Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín je pripraviteľné obaľovaním hnojiva zmesou pozostávajúcou z alkydovej živice pentaerytritového polyesteru ortoftálového typu, modifikovanej mastnými kyselinami ricínového oleja s obsahom sieťovateľných funkčných skupín so strednou mólovou hmotnosťou 500 až 2000 v množstve 30 až 80 hmotn. %, aminoživice v množstve 1 až 30 hmotn. % a rastlinného oleja v množstve 1 až 30 hmotn. %. Aminoživica, ktorou môže byť metylolovaná melamín–formaldehydová živica, sa rozpustí v butylalkohole, výhodne v butylacetáte. Ako rastlinný olej sa môže použiť ricínový olej.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka granulovaného hnojiva s ríadeným uvoľňovaním živín pripraviteľného obaľovaním granúl hnojiva zmesou z alkydovej živice, aminoživice a rastlinného oleja. Rýchlosť uvoľňovania živín je regulovaná množstvom a pomerom alkydovej živice a amino živice.Výživa rastlín závisí od dostupnosti minerálneho dusíka, fosforu a draslika v pôde. Vo svete sa vyrába široký sortiment minerálnych hnojív, ktoré sa líšia len vzáj omným pomerom týchto troch zložiek, prípadne prítomnosťou ďalších prvkov (Mg, S, Ca) alebo stopových prvkov. Spoločnou nevýhodou všetkých týchto minerálnych hnojív je ich vysoká vodorozpustnosť. Kľúčovým riešením tohto problému je vývoj nových typov hnojív, pri ktorých dochádza k spomaleniu uvoľňovania živín do pôdy tak, aby sa tieto živiny využívali postupne. Hnojivá so spomaleným uvoľňovaním živín sa delia do dvoch skupínl. Hnojivá pomaly uvoľňujúce živiny - Slow-Release Fertilizer (SRF).2. Hnojivá kontrolovateľne (regulovateľne) uvoľňuj úce živiny - Controlled Release Fenilizer (CRF).CRF môžu byť reprezentované tradičnými rozpustnými hnojivami s rýchlo dostupnýmí živinami, pri ktorých sa po granulácii, prilovaní alebo kryštalizácii uplatňuje ochranné potíahnutie vrstvou na kontrolovanie prenikania vody, čo ovplyvňuje podiel rozpustnosti a rýchlosť uvoľňovania živín. Typickým zložením jadra je močovina alebo N-P-K v rôznych kombinácíách s pridaním alebo bez pridania mikroelementov.Podľa druhu nanášaného polyméru alebo spôsobu prípravy sa rozlišujú tri skupiny hnojív potiahnutých polymérom (Polymer Coated Fertilizer - PCF)- na povrch hnojiva sa nanáša termosetický kopolymér- na povrch hnojiva sa nanáša termoplastický polymér alebo kopolymér,- na povrch hnojiva sa nanášajú dva monoméry, ktoré na povrchu spolymerizujú.Podľa US pat. 6 187 074 (2001) granuly hnojivaje možné obaliť karboxyletylénovým kopolymérom 75 až 95 etylénu a 10 až 25 nenasýtených karboxylových kyselín (akrylová, metakrylová, maleínová,krotónová, fumarová). Hodnota Tg polyméru je od -20 °C do 20 °C. Ako komonomér k etylénu sa odporúča aj akrylamid, metakrylamid, N-metylolakrylamid, N-butoxymetaknylamid, glycidyl metakrylát a hydroxyetyl akrylát. Preferuje sa teplota topenia polyméru nad 110 °C. Nános (vrstva) kopolyméru je od 2 do 10 z hmotnosti granuly. Na kontrolovanie vylučovania živiny sa pridá lignín, škrob alebo celulóza (0,1 až 3 ). Obaľovanie kopolymérom je pri teplote 30 °C až 70 °C. Na zabránenie