Suché koncentrované hnojivo, spôsob jeho prípravy a spôsob stimulácie produkcie plodiny

Číslo patentu: 287639

Dátum: 25.03.2011

Autori: Svec Charles, Vidyarthi Akshay

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Suché koncentrované hnojivo obsahuje 30 až 90 % hmotnosti vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchého hnojiva, makroživín, vytvorených zlúčeninami dusíka, fosforu a draslíka, a 5 až 10 % hmotnosti vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchého hnojiva, zmesi stimulujúcej rast, ktorá obsahuje vitamíny a aspoň jednu zložku zvolenú z množiny zahŕňajúcej rastové promotory, aminokyseliny, cukry, polysacharidy a adjuvansy. Je opísaný aj spôsob prípravy tohto hnojiva a spôsob stimulácie produkcie plodiny s použitím uvedeného hnojiva.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka suchého hnojiva, spôsobu jeho prípravy a spôsobu stimulácie produkcie plodiny s použitím uvedeného hnoj iva.Hnojivo sa pridáva do pôdy alebo na listy plodín v snahe dodať prvky potrebné na výživu rastlín. Základnýrni prvkami týchto hnojív sú spravidla dusík (N), fosfor (P) a draslík (K).Hnojivové kompozície a spôsoby hnojenia sú predmetom prebiehajúceho výskumu, ktorého cieľom je podporiť stimuláciu rastu a potlačiť tolerančne účinky na rastliny. Navyše stále pretrvávajú snahy redukovať množstvo hnojiva, ktoré je potrebné aplikovať na rastliny, aby sa vylúčilo presakovanie dusíka a fosfátov do podzemných vôd.Existuje teda potreba vyvinúť nové metódy aplikácie hnojiva, ktoré by dodávali živiny V ľahko dostupnej forme a potreba vyvinúť nové produkty, ktoré by mali formu hnoj iva aplikovateľného na listy.Predmetom vynálezu je suché koncentrovanć hnojivo, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje 30 až 90 hmotnosti, vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchého hnojiva, makroživín, vytvorených zlúčeninami dusíka, fosforu a draslika, a až 5 až lO hmotnosti vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchého hnojiva, zmesi stimulujúcej rast, ktorá obsahuje vitamíny a aspoň jednu zložku zvolenú z množiny zahŕňajúcej rastové promotory, aminokyseliny, cukry, polysacharidy a adjuvans. Výhodne zmes stimulujúca rast tvorí 8 hmotn.,vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchého hnojiva. Výhodne sa rastové promotory zvolia z rrmožiny pozostávajúcej z cytokinínov, pyrínov, giberelínov a auxínov. Výhodne sa vitamíny zvolia z množiny pozostávajúcej z niacínu, d-biotínu, riboflavínu, kyseliny askorbovej, tiamín-mononitrátu, tiamín-hydrochloridu, pyridoxínhydrochloridu, kyseliny listovej. Výhodne sa aminokyseliny zvolia z množiny pozostávajúcej z alanínu, arginínu, kyseliny aspartovej, bctaínov, cholínu, cysteínu, kyseliny glutamovej, glycínu, histidínu, izoleucínu, leucínu, lysinu, metioninu, fcnylalanínu, prolínu, serínu, treonínu, tryptofánu, tyrosínu a valínu. Výhodne sa cukry a polysacharidy zvolia z množiny pozostávajúcej z kyseliny algínovej, manítolu, laminarínu, kyseliny sukcínovej, sorbitolu, fruktózy, sacharózy, dextrózy, laktózy a rovnako tak ich zmesí. Výhodne cukry pozostávajú zo zmesi fruktózy a sacharózy. Výhodne sa adjuvansy zvolia z alkoholétersulfátov, alkoholsulfátov,alkylarylétersulfátov, alkylarylsulfonátov, karboxylovaných neiónových zlúčenín, naftalénov, sulfonátov,fosfátových esterov, kyseliny sulfónovej, sulfosukcinátov, terpénov, alkoholéterov, alkoxylovaných alkylfenolových živíc, alkoxylovaných erastlinných olejov, esterifokovaných olejov zo semien, alkylfenoléterov,blokových kopolymćrov, sorbitol a