Dávkovacie zariadenie hydrazínu

Číslo patentu: 287635

Dátum: 25.03.2011

Autori: Gerlach André, Fandrich Jörg, Gassmann Jörg

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka dávkovacieho zariadenia hydrazínu pre vodný - parný obeh (22), ktorý obsahuje prvý merací člen (14), druhý merací člen (14), druhý merací člen (12), tretí merací člen (13), pripojené k expertného systému (31), ktorý prijíma ako vstupné signály nameranej hodnoty (6c, 6a, 6b), zistenej meracími členmi (14, 12, 13), na vytvorenie diagnózy porúch pokiaľ ide o nežiaduce vnikanie kyslíka do vodného - parného obehu (22), pomocou symptómu (S) a regulácie (R), ktoré sú upravené v báze znalostí (29), a najmenej jeden prvý, jeden druhý a jeden tretí fuzzy regulátor (18c, 18a, 18b), ktoré sú pripojené cez bázu (29) znalostí k expertnému systému (31). Do fuzzy regulátorov (18a, 18c, 18b) sú privádzané namerané hodnoty (6c, 6a, 6b) a zodpovedajúce menovité hodnoty (32c, 32a, 32b). Pomocou fuzzy regulátorov (18a, 18c, 18b) je podľa diagnózy porúch, stanovenej expertným systémom (31), vypočítaný vždy jeden regulačný zásah (21a, 21b, 21c) na nastavovacom člene (17) dávkovacieho zariadenia (23) hydrazínu s použitím symptómov (S) a regulácie (R), prítomných v báze znalostí (29). Pomocou člena (33) výberu maximálnej hodnoty, usporiadaného za fuzzy regulátormi (18a, 18c, 18b), je z regulačných zásahov (21a, 21b, 21c) zvolený ten najkvalitnejší a je prepnutý na nastavovací člen (17).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka dávkovacieho zariadenia hydrazínu pre vodný - parný obeh.Doteraj ší stav technikyTechnickým zariadením, ktorého sa vynález týka, je najmä elektráreň na výrobu elektrickej energie.V mnohých modemých technických zariadeniach, napríklad elektrárňach, sa používajú na diagnostikovanie prevádzkového stavu expertné systémy, ako pomocné systémy obsluhy v prevádzke týchto elektrární,najmä pre prípady porúch. Diagnózy, ktoré expertný systém stanovil, poskytujú obvykle informácie o druhu poruchy, mieste jej výskytu a o možných opatreniach na jej odstránenie. Operátor, ktorého úlohou je rozpoznať príčiny a súvislosti porúch, má tak ľahšiu pozíciu a odstránenie porúch sa tým uľahčuje. Expertný systém pritom obsahuje takzvané expertné znalosti ako bázu znalostí, ktorá sa potom používa na zisťovanie diagnózy.V spise DE 43 28 237 Al je opísaný spôsob a zariadenie na analyzovanie diagnózy prevádzkového stavu technického zariadenia. Pri tomto spôsobe sa pozostavuje osnova symptómov, podľa ktorej sa v závislosti od charakteru poruchy aktivuje príslušná cesta a vydáva sa text diagnózy. V dátovej pamäti sa ukladajú regulačné zásahy, definície symptómov a texty diagnóz. Znázomenie všetkých logických súčastí díagnóz a štruktúry ich väzby umožňuje spätné sledovanie diagnózy a tým jej analýzu. Tak je možné kompletné sledovanie informačných stôp diagnózy cez všetky aktívne regulácie, ktoré k nej prispievajú. Operátor tak má čo najúplnejší prehľad o príčínných súvislostiach aktuálne vznikajúcich porúch a môže tak proti nim cielene pôsobiť pomocou manuálneho ovládania. Nevýhodou tohto spôsobu je, že vhodnú stratégiu na odstránenie porúch musí vytvoriť a uskutočniť operátor, čo môže človeka najmä pri časovo náročných postupoch ľahko preťažiť.V