Multifunkčné zariadenie na modifikáciu celulózových materiálov a spôsob modifikácie celulózových materiálov

Číslo patentu: 287845

Dátum: 16.12.2011

Autori: Katuščák Svetozár, Jablonský Michal

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pozostáva zo sušiacej komory (1), z modifikačnej komory (2) spojenej s odparovacou komorou (3), ktorá je vybavená zariadením (5.1) na ohrev inertného plynu, zariadením (6.1) na cirkuláciu inertného plynu a zariadením (9) na oddeľovanie odpareného rozpúšťadla. Modifikačná komora (2) s odparovacou komorou (3), prípadne sušiaca komora (1) s modifikačnou komorou (2) sú prepojené ochranným plášťom (4), prípadne (4.1).Ďalej sa opisuje spôsob modifikácie celulózových materiálov sušením tekutinou na vlhkosť menšiu ako 3 %, následnou impregnáciou a odparením prchavých látok.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka multifunkčného zariadenia na modifikáciu celulózových materiálov a spôsobu modifikácie celulózových nlateriálov prchavými impregnačnými látkami.Problém deteriorácíe celulózových materiálov sa rieši procesmi ochrany a stabilizácie celulózových materiálov vo veľkokapacitných zariadeniach masovej deacidiñkácie.Doteraz sú známe rôzne zariadenia na modiñkáciu celulózových materiálov, ako sú zariadenia s dýzami listujúcirni V súboroch listových materiálov (CS 272960, CS 271527, CS 3274353, CS 270139, CS 187943,CA 2327786 Al, EP 1055031 A 1,EP 1055031 B 1, US 5827578 A 1, US 6471915 B 1, W 0 99/41454, WO 99/51818, CS 291713 B 6, W 0 99/41454, EP 1055031 B 1, US 2004/0056235 A 1, W 0 00/08250, US 5770148, US 5409736 A, US 5770148, CA 2202475), beztlakové zariadenia (US 7211221, US 5770148),tlakové, napríklad vákuové zariadenia (WO 91/04800, W 0 91/04797), zariadenia na vákuovo - tlakovú impregnáciu (US 5120500, US 3969549, US 393091).Osobitný druh modifikácie kyslých celulózových materiálov je ich neutralizácia a stabilizácia, na ktoré sú navrhnuté rôzne deacídiñkačné a modiñkačné látky alebo sústavy (US 2033452, CA 782604, US 347261 l,US 3676182, US 3676055, US 5094888, US 5104997, US 5137760, CA 2317564, US 5277842, US 5482781, US 6071475, CA 2060926, US 6676856, CA 2142195 A 1, W 0 2005/083176, W 0 91/04797, W 0 91/04800, US 5120500, US 7211221, DE 4138750 A 1, DE 3904111 A 1, US 5322558, US 6676856). Niektore patenty riešia neutralizáciu a stabilizáciu pomocou organokovových zlúčením, ktoré reagujú s vodou, pričom pred impregnáciou týmito látkami sa celulózový materiál suší vákuovým sušením (WO 91/04800, US 5120500, US 7211221, W 0 91/04797, DE 4225780, US 5322558, ES 2130994, US 5277842, EP 0545180 B 1, EP 0545180 Al, DE 4225780 C 1, DE 4138750 A 1, DE 3904111 A 1, US 5322558, US 6676856, US 5104997, US 3969549, US 3969549, US 393091) alebo aj ochladením (WO 2005/083176 A 1, CA 2556626 A 1).Je všeobecne známe, že k významnému chladeniu a zníženiu teploty celulózového alebo iného pórovitého materiálu dochádza počas odparovania vody. Podľa patentovej prihlášky W 0 91/04800 sa zariadenie skladá z vákuovej sušiacej komory, kde sa knihy sušia pomocou vákua pri dielektrickom ohreve. Dopravníkom sa dopravia kontajnery s knihami do zásobníka vyplneného roztokom s deacidiñkačnými chemikáliarrti v rozpúšťadle. Po impregnácii roztokom dopravník privádza kontajner s knihami do vypúšťacieho zásobníka, kde sa vypustí roztok a potom v sušiacej komore pomocou vákua pri dielektrického ohreve sa odstráni rozpúšťadlo.Sú dobre známe zariadenia a spôsoby impregnácie a zušlachťovania celulózových pórovitých materiálov máčaním a účinkom rozdielu tlakov vo vákuovo~tlakových zariadeniach, ktoré využívajú postupy podľa Ruepinga, Lowryho, Broese von Groenan, Bethela alebo ich modifikované postupy. Podľa týchto postupov sa zvyčajne používa jeden až dva združené cykly vzduchotlaku a tlaku impregnačnej látky, pričom funkciu úspomosti obstaráva vzduchotlak, ktorý pri zrušení tlaku impregnačnej látky vytláča nadbytočnú impregnačnú látku z materiálu.Podľa patentov BRD 898 803, BRD 965 765 a US 945 693 sa pred impregnáciou materiál suší v jednom médiu a impregnuje sa v druhom médiu.