sorbitanalkoxylátov, sorbitol a sorbitanesterov, alkanolamidov, amónnych etoxylátov, metylesterov mastných kyselín, etylesterov mastných kyselín, alkoxylátov mastných kyselín a živíc mastných kyselín.Suché koncentrovanć hnojivo podľa vynálezu výhodne obsahuje 40 hmotn. až 80 hmotn. zlúčeniny obsahujúcej draslík. Výhodne sa zlúčenina obsahujúca draslík zvolí z aspoň jednej množiny pozostávajúcej z hydroxídu draselného, dusičnanu draselného, fosforečnanu draselnćho, síranu draselného a chloridu draselného. Suché koncentrovanć hnojivo podľa vynálezu výhodne obsahuje 10 hmotn. až 50 hmotn. zlúčenín dusíka. Výhodne sa zlúčenina dusíka zvolí z aspoň jednej z množiny pozostávajúcej z fosforečnanu amóneho, síranu amónneho, fosfátu močoviny a molybdenánu amónneho. Suche koncentrovanć hnojivo podľa vynálezu výhodne obsahuje 10 hmotn. až 50 hmotn. zlúčeniny fosforu. Výhodne sa zlúčenína fosforu zvolí z množiny pozostávajúcej z fosforečnanu draselného, fosforečnanu amónneho a kyselín fosforečných a ich zmesí. Suché koncentrovanć hnojivo podľa vynálezu výhodne ďalej obsahuje jednu alebo viacej mikroživín zvolených z množiny pozostávajúcej zo síranu horečnatého, boritanu sodného, dusičnanu horečnatého chelátovaných komplexov medi, vápnika, železa, zinku, horčíka, mangánu, molybdenánu amónneho alebo molybdenánu sodného. Suché koncentrovanć hnojivo podľa vynálezu výhodne obsahuje 2 hmotn. jednej alebo viacej mikroživín. Výhodne zmes stimulujúca rast ďalej zahŕňa zložku zvolenú z množiny pozostávajúccj z kyseliny salicylovej a jej derivátov a kyseliny benzoovej a jej derivátov. Suché koncentrovanć hnojivo podľa vynálezu výhodne obsahuje 10 hmotn. močoviny, 80 hmotn. primárneho fosforečnanu amónneho, 2 hmotn. mikroživín a 8 hmotn. zmesi stimulujúcej rast. Suché koncentrovanć hnojivo podľa vynálezu výhodne obsahuje dusičnan draselný, prímárny fosforečnan amónny, 2 hmotn. mikroživín a 8 hmotn. zmesi stimulujúcej rast. Suche koncentrovanć hnojivo podľa vynálezu výhodne obsahuje 40 hmotn. dusičnanu draselného, 20 hmotn. primárneho fosforečnanu amónneho a 12,50 hmotn. stredného fosforečnanuamónneho, 17,50 hmotn. močoviny, 2 hmotn. mikroživin a 8 hmotn. zmesi stimulujúcej rast. Suché koncentrované hnojivo podľa vynálezu výhodne obsahuje aspoň jednu sekundámu živinu.Predmetom vynálezu je tiež spôsob stimulácie produkcie plodiny, ktorého podstata spočíva V tom, že zahŕňa umiestnenie deñnovaného suchého koncentrovaného hnojiva do násobného rozprašovacieho tanku a rozpustenie hnojiva vo vode za vzniku hnojivovej zmesi a postrek plodín kvapalnou hnojivovou zmesou. Výhodne sa suché hnojivo rozpustí vo vode v pomere 1 diel hnojiva k 4 dielom až 600 dielom vody. Predmetom vynálezu je tiež spôsob prípravy suchého koncentrovaného hnojiva na aplikáciu na listy, ktorého podstata spočíva v tom, že zahŕňa pridanie 5 až 10 hmotnosti vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchého hnojiva, zmesi stimulujúcej rast do základnej hnojivovej zmesi obsahujúcej 10 až 90 hmotnosti, vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchého hnojiva, makrožívín, vytvorených zlúčeninami dusíka, fosforu a draslika, pričom zmes stimulujúca rast obsahuje vitamíny a aspoň jednu zložku zvolenú z množiny pozostávajúcej z rastových promótorov, aminokyselín, cukrov polysacharidov a adjuvans.Vynález sa týka hnojiva, ktoré zvyšuje účinnosť prijímania rôznych živín a zvyšuje schopnosť rastliny transformovať tento príjem na rastovú reakciu. Vynález ďalej poskytuje spôsob pridávania rôznych materiálov do hnojiva V snahe vytvoriť