Farmaceutický alebo dietetický preparát a použitie antiadhezívnych sacharidov na výrobu liečiva

Číslo patentu: 288087

Dátum: 17.05.2013

Autori: Stahl Bernd, Boehm Günther

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Farmaceutický alebo dietetický produkt, ktorý slúži na zníženie alebo zabránenie adhézie patogénnych látok a organizmov na eukaryotické bunky, najmä cicavčie bunky, obsahuje aspoň jeden sacharid obsahujúci jednotky kyseliny urónovej na jednom zo svojich koncov. 10 až 100 % prítomných terminálnych jednotiek kyseliny urónovej patriacich k sacharidom obsahuje dvojitú väzbu, ktorá je situovaná najmä medzi atómy C4 a C5.

Text

Pozerať všetko

Vynález súvisí s farmaceutickým alebo dietetickým prípravkom na zníženie alebo zabránenie adhézii patogénnych látok a organizmov na eukaryotické bunky, najmä cicavčie bunky, ktore obsahujú aspoň jeden antiadhezívny sacharid, obsahujúci na jednom zo svojich koncov kyselinu urónovú, a použitie zmíeneného prípravku a v ňom obsialmutých sacharidov na uvedené účely.Adhézia patogénnych organizmov, spolu s látkami poškodzujúcimi bunky k povrchu cicavčích buniek, je prvý krok a nutný predpoklad pre infekciu alebo poškodenie bunky. Interakcie medzi patogénmi a bunkami sú tvorené afinitou ligandu a receptora, ktorá je preto u patogénov dôležitým faktorom virulencie alebo toxicity. Ako patogény budú vzaté do úvahy aspoň baktérie, vírusy, huby, jednobunkové alebo nmohobunkové parazity, toxiny a katióny ťažkých kovov. Glykoštruktúry majú dôležitú úlohu v añnite ligandu a receptora.Jedna z možností zníženia alebo kompletného zabránenia tejto afinity ligandu a receptora sa skladá zo zablokovania príslušných receptorov na bankovom povrchu alebo na ligande.Použitím špecifických testovacích systémov je možné ukázať, že rôzne zmesi sacharidov znižujú alebo dokonca kompletne zabraňujú adhézii napríklad mikroorganizmov na bunkový povrch, pozri Kunz, C Rudloff, S. Acta Paedíazr. 1993, 82, 903-912. Je teda možné predpokladať, že aktívne sacharidy majú veľkú analógiu so štruktúrou receptora alebo ligandu. V opísaných štúdiách boli použite početné Sacharidy živočíšneho aj rastlinného pôvodu a tiež produkty hydrolýzy rastlinných polysaeharidov.Zloženie a štruktúra sacharidov vyskytujúcich sa v prírode, a napríklad sacharidov ľudského mlieka, je veľmi zložitá. To isté ale platí pre sacharidy rastlinného pôvodu a produkty hydrolýzy rastlinných sacharidov. Z toho teda vyplýva, prečo antiadhezívne pôsobenie sacharidov preukázané pre patogény cicavčích buniek bolo účinné vo väčšine prípadoch so zmesou sacharidov a nie so samostatnými puriñkovanými štruktúrami.Takje napríklad máme, že vodné extrakty, rovnako ako šťavy z rôznych rastlinných produktov, sú aktivne proti ochoreniu zaživacieho a urogenitálneho traktu spôsobeného patogénnymi mikroorganizmami. V dokumente PCT/EP 94/03006 (W 0 95/07084) je preto opísané, že mrkvová polievka, ibiškový čaj (bladder tea), kokosové mlieko atď., pripravené určitým spôsobom, veľmi znižujú adherenciu patogénnych mikroorganizmov k epiteliálnym bunkám zaživacieho a urogenitálneho traktu. Predpokladá sa, že zodpovednosť za toto pôsobenie nesú pektiny prítomné v rastlinných