Ďalšiu skupinu známych postupov na modiñkáciu celulózových materiálov tvoria patenty (CS 94 367, CS 101 587, CS 144 399, CS 233 451 a CS 240 456), kde sa využíva jedna impregnačná látka, ktorá je súčasne nositeľom tepelnej energie.Podľa patentu CS 233 451 sa celulózový materiál impregnuje impregnačnou kvapalinou tak, že sa najprv natlačí do materiálu tekutina, napr. vzduch, pri tlaku 0,1 až 0,6 MPa počas 10 až 40 minút a nadväzne sa do materiálu natlačí impregnačný prostriedok, ktorý cirkuluje V impregnačnej nádobe pri tlaku 0,5 až 1,3 MPa počas 60 až 300 minút pri teplote 100 až 150 °C a prebytok prostriedku sa z celulózového materiálu spätne získa pôsobením vzduchu pri tlaku 1 až 40 kPa.Sú známe dýzové zariadenia a spôsoby impregnácie súborov listových celulózových pórovitých materiálov s oddeľovaním jednotlivých listov alebo listovaním účinkom prúdu tekutiny, teda kvapaliny alebo plynu,ktorá prúdi z pohybujúcej sa dýzy smerom medzi jednotlivé listy podľa čs. patentov 272 960, 270 139,271 527, 272 960, 274 353. Podľa čs. patentu č. 187943 sa hydrodýzové zariadenie na impregnáciu súborov listových celulózových pórovitých materiálov s oddeľovaním jednotlivých listov používa na zušľachťovanie,napriklad na farbenie dýhových listových materiálov. Podľa čs. patentu č, 272 960 zariadenie pozostáva z nádrže na zušľachťovací roztok a nosiča zušľachteného materiálu, pričom medzi dnom nádrže a spodnou časťou nosiča je teleso na rozvod plynného média, ktorý má aspoň jeden otvor a je na jednej strane spojené s privodnou rúrkou a na druhej strane s kyvným ramenom. Podľa čs. patentu č. 272 960 sú príetokové priere 10zy po sebe nasledujúcich otvorov väčšie v smere prúdenia alebo sú vzdialenosti po sebe nasledujúcich otvorov menšie v smere prúdenia, prípadne otvor môže byť štrbinový. Podľa čs. patentu č. 274 353 zariadenie na zušľachťovanie pozostáva z nádrže na zušľachťovací roztok a nosiča zušľachteného materiálu, pričom medzi dnom nádrže a spodnou časťou nosiča je rotačná prúdová turbínka, ktorá je pomocou prívodu spojená so zásobníkom plyrmého média. Pričom aspoň jedno otočné rameno rotačnej prúdovej turbinky môže mať výhodne výstupné otvory a aspoň jedno otočné rameno Iná pohonné otvory. Pohonné otvory rotačnej prúdovej turbínky môžu mať výhodne regulovateľný výtokový prierez. Podľa čs. patentu č. 271 S 27 zariadenie na zušľachťovanie celulózových materiálov pozostáva z nádrže so zušľachťovaeím médiom, v ktorom je ponorený nosič so zušľachťovaným materiálom, ktorého hlavné plochy sú usporiadané vertikálne a pod úrovňou spodných hrán zušľachťovaného materiálu je aspoň jedno duté teleso aspoň s jedným otvorom na výstup plynnćho média. Teleso môže mať aspoň jednu rúrku s otvormi, prípadne je teleso vytvorené zo sústavy paralelne spojených rúrok s otvormi alebo je teleso vytvorené zo sústavy sériovo spojených rúrok s otvormi. Podľa čs. patentu č. 274 353 zariadenie na zušľachťovanie celulózových materiálov pozostáva z nádrže so zušľachťovacím roztokom, v ktorom je nosič so zušľachťovaným