Číslo patentu: 287448

Dátum: 08.09.2010

Autori: Kršák Pavel, Kršák Viktor

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kosouhlý úľ pozostáva z dvoch častí, a to z pevnej časti (1) v tvare "C" a z pohyblivej časti (1A), ktorá je zasunutá do pevnej časti (1). Pevná časť (1) v tvare "C" je tvorená vrchom so sklápacou strechou (19), prednou stranou, zvislými bočnými stranami, zvislou zadnou stranou a spodkom. Prednú stranu pevnej časti (1) v tvare "C" tvorí otvorený letáčový priestor (4) s dvomi letáčovými adaptormi (9) a uzatvorený napájací priestor (5). Zvislé bočné strany pevnej časti (1) v tvare "C" sú vybavené kotviacimi kolíkmi (17) hornej debničky (22) a koľajničkami (18) na posun dolnej debničky (21). Na spodku pevnej časti (1) v tvare "C" sa nachádza kotvenie (61) zdvižného zariadenia, zdvižné zariadenie (23) a elektronická váha (2). Pohyblivá časť (1A) je tvorená dvoma rovnakými debničkami (21, 22). Vnútri debničiek (21, 22) sú delené rámiky (49) z pollatiek (48), vymedzovacia preložka (36) s mriežkou (43). Dolná debnička (21) je spojená s rámovým prepadový dnom (38), do ktorého sa zasúvajú vymeniteľné vložky (40). Dolná debnička (21) má doskovú povalovú uteplivku (24). Horná debnička (22) má povalovú uteplivku (15).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka komplexného riešenia úľa na chov, zimovanie, ošetrovanie a rozmnožovanie včelstva,na výrobu včelích produktov na základe pestovateľských skúseností, prirodzených vlastností chovania sa včiel a nových požiadaviek na chov, ošetrovanie a produkciu medu na účely zníženia fyzickej námahy, preventívneho ošetrovania, kontroly stavu včelstva pomocou výpočtovej techniky a tým zvýšenia úžitkovosti a hospodámosti.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti sa chov včiel uskutočňuje v úľoch, ktoré sú konštruované ako prizmatické tvary rôznych rozmerov vertikálnych alebo horizontálnych, jedno- alebo viacnadstavcových s prepadovým dnom alebo bez prepadového dna. Manipulácia sa vykonáva zvrchu v nadstavcových úľoch, v úľoch s vysúvacírni debničkami a V ležanoch. V zadákoch sú rámiky zasunuté v drážkach. Rámiky sa vyťahujú pomocou klieští zozadu. Uloženie rámikov na smer letáča je priečne - teplé, pozdĺžne - studené. Tvary rárnikov sú plecnaté, medzery sú pri širokých rámíkoch zabezpečované vymedzovacími zarážkami. Upínanie medzistienok sa deje na drôtený výplet zatláčaním alebo zatavovanim.Úle viacnadstavcové i s otočným plodiskom vyžadujú veľa pracovného náradia, priestoru ako i pracovnej námahy, nakoľko sa manipuluje priamočiarymi pohybmi, horizontálnymi, vertíkálnymi, v úzkych zatrnelených medzerách. Sú konštruované na presne stanovený počet rámikov, čo je málo operatívne. Všetky doteraz používané úle sa v poznáškovom obdobi včelstva zužujú, čoho následkom sú veľké straty včiel. Strata matky v poznáškovom období a na jar včelstvo oslabuje, riešením je jamé spájanie včelstiev a chov záložných včelstiev (30 - 40 ).Kosouhlý úl pozostáva z pevnej časti v tvare C, v ktorej je zasunutá pohyblivá časť. V pevnej časti sú umiestnené všetky premenné prvky úľa umožňujúce rozvoj včelstva a v pohyblivej časti sa uskutočňuje následná kontrola prebiehajúceho procesu.Pema časť je tvorenávrchom so sklápacou strechou,° prednou stranou, ktorá sa skladá zV otvorenom letáčovom priestore sú dva letáčové adaptory - dolný a homý. Adaptory pozostávajú z rámu, šuplíka, sita, otočného držiaka doštičiek, doštičiek a drážok na peľochytové mriežky.Uzatvorený napájací priestor je rozdelený na horný a dolný, každý