spise DE 4421245 Al je opísané zariadenie na simuláciu prevádzky technického zariadenia. Zariadenie obsahuje programovo podporované simulačné modelové prvky a pravidlá o technologických znalostiach. Zo vstupných simulačných dát sa vytvárajú symptómy, ktoré sa privádzajú do simulačných modulových prvkov a z nich sa stanovujú diagnózy. Spracovanie dát vnútri zariadenia sa pritom môže sledovať krok za krokom. V závislosti od vytvorenej diagnózy je možné následne uskutočniť spätné prepojenie na simulovanú prevádzku zariadenia. Pritom je možné v jednotlivostiach preukázať, ktoré požiadavky v prevádzkovom stave technického zariadenia sa majú uskutočniť pomocou opatrenia spätnej väzby, vyvolaných podľa diagnózy. V uvedených krokoch sa nenachádzajú žiadne odkazy na stratégiu, ktorá môže pri spätnej väzbe diagnózy na simulovaný proces prichádzať do úvahy, aby bola opäť obnovená požadovaná normálna prevádzka.Úlohou vynálezu je stanoviť spôsob prevádzky technického zariadenia s expertným systémom na diagnózu prevádzkového stavu tohto technického zariadenia, ktorý zbavuje operátora úlohy bezpečne a rýchlo zasahovať proti poruchám pomocou inteligentného manuálneho ovládania.Túto úlohu spĺňa dávkovanie zariadenie hydrazínu pre vodný - parný obeh, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že obsahuje prvý merací člen na zisťovanie prvej nameranej hodnoty koncentrácie kyslíka v napájacej vode za kondenzátorom, druhý merací člen na zisťovanie druhej nameranej hodnoty koncentrácie kyslíka v napájacej vode pred vyvíjačom pary, tretí merací člen na zisťovanie tretej nameranej hodnoty koncentrácie hydrazínu V napájacej vode pred vyvíjačom pary, expertný systém, ku ktorému sú tieto meracie členy pripojené a ktorý je upravený na príjem, ako vstupných sígnálov, aspoň nameraných hodnôt, zistených meracírni členmi, na vytvorenie diagnózy porúch, pokiaľ ide o nežiaduce vnikanie kyslíka do vodného - pamého obehu, pomocou syrnptómu a regulácie, ktoré sú upravené v báze znalostí, ďalej najmenej jeden prvý, jeden druhý a jeden tretí fuzzy regulátor, ktoré sú pripojené cez bázu znalostí k expertnému systému, pričom prvý fuzzy regulátor je upravený na prívod prvej nameranej hodnoty a zodpovedajúcej prvej menovitej hodnoty,dmhý fuzzy regulátor je upravený na prívod druhej nameranej hodnoty a zodpovedajúcej druhej menovitej hodnoty, a tretí fuzzy regulátor je upravený na prívod tretej nameranej hodnoty a zodpovedajúcej tretej menovitej hodnoty, pričom fuzzy regulátory sú upravené na výpočet, podľa diagnózy porúch, stanovenej expertnýrn systémom aspoň pomocou prvej, druhej a tretej nameranej hodnoty, vždy jedného regulačného zásahu na nastavovacom člene dávkovacieho zariadenia hydrazínu s použitím symptómov a regulácie, prítomných v báze znalostí, a člen výberu maximálnej hodnoty, usporiadaný za fuzzy regulátormi, upravený na voľbu najkvalitnejšieho z regulačných zásahov a jeho prepnutie na nastavovací člen.Súčasným použitím bázy znalostí expertného systému na diagnózu a regulačného zásahu do technického zariadenia sa konzekventne využívajú existujúce expertné znalosti a dvojkoľajné rozvahy, ktoré by boli nevyhnutné V prípade oddelenej realizácie diagnózy a vytvorenie regulačného zásahu, sú tak celkom nadbytoč 10né, čím sú