materiálom Medzi dnom nádrže a spodnou časťou nosiča je teleso na prívod plynného média, ktore je spojené s privodnou rúrkou. Výtokové prierezy otvorov v telese sú s pribúdajúcou vzdialenosťou od privodnej rúrky väčšie. Podľa čs. patentu Č. 274 353 sú vzdialenosti medzi otvormi na telese s pribúdajúcou vzdialenosťou od privodnej rúrky kratšie. Teleso na prívod plyrmého média má aspoň jeden štrbinový otvor. Šírka štrbinového otvoru môže byť s pribúdajúcou vzdialenosťou od privodnej rúrky postupne väčšia.Na impregnáciu celulózových materiálov napríklad papiera sa používajú procesy a zariadenia na deacidifikáciu organokovovými zlúčeninami (DE 4225780, US 5322558, ES 2130994, US 5277842, EP 0545180 B 1, EP 0545180 Al, DE 4225780 C 1, DE 4138750 A 1, DE 39041 ll A 1, US 5322558, W 0 91/04797, US 6676856, US 5208072, US 5264243, US 5322558, US 5104997, US 3969549, WO 87/00217) vhorľavých rozpúšťadlách (US 5120500, US 5277842, US 5482781, EP 0386436 B 1, DE 3904111 A 1, US 5104997, US 3969549, US 393091, US 3676055).Výhodou niektorých organických impregnačných látok, ako sú roztoky organokovových zlúčenín v hexametyldisiloxáne (HMDO), je lepší prienik deacidífikačnej látky do súborov listov, ako sú zavreté archívne škatule s dokumentami a knihy (US 5277842, EP 0545180 B 1, EP 0545180 A 1, US 5322558). Deacidifikácia celulózových materiálov sa uskutočňuje napríklad tak (US 5277842, EP 0545180 B 1, EP 0545180 A 1,US 5322558), že sa tieto materiály vložia do impregnačnej komory, v ktorej je najprv materiál predsušený pri teplote menšej ako 50 °C pri vákuu počas 48 hodin na vlhkosť menej ako l . Po predsušení nasleduje deacidiñkácia roztokom organokovových zlúčenín, napríklad podvojnýrn etanolátom horečnatotitaničitým a izopropylátom titaničitým v hexametyldisiloxáne. Po deacidiñkácii sa deacidiñkačný roztok vypustí, impregnačná komora sa evakuuje a materiál sa vakuovo suší počas cca 24 hodín. Odstraňovanie zápachu zvyškov VOC trvá dlhý čas po impregnácii. Proces deacidifikácíe pomocou impregnačného roztoku organokovových zlúčenín podvojným etanolátom horečnatotitaničitým a izopropylátom titaničitým v hexametyldisiloxáneHlavne nevýhody súčasných procesov deacidifikácie papiera roztokmi deacidíñkačných látok v HMDO je veľký objem impregnačnej komory na jednotkový výkon impregnačnej komory, vyjadrený napríklad ako hmotnosť impregnovanćho celulózového materiálu za jednotku času. Ztoho vyplývajú ďalšie nevýhody veľký objem používaného horľavého rozpúšťadla pri nízkom špecifrckom výkone a vysoké riziko požiaru. Malý špecifický výkon impregnačného zariadenia vyjadrený ako výkon vzťahovaný na 1 m 3 objemu impregnačnej komory je zapríčinený dlhým časom sušenia vody a iných difúznych procesov. Objem používaného horľavého rozpúšťadla alebo impregnačnej látky je v rozsahu 103 až 104 litrov na jednu várku, pri ročnej kapacite zariadenia 101 ton/rok. Nevýhodou je aj veľký objem impregnačného roztoku citlivého na prítomnost vody, ktorý sa musí používať a chrániť pred prítomnosťou vody alebo vodných pár, pri určitom jednotkovom výkone. Takéto zariadenie sa preto nedá z dôvodu veľkosti a bezpečnosti transportovat a nemôže byt mobilné alebo prenosné. Nevýhodou známych spôsobov deacidiñkácie papiera roztokom organokovových zlúčenín v hexametyldisiloxáne je aj dlhý čas, rádovo desiatky hodín, potrebný na odstránenia kvapalných a plynných zložiek z papiera po impregnácii a následné potrebné odstraňovanie prchavých organických látok.Cieľom predloženého vynálezu je zariadenie s multifunkčným charakterom, ktoré má