zmes, ktorú by bolo možné pridať do vody použitej na rozprašovanie na rastúce plodiny, čim by sa stimulácia rastovej reakcie plodín v porovnaní s použitím konvenčných hnojív zvýšila. Pri použití spôsobu podľa vynálezu sa do základnej hnojivovej zmesi, ktorá bude podrobnejšie definovaná, pridajú kvapalné a tuhé materiály, a to spôsobom, ktorý podporí rozpustnosť a schopnosť, rastliny lepšie využívat živiny prítomné v hnojíve. Pri jednom výhodnom uskutočnení vynález poskytuje spôsob pridania kvapalných a suchých zložiek do základnej hnojivovej zmesi, ktorým sa získa suchá hnojivová zmes. Suchá hnojivová zmes podľa vynálezu je schopná obsiahnuť viacej tekutiny ako známe suché hnojivá. Pri ďalšom uskutočnení vynález poskytuje kvapalnú hnojivovú zmes, ktorej významnou výhodou je, že v porovnaní s bežnými hnojivamí vyššou mierou podporuje rast a je tolerantná proti stresu.Vynález poskytuje novú zmes zložiek posilňujúcich rast, bežných makrožívín (t. j. zlúčeniny N, P, a K),sekundárnych živín (napríklad Vápnik (Ca), horčík (Mg), síra (S a mikroživín (napríklad bór (B), zinok(Zn), med (Cu), a pod.), pokiaľ sú aplikovateľné. Vhodne zdroje týchto makrožívín, sekundámych živín a milcroživín sú odborníkom v danom odbore známe.Zmes posilňujúca rast podľa vynálezu obsahuje jeden alebo viac vitamínov a/alebo adjuvans a aspoň jednu ďalšiu zložku zvolenú z rastových promótorov, aminokyselín a cukrov vrátane napríklad polysacharidov. Zmes posilňujúca rast spravidla tvorí 5 hmotn. až 10 hmotn. a výhodnejšie približne 8 hmotn. suchého koncentrovaného hnojiva, pričom zostatok suchého koncentrovaného hnojiva je tvorený zmesou makrožívín, sekundárnych živín a mikroživín. Presné množstvá každej zo zložiek zmesi posilňujúce rast môžeme výhodne zvoliť podľa potreby, pri zvážení faktorov, medzi ktoré môžeme zaradiť napriklad druh plodiny, na ktorú majú byť tieto zložky aplikované, typ pôdy a podnebné podmienky. Výhodne zmes obsahuje aspoň jednu zložku z každej z menovaných kategórií.Vitamíny sú spravidla prítomné v množstve približne 0,01 hmotn. až 10 hmotn., 0,0 l hmotn. až 5 hmotn. a približne 0,0 l hmotn. až 3 hmotn. vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchej hnojivovej kompozicie. Vhodné vitamíny môžeme zvoliť zo skupiny pozostávajúcej z niacínu, d-Biotinu, ribollavínu, kyseliny askorbovej, tiamín-mononitrátu, tiamín-hydrochloridu, pyridoxín-hydrochloridu, kyseliny listovej a derivátov týchto vitamínov, rovnako ako ich zmesí. Tieto vitamíny sa výhodne získajú v suchej forme premixu. Alternatívne môžeme vitamíny dodávať jednotlivo alebo vo forme ďalších zmesi, ktoré môžeme získať z ďalších zdrojov. Tieto zdroje zahŕňajú neobmedzujúcim spôsobom zdroje, ktoré sú bežne spáj ané s predajom vitamínov vhodných na konzumáciu ľuďmi.Rastové promótory sú prítomné v množstve približne 0,0001 hmotn. až l hmotn., približne 0,0001 hmotn. až 0,5 hmotn. a približne 0,0001 hmotn. až 0,3 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchej hnojivovej kompozície. Žiaduce je, aby tieto rastové promótory a/alebo ich prekurzory boli zvolené z cytokinínov, purínov, giberelínov (vrátane kyseliny giberelovej), auxinov, a ich zmesí. Zvlášť vhodné cytokiníny zahŕňajú napríklad, kinetín, zeatín atď. Tieto rastové promótory a ich prekurzory môžeme získať z prírodných zdrojov, alebo ich možno syntetizovať. Tieto zlúčeniny sú komerčne dostupné z rôznych zdrojov.Aminokyseliny sú prítomné v rrmožstve približne 0,0 l hmotn. až 10 hmotn., približne 0,0 l hmotn. až 5 hmotn. a približne 0,0 l hmotn. až 3 