Vstrekovací ventil paliva a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 287015

Dátum: 21.08.2009

Autor: Brygier Oliver

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vstrekovací