pri malých rozmeroch vysoký výkon, zníženie objemu používaného horľavého rozpúšťadla pri danom špecifickom výkone,zvýšenie bezpečnosti práce, zníženie času na odstránenie kvapalných a plynných zložiek z celulózového materiálu a možnost transportu zariadenia z dôvodu menších rozmerov impregnačnej časti zariadenia pri danom výkone.Tento cieľ do značnej miery rieši multifunkčné zariadenie na modifikáciu celulózových materiálov, najmä tlačových a papierových výrobkov, kníh, časopisov, dokumentov, manuskriptov, máp, umeleckých prác na papieri, technických výkresov, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z kombinácie najmenej jednej sušiacej komory na sušenie celulózových materiálov, prípadne vybavenej výhrevným telesom alebo vnútomým cirkulačným zariadením, alebo regulačným zariadením na reguláciu teploty, alebo infračerveným zariadením, alebo ich kombináciou. Zariadenie ďalej pozostáva z modiñkačnej komory spojenej s odparovacou komorou ochranným plášťom s inertnou tekutinou, ktorá je vybavená zariadením na ohrev inertnej tekutiny, zariadením na cirkuláciu inertného plynu a zariadením na oddeľovanie odparenćho rozpúšťadla, prípadne nádobou na zber oddeleného kvapalného rozpúšťadla a prchavých látok. Modifrkačná komora je spojená s odparovacou komorou ochranným plášťom s inertnou tekutinou, prípadne sušiaca komora je spojená s modiñkačnou komorou s ochranným plášťom.Sušiaca komora môže byť vybavená dvojitými stenami alebo dvojitým dnom s vnútornou perforovanou stenou, ventilom na prívod, ventilom na odvod sušiacej tekutiny, ventilom na vonkajšiu recirkuláciu a zariadením na regeneráciu sušiacej tekutiny.Sušiaca komora môže byť vybavená najmenej jedným kontajnerom s regenerovateľným sušiacim činidlorn, prípadne najmenej jedným extemým kontaj nerom s re generovateľným sušiacim činidlom.Sušiaca komora môže byť vybavená policami, prípadne oplášťovanými a/alebo kontajnerom na celulózové materiály, alebo sušiacu komoru tvorí opláštený sklad alebo opláštené regály celulózových materiálov.Zistilo sa, že je výhodné, ked extemý kontajner s regenerovateľným sušiacim činidlom a/alebo sušiacimi činidlami je vybavený zariadením na reguláciu teploty, prietoku a rýchlosti prúdenia sušiacej tekutiny a/alebo zariadením na vymrazovanie vody zo sušíaceho činidla.Taktiež je výhodné, ked zariadenie je tvorené najmenej dvoma externými kontajnermi, pričom najmenej jeden extemý kontajner slúži na regeneráciu sušíaceho činidla a najmenej jeden extemý kontajner slúži na sušenie sušiacej tekutiny zo sušiacej komory.Modifikačná komora môže byť vybavená zariadením na vytváranie a regulovanie vákua a tlaku a zariadením na reguláciu teploty.Modiñkačná komora a/ alebo sušiaca komora, a/ alebo odparovacia komora môžu byť vybavené dýzami na prúdenie tekutiny medzi listy celulózového materiálu a zariadením, ktoré pomocou prevodového mechanizmu zabezpečuje vzáj onmý pohyb celulózových materiálov a dýz.Výhodou zariadenia je, že sušiaca komora, modiñkačná komora a odparovacia komora môžu byť umiestnené najmenej na jednom spoločnom nosnom ráme a môžu byť pripojiteľne na dopravný prostriedok.Spôsob modifikácie celulózových materiálov podrobených sušeniu a následnej impregnácii máčaním alebo účinkom rozdielu tlakov pri teplotách impregnácie v rozsahu -58 °C až 30 °C horľavýrni kvapalnýrni prchavými irnpregnačnýmí látkami obsahujúcimi aktívne modiñkačnć látky reagujúce s vlhkosťou, ako sú organokovové zlúčeniny, ďalej prchavé horľave rozpúšťadlá, ako sú alkylsiloxány, spevňujúce, konzervačné,biologicky aktívne