zlepovania granúl sa pridá SiOZ alebo TiOz po nanesení vrstvy polyméru.Na granuly hnojivaje možné najskôr naniesť hygroskopický polymér (polyakrylát sodný, kopolymér kyselina akrylová-vinylalkohol, škrobom očkované polyméry, karboxymetylcelulóza) a potom polyuretánovú živicu (US 6 358 295 2002). Polyuretánové živica vznikne reakciou izokyanátu (napr. toluéndiizokyanát(TDI), difenylmetándiízokyanát (MDI), hexymetyléndiizokyanát) a polyolu (propylénglykol, trimetylolpropán, polytetetrametylénéterglykol). Pomer skupín NCO/-OH v použitom izokyanáte a polyole je zvyčajne 0,9 z 1,2. Ako tvrdivo polyuretánovej živice je možné pridať NaOH, močovinu alebo trietyléndiamín. Množstvo hygroskopického polyméru sa pohybuje od l h.d. do 20 h.d. na 100 h.d. uretánovej živice. Močovina sa vyhreje na 70 °C, pridá sa hygroskopický polymér, nasleduje rozdispergovanie a prídavok izokyanátu, polyolu a tvrdiva.Polymémou zložkou povlaku môže byť aj v živici rozdispergovaný polysacharid celulóza, škrob alebo cukry glukóza, fiuktóza, xylóza, arabinóza (US 102829 1993). Aplikovateľný je aj oxidovaný škrob, alkyl alebo hydroxyalkyl éter škrob, škrob modiñkovaný kyselinou fosforečnou, dusičnou, jantárovou, karboxymetylovaný škrob, hydroxyalkylovaný škrob, kationický škrob a deriváty celulózy karboxymetylcelulóza, hydroxyetylcelulóza, hydroxypropylcelulóza, metylcelulóza a karboxymetyletylcelulóza. Odporúča sa hlavne karboxymetylcelulóza. Ako živica sa dá použiť vinylidén-chloridový polymér, kopolymér vinylidén chloridu s etylénom, propylénom, buténom, ethylénvinylketónom, vinylchloridom alebo vinylidénakrylatový kopolymér. Pridanie práškového polysacharidu alebo cukru je od 0,5 do 20 z hmotnosti živice. Do polymémej zmesi sa pridáva vo vode nerozpustné alebo ťažko rozpustné plnivo, napr. mastenec, CaCO 3, Si 02, síra, zeolit. Prídavok plniva je 20 až 70 z hmotnosti živice. Polymérna zložka povlaku sa rozpustí v organickom rozpúšťadle a nastrekuje sa na granulovane hnojivo. Po obaleni častíc sa rozpúšťadlo odparí pôsobením horúceho vzduchu a povlak stuhne. Kontrolované rozpúšťanie hnojiva trvá 26 až 315 dni.Pomaly rozpustné dusíkaté hnojivo môže byť pripravené aj kopolymerizáciou kyseliny akrylovej a maleínanhydridu (dihydro-2,5-dioxofuran) s použitím N,N-methylénbisakrylamidu ako sieťovadla vo vodnom prostredí v prítomnosti močoviny, peroxodvojsíranu amónneho a siričitanu sodného ako iniciátora (Liu M.,Liang R., Zhan F., Liu Z., Niu A., 2006 Synthesis of a slow-release and superabsorbent nitrogen fertilizer and its properties, Research Article, Department of Chemistry, Lanzhou University, Čína). Produkt sa po 10vrchovo zosieťoval s trihydroxymetylpropánglycidoléterom na zlepšenie pomalého rozpúšťania a schopnosti zadržiavať vodu. Obsah dusíka v syntetizovanom hnojive bol 28,5 a absorpcia vody cca 900 g/g v destilovanej vode a 180 g/g vo vodovodnej vode. Z výsledkov testovania rýchlosti rozpúšťania dusíka a absorpcie vody bolo zistené, že povrchovo zosietený produkt nezabezpečuje iba pomalé rozpúšťanie dusíkatého hnojiva, ale tiež vysokú kapacitu zadržiavania pôdnej vlhkosti. 