produktoch, čo sú v podstate reťazce galakturonidátov viazané l,4 a-glykosidickou väzbou. Skutočne aktívne galakturonidáty s najväčšou pravdepodobnosťou teda vyhovujú rôznym kritériám, menovite stupni polymerácie a metylácie.Cieľom predkladaného vynálezu je ukázať spôsob, ako prostrednictvom sacharidov môže byť učíme znížená alebo úplne potlačená adhézia patogénov, a to interakciou s ligandmi alebo povrchovými štruktúrami eukaryotických buniek, a najmä cicavčích buniek.Predmetom vynálezu je farmaceutický alebo dietetický preparát obsahujúci antiadhezívny sacharid alebo niekoľko antiadhezívnych sacharidov, ktoré majú jednotku kyseliny urónovej (terrninálna jednotka kyseliny urónovej) na jednom zo svojich koncov, ktorého podstata spočíva v tom, že 10 až 100 prítomných tenninálnych jednotiek kyseliny urónovej zrnienených antiadhezívnych sacharidov má dvoj itú väzbu a 50 až 100 dvojitých väzieb je situovaných medzi atómy C 4 a C 5 terminálnej jednotky kyseliny urónovej, pričom stupeň esterifikácie antiadhezívnych sacharidov s metanolom je 20 až 50 .Výhodne 10 až 100 antiadhezívnych sacharidov, ktoré majú terminálnu jednotku kyseliny urónovej,obsahujú redukujúci koniec a obsahujú terminálnu jednotku kyseliny urónovej na inom konci.Výhodne 10 až 50 prítomných terminálnych jednotiek kyseliny urónovej antiadhezívnych sacharidov má dvoj itú väzbu.Výhodne farmaceutický alebo dietetický preparát obsahuje antiadhezívne Sacharidy, ktoré majú terminálnu kyselinu urónovú, ktorá má rôzny stupeň polymerizácie.Výhodne antiadhezívne Sacharidy majú maximálny stupeň polymerizácie 100 a najmä stupeň polymerizácie 2 až 40 a ďalej najmä stupeň polymerizácie 2 až 10.Výhodne obsah antiadhezívnych sacharidov v neutrálnych sacharidových jednotkách je maximálne 50 a najmä maximálne 30 .Farmaceutický alebo dietetický preparát výhodne obsahuje okrem antiadhezívneho(ych) sacharidu(ov) prebiotickú sacharidovú zmes dvoch rôznych, v podstate rozpustných sacharidových zložiek A a B, ktorézostávajú nestrávené v gastrointestinálnom trakte a prichádzajú do hrubého čreva neabsorbované, že sacharidová zložka A je zostavená aspoň zjedného monosacharidu alebo aspoň jedného oligosacharidu (disacharidu až hexasacharidu) alebo zo zmesi niekoľkých týchto sacharidov, sacharidová zložka B je zostavená z polysacharidu (heptasacharidu a vyššie) alebo zo zmesi dvoch alebo niekoľkých polysacharidov, sacharidová zložka A 5 až 95 hmotnostných a sacharidové zložka B 5 až 95 hmotnostných zo súčtu Sacharidových zložiek A B ( 100 hmotnostných) a že aspoň 80 hmotnostných sacharidov zo Sacharidovej zložky A a B je prebioticky aktívnych a tým, že Sacharidy, ktoré vytvárajú sacharidovú zložku A a sacharidovú zložku B nepredstavujú definované antiadhezívne Sacharidy.Výhodne hmotnostný pomer antiadhezívneho(ych) sacharidu(ov) k prebiotickej zmesi sacharidov je od 199 do 99 laobzvlášť od l 10 do l 0 1 anavyše obzvlášť l z l.Farmaceutický preparát výhodne obsahuje obvyklé, farmaceutický prípustné nosiče, riedidlá alebo ďalšie pomocné látky.Dietetický preparát výhodne obsahuje obvyklé potravinárske prísady a potravinové zložky vrátane vitamínov a stopových prvkov.Predmetom vynálezu je rovnako použitie