eliminované eventuálne zdroje vznikajúcich porúch. Navyše je jednotným riešením diagnózy a regulačného zásahu veľmi prehľadná a dobre predstaviteľná súvislosť medzi oboma týmito položkarní, napríklad na kontrolnej obrazovke operátora technického zariadenia. Rozšírenie možností diagnózy môže byť navyše tiež súčasne využité na skvalitnenie regulačného zásahu.V ďalšom uskutočnení vynálezu určuje expertný systém diagnózu pomocou hodnôt nameraných v technickom zariadení a regulačný zásah sa stanovuje aspoň z jednej z nameraných hodnôt a/alebo z veličiny odvodenej z jednej z meraných hodnôt. Na vytvorenie diagnózy a na stanovenie regulačného zásahu tak môžu byt použite rovnaké databázy nameraných hodnôt.Výhodne sa ako veličiny odvodené z nameraných hodnôt tvoria regulačné odchýlky a/alebo ich zmeny. Tiež sa môže použiť jediná databáza nameraných hodnôt tak na určenie diagnózy, ako aj na stanovenie regulačného zásahu.Výhodne určuje regulačný zásah kompletne báza znalosti. To znamená, že obidve úlohy - diagnóza a regulačný zásah na odstránenie poruchy - musia používať na riešenie iba jedinú bázu znalostí.Prednostná forma uskutočnenia vynálezu spočíva v tom, že báza znalostí expertného systému je formulovaná podľa metód fuzzy logiky. Expertné systémy, pri ktorých je možné modelovanie znalostí podľa metód tohto druhu, sú obvyklé (napríklad DIWA alebo DIGEST firmy Siemens AG). Použitie expertného systému tohto druhu dovoľuje koncentráciu na dôležité úlohy pripravenia technologickej bázy znalostí a uvoľňuje uskutočňovanie rozvahy s ohľadom na formalizmy pri formulovaní bázy znalostí.Fuzzy logika použitá pri formulovaní bázy znalostí výhodne obsahuje špecifické, lingvistické IFTHEN pravidlá (pravidlá implikácie). Postup pri formulovaní regulácii tohto druhu je známy. Znalosti tak na diagnózu, ako aj na regulačný zásah, sa tak môžu snimať a spracovávať jednotné.Regulačná odchýlka a/alebo z nej odvodené veličiny sa výhodne fuzzyfikujú. Pod tým sa rozumie prevádzanie fyzikálne relevantných vstupných hodnôt na takzvané hodnoty súnáležitosti. Hodnoty súnáležitosti opäť určujú stupeň aktivácie regulácie. Podrobnosti a podklady k otázkam fuzzy logiky môžu byť získané napríklad zo spisu Hansa-Heinricha Botheho Neuro-Fuzzy-Methoden, Springer, Berlin, Heidelberg, 1993. Fuzzyfikovanie uvedených veličín je výhodné V tom, že takto spracované veličiny sa potom môžu spracovávat vo fuzzy regulátore na identifikáciu regulačného zásahu. Týmto spôsobom sa môžu obidve pozície úlohy - diagnóza a identifikácia regulačného zásahu - vyriešiť jednotnými prostriedkami, pričom aj veličiny potrebné na zistenie regulačného zásahu sú k dispozícii v prednostnej forme.Prehľad obrázkov na výkresochTri príklady uskutočnenia vynálezu budú vysvetlené na základe priložených obrázkov, na ktorých značiaobr. 