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchej hnojivovej kompozície. Použiteľné aminokyseliny zahŕňajú alanín, arginín, kyselinu aspartovú, betaíny, cholin,cysteín, kyselinu glutamovú, glycin, hystidín, izoleucín, leucin, lysín, metionín, fenylalanín, prolín, serín,treonín, tryptofan, tyrosín, valín a ich zmesi, deriváty a metabolity týchto aminokyselín, ich zmesi, deriváty a metabolity a rovnako tak ich zmesi.Rastové promótory a aminokyseliny môžeme získať individuálne alebo ako zmesi z rôznych zdroj ov, ktoré sú v tejto oblasti známe. Pri zvlášť výhodnom uskutočnení sú rastové promótory a aminokyseliny dodávané vo forme extraktov morských rias, ktoré môžeme zakúpiť v komerčných zdrojoch.Vhodné Cukry a polysacharidy sa zvolia z kyseliny algínovej, manitola, laminarínu, kyseliny sukcínovej,sorbitola, fruktózy, sacharózy, dextrózy, laktózy, ich derivátov a rovnako tak ich zmesí. Pri jednom výhodnom uskutočnení sú polysacharidy tvorené zmesou fruktózy a sacharózy, ktoré sa najvýhodnejšie získavajú v suchej forme. Zmes môže obsahovať približne ekvivalentné množstvo fruktózy a sacharózy. Altematívne môže zmes obsahovať 55 až 90 fruktózy, pričom zostatok tvorí sacharóza. Rovnako ľahko si môžeme zvoliť aj ďalšie zmesi. Cukry a polysacharidy sú V suchej hnojivovej kompozícii prítomné v množstve približne 0,01 hmom. až 10 hmotn., približne 0,01 hmotn. až 5 hmotn. a približne 0,01 hmotn. až 3 hmotn. vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchej hnojivovej kompozície.Medzi adjuvans použiteľný v suchej hnojivovej kompozícii podľa vynálezu môžeme zaradiť alkoholétersulfáty, alkoholsulfáty, alkylarylétersulfáty, alkylarylsulfonáty, karboxylované neiónové zlúčeniny, naftalény, sulfonáty, fosfátové estcry, kyseliny sulfónové, sulfosukcináty, terpeny, alkoholétery, alkoxylované alkyl fenolové živice, alkoxylované rastlinné oleje, esterifikované oleje zo semien, alkylfenolétery, blokové kopolyméry, sorbitol a sorbítanalkoxyláty, sorbitol a sorbitanestery, alkanolamídy, amónne etoxyláty, metylestery mastných kyselín, etylestery mastných kyselín, alkoxyláty mastných kyselín a živice mastných kyselín. Zvlášť žiadaným adjuvans je v súčasnosti terpén. Pri jednom výhodnom uskutočnení je terpén prítomný v polymémej forme oz- a B-pinénu. Tieto adjuvans sú spravidla prítomné v množstve približne 0,1 hmotn. až 10 hmotn., 0,1 hmotn. až 5 hmotn. alebo približne 0,1 hmotn. až 3 hmotn. suchej hnojivovej kompozície. Adjuvans použitý v kompozícii podľa vynálezu výhodne zvyšujú príjem hnojiva rastlinou, do ktorej sa dopravia, čím zvyšujú množstvo využitých makroživín, rnikroživín, a sekundámych živín.Suché hnojivo podľa vynálezu vhodne obsahuje okrem zložiek zmesi stimulujúce rast aj makroživiny zahŕňajúce zlúčeniny dusíka, fosforu a draslíka. V súčasnosti je známy celý rad rôznych zdrojov týchto zlúčenín. Vhodnýrni zdrojmi zlúčenin dusíka sú napríklad močovina, dusičnan amónny, fosforečnan amónny, síran amónny, fosfát močoviny a molybdenan amónny. Suché hnojivo podľa vynálezu spravidla obsahuje približne 10 hmotn. až 50 hmotn., približne 15 hmotn. až 40 hmotn. alebo približne 20 hmotn. až 30 hmotn. zlúčenin obsahujúcich dusík. Draslík môžeme ľahko získať napríklad z dusičnanu draselného, hydroxidu draselného, fosforečnanu draselného, síranu draselného alebo chloridu draselného. Zlúčeniny draslíka spravidla tvoria približne 10 hmotn. až 80 hmotn., 20 hmotn. až 60 hmotn. alebo približne 30 hmotn. až 40 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchého hnojiva podľa vynálezu. Niektoré zvolené zdroje draslíka