1-lnojivo by mohlo nájsť uplatnenie v suchšich oblastiach.Granuly hnojiva je možné najskôr obaliť vrstvou vosku, potom materiálom na báze alkydovej živice a látky schopnej napučiavať (JP 08151286 1994). Močovina (priemer 3,3 mm) sa vyhreje na 70 °C a pri tejto teplote sa rozprašuje parafinový vosk (60 °C). Vrstva vosku tvorí 6,2 hmotnosti obalenej granuly. Potom sa nastrekuje druhá vrstva, ktorú tvori zmes alkydovej živice na báze sójového oleja, tungového oleja a absorbujúcej živice na báze polyakrylátu sodného (Aqua Keep 10 SH) v pomere 95 5. Tá tvorí 8,1 hmotnosti obalenej granuly. Takto povrchovo upravená močovina uvoľní za 30 dni vo vode pri teplote 25 °C 8 dusíka a po 120 dňoch 75 .Granuly hnojiva môžu byť obalené aj termoplastickou živicou, a potom látkou vybranou zo skupiny obsahujúcej ine termoplastícke živice, živice vytvrdzujúce za tepla, alebo anorganické látky (JP 07315975 1994). Granuly močoviny s priemerom 3,3 mm sa obalili voskom a potom zmesou alkydovej živice, tungového oleja, pentaerytritol linolanu a kovového mydla.Patent JP 07033575 (1993) prezentuje granuly obalené zmesou na báze olejom modiñkovanej alkydovej živice (na báze sójového oleja), nenasýteným olejom s konjugovanými dvojitými väzbami (palmový olej,tungový olej, tálový olej), pentaerytritolmi (anhydrid kyseliny maleínovej alebo ftálovej), kovovým mydlom a aminoživicou (melamínová živica, benzoguanaminová živica, glykoltuylová živica). Pri povrchovej úprave neboli použité organické rozpúšťadlá. Rýchlosť uvoľňovania živín z obalených granúl bola regulovaná druhom a množstvom použitej aminoživice. Aminoživica sa skúšala bud ako vrchná vrstva obalu pri dvojvrstvovom obale, alebo v zmesi s alkydovou živicou pri jednovrstvovom obale.V JP pat. 06056567 (1992) zmes na obaľovanie obsahuje olejom modifikovanú alkydovú živicu, nenasýtený olej s konjugovanými dvojitými väzbami a vosk ako hlavný komponent. Granuly močoviny s priemerom 3,3 mm boli obalené zmesou sójovým olej om modiñkovanej alkydovej živice (30 hmotn. ), tungového oleja (50 hmotn. ), pentaerytritol esteru kyseliny linolovej (15 hmotn. ), kovového mydla (3 hmotn. ) a kondicionéru (2 hmotn. ).Zmesou obsahujúcou olejom modifikovanú alkydovú živicu a nenasýtený olej s konjugovanými dvojitými väzbami sú obalené aj granuly hnojiva v EP 520456 B 1 (1991). Prítomné môže byť aj kovové mydlo. Zmes na obaľovaníe obsahuje alkydovú živicu na báze sójového oleja (30 hmotn. ), tungový olej (49 hmotn. ), pentaerytritol esteru kyseliny linolovej (15 hmotn. ), oktylát zirkoničitý (1,2 hmotn. ), oktylát kobaltnatý (1,2 hmotn. ), nañenát manganatý (0,6 hmotn. ) a činidlo proti vytváraniu kože (2 hmotn. ). Po zahriatí sa zmes nastrekla na ŕluidizovanú močovinu.V JP pat. 02111686 (1988) zmes na obaľovanie obsahuje za tepla vytvrdzujúcu živicu s koncovou karboxylovou skupinou a plnivo, napr. mastenec. Koncentrácia plniva v zmesi je od 5 do 25 hmotn. . Granuly hnojiva, obsahujúce 20 N a 10 KZO, boli obalené zmesou alkydovej živice na báze sójového oleja a mastenca (5,9 a 1,5 hmotn. ). Čas na uvoľnenie 