1 schematické znázornenie najdôležitejších komponentov expertného systému spojeného s technickým zariadením na súčasné stanovenie diagnózy prevádzkového stavu tohto technického zariadenia a určenie regulačného zásahu do technického zariadenia, obr. 2 technicke zariadenie s príslušným regulačným a diagnostickým systémom, aObr. 3 vodný - parný obeh technického zariadenia, pričom po diagnóze rušivých prienikov kyslíka nastane pomocou expertného systému automatické prídavné dávkovanie hydrazínu na vylúčenie hroziacej korózie dôležitých komponentov vodného - parného obehu.Obr. l znázorňuje expertný systém l, ktorý je spojený s technickým zariadením g. Expertný systém dozerá na úlohy diagnostikovania prevádzkového stavu a určenie regulačného zásahu na automatické odstránenie poruchy. Technické zariadenie pozostáva pritom z jednej alebo viac regulačných trás RS, z jedného alebo viac meracích členov MĺG a z jedného alebo viac nastavovacích členov SQ. Šípkou i je vyznačené, že na regulačnú trasu Q môžu pôsobiť nielen nastavovacie veličiny, dané nastavovacírni členmi, ale tiež poruchové veličiny, ktoré sa eventuálne nesníinajú jednou meracou technikou. Meracie členy MG dodávajú namerané hodnoty Q do expertného systému l, ktoré sa tam ukladajú v databáze MW. Merané hodnoty sa podľa známych metód fuzzyñkujú na spracovateľský stupeň Q. Báza WB znalostí obsahuje symptómy § a regulácie g, ktoré sa na základe technologických expertných znalosti formulujú podľa známych metód fuzzy logiky. Na základe aktuálnych fuzzyfikovaných meraných hodnôt a symptómoch § a reguláciách lł bázy znalostí sa v logike Q diagnostiky určí diagnóza 9 aktuálneho prevádzkového stavu technického zariadenia a indikuje sa ako text diagnózy v indikačnej jednotke, napríklad v diagnostickom poli DT obrazu monitora. Databáza Q sa paralelne s diagnostickou jednotkou Q stará tiež o predbežné spracovateľské stupne Q fuzzy regulátora s nameranýrni hodnotami §, ktoré sa spracovávajú fuzzy regulátorom Elł na regulačný zásah do technického zariadenia. V predbežnom spracovateľskom stupni Q sa tvoria veličiny regulačnej odchýlky g a zmeny Qregulačnej odchýlky e, používané na reguláciu, pričom sa používa tiež menovitá hodnota y regulovanej veličiny. Veličiny regulačnej odchýlky g a zmeny gr regulačnej odchýlky g sa následne v ďalšom Spracovateľskom stupni ĺfuzzyñkujú podľa známych metód a ako fuzzyfikované veličiny ç, respektíve Q sa privádzajú do regulátor E. Tento regulátor FR je vyrobený ako fuzzy regulátor, ktorý používa rovnakú bázu WB znalosti, ktorá sa používa tiež na stanovenie diagnózy 2. Fuzzy regulátor Q dodáva fuzzyñkovanú nastavovaciu veličinu Q, ktorá sa v ďalšom spracovateľskom stupni E prevádza následnou defuzzyñkáciou na presnú výstupnú hodnotu g. Táto presná výstupná hodnota g sa používa na nastavenie najmenej jedného z nastavovacích členov g technického zariadenia. Regulačný zásah do technického zariadenia sa uskutočňuje tak dlho, dokial sa nedosiahne normálny stav.Obr. 2 znázorňuje normálny prípad, kde technické zariadenie obsahuje väčší počet meracích a nastavovacích členov Mg, respektíve Q. S týmto technickým zariadením g je spojený expertný systém l, ktorý diagnostikuje prevádzkový stav technického zariadenia a v prípade poruchy uskutoční na tomto technickom zariadení jeden alebo viac regulačných zásahov g. Informácia o prevádzkovom stave technického zariadenia sa odovzdáva pomocou nameraných hodnôt Q, ktoré boli dodané od meracích členov MG technického zariadenia g do expertného systému l.Expertný systém l pozostáva z hlavných komponentov diagnostickej jednotky Q, bázy E znalostí a z jedného alebo viac fuzzy regulátorov E 3 až 1. Expertný systém l určuje na základe symptómov § a regulácii