je uzatvorený dvierkami a obsahuje sitá priesakového diskontinuálneho napájania alebo kontinuálne napájadlá centrálneho napájania, ktoré tvorí nádrž centrálneho napájania, filter, plaváková nivelizácia a kahanček na vyhrievanie napájacieho priestoru. Ďalej je pevná časť tvorená- zvislými bočnými stranami, na ktorých sú kotviace kolíky hornej debničky a koľajničky na posun dolnej debničky do pracovnej polohy, ° zvislou zadnou stranou, V ktorej sú štyri dvojúrovňové prielezy a to dva dolné prielezy do dolnej debničky a dva homé prielezy do homej debničky, ° spodkom pevnej časti, kde sa nachádza kotvenie zdvižného zariadenia, zdvižné zariadenie s pákou na zdvih a zarážkou na aretáciu zdvihnutej polohy, elektronická váha, na ktorej stoji zasunutá pohyblivá časť.Pohyblivá časť je tvorená dvoma rovnakými debničkami, ktoré majú na prednej strane dvojúrovňové otvory, totožné s dvojúrovňovými otvormi V zvislej zadnej strane pevnej časti slúžiace na prechod včiel z pevnej do pohyblivej časti úľa. Bočné strany debničiek sú vybavené rolničkarni a zadné strany debničiek sú vybavené zadnou uteplivkou a odnímateľnou krycou doskou, v ktorej sa nachádza letáč a napájadlo.Vnútri debničiek sú delené rámiky z pollatiek na upevnenie medzistienky s armovacou výstužou a vymedzovacia preložka s rnriežkou. Pod delenýmí rámikmi je lišta na zasúvanie podlahovej preložky. Vymedzovacia a podlahová preložka v debničke umožňuje vytváranie priestorov na chov matiek, na rozrrmožovanie a tiež na zasúvanie peľochytovej a priestor vymedzujúcej vložky.Dolná debnička má doskovú uteplivku, ktorej súčasťou je mriežka, kryt mriežkového otvoru, prechodový otvor so zátkou prechodového otvoru a odparovač prchavých látok s diaľkovým dávkovaním.Dolná debnička je spojená s rámovým prepadovým dnom, ktoré je tvorené sitom meliva, podmetovým priestorom, šuplikom, rámovou váhou, odnímateľným krytom otvoru podmetového priestoru s madlom a vyrneniteľnýrni vložkami monitorovacou, utepľovacou a vetracou.Horná debnička má povalovú uteplivku so zabudovanými odparovačom prchavých látok s diaľkovým dávkovaním.Pohyblivá časť kosouhlého úľa je vybavená zariadením na monitorovanie hmotnosti, teploty, hluku a vlhkosti. Hodnoty získané meraním sú vyvedené na displej a merania zabezpečujú trvalú kontrolu deja v pohyblivej časti úľa bez fyzickej prehliadky.Pohyblivá časť úľa je vybavená nadstavcom, ktorý je tvorený vrchnákom, sitovými zvislýrni preložkami vytvárajúcirni kóje, podlahovou rnriežkou kóje, pričom kóje vo vrchnáku majú vytvorený otvor na napájanie vybavený sitom a letáčmi. Nadstavec slúži na odchov matiek z rnatečníkoch na rámikoch a tiež na rozšírenie~ hornej debničky pomocou plochého zipsu.Prehľad obrázkov na výkresochObr. č. l - znázorňuje rám - pevnú časť úľa a na ňom umiestnené prvky na kŕmenie, monitorovanie deja v úli a ošetrovanie včelstva.Na obr. č. 2 je znázornený rez A-A, na ktorom je zobrazená letáčová a napájacia časť úľa.Na obr. č. 3 je znázornený rez B-B letáčového adaptora, na ktorom sú zobrazené drážky na mriežku na zber peľu, drážky na zasunutie doštičiek, ktoré tvoria bludisko alebo napustené liečivom slúžia na ošetrovanie včelstva.Obr. č. 4 - znázorňuje celkový pohľad na zostavu úľa, ktorú tvori strecha, zdvižné zariadenia, pevný rám a pohyblivé časti úľa.Obr. č. 5 - znázorňuje rez úľovou debničkou, na ktorom je znázornené usporiadanie jednotlivých priestorov umožňujúcich rozširovanie, zužovanie úľa a chov matiek V tomto priestore.Obr. č. 6 - znázorňuje detail vymeniteľných vložiek.Kosouhlý úľ pozostáva