a/alebo dusíka, napríklad fosforečnan draselný alebo fosforečnan amónny, môžu suchej hnojivovej kompozícii podľa vynálezu poskytnúť tiež potrebné množstvo fosforu. Ale aj tak, pokial je to žiaduce, potom môžeme použiť aj ďalšie zdroje fosforu. Tieto zdroje môžu zahŕňať napríklad kyselinu fosforečnú a jej soli, napríklad fosñt. Suchá hnojivová kompozícia spravidla obsahuje približne lO hmotnosti až 80 hmotnosti, približne 20 hmotn. až 60 hmotn. alebo približne 30 hmotn. až 50 hmotn., zlúčenin obsahujúcich fosfor.V súčasnosti sú známe rôzne zdroje bežných sekundárnych živín a mikroživín. Mikroživiny zahŕňajú napríklad siran horečnatý, boritan sodný, dusičnan horečnatý, chelatované komplexy medi, vápnika, železa,zinku, horčíka, mangánu, molybdenan amónny alebo molybdenan sodný a ich zmesi. Celková hmotnosť týchto mikroživín predstavuje približne 1 hmotn. až 3 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchej hnojivovej kompozície podľa vynálezu a najvýhodnejšie približne 2 hmotn. vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchej hnojivovej kompozície.Do priemyselného hnojiva sa okrem požadovaných živín pridávajú aj ďalšie aditíva. Tieto aditíva zahŕňajú kyseliny benzoové a ich deriváty, kyselinu salicylovú a jej deriváty, ktoré zahŕňajú napríklad, kyselinu acetylsalicylovú. Medzi ďalšie aditíva môžeme zaradiť napríklad zvlhčovacie činidlá, povrchovo aktívne činidlá, rozširovadlá, lepidlá atď. Môžeme samozrejme zvoliť aj ďalšie odbomikom v danom odbore známe vhodné aditíva.Zložky zmesi stimulujúce rast môžeme umiestniť oddelene a pridať do už pripravenej základnej hnojivovej zmesi. Alternatívne môžeme zložky zmesi stimulujúce rast pridávať počas prípravy hnojivovej kompozície podľa vynálezu, pozri nižšie.Vynález poskytuje všetky zložky potrebné na stimuláciu rastu rastlín vo forme jediného zdroja. Hnojivová formulácia podľa vynálezu predstavuje významné zvýšenie pohodlia tým, že eliminuje potrebu zmiešavania suchých a kvapalných živín a ďalších aditív v čase aplikácie.Vynález teda poskytuje spôsob prípravy suchého vo vode rozpustného hnojiva použiteľného na aplikáciu na listy. Pri jednom uskutočnení sa suché zložky, zvolené z opísaných zložiek vedú cez drviacu jednotku a mixér (spravidla sa pripravia vsádzky s hmotnosťou 1000 kg) naplnia suchýrni prísadami. Kvapalné zložky,napríklad adjuvans, sa vstrekujú do mixéra a miešajú, pokiaľ sa nezíska V podstate homogénna suchá zmes. Táto zmes sa spravidla získa približne po 5 až 15 minútach, čas miešania však môžeme nastaviť.Neviažuc sa na konkrétnu teóriu, dá sa predpokladať, že suché polysacharidy (alebo iné cukry) sú zložkou(zložkami), ktorá uľahčuje prípravu týchto suchých hnojivových zmesí podľa vynálezu. Tieto hnojivovézmesi sú schopné výhodne si ponechávať suchú formu bez toho, aby dochádzalo po vystavení vyšším úrovniam vlhkosti, ako je bežné pri konvenčných suchých hnojivových zrnesiach na hrudkovatenie. Konkrétnejšie sa predpokladá, že polysacharidy a/alebo ďalšie cukry absorbujú vlhkost spojenú s kvapalnýrni zložkami a tvoria matricu. Teda je výhodné, pokiaľ sa polysacharidové cukrové zložky pridávajú do mixéra v suchej forme. Vitamíny sa tiež pridávajú v suchej forme. Pokiaľ by ale mali suché vitamínové prípravky sklon na hydroskopiu, potom by bolo treba rozpustiť všetky hrudky vo vode a do mixéra vstIekovať vitamíny v kvapalnej forme. Rastové promótory a aminokyseliny sú v najvýhodnej šom prípade dodávané vo forme extraktov morských rias, ktoré trh ponúka v suchých aj v kvapalných formách.Aj keď to nie je