E, obsiahnutých V báze znalostí, diagnóz prevádzkového stavu technického zariadenia g. Ak sa identifikuje porucha, automaticky sa spustí jeden alebo viac regulačných zásahov g pomocou najmenej jedného z fuzzy regulátorov 1 až Pin do technologického zariadenia g. Fuzzy regulátor alebo regulátory spätne uplatnia vytvorenia jednej alebo viac nastavovacích veličín g na rovnakej báze WB znalostí, ktorá sa tiež používa na vytvorenie diagnózy. Nastavovacie veličiny g, vytvorené regulátorom alebo regulátormi, pôsobia na nastavovací člen alebo členy Ě technického zariadenia z, takže sa ustanoví opäť normálny prevádzkový stav. Celé technické zariadenie g sa teda kontroluje expertným systémom l, diagnózy sa určujú cez prevádzkový stav a v prípade identifikácie porúch sa pomocou fuzzy regulátora alebo regulátorov automaticky uskutočnia na technickom zariadení g jeden alebo viac regulačných zásahov g, dokial nie je opäť obnovený požadovaný normálny stav. Týmto spôsobom sa automaticky vyregulujú poruchy, vyvolané chybami v technickom zariadení g.Obr. 3 znázorňuje vodný - pamý obeh Q technického zariadenia, pričom po diagnóze rušivého vniknutia kyslíka sa prostredníctvom expertného systému uvedie do činnosti automatické zariadenie Q, ktoré do vodného - parného obehu Q dodá hydrazín na obmedzenie nebezpečenstva korózie dôležitých komponentov. Vodný - pamý obeh Q pozostáva z hlavných komponentov vyvíjača pary 24, turbiny 25, kondenzátora gg jedného alebo viac čerpadiel Q, nádrže Q na napájaciu vodu, meracích členov Q až 16 a z dávkovacieho ventílu rz nastavovacieho člena dávkovacieho zariadenia Q. Eventuálne vniknutie kyslíka v dôsledku priesaku vo vodnom - parnom obehu Q predstavuje prípad poruchy, ktorý vyvoláva problém korózie dôležitých dielov zariadenia vodného - pamého obehu Q. Dôsledky takéhoto vniknutia kyslíka by mohli byť odstránené dávkovaným pridaním hydrazínu - chemikálie so vzorcom NzHą, ktorá sa viaže s kyslíkom, vyskytujúcim sa vo vodnom - parnom obehu Q v dôsledku priesakov, čím je obsah kyslíka znížený natoľko, že nedôjde na naštartovanie chemickej korozívnej reakcie. Pri dávkovani hydrazínu je potrebné dbať na to, aby dávky neboli väčšie, ako je nutné, pretože prebytok hydrazínu má za následok ďalší problém, totiž absorpciu železa ako látky tvoriacej usadeniny a s tým spojené hroziace usadzovanie častíc železa, najmä vo vyvíjači pary Q. Je teda potrebné usilovať sa o kompromis medzi bezpečnou neutralizáciou koróznych účinkov kyslíka prostredníctvom početného pridávania hydrazínu a pokiaľ možno účinným zabraňovaním usadzovania častíc železa.Meracie členy Q až Q, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach vodného - pamého obehu Q technického zariadenia, dodávajú namerané hodnoty o prevádzkovom stave do expertného systému. K diagnóze rušivého vniknutia kyslíka do vodného - pamého obehu Q technického zariadenia sa v podstate používajú nameraná hodnota § 31 koncentrácie kyslíka v napájacej vode pred vyvij ačom pary Q, ktorú je možné získať na meracom člene 12, meraná hodnota Q potenciálu redox, získaná na rovnakom mieste meracím členom Q, ktorá je meradlom na koncentráciu hydrazínu nachádzajúceho sa vo vodnom - parnom obehu Q, a nameraná hodnota Q koncentrácie kyslíka za kondenzátorom E, ktorá