z pevnej časti 1 v tvare C, v ktorej je zasunutá pohyblivé časť 1 A. Pevná časť 1 v tvare C je tvorená vrchom so sklápaeou strechou 19, prednou stranou, kde sa nachádza otvorený letáčový priestor 4 s dvomi letáčovými adaptorrni 9 - dolným 4 A a horným 4 B, ktoré pozostávajú z rámu 9 A, šuplíka 11, sita 10, otočného držiaka doštičiek 12, drážky na peľochytovú mriežku 13 a samotných doštičiek 14. Na prednej strane sa nachádza uzatvorený napájací priestor 5 rozdelený na dolný priestor 5 A a horný priestor SB, ktoré sú uzatvorené dvierkami 7 A, 7 B. V tomto priestore sú umiestnené sitá 6 A, 6 B na diskontinuálne napájanie alebo kontinuálne napájadlá 44 A, 44 B centrálneho napájania, ktoré tvorí nádrž 45 centrálneho napáj ania, filter 46, plaváková nivelizácia 47 a kahanček 16. Na zvislých bočných stranách pevnej častí l v tvare C sú kotviace kolíky 17 homej debničky 22 a koľajničky 18 na posun dolnej debničky 21 do pracovnej polohy. Na zvislej zadnej strane pevnej časti 1 V tvare C sú štyri dvojúrovňové prielezy 8 A, 8 B, 8 C, 8 D a to dolné prielezy 8 A, 8 B do dolnej debničky 21 a horné prielezy 8 C, 8 D do hornej debničky 22. Na spodku pevnej časti 1 V tvare C sa nachádza kotvenie 61 zdvižného zariadenia, zdvižné zariadenie 23, s pákou 50 na zdvih a zarážkou na aretáciu zdvihnutej polohy 51, elektronická váha 2, na ktorej stoji pohyblivá časť 1 A.Pevná časť 1 v tvare C eliminuje vonkajšie vplyvy na pohyblivú časť 1 A, v ktorej sa uskutočňujú zvolené merania procesu.Pohyblivá časť A pozostáva z dvoch rovnakých debničiek, dolnej debničky 21, ktorá je spojená s rámovým prepadovým dnom 38 a hornej debničky 22. Obidve debničky 21, 22 majú na prednej strane dvojúrovňové prielezy totožné s prielezmi na zadnej zvislej strane pevnej časti 1 v tvare C a to dolné prielezy 8 A,SB a home prielezy 8 C, 8 D. Bočné strany pohyblivej časti IA sú vybavené rolničkami 18 A a zadné strany zadnou uteplivkou 35, odnimateľnou krycou doskou 28 s letáčom 58 a napájadlom 59. Vnútri debničiek 21 a 22 sú delené rámiky 49 z pollatiek 48 na upevnenie medzistienok s armovacou výstužou 65, vymedzovacia preložka 36 s mriežkou 42. Pod rárnikrni 49 je umiestnená lišta 20 na zasúvanie podlahovej preložky 37. Podlahovú preložka 37 slúži na vytváranie priestorov X, Y pri chove matiek a rozmnožovaní včiel. Lišta 20 slúži tiež na zasunutie vymeniteľných vložiek 40 a to podľa potreby peľochytovej vložky 40 A alebo priestor vymedzujúcej vložky 4 GB.Dolná debnička 21 má doskovú povalovú uteplivku 24, ktorej súčasťou je mriežka 25, kryt 26 mriežkového otvoru, prechodový otvor 27 so zátkou 27 A prechodového otvoru 27 a odparovač 15 A prchavých látok s diaľkovým dávkovaním. Dolná debnička 21 je spojená s rámovým prepadovým dnom 38 pozostávajúcím zo sita 38 A melíva, podmetového priestoru 41, šuplíka 11 A, rámovej váhy ZA, odnimateľného krytu 60 otvo 10ru podmetového priestoru 41 s madlom 39 a vymeniteľných vložiek 40, ktoré podľa aktuálneho využitia slúžia ako monitorovacia vložka 40 C, utepľovacia vložka 40 D alebo Vetracia vložka 40 E. Homá debnička 22 má povalovú uteplivku 15 so zabudovaným odpaľovačom 15 A prchavých látok s diaľkovým dávkovaním. Pohyblivá časť IA kosouhlého úľa je vybavená zariadením na monitorovanie hmotnosti, teploty, hluku a vlhkosti. Hodnoty získané meraním sú vyvedené na displej 3 a merania zabezpečujú trvalú kontrolu deja V pohyblivej časti A úľa bez fyzickej prehliadky.Pohyblivá časť 1 A úľa je vybavená nadstavcom 30, ktorý je tvorený vrchnákom 31, sitovými zvislými preložkami 33 