80 živín bol 96 dni.Hnojivo s postupným uvoľňovanim živín bolo pripravené obalením granúl hnojiva zmesou živice na báze olejom modifikovanej kyseliny ftalovej a miešateľnou ropnou živicou (JP 63095189 1986). Zmiešali sa sójovým olejom modifikovaný živičnatý lak na báze kyseliny Ptalovej (250 h.d.) a aromatickej ropnej živice(25 h.d.), aby sa získala zmes na povlak. Granuly hnojiva (l kg) s obsahom N 18 a KzO 16 sa nasypali do rotujúceho bubna a na hnojivo sa cez dýzy rozstrekla zmes tvoriaca obal pri teplote 60 až 100 °C. Percento uvoľneného čpavkového dusíka z hnojiva vo vode na 10., 30., 50., 80. a 100. deň bolo 13 , 34 , 52 , 71 a 79 . V pripade granúl hnoj iva obalených iba ropnou živicou sa 100 N uvoľnilo po 10 dňoch.Polymér na obalenie povrchu granúl hnojiva sa dá získať aj reakciou polyizokyanátu a alkydovej živice modiiikovanej esterom mastnej kyseliny sorbitolu (JP 2008222536 2007). Zmes alkydovej živice, obsahujúca 22 ricinového oleja, 8 kyseliny olejovej, 16 kyseliny adipovej, 24 trimetylolpropánu, a 30 tristearátu sorbitolu, sa zmiešala s katalyzátorom a vyhriala. Granuly močoviny (1 kg) v odstredivom rotuj úcom granulačnom stroji sa vyhriali na 70 °C, následne sa na ne rozprášila alkydová živica (4 g) a ako polyizokyanátový komponent Sumidur 44 V 10 (2 g), oddelene dvomi dýzami. Po vytvrdnutí živice sa proces rozstrekovania alkydu a polyizokyanátu opakoval dovtedy, kým vrstva obalu netvorila 10 hmotnosti obalenej močoviny. Polymémy obal preukázal 12,5 biologickú odbúrateľnosť a po 130 dňoch sa uvoľnilo 88,3 dusíka. Podobne granuly obalené zmesou na báze alkydovej živice bez tristearátu sorbitolu mali 2,5 biologickú odbúrateľnosť a 93,6 dusíka sa uvoľnilo po 40 dňoch.Podľa patentu CN 101289349 (2008) je CRF zložené z jadra (hnojivo) a obalu obsahujúceho síru na povrchu granuly a na povrchu siry polymémy film na báze vo vode rozpustnej alkydovej živice. Obsah siry a polymérneho tilmu je od 5 do 30 , resp. od 0,5 do 10 hmotnosti obaleného hnojiva. Vo vode rozpustné alkydové činidlo obsahuje alkydový predpolymér s číslom kyslosti 10 - 150 mg KOH/g živice. Alkydovýpredpolymér sa získa polykondenzáciou nenasýteného konjugovaného rastlinného oleja alebo mastnej kyseliny rastlinného pôvodu so syntetickou mastnou kyselinou alebo jej anhydridom. Obal môže obsahovať aj anorganickú vrstvu (montmorilonit, krieda, kaolín, mastenec).Kontrolovanie uvoľňovania živín závisí od použitého obalu. Pri alkydových živiciach sa uvoľňovanie dosahuje rozdielnym zložením obalu alebo jeho hrúbkou. Pri obaloch z polyuretánových živíc, ale aj pri mnohých ďalších typoch živíc a termoplastických polymérov je uvoľňovanie ovplyvňované hlavne teplotou, pričom obsah vlhkosti V pôde, pH, počasie, resp. mikrobiologická aktivita majú nízky vplyv na uvoľňovanie. Pri obaloch z polyetylénu je časť nízkopriepustného polyetylénu nahrádzaná vysokopriepustným polymérom,napr. etylénvinylacetátom.Zásadným problémom použitia alkydovej živice na obaľovanie granúl je jej nízka teplota skleného prechodu (Tg) a z toho vyplývajúca nižšia odolnosť filmu proti vode. Zároveň