je k dispozícii na meracom člene E. Ďalšie meracie členy slúžia v podstate na meranie vodivej schopnosti katiónov. Takto získané namerané hodnoty sú dodatkovými kritériami, ktoré potvrdzujú vniknutie kyslíka do vodného - parného obehu Q a vymedzujú miesto tohto kyslíkového prieniku. V normálnej prevádzke zaisťuje relatívne vysoká koncentrácia hydrazínu nízky obsah kyslíka a ako pufer (tlmič) tiež udržuje obsah kyslíka nízky aj v prípade vniknutia vzduchu. Veľkosť tejto zásoby hydrazínu (hydrazín - pufer) sa stanoví podľa prevádzkových skúsenosti s technickým zariadením. Tento hydrazinový pufer, ktorý predstavuje zaistenie dôležitých komponentov vodného - parného obehu Q proti korózii, prispieva tiež k tomu, aby sa v prípade poruchy čo možno najbezpečnejšie odstránila eventuálna korózia.Expertný systém dostane menované namerané hodnoty. Ak sa v meracích členoch Q a 13 namerali koncentrácie g, respektíve x, ktoré ležia nad hodnotami normálnej prevádzky, a poklesla nameraná hodnota 6 bpotenciálu redox na meracom člene l§, sú to indície na prípad poruehového vniknutia kyslíka do vodného - pamého obehu Q. Expertný systém stanoví z týchto nameraných hodnôt - pomocou dodatkových nameraných hodnôt vodivej schopnosti katiónov vo vodnom - parnom obehu Q na meracích členoch Q, 1 l, l a m- diagnózu poruchy, pričom na stanovenie diagnózy použijú symptómy a regulácie obsiahnuté v báze E znalostí. Namerané hodnoty Q, 6 b a Q koncentrácii kyslíka a potenciálu redox sa paralelne odovzdávajú tiež do troch fuzzy regulátorov m, Ě a , ktoré po identifikácii poruchového vniknutia kyslíka automaticky vypočítajú prostredníctvom expertriého systému regulačné zásahy ZE, 2 ll 3 a 21 g na nastavovacom člene l 7 dávkovacieho zariadenia 23. Všetky tri fuzzy regulátory - ktoré sú tiež zásobene požadovanými menovitými hodnotami § 23, Q a i - používajú pritom na vytvorenie aktuálnych regulačných zásahov symptómy a regulácie, obsiahnuté v báze znalosti 29, ktoré sa používajú tiež na stanovenie diagnózy poruchy.Prvý fuzzy regulátor l 8 g spracováva nameranú hodnotu 6 c koncentrácie kyslíka vo vodnom - parnom obehu za kondenzátorom gg a po identifikácii poruchy vypočítava regulačný zásah 21 g na nastavovacom člene Q na dávkovacie zariadenie 23 hydrazinu. Posúdeníe regulačnej trasy prostredníctvom tohto prvého fuzzy regulátora 18 c udáva, že na vytvorenie regulačného zásahu g stačí v predbežnom spracovateľskom stupni a tohto prvého rcgulátora vytvoriť regulačná odchýlku 3 Ä, v spracovateľskom stupni É ju fuzzyñkovať a v regulátore ďalej spracovať. Regulátor vypočíta fuzzyfikovanú nastavovaciu veličinu 4 lg, ktorá sa následne v spracovateľskom stupni ł defuzzyñkuje, to znamená, že sa premení na presnú hodnotu na regulačný zásah 2 x.Druhý fuzzy regulátor Ě spracováva nameranú hodnotu Q koncentrácie kyslíka V napáj acej vode pred vyvíj ačom pary. Na základe trocha komplikovanej štruktúry regulačnej trasy, regulovanej týmto druhým fuzzy regulátorom m, sa v príslušnom predbežnom spracovateľskom stupni § 4 c vypočítava regulačná odchýlka Ě a jej zmena 315 g a následne sa fuzzyfikuje v spracovateľskom stupni É. Zmena Ě regulačnej odchýlky ja sa pritom skladá z diferencovaného a integrovaného podielu, ktorý poskytuje informáciu o správaní regulačnej