roštovej základne. Po obvode roštovej základne vsakovacieho alebo retenčného modulu sú výrezy, do ktorých sa zasúvajú spájacie spojky so stredovým mostíkom na spájanie susediacich vsakovacích alebo retenčných modulov.Výhody a prevádzkovanie podzemného vsakovacieho alebo retenčného modulárneho systému podľa Vynálezu spočívajú V plastovom výlisku - modulov definovaného tvaru, ktorý výhodne umožňuje vzájomné spájanie modulov dVojakou možnosťou spojenia, a to oproti sebe a vzájomne na seba. To umožňuje vytváranie kompaktného kvádra ľubovoľnej výšky. V moduloch Vytvarované vzájomne sa križujúce minimálne dva paralelne idúce polkanály, prechádzajúce cez celú dĺžkou modulu jedným smerom a minimálne dva paralelné dvojkanály prechádzajúce priečnym smerom, ktoré sa vzájomne pretínajú, a polkanály, Výhodne polkruhového tvaru a výhodne rôznych polomeroV zodpovedajúcich Vonkajšiemu priemeru bežne používaných kanalizačných rúr, sú vyhotovené tak, že V prípade spojenia modulov oproti sebe vzniknú štyri či Viaceré vnútorné priebežné otvory výhodne Valcového tvaru, Vzájonme prepojené a pretínajúce sa, čo umožňuje voľný prechod inšpekčnej kamery V celom objeme bloku modulov a zároveň jej Voľný prechod do pripojených susediacich modulov, čím je umožnená vizuálna inšpekcia V celom systéme, objeme modulov zložených do uceleného útvaru výhodne kvádra. Zároveň je tu možnosť nehateného pritekania dažďovej Vody do celého objemu modulov a prepojením na susedné moduly, a tak do celého systému modulov. V prípade spojenia modulov spôsobom na seba kupolovým uložením, resp. mostovým uložením, je prestup kamery do jednotlivých vrstiev umožnený cez stredovú vertikálnu rúrkovitú Časť, otvor Výhodne Valcového tvaru s vnútorným priemerom výhodne zodpovedajúcemu Vonkajšiemu priemeru štandardných rúrok, ktorá má V stene výrezy na umožnenie prechodu kamery, čím je umožnená inšpekcia celého systému aj vertikálne. Táto rúrkovito valcová stredová časť, ktorých ale môže byť aj Viacero, Vo viacerých vhodných častiach modulu, môže zároveň výhodne slúžiť aj na statické posilnenie bloku, a to neskorším, doplnkovým vložením rúrky, rúrok rovnakého priemeru, zhotovenej z ľubovoľného materiálu, výhodne plastovej rúrky, s potrebnou hrúbkou steny, a teda definovanou pevnosťou, ktorá má za úlohu zosilniť únosnosť vsakovacieho bloku. Dodatková rúrka sa V prípade väčšej potreby statickej únosnosti môže ešte ďalej zosilniť tak, že sa vyplnení kamenivom, suchým betónom,či vložením plnej rúrky, a tým sa blok podľa požiadaviek môže zosilniť až na požadovanú únosnosť. Cez niektoré integrované kanály vsakovacieho bloku sa môže preložiť rúrka ako chránička a do nej sa môže dodatočne uložiť prívodný kábel, potrubie a podobne bez nutnosti výkopu vsakovacieho zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú zobrazené uskutočnenia podzemného vsakovacieho alebo retenčného modulárneho systému podľa Vynálezu, ale aj konštrukčné detaily samotného vsakovacieho alebo retenčného modulu. Na obrázku l je schematicky znázornený retenčný modulárny systém V základnej bunke pozostávajúcej z dvoch proti sebe orientovaných retenčných modulov. Na obrázku 2 je schematicky znázornené stohovanie retenčných modulov V retenčnom už rozšírenom modulárnom systéme pozostávajúcom z dvoch proti sebe orientovaných, ale aj od seba orientovaných retenčných modulov. Na obrázku 3 je schematicky znázornené vertikálne vsúvanie spevňovacej rúrky do spevňovacieho otvoru. Na obrázku 4 je schematicky znázornené zapĺňanie Vertikálne vsunutej spevňovacej rúrky do spevňovacieho otvoru V retenčnom module štrkom či kamenivom. Na obrázku 5 je schematicky znázornený Variant s piatimi spevňovacími rúrkami V retenčnom module. Na obrázku 6 je detailne znázornená konštrukcia retenčného modulu V troch narysoch. Na obrázku 7 je detailne znázornená konštrukcia retenčného modulu V axonometrickom pohľade. Na obrázku 8 je znázornený príklad prechodu inžinierskych sietí cez modul cez preloženú chráničku bez nutnosti akejkoľvek de 10montáže modulu. Na obrázku 9 je znázornená spáj acia spojka s vybratím na lepšie spájanie susedných blokov- modulov - cez V strede zhotovené na to prispôsobené Výrezy.Jednotlivé uskutočnenia vynálezu sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam vynálezu. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov. Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia konštrukcie, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaná konštrukcia vsakovacieho alebo retenčného modulu znázornená na obrázku 6 a 7. Vsakovací alebo retenčný modul l má štvorcovú tvaroVanú roštovú základňu Q, na ktorú nadväzujú štyri okrajové steny Z. Vsakovací alebo retenčný modul l je plastovým výliskom. Každá okrajová stena Z obsahuje minimálne dve vybrania § a vytvorené premostenia 2 medzi susednými Vybraniami §. V líniách premostení 2 z roštovej základne Q vsakovacieho alebo retenčného modulu l vystupuje sústava stojok Q na koncoch striedavo osadenými čapmi a otvormi. Po obvode roštovej základne Q vsakovacieho alebo retenčného modulu l je osadená sústava spájacích plôšok a/alebo výrezov Q. Výrezy Q sú umiestnené presne V strede hrán modulov na účel rovného (lineárneho) držania tvaru celého spájaného systému.