nízka Tg spôsobuje aj jej výraznú lepivosť v pôvodnom stave.V dôsledku toho dochádza počas obaľovania k vzájomnému zlepovaniu jednotlivých granúl hnojiva. Po vytvrdnutí živice je síce možné obalené granuly od seba oddeliť, ale pri tom dochádza k poškodeniu obalu. Toto všetko má za následok nedostatočné využitie živín rastlinami a v dôsledku toho značné straty živín. Na zabránenie zlepovania granúl počas obaľovanía sa ako vhodný odporúča napr. prídavok natívneho rastlinného oleja (palmový, repkový, ricínový, ľanový).Avšak v prípade, ak sa olej nestane súčasťou polymérneho reťazca, môže dôjsť počas skladovania za určitých podmienok k jeho degradácii, a tým k zhoršeniu kvality obalu.Tieto a ďalšie nevýhody opísaných postupov sú odstránené aplikáciou tohto vynálezu.Značnú časť uvedených nedostatkov odstraňuje granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín podľa predloženého vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je pripraviteľné obaľovaním granúl hnojiva zmesou pozostávajúcou z alkydovej živice s obsahom sieťovateľných funkčných skupín so strednou mólovou hmotnosťou 500 až 2000. Alkydy sú klasiíikované ako polyestery a pripravujú sa z anhydridov kyselín (anhydrid kyseliny ñalovej, maleínovej, linolovej) a polyolov (glycerol, pentaerytritol) v prítomnosti nenasýtených mastných kyselín (ricínový, sójový, ľanový olej), ktoré napomáhajú schnutiu filmu na vzduchu. Oleje,vzhľadom na prítomnosť dvojitých väzieb v kyselinách, reagujú so vzdušným kyslíkom a dochádza k vzájomnému zosieťovaniu jednotlivých zložiek povlaku. Na urýchlenie schnutia povlaku sa pridávajú soli vápnika, zirkónia alebo kobaltu kyseliny oktylovej alebo nañénovej, kovové mydlá atď.Na zvýšenie odolnosti filmu alkydovej živice proti vode je možne použiť prídavok aminoživice (močovinová, melamínové., benzoguanaminová živica) JP 07033575 (l 993). Aminoživice majú výrazne vyššiu hodnotu Tg ako alkydová živica, a preto zvýšia po vytuhnutí tvrdosť filmu. Podľa predmetného patentu je výhodné alkydovú živicu použiť bud ako vnútomý obal granuly na ktorý sa potom nanesie film aminoživice,alebo aminožívicu použiť na obaľovanie granúl v zmesi s alkydovou živicou. V obidvoch uvedených prípadoch však aminoživica priamo nereaguje s alkydovou živicou na báze tungového oleja, ale podlieha samokondenzácii. Keďže nedôjde k vzájomnému presieteniu alkydovej živice a aminoživice, môže dôjsť počas dlhšieho skladovania obalených granúl k zhoršeniu kvality obalu.Vyhnúť sa problémom s kvalitou obalu hnojiva na báze alkydovej živice je možné vytvorením takých podmienok, aby počas obaľovania granúl došlo k síeťovaniu alkydovej a aminoživice. Tento proces nielenže významne skráti proces vysychania zmesi na povrchu granúl (zo 60 minút na 10 minút), ale významne zníži aj nutný podiel obalu na hmotnosti obalených granúl (pozri príklady).Na dosiahnutie sieťovania je potrebné, aby alkydovú živica obsahovala funkčné skupiny schopne presietenia (hydroxy, amino, epoxy skupina). Keďže proces esterilikácie pri výrobe štandardnej alkydovej živice je vedený do vysokého stupňa