odchýlky i V minulosti. Druhý fuzzy regulátor vypočítava z fuzzyfikovaných veličín regulačnú odchýlku a zmenu regulačnej odchýlky 39 a, pripadne Q regulačného zásahu zla na nastavovacom člene u dávkovacieho zariadenia 23 hydrazinu. Druhý fuzzy regulátor Ě pritom najskôr vypočítava fuzzyfikovanú nastavovaciu veličinu Q, ktorá sa potom v spracovateľskom stupni i prevádza na presnú hodnotu na regulačný zásah gla. Na určenie regulačného zásahu i používa druhý fuzzy regulátor symptómy a regulácie existujúce v báze znalostí 22, ktoré sa tiež používajú na určenie diagnózy poruchy.Tretí fuzzy regulátor dostáva nameranú hodnotu 6 b potenciálu redox v napájacej vode pred vyvíjačom pary 23. Meranie tejto hodnoty Q predstavuje redundanciu proti meraniu koncentrácie kyslíka na meracom člene 12 na rovnakom mieste, s použitím meranej hodnoty iného druhu, ktorá tiež poskytuje indíciu o rušivom vniknutí kyslíka. V predbežnom spracovateľskom stupni 34 g, príslušnom k tomuto tretiemu fuzzy regulátoru l§b sa ako pri druhom fuzzy regulátore Ě tvorí regulačná odchýlka 35 b a jej zmena g a následne sa v spracovateľskom stupni § 6 lfuzzyfikuje. S využitím symptómov a regulácii obsiahnutých v báze znalostí 29 - ktoré sa tiež používajú na stanovenie diagnózy poruchy - vypočíta treti fuzzy regulátor Ě regulačný zásah Q na nastavovacom člene Ľ dávkovacieho zariadenia Q hydrazinu. Pritom vypočíta t 1 eti fuzzy regulátor , najskôr fuzzyfikovanú nastavovaciu veličinu Ě, ktorá sa potom V spracovateľskom stupni 3 Lb premieňa na presnú hodnotu na regulačný zásah Q.Fuzzyfikovane nastavovacie veličiny 1 m, m a vypočítanć troma fuzzy regulátormi Ě, 11 a l§g sa následne defuzzyfikujú v spracovateľských stupňoch ik, Ě a 31 a ako presné nastavovacie veličiny zla, Qba gg sa vložia do člena 33, zaradeného za tri fuzzy regulatory, na maximálnu tvorbu hodnôt. Najväčšia hodnota z hodnôt regulačných zásahov, prináležiaca tomuto členu 33, sa prepojí a pôsobí na nastavovaci člen 1 l dávkovacieho zariadenia Q hydrazinu. Na zvyšovanie bezpečnosti vzhľadom na odolnosť proti korózii sa môže napred ešte aditívne podávať podiel E zvyškového hydrazinu. Voľbou maximálnej hodnoty z troch vypočitaných regulačných zásahov a prídavkom dodatkového podielu Ľ hydrazínu potom vzniká dostatočne istá ochrana proti korózii dôležitých komponentov vodného - pamého obehu 22 technického zariadenia, bez toho, že by sa musel udržovať v normálnej prevádzke už zbytočne veľký hydrazínový pufer vo vodnom - parnom obehu Q. Dávkovanie hydrazinu sa uskutočňuje tak dlho, dokiaľ veličina hydrazínového pufru vo vodnom - parnom obehu nedosiahne napred danú hodnotu, respektíve dokiaľ nemá táto hodnota ešte tolerovateľnú odchýlku.V tejto súvislosti sa pod pojmom regulácia rozumie zásah do technického zariadenia, ktorým sa zaisťuje,že sledovaná veličina zostáva v napred danom tolerančnom pásme.l. Dávkovacie zariadenie hydrazínu pre vodný - pamý obeh (22), v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje

MPK / Značky

MPK: G05B 23/02, G05B 13/02

Značky: zariadenie, dávkovacie, hydrazinu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-287635-davkovacie-zariadenie-hydrazinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dávkovacie zariadenie hydrazínu</a>

Podobne patenty