potrebné, môžeme použiť aj ostatné spôsoby zmiešavania jednotlivých zložiek hnojiva,ktoré sú odborníkom v danom odbore známe. Alternatívne môžeme tu opísané hnojivo pripraviť s použitím bežných techník vo forme kvapalného koncentrátu.Hnojivo podľa vynálezu je vhodne predovšetkým na aplikáciu na listy, ale ľahko môžeme prispôsobiť aj ďalším aplikačným technikám vrátane aplikácie do zavlažovacej vody a aplikácie do pôdy. Pred aplikáciou sa suché hnojivo podľa vynálezu spravidla rozpustí (alebo rozriedi) vo vode v pomere približne od l diel hnojiva na 4 až 600 dielov vody alebo viacej. Pri aplikácii na listy sa hnojivo spravidla aplikuje v množstve 0,54 kg až 1,8 kg/ha a najvýhodnejšie približne 0,9 kg/ha.Hnojivo sa aplikuje podľa konkrétnych odporučení na plodiny, ktoré zvažujú aplikačnú metódu, čas aplikácie, rýchlosť aplikácie a zloženie aplikovaného produktu. Medzi plodiny, ktoré sú hnojivom podľa vynálezu priaznivo ovplyvnené, môžeme zaradiť napríklad ovocie, orechy, citrusy, vodný melón, paradajky, papriky, šalátové uhorky, riadkové plodiny, akými sú napríklad bavlna, kukurica a pšenica rovnako tak jedlé,priemyselné a okrasné rastliny.Pri jednom v súčasnosti výhodnom uskutočnení sa hnojivo podľa vynálezu aplikuje pomocou množiny rozprašovacích tankov. Okrem tohto ale môžeme použiť aj ďalšie odborníkom známe metódy na dodávku hnojiva.Nasledujúce príklady ilustrujú účinky dvoch prikladných hnojív podľa vynálezu na produkciu plodiny v porovnaní so štandardnými programami hnojenia. Musíme ale poznamenať, že uvedené príklady uskutočnenia vynálezu majú len ilustratívny charakter a nijako neobmedzujú rozsah vynálezu, ktorý je jednoznačne vymedzený priloženými patentovými nárokmi.Nasledujúce hnojivá sa pripravili na účely použitia pri poľných testoch, ktoré budú opísané. Všetky hnojivá sú komerčne dostupné s výnimkou Nutrient Express 18-18-18 a Nutrient Express 4-41-27, ktoré sa pripravili v súlade s vynálezom. Nutrient Express, NutrilLeaf, Sol-U-Gro, Crop Finisher a NutriChem sú poľné hnojivá, ktoré predáva Miller Chemical Fertilizer Corporation, Hanover Pennsylvania.Formulácie Nutrient Express 18-18-18 a 4-41-27 sa pripravili s použitím zložiek, ktorých zoznam je uvedený nižšie, a to tak, že sa suché zložky rozdrvili a následne miešali v mixéri naplnenom všetkými prísadami,pozri hore.Pokiaľ ide o zložky zmesi stimulujúce rast, ktorými sú rastové promótory a aminokyseliny, musíme uviesť, že sa tieto získali z extraktov morských rias. Zmes vitamínov, zmes cukrov a terpén ako adjuvans sa získali z komerčných zdrojov. Mikroživiny použité v týchto formuláciách zahŕňajú bór (0,02 ), med (0,05 ),železo (0,1 ), mangán (0,05 ), molybdén (0,001 ) a zinok (0,05 ). Pri niektorých ostatných hnojivách zahŕňajú mikroživiny tiež horčík, ktorý je spravidla prítomný v množstve 0,5 . Tieto percentá a rovnako tak skôr definované percentá musime považovat za hmotnostné percentá vztiahnuté na Celkovú hmotnosť hnojivovej zmesi. Po zmiešaní suchých zložiek, ktoré zahŕňajú tiež cukor, sa do mixéra priamo vstrekli kvapalné zložky a v miešaní sa pokračovalo približne 15 minút.

MPK / Značky

MPK: C05D 11/00, C05B 21/00, C05C 13/00

Značky: plodiny, přípravy, koncentrované, suché, spôsob, produkcie, stimulácie, hnojivo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-287639-suche-koncentrovane-hnojivo-sposob-jeho-pripravy-a-sposob-stimulacie-produkcie-plodiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Suché koncentrované hnojivo, spôsob jeho prípravy a spôsob stimulácie produkcie plodiny</a>

Podobne patenty