konverzie, v štruktúre molekuly živice je len minimum voľných hydroxyskupín. Funkčnú skupinu do štruktúry alkydovej živice je možné zabudovať napríklad jej očkovaním s funkčným monomérom (Z-hydroxyetylmetakíylát, N- metylolakrylamid, etylénglykoldimetakrylát atď). Tento variant úpravy alkydovej živice umožňuje olej prítomný v živici, ktorý obsahuje kyseliny (napr. olejovú, linolovú),ktore majú jednu resp. dve dvojité väzby a tie sú schopné polymerizácíe. Ako iniciátor je možné použiť organický peroxid (tercbutylhydroperoxid, tercbutylperbenzoát). Očkovanie prebieha pri teplote 120 až 180 °C. Druhým variantom je použitie alkydovej živice na báze ricínového oleja. Ricínový olej pozostáva z väčšej časti z triglyceridov kyseliny ricínolejovej. Táto obsahuje vo svojej molekule reaktívnu -OH skupinu, vhodnú na zosieťovanie s metylolovými skupinami aminoživice.Keďže proces očkovania vyžaduje technologický krok navyše, na obaľovanie sa ekonomicky výhodnejšie javí aplikovať alkydovú živicu, prednostne pentaerytritového polyesteru ortoftálového typu, modifikovanú mastnými kyselinami ricínového oleja dostupnú na trhu bez ďalšej úpravy. Množstvo alkydovej živice v zmesi na obaľovanie sa pohybovalo v rozsahu od 30 do 80 hmotu. .Ako vhodne tvrdivo alkydovej živice na báze ricínového oleja sa použila aminoživíca obsahujúca reak tívne metylolové skupiny (-CH 2-OH). Koncentrácia aminoživice v zmesi s alkydovou živicou bola V rozsahu od l do 30 hmotn. .Ako tvrdivo alkydovej živice je možné z aminoživíc výhodne použiť močovino-formaldehydovú živicu alebo melamín-formaldehydovú živicu, výhodne metylolovanú, t. j. s vyššou reaktivitou. Na predĺženie doby spracovateľnosti zmesi alkydovej živice a aminoživice sa ako vhodné ukázalo rozpustenie aminoživice v butylalkohole, výhodne v butylacetáte, predjej pridaním do alkydovej živice.Na zabránenie zlepovaniu granúl počas obaľovania sa ukázal ako vhodný dodatočný prídavok rastlinného oleja (palmový, repkový, ricínový, ľanový). Dostatočný prídavok rastlinného oleja do zmesi alkydovej živice a aminoživice je v rozsahu od 1 do 40 hmotn. . Zistilo sa, že je výhodne v prítomnosti aminoživice použiť na zabránenie zlepovaniu ricínový olej. Ten zreaguje s aminoživicou, a takto sa zabráni degradácii oleja počas skladovania obaleného hnojiva.Zmes určená na Obaľovanie sa dá pripraviť V nádobe s miešadlom pri teplote miestnosti. Po naváženi alkydovej živice sa postupne pridá aminoživíca rozpustená V butylalkohole. Po dôkladnom premiešaní sa pridá rastlinný olej. Po homogenizácii je obaľovacia zmes pripravená na obaľovanie, ktoré sa uskutočňuje nástrekom 3 až 20 dávok zmesi na Obaľovanie v otáčajúcom sa valci alebo fluidnom zariadení pri teplote 60 až 120 °C, výhodne 80 až 100 °C. Je žiaduce, aby výsledná granula obsahovala vrstvu na báze obaľovacej zmesi v množstve 6 až 25 hmotn. z celkovej hmotnosti obalenej granuly, výhodne 9 až 15 hmot. .Obaľovanie v laboratómych podmienkach sa uskutočnilo v prúdovej sušiami Aeromatic AG s nanášaním obaľovacej zmesi pomocou tlakového vzduchu. Granuly boli unášané a sušené prúdom teplého