vytvárajúcimi kóje 34 a podlahovou mriežkou 32 kóje. Kóje 34 vo vrchnáku 31 majú na komunikáciu so včelstvom vytvorený otvor 54 na napájanie vybavený sitom 55 a letáčmi 56, 57. Nadstavec 30 slúži na odchov matiek z matečnikov na rámikoch a tiež na rozšírenie homej debníčky 22, s ktorou sa spája plochým zipsom 29.l. Kosouhlý úľ, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z pevnej častí (l) v tvare C, v ktorej je zasunutá pohyblivá časť (lA), pričom pevná časť (l) je tvorená vrchom so sklápacou strechou (19), prednou stranou pozostávajúcou z otvoreného letáčového priestoru (4) s dvoma letáčovýnri adaptorn 1 i (9) a uzatvoreného napájacieho priestoru (5) rozdeleného na dolný priestor (SA) a horný priestor (SB), ktoré sú uzatvorené dvierkarni (7 A, 7 B) zvislými bočnými stranami, na ktorých sa nachádzajú kotviace kolíky (17) hornej debníčky (22) a koľajničky (18), zvislou zadnou stranou, v ktorej sú štyri dvojúrovňové prielezy (8 A, 8 B, SC,8 D) a to dolné prielezy (SA, 8 B) do dolnej debníčky (21) a horné prielezy (SC, 8 D) do hornej debníčky (22) spodkom pevnej časti (1), kde sa nachádza kotvenie (61) zdvižného zariadenia, zdvižné zariadenie (23), elektronická váha (2) a pohyblivá časť (IA) je tvorená dvomi rovnakými debničkami (21, 22), ktoré majú na prednej strane dvojúrovňové otvory slúžiace na prechod včiel z pevnej časti (l) do pohyblivej časti (IA) dvojúrovňovýrni prielezmi (8 A, 8 B, 8 C, 8 D) pričom bočné strany debničíek (21, 22) sú vybavené rolničkami(l 8 A) a zadné strany odnímateľnou krycou doskou (28), v ktorej sa nachádza letáč (58), napájadlo (59) a vnútri debničíek (21,22) sú delené rámiky (49) z pollatíek (48), vymedzovacia preložka (36) s rnriežkou (42) a pod rámikmi (49) je umiestnená lišta (20) na zasúvanie podlahovej preložky (37) a vymeniteľných vložiek(40) a to peľochytovej vložky (40 A) a priestor vymedzujúcej vložky (40 B), pričom dolná debnička (21) má doskovú uteplivku (24), ktorej súčasťou je mriežka (25), kryt (26) mriežkového otvoru, prechodový otvor(27) so zátkou (27 A) prechodového otvoru a odparovač (15 A) prchavých látok s diaľkovým dávkovaním a je spojená s rámovým prepadovým dnom (3 8) a homá debnička (22) je vybavená povalovou uteplivkou (15) so zabudovaným odpaľovačom (15 A) prchavých látok s diaľkovým dávkovaním.2. Kosouhlý úľ podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že letáčový adaptor (9) je tvorený rámom (9 A), šuplíkom (11), otočným držiakom doštičiek (12), drážkann (13) peľochytovej mriežky, sitom3. Kosouhlý úľ podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že je vybavený zariadením na monitorovanie hmotnosti, teploty, hluku, vlhkosti v úli s diplejom (3).4. Kosouhlý úľ podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pohyblivá časť (IA) je vybavená nadstavcom (30), ktorý je tvorený vrchnákom (31), sitovými zvislými preložkami (33) vytvárajúcimi kóje(34), podlahovou mriežkou (32) kóje, pričom kóje (34) vo vrchnáku (31) majú vytvorený otvor (54) na napájanie vybavený sitom (55) a letáčmi (56, 57).5. Kosouhlý úľ podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že rámové prepadové dno (38) je tvorené podmetovým priestorom (41), sitom (38 A) meliva, rámovou váhou (2 A) a vymeníteľnými vložkami(40) a to monitorovacou vložkou (40 C), utepľovacou vložkou (40 D) a vetracou vložkou (40 E).

MPK / Značky

MPK: A01K 47/00

Značky: kosouhlý

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-287448-kosouhly-ul.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kosouhlý úľ</a>

Podobne patenty