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaná konštrukcia vsakovacieho alebo retenčného modulárneho systému znázomená na obrázku 2 až 4. Vsakovací alebo retenčný modulárny systém má stohové usporiadanie vsakovacích alebo retenčných modulov l s tvarovanou roštovou základňou Q. Stohové usporiadanie vsakovacích alebo retenčných modulov l vytvára vzájomne sa križujúce horizontálne mostové alebo rúrkové kanály g. Pritom stohové usporiadanie vsakovacích alebo retenčných modulov l vo vertikálnom smere obsahuje sústavu monitorovacích a spevňovacích otvorov i. Do časti sústavy spevňovacích otvorov à v stohovom usporiadaní vsakovacích alebo retenčných modulov l sú vertikálne vsunuté spevňovacie rúrky i vyplnené záťažovou hmotou Q napríklad kamenivom. Pri montáži vsakovacích alebo retenčných modulov l na koncoch stojok Q striedavo umiestnené čapy a otvory do seba zapadnú, čím sa vytvorí pevné a zároveň rozoberateľné spojenie dvoch vsakovacích alebo retenčných modulov l. Stojky m sp ájajú statické rebrá vytvarované do dvoch pozdĺžnych a dvoch priečnych položľabov odlišného priemeru. V centre roštovej základne Q je vztýčená stojka m kruhového tvaru s bočnými otvormi na Vstup kamery a zároveň táto kruhová stojka m slúži na zasunutie spevňovacej rúrky í. Na spájanie susedných vsakovacích alebo retenčných modulov l slúžia V strede ich hrán umiestnené spájacie Výrezy Q určené na zatlčenie spojok a plôšky s drážkou na zakliesnenie alternatívneho spojenia klipsami. Spáj acie spojky Q sú konštruované tak,že na ľahšie spojenie dvoch susedných modulov je V ich strede mostík. Spájacie Výrezy n sú z dôvodu presného držania tvaru systému na každej hrane modulu umiestnené presne V strede hrany modulu, ako je to znázornené na obrázku 8 a 9.Vsakovací alebo retenčný modulárny systém je určený na Vsakovanie dažďových vôd do podložia. Po jeho zabudovaní do zeme sa obalí geotextíliou, napojí na prívod Vody a zasype. Jednotlivé bloky požadovanej výšky sa ukladajú na vyrovnanú plochu a navzájom spájajú spojkami do predurčeného kvádrovítého tvaru. Dodatočné sa dá zvýšiť statická únosnosť zariadenia a cez zariadenie kedykoľvek preložiť kábel alebo kanalizáciu pomocou vloženia chráničky.l. Vsakovací alebo retenčný modulárny systém so stohovým usporiadaním vsakovacích alebo retenčných modulov s tvarovanou roštovou základňou, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že V stohovom usporiadaní a Viacnásobnom radení Vedľa seba vsakovacích alebo retenčných modulov (1) s Vybraniami (8) V okrajových stenách (7) sú týmito Vybraniami (8) cez celú dĺžku a šírku vsakovacích alebo retenčných modulov(l) Vytvorené vzájomne sa križujúce horizontálne mostové alebo rúrkové kanály (2), pričom stohové uspo 1 Driadanie vsakovacích alebo retenčných modulov (l) vo vertikálnom smere obsahuje sústavu monitorovacích alebo spevňovacĺch otvorov (3).2. Vsakovací ale 30 retenčný modulárny systém podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že do aspoň časti sústavy spevňovacĺch otvorov (3) V stohovom usporiadam vsakovacĺch alebo retenčných modulov (l) je vertikálne vsunutá spevňovacia rúrka (4).3. Vsakovacĺ ale 3 o retenčný modulárny systém podľa nároku l a 2, V y z n a č uj ú c í s a t ý m ,že do aspoň Časti sústavy spevňovacích otvorov (3) v stohovom usporiadaní vsakovacích alebo retenčných modulov (1) je vertikálne vsunutá spevňovacia rúrka (4) vyplnená záťažovou hmotou (S).4. Vsakovací aleao retenčný modulámy systém podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 3, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vsakovací alebo retenčný modul (l) so štvorcovou alebo obdĺžnikovou tvarovanou roštovou základňou (6) pozostáva z nadväzujúcich okrajových stien (7) s minimálne dvoma vybraniami (8) na každej okrajovej stene (7) a vytvorenými premosteniami (9) medzi susednými vybraniami (8).5. Vsakovací aleao retenčný modulárny systém podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 4, V y z n a č u j ú ci s a t ý m , že V líniách premostení (9) z roštovej základne (6) vsakovacieho alebo retenčnćho modulu (l) vystupuje sústava stojok (10) na koncoch striedavo osadenými čapmi a otvormi.6. Vsakovací ale 3 o retenčný modulámy systém podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 5, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že po obvode roštovej základne (6) vsakovacieho alebo retenčnćho modulu (l) je osadená sústava spájacích plôšok a/alebo výrezov (11), pričom minimálne jedna plôška prípadne Výrez (ll) na každej strane sa nachádza presne V strede hrany roštovej základne (6).7. Vsakovací alebo retenčný modulámy systém podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 6, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že do výrezov (11) osadených po obvodoch roštových základní (6) susediacich vsakovacích alebo retenčných modulov (l) sú zasunute spáj acie spojky (12) so stredovým mostíkom.

MPK / Značky

MPK: E03F 1/00, E03B 3/02

Značky: vsakovací, modulárny, systém, retenčný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-288392-vsakovaci-alebo-retencny-modularny-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vsakovací alebo retenčný modulárny systém</a>

Podobne patenty