vzduchu, ktorý prúdil zo spodnej, užšej časti kolóny. Dávkovanie obaľovacej zmesi do prúdu vzduchu sa uskutočňovalo pomocou injekčnej striekačky. Zmes na Obaľovanie sa nastrekovala v 4 až 10 rovnomemých dávkach. Sušenie prebiehalo pri teplote 70 až 120 °C. Každá nasledovná dávka zmesi bola nastrekovaná až po vytvrdnutí zmesi z predchádzajúcej dávky na povrchu granúl, a to v intervaloch 5 až 15 minút. Výsledný film má charakter sieťovaného polyméru, podobne ako pri termosetoch, čo znižuje citlivosť priepustnosti vody cez ñlm na teplotu.Rýchlosť uvoľňovania živín z obaľovanćho hnojiva sa testovala v duplikátorovej nádobe s granulami hnojiva zapracovanými do vrstvy piesku. Po uzavretí nádoby sa do duplikátora prilievala destilovaná voda,ktorá prechádzala cez vrstvu piesku s granulami a zmáčala ho, Voda, určená na analýzu koncentrácie uvoľnených živín, sa po prechode cez vrstvu piesku so vzorkou granulovaného hnoj iva zachytávala v sklenej banke. Cyklus zmáčania vodou sa opakoval v príslušných časových intervaloch.Na obaľovanie sa použili granuly z produkcie Agrofert Duslo a. s. Šaľa a to Duslofert Extra NPK 14-10-20(7 S) a granulát dusičnanu amónneho s jemne mletým dolomitom (Liadok amónny, 27 N). Priemer granúl bol 2 až 5 mm. Granuly sa obaľovali zmesami na báze alkydovej živice podľa príkladov 1 až 6.Metodika hodnotenia hnojív s riadeným uvoľňovaním živín pomocou vodného testuPripravené vzorky granulovaného hnojiva s kontrolovaným uvoľňovaním živín (40 g) sa testovali v duplikátorovej nádobe zapracované do vrstvy piesku.Použil sa jemný, prepraný a vysušený piesok, t. j. inertný materiál bez prítomnosti organických látok. Nádoba sa uzavrela, zaplo sa vodné čerpadlo termostatu pre cirkulačný okruh temperovania plášťa. Teplota cirkulačnej vody sa nastavila na stálu teplotu 23 °C. Na rovnakú teplotu sa vyhriala aj voda v tennostate a destilovaná voda určená na extrakciu živín z obaľovaných vzoriek.Doba dávkovania vody (500 m 1) cez náplň so vzorkou hnoj iva sa optimalizovala na cca 120 minút. Rýchlosť dávkovania vody sa počas prvých približne 5 minút nastavila na max. 14 ml/min. Po vytvorení hladiny na povrchu piesku v nádobe sa táto hladina udržiavala pri rozsahu rýchlosti dávkovania 3,5 - 4 ml/min.Voda, určená na analýzu koncentrácie uvoľnených živín, sa po prechode cez vrstvu piesku so vzorkou hnojiva zachytávala v sklenej banke.Na prípravu obaľovaného hnojiva podľa predloženého vynálezu sa použili granuly dusikatého hnojiva(dusičnan amónny s jemne mletým dolomitom). Na Obaľovanie l kg granúl sa pripravili obaľovacie zmesi v nasledovnom zložení 1. 63,6 alkydová živica (R 45/65 BC), 18,2 aminoživíca(Luwipa 1), 9,1 ricínový olej a 9,1 butylalkohol 2. 69,2 alkydová živica (R 45/65 BC), 15,4 aminoživíca (Luwipal), 7,7 ricínový olej a 7,7 butylalkohol

MPK / Značky

MPK: C05G 1/00, C05G 3/10

Značky: uvoľňovaním, hnojivo, riadeným, živin, granulované

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-288190-granulovane-hnojivo-s-riadenym-uvolnovanim-zivin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín</a>

Podobne patenty