látky, antioxidanty, deacidiñkačné častice alebo nanočastice, látky reagujúce s karbonylovýrni skupinami, monoméry, zmäkčovadlá a iné pomocné priemyselné prípravky, a nakoniec odparením rozpúšťadla podľa vynálezu spočíva vtom, že sa celulózový materiál suší sušiacou tekutinou pri teplote 10 °C až 106 °C na vlhkost menšiu ako 3 , výhodne na vlhkosť menšiu ako 0,6 . Potom sa celulózový materiál impregnuje máčaním v kvapahíej impregnačnej látke alebo účinkom rozdielu tlakov bez prístupu vlhkosti a vzduchu. Po odstránení prebytku kvapalnej impregnačnej látky z nairnpregnovaného celulózového materiálu a z jeho okolia sa ďalej v atmosfére suchej inertnej tekutiny odparia zvyšky kvapalnej impregnačnej látky.Celulózový materiál sa suší sušiacou tekutinou pri atmosférickom tlaku pri teplote najviac do 50 °C.Sušiacou tekutinou je prehriata para, vzduch, inertná alebo reaktívna, alebo hygroskopická tekutina, alebo ich kombinácia, alebo hygroskopickě, alebo hydrofóbne, alebo s vodou reagujúce tekutiny, ako sú dietylzinok, kvapalný amoniak, dimetylsulfoxid, alkylćnoxidy alebo izokyanáty, alebo ich zmesi s rozpúšťadlami.Odparenie rozpúšťadla z naimpregnovaného celulózového materiálu môže prebiehať V prúdiacej inertnej tekutíne pri atmosférickom tlaku.Výhodou multifunkčného zariadenia a spôsobu podľa vynálezu je, že sa podstatne zníži objem modifikačnej komory a zvýši jej špecifický výkon. Ďalšou prednosťou vynálezu je podstatne zníženie času na odstránenie kvapalných a plynných zložiek z celulózového materiálu a následného odstraňovania prchavých organických látok.Zariadením a spôsobom podľa vynálezu sa v modiñkačnej komore obsah voľnej kvapalnej impregnačnej látky v celulózovom materiáli zníži na 25 až 35 a v odparovacej komore sa kvapalná impregnačná látka alebo rozpúšťadlo celkom odstránia.V neposlednom rade treba spomenúť výhodu zariadenia vtom, že z dôvodu jeho veľkosti sa môže transportovať.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata vynálezu bude bližšie vysvetlená na priložených výkresoch.Na obr. l je znázomené multifunkčné zariadenie na modifikáciu celulózových materiálov podľa nárokov 1 až 10.Na obr. 2 je znázomene multifunkčné zariadenie na modifikáciu celulózových materiálov podľa nároku 9.Multifunkčné zariadenie na modiñkáciu celulózových materiálov znázomené na obr. l pozostáva z kombinácie najmenej jednej sušiacej komory g na sušenie celulózových materiálov, prípadne vybavenej výhrevným telesom g alebo vnútomým cirkulačným zariadením 6, alebo regulačným zariadením Z na reguláciu teploty, alebo infračerveným zariadením s, alebo ich kombináciou. Multifunkčné zariadenie ďalej pozostáva z modiñkačnej komory g spojenej s odparovacou komorou g, ktorá je vybavená výhrevným telesom g na ohrev inertného plynu, zariadením § 34 na cirkuláciu inertného plynu a zariadením 2 na oddeľovaníe odpareného rozpúšťadla, pripadne nádobou 1 O na zber oddeleného kvapalného rozpúšťadla a prchavých látok. Modifikačná komora g s odparovacou komorou g, prípadne sušiaca komora l s modiñkačnou komorou g sú prepoj ené ochranným plášťom il, prípadne ochranným plášťom E.Sušiaca komora l môže byť vybavená dvojitými stenami alebo dvojitým dnom s vnútomou perforovanou stenou, ventilom na prívod, ventilom l 2 na odvod sušiacej tekutiny, ventilom lg na vonkajšiu recirkuláciu a zariadením L 4 na regeneráciu sušiacej tekutiny.Sušiaca komora l môže byť vybavená zariadením na regeneráciu sušiacej tekutiny M. Pričom sušiaca tekutina prechádza cez ventil na prívod sušiacej tekutiny n do regulačného zariadenia Z a následne vstupuje