skôr defmovaných antiadhezívnych sacharidov na výrobu liečiva určeného na liečbu infekcií gastrointestinálneho traktu, krvného systému, dýchacích ciest, urogenitálneho traktu a nosohltanového priechodu a na liečbu poškodenia buniek gastrointestinálneho traktu, krvného systému, dýchacích ciest, urogenitálneho traktu a nosohltanového priechodu spôsobeného toxínmi a katiónmi ťažkých kovov.Výhodne sa antiadhezívne Sacharidy použijú v množstve najmenej 8 mg/kg za deň a obzvlášť od 8 do 20 mg/kg za deň.vynálezcovský prípravok obsahuje aspoň jeden antiadhezívny sacharid, a preto určené druhy majú na jednom svojom konci jednotku kyseliny urónovej. Vynálezcovský prípravok sa ale tiež môže vyznačovať niekoľkými antíadhezívnymi sacharidmi, ktoré majú terminálnu jednotku kyseliny urónovej. vynálezcovský preparát obsahuje primeranú zmes niekoľkých takých antiadhezívnych sacharidov.Antiadhezivny sacharid, týmto sa chápe sacharid v rámci predkladaného dokumentu, ktorý obsahuje termínálnu jednotku kyseliny urónovej a menoviteje nezávislý od toho, či zmienenájednotka kyseliny urónovej má dvojitú väzbu alebo nie. Inými slovami, termín antiadhezívne Sacharidy označujú celkové množstvo tých sacharidov, ktoré majú jednotku kyseliny urónovej vyznačujúcu sa dvojitou väzbou a tých sacharidov, ktoré majú jednotku kyseliny urónovej, ale nemajú žiadnu dvoj itú väzbu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sú použité také antiahdezívne Sacharidy, ktoré sa vyznačujú minimálnym obsahom jednotiek kyseliny urónovej s dvojitou väzbou.Antíadhezívne Sacharidy môžu mať určený stupeň polymerácie, ktorý je všeobecne, a z toho dôvodu tiež tu, označený skratkou DP (degree of polymerízation). Obvykle sú ale prítomné antiadhezívne Sacharidy, ktoré majú rôzne DP s tými adhezívnymi sacharidmi, majúcimi určený stupeň polymerácie, alebo môže byť DP tiež zložené rôznymi spôsobmi. Inými slovami, vynálezcovský prípravok obsahuje aspoň jeden určený druh antiadhezívneho sacharidu, ktorý má najednom svojom konci jednotku kyseliny urónovej. Tento druh sacharidu má samozrejme určený DP. Navyše môže byť prítomných niekoľko odlišne zložených antiadhezívnych sacharidov, ktoré majú rovnaký DP. Okrem toho môžu byť prítomné antiadhezívne Sacharidy, ktoré majú rôzny DP, čím jeden alebo niekoľko druhov antiadhezívnych sacharidov môže byť prítomných pre každý stupeň polymerácie.S definíciou antiadhezívnych sacharidov uvedenou podrobne skôr, ktorá zahŕňa na jednom konci jednotku kyseliny urónovej, nie je tu uvedené žiadne prehlásenie o charaktere ďalších Sacharidových jednotiek alebo monomémych jednotiek, z ktorých sú tieto antiadhezívne Sacharidy zložené okrem toho, že antiadhezívny sacharid sa Skladá len z jednej jedinej jednotky (stupeň polymerácie DPl), menovite jednej jednotky kyseliny urónovej. Pokiaľ má antiadhezívny sacharid DP l, je zložený výhradne z jednej jednotky kyseliny urónovej tohto typu. Ked má antiadhezívny sacharid DP 2 alebo DP vyšší, potom ďalšie sacharidové jednotky spojené Sjednotkou kyseliny urónovej môžu mať akýkoľvek potrebný pôvod.10 až 100 prítomných jednotiek kyseliny urónovej patrí k Sacharídom, ktoré poskytujú dvoj ítú väzbu. Údaj v teda uvádza počet jednotiek kyseliny urónovej prítomných celkom, ktoré majú dvoj itú väzbu na jednom z koncov sacharidov s takou jednotkou kyseliny urónovej týkajúcou sa celkového množstva týchto jednotiek kyseliny urónovej, ktoré majú dvojitú väzbu a eventuálne prítomná jednotka kyseliny urónovej nemá takú dvoj itú väzbu na jednom konci antiadhezívneho sacharidu alebo antiadhezívnych sacharidov.Mimochodom, jednotka kyseliny urónovej na jednom konci antiadhezívneho sacharidu je tu tiež zmieňovaná ako terrninálna jednotka kyseliny urónovej.Antíadhezívne Sacharidy požívané podľa vynálezu, ktoré majú takú jednotku kyseliny urónovej na jednom konci, môžu mať (v prípade nerozvetveného reťazca) na druhom konci neredukujúcu sacharidovú jednotku alebo tiež redukujúcu sacharidovú jednotku. Prednostne, 10 až 100 antiadhezívnych sacharidov majúcich tenninálnu jednotku kyseliny urónovej, majú takú jednotku redukuj úceho sacharidu na druhom konci(v prípade nerozvetveného reťazca) alebo na jednom z ďalších koncov (v prípade rozvetveného reťazca).Inými slovami, 10 až 100 terminálnych jednotiek kyseliny urónovej je umiestnených na neredukujúcom konci. Dokonca všetky prítomné terrninálne jednotky kyseliny urónovej môžu byť teda prítomné na neredukuj úcom konci.Prednostne, 50 až 100 dvojných väzieb je situovaných medzi atómy C 4 a C 5 terminálnych jednotiek kyseliny urónovej. Aj v tomto prípade údaj v uvádza počet dvojitých väzieb, nezávisle od DP antiadhezívnych sacharidov a sacharidových jednotiek tvoriacich tieto antiadhezívne Sacharidy. Zistenie dvojitých väzieb, a teda aj terminálnych jednotiek urónovej kyseliny, ktoré obsahujú takú dvojitú väzbu, môže byť uskutočnené Spektroskopicky pri vlnovej dĺžke 235 nm použitím molámeho extinkčného koeficientu 5500 l/mol cm, pozri TP Kravtchenko, I.Amould, AGJ Voragen W.Polnik Carbohydr. Palymer 1992, 19, 237-242.Stanovenie sacharidov, ktoré majú redukujúci koniec, sa uskutočňuje pomocou jódometrie podľa presného opisu v Analytical Chemistry of Carbohydrates, H. Scherz, G. Bonn, Editor, Thieme Organíc Chemitry Monograph Series, Stuttgart, New York, Thieme Publishers 1998, strana 32. Sacharidy, ktoré majú výlučne neredukujúce konce môžu byť stanovené klasickými analytickými metódami ako osmometría, hmotová spektroskopia (napríklad MALDI-MS, ESI-MS), Chromatografia (napríklad GPC, HPAEC, HPLC) a kapiláma elektroforéza alebo kombináciou týchto metód.Antiadhezívne Sacharidy, používané podľa vynálezu, sa môžu tiež vyznačovať okrem terrninálnych jednotiek kyseliny urónovej, neredukujúcim koncom, a to tak, že napríklad redukujúci koniec je následne premenený na neredukujúci koniec. Toto sa môže dosiahnuť napríklad oxidáciou, redukciou alebo tiež spojením redukujúceho konca s ďalšími molekulami. Medzi tieto ďalšie molekuly sa počítajú napríklad proteíny, lipidy a technické polyméry, ktorých pomocou sú ziskavané (newglykokonjugáty. Táto následná modifikácia redukujúceho konca nemá žiadny vplyv na antiadhezívne pôsobenie antiadhezívnych sacharidov používaných podľa vynálezu. Tieto antiadhezívne Sacharidy môžu byť teda tiež irnobilizované na známych nosičoch cez pôvodný redukuj úci koniec, napríklad na obvyklom nosiči.Ked má 10 až 100 prítomných terminálnych jednotiek kyseliny urónovej dvojitú väzbu, potom to teda samozrejme mamená, že 0 až 90 prítomných terminálnych jednotiek kyseliny urónovej takú dvojitú väzbu nemá. Prednostne, l 0 až 50 prítonmých terrninálnych jednotiek kyseliny urónovej antiadhezívneho sacharidu alebo antiadhezívnych sacharidov má takú dvojitú väzbu.Najmä bolo prekvapivo zistené, že na rozdiel od poznatkov na počiatku uvedeného W 0 95/07084, ani stupeň polymerácie ani stupeň metylácie nie je zodpovedný za zreteľnú antiadhezívnu ñinkciu, dokonca ani V niektorých z tu opísaných sacharidov, ktoré Sa môžu zbavit takej funkcie. Sacharidy, ktoré majú terminálnu jednotku kyseliny urónovej s dvojitou väzbou naopak vykazovali zreteľnú antiadhezívnu funkciu. Také antiadhezívne Sacharidy a najmä tie, ktorých jednotka kyseliny urónovej má dvoj itú väzbu situovanú medzi atómy C 4 a C 5 nie sú ale získané podľa znalostí zmieneného W 0 95/07084, čo bude neskôr detailne diskutované.Pokiaľ je to na základe vynálezu otázka antiadhezívneho sacharidu, ktorý má daný stupeň polymerácie,potom sa to týka lenjedného jediného antiadhezívneho sacharidu. Môže sa to ale tiež týkať niekoľkých odlišne štrukturovaných antiadhezívnych sacharidov, ktorých Spoločné znaky sú po prvé daný stupeň polymerácie a za ďalšie terrninálna jednotka kyseliny urónovej.Prednostne, prípravok vynálezu ukazuje nielen jeden alebo niekoľko antiadhezívnych sacharidov, ktoré majú daný DP, ale niekoľko antiadhezívnych sacharidov s rôznymi stupňami polymerácie. Použité antiadhezívne Sacharidy týmto majú prednostné stupeň polymerácie DP 2 až DP 40, a najmä DP 2 až DP 10 a maximum DP 100. Prednostne zmes antiadhezívnych sacharidov, ktoré majú odlišné dĺžky reťazca sú použité. Tiež v tomto pripade sa to týka len jedného jediného alebo niekoľkých sacharidových druhov alebo väčšiny akýchkoľvek požadovaných sacharidových druhov, s antiadhezívnym sacharidom, ktorý má určenú dĺžku reťazca a daný stupeň polymerácie.Antiadhezívne Sacharidy, ktoré majú terminálnu jednotku kyseliny urónovej situovanú výhradne na neredukujúcom konci a majú dvojitú väzbu, tak vykazujú zvýšenie antiadhezívneho pôsobenia. Tieto antiadhezívne Sacharidy sú v rámci predkladaného dokumentu tiež označované ako nesaturované Sacharidy.Patentovo používané antiadhezívne Sacharidy, a od tejto chvíle tiež nesaturované antiadhezívne Sacharidy môžu byť napríklad získané z kyslých sacharidov a prednostné sacharidov obsahujúcich kyselinu urónovú štiepením pomocou enzýmov alebo chemickým štiepením takým spôsobom, aby bol získaný naznačený obsah jednotiek kyseliny urónovej obsahujúci dvojnú väzbu. Ako prednostné počiatočné Sacharidy môžu byť použité tieto nasledujúce pektíny, pektáty, algináty, chondroitíny, kyseliny hyalurónové, heparíny, heparany,bakteriálne Sacharidy a iné Sacharidy obsahujúce kyselinu urónovú. Prednostné počiatočné suroviny sú v tomto prípade rastliny alebo časti rastlín (ako mrkva, citrusové ovocie, cvikla a jablká, pozri C. Rolin, BU Nielsen PE Glahn in Polysacharídes ed.S. Dimitriu, Marcel Dekker New York 1998. Môžu byť tiež použité riasy, živočíšne tkanivá a bakteríálne produkty.Ked sú nesaturované antiadhezívne Sacharidy pripravované chemickým štiepením, potom to musí byť uskutočnené rovnako, aby dvojitá väzba bola zavedená prostredníctvom B-eliminácie, napríklad pektíny sú rozštiepené v neutrálnych alebo slabo alkalických podmienkach, poni MJH Keijbets W. Pilnik Carbohydr. Res. 1974, 33, 359-362.Enzýmové štiepenie sa uskutočňuje najmä pomocou lyáz (ako sú pektínlyázy alebo pektátlyázy) alebo enzýmovými preparátmi obsahujúcimi lyázu.V prípade chemického štiepenia sa pracuje v neutrálnych až alkalických podmienkach, aby sa tým dosiahol požadovaný obsah dvoj itých väzieb. Vhodným výberom ďalších parametrov, ako teplota, pH a koncentrácia pufra, môže byť tiež ovplyvnený stupeň esterifikácie karboxylovej skupiny alebo hydroxylovej skupiny. Pri vyšších stupňoch esteriñkácie použitých východzích zlúčenín (napríklad pektínov) môžu byť tiež získané patentovo použité antiadhezívne Sacharidy, a preto aj nesaturované antiadhezívne sacharidy štiepením,ktoré je uskutočňované v slabo kyslom rozmedzí.Antiadhezívne pôsobenie nesaturovaných antiadhezívnych sacharidov je tiež ovplyvnené prítomnosťou metylesterov karboxylovej skupiny, rovnako ako acetylesterov, napríklad na C-2 alebo C-3 atóme urónových kyselín. Toto sa týka najmä galakturónových kyselín pektínov. Stupeň metylácie alebo acetylácie je prednostne 20 až 75 a najmä 20 až 50 .Ako už bolo vysvetlené, dvojitá väzba jednotiek kyseliny urónovej, ktorá je situované najmä na neredukujúcom konci, je zvlášť dôležitá v zmesi antiadhezívnych sacharidov prednostne použitých podľa vynálezu. Ostatné sacharidové jednotky spojené s jednotkou kyseliny urónovej, ktorá má dvojitú väzbu alebo dokonca žiadnu takú väzbu nemá, môžu byť výhradne jednotky kyslých sacharidov, výhradne jednotky neutrálnych sacharidov alebo zmes jednotiek kyslých a neutrálnych sacharidov. Čiže menovite jednotky neutrálnych sacharidov rovnako ovplyvňujú antiadhezívne pôsobenie nesaturovaných antiadhezívnych sacharidov. To sa v podstate týka ramnózy, arabinózy, galaktózy, xylózy, glukózy, fukózy a apiózy, ktoré môžu byť následne spojené s feroylovými zvyškami a fenolickými látkami. Toto platí najmä pre pektíny. Podiel neutrálnych sacharidových jednotiek je tak prednostne maximálne 50 a najmä 0 až 30 .Antiadhezívne pôsobenie antiadhezívnych sacharidov alebo zmesi antiadhezívnych sacharidov zavedených do používania nie je závislé od koncentrácie vo fmálnom produkte, ale skôr od zásobného množstva. Preto prípravok vynálezu môže byť zložený výhradne z antiadhezívnych sacharidov alebo zmesi antiadhezívnych sacharidov. Na tento účelje prípravok napríklad vo forme tabliet alebo ako doplnok stravy. V prípade farmakologického prípravku môžu byť samozrejme prítomné obvyklé farmakologicky tolerovateľné nosiče, riedidlá alebo adjuvanty. Tieto antiadhezívne sacharidy môžu byť tiež začlenené do akéhokoľvek požadovaného potravinového alebo farmaceutického prípravku obsahujúceho ďalšie ingrediencie V prípade potravín tuky, proteíny, minerály, stopové prvky, vitamíny a môže sa to týkať aj ďalších látok vhodných na výrobu potravín. Okrem toho je možné použiť antiadhezívne Sacharidy, zavedené do použitia vynálezom, V spojení s inými sacharidmi akéhokoľvek požadovaného pôvodu.Podľa prednostnej formy ďalšie uvažované sacharidy sú zmesi prebiotických sacharidov podľa znalostí z W 0 00/08948 s medzinárodným dokumentačným číslom PCT/EP 99/05878 a z toho dôvodu sa to týka zmesi prebiotického sacharidu dvoch odlišných, v podstate rozpustných sacharidových zložiek A a B, ktoré zostávajú nestrávené v gastrointestinálnom trakte a prichádzajú do hrubého čreva neabsorbované, so sacharidovou zložkou A skladajúcou sa z aspoň jedného monosacharidu alebo z aspoň jedného oligosacharidu (disacharid až hexasacharid) alebo zo zmesi dvoch alebo niekoľkých týchto sacharidov, so sacharidovou zložkou B skladajúcou sa z polysacharidu (heptasacharid a ďalej) alebo zo zmesi dvoch alebo niekoľkých polysacharidov,so sacharidovou zložkou A 5 až 95 váhových , a so sacharidovou zložkou B 5 až 95 váhových z celkového počtu sacharidových zložiek AB(l 00 váhových ), a s aspoň 80 váhových sacharidov sacharidovej zložky A a B, ktoré sú prebioticky aktívne. Na účely predkladaného vynálezu môžu ale tvoriť sacharidovú zložku A a sacharidovú zložku B len také Sacharidy, ktoré nevytvárajú antiadhezívne sacharidy obsahujúce kyselinu urónovú. Zložkám A a B nie sú pripísané žiadne antiadhezívne Sacharidy. Tieto Sacharidy, ktoré tvoria sacharidovú zložku A a sacharidovú zložku B, sú ďalej na zjednodušenie označené ako prebiotické sacharidy, aj ked len časť týchto sacharidovje vlastne prebioticky aktívna.Aspoň 80 váhových sacharidov nazývaných prebiotické alebo sacharidov z celkového počtu sacharidových zložiek A a B sú prebioticky aktívne. Prednostne aspoň 80 váhových sacharidov nazývaných prebiotické patriacich k sacharidovej zložke A, a tiež aspoň 80 váhových týchto sacharidov patriacich sacharídovej zložke B, sú prebioticky aktívne. Inak vyjadrené, musí v každom prípade prednostne aspoň 80 váhových sacharidov nazývaných prebiotické sacharidových zložiek A a B dosiahnuť hrubé črevo nestrávené(a preto neabsorbovatelné v tenkom čreve). Inými slovami Sacharidy sacharidových zložiek A a B nie sú absorbované a strávené V gastrointestinálnom trakte, ani v žalúdku ani v tenkom čreve, ale dosahujú samy osebe hrubé črevo.Ako rozpustné Sacharidy sacharidových zložiek A a B, musia byť chápané také, ktoré vo fyzikálnom zmysle tvoria vo vode homogénny roztok s koncentráciou aspoň 1 g/l pri teplote miestnosti (napríklad podľa Raempps Chemie Lexikon).Časť prebioticky neaktívnych sacharidov alebo sacharidov v sacharidových zložkách A a B je maximálne 20-wt . Z týchto sacharidov, týka sa to tých, to je pravda, ktoré sú rozpustné, ale môžu byť exkretované nestrávené. Tieto sacharidy môžu fyzikálne pôsobiť tak, že zvyšujú objem výkalov alebo tiež spôsobujú schopnosť väzby vody.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/715, A61K 31/70, A61P 39/00

Značky: liečivá, antiadhezívnych, výrobu, dietetický, farmaceutický, sacharidov, preparát, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-288087-farmaceuticky-alebo-dieteticky-preparat-a-pouzitie-antiadhezivnych-sacharidov-na-vyrobu-lieciva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutický alebo dietetický preparát a použitie antiadhezívnych sacharidov na výrobu liečiva</a>

Podobne patenty