do sušiacej komory l. Z komory l vychádza sušiaca tekutina cez ventil Q, pričom otvorením ventila na odvod sušiacej tekutiny gg je možné vypustiť sušiacu tekutinu so sústavy. V prípade, ak je potrebné zabezpečiť jej sušenie, prechádza ďalej cez otvorený ventil lg do zariadenia na regeneráciu sušiacej tekutiny, pričom ventilom g je zabezpečené vypúšťanie vody odstránenej zo sušiacej tekutiny. Vysušená tekutina vychádzajúca zo zariadenia H prechádza cez ventil 11 a vracia sa spať do komory l. Ak nie je potrebné zabezpečiť sušenie sušiacej tekutiny, tak sušiaca tekutina môže cirkulovať v okruhu, kým nie je dostatočne nasýtená odparenou vodou zo sušiaceho materiálu a to cez ventily lg, lg, a cez regulačné zariadenia Z sa vracia späť do sušiacej komory l.Sušiaca komora l môže byť vybavená najmenej jedným kontajnerom Q s regenerovateľným sušiacim činidlorn, prípadne najmenej jedným externým kontajnerom 15 g s regenerovateľným sušiacim činidlom.Sušiaca komora g môže byť vybavená policami Q, prípadne oplášťovanými policami a/alebo kontajnerom ä na celulózové materiály alebo regálom s celulózovými materiálmi, alebo sušiacu komoru g tvorí opláštený sklad.Ochranný plášť i je vybavený ventilom 25 na prívod suchého plynu a ventilom na odvod plynu g 6. Suchý plyn zabezpečuje ochranu vysušeného materiálu pri prechode z komory l do modiñkačnej komory g pred nežiaducim zvýšením vlhkosti vysušeného materiálu. Pri prechode materiálu z modiñkačnej komory g do odparovacej komory g sú tieto prepojené ochranným plášťom Q. Ochranný plášť 54.l je vybavený ventilom 29 na prívod inertnej suchej tekutiny a ventilom na jej odvod E.Externý kontajner i s regenerovateľným sušiacim činidlom a/alebo sušiacimi činidlami môže byt vybavený zariadením l 7 na reguláciu teploty, prietoku a rýchlosti prúdenia sušiacej tekutiny a/alebo zariadením Q na vymrazovanie vody zo sušiaceho činidla. Vymrazovacie zariadenie Q je vybavené ventilom a na odvod vody z vymrazovacieho zariadenia Q, ktoré zabezpečuje sušenie sušiacej tekutiny, teda odstraňovanie vody zo sušiacej tekutiny.Multifunkčné zariadenie môže obsahovať najmenej dva externé kontajnery lil, i, pričom najmenej jeden externý kontajner äg slúži na regeneráciu sušiaceho činidla a najmenej jeden externý kontajner i slúži na sušenie sušiacej tekutiny zo sušiacej komory l. Na zabezpečenie regenerácie sušiaceho činidla je extemý kontajner i alebo 15.g vybavený ohrevným telesom 1. alebo 5.4, ktoré zabezpečuje sušenie sušiaceho činidla.Modiñkačná komora g môže byť vybavená zariadením l 9 na vytváranie aregulovanie vákua atlaku a telesom 5.g na reguláciu teploty. Na prívod impregnačnej látky do modiñkačnej komory g slúži ventil 27 a vypustenie impregnačnej látky z modifikačnej komory g sa zabezpečuje otvorením ventilu g§ na odvod impregnačnej látky.Modiñkačná komora g a/alebo sušiaca komora l, a/alebo odparovacia komora g môžu byť vybavené dýzami 20 na prúdenie tekutiny medzi listy celulózového materiálu a zariadením gg, ktoré pomocou prevodovćho mechanizmu gg zabezpečuje vzájomný pohyb celulózových materiálov a dýz E.

MPK / Značky

MPK: D21H 25/00, B05C 5/00

Značky: spôsob, modifikáciu, multifunkčné, materiálov, celulózových, zariadenie, modifikácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-287845-multifunkcne-zariadenie-na-modifikaciu-celulozovych-materialov-a-sposob-modifikacie-celulozovych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Multifunkčné zariadenie na modifikáciu celulózových materiálov a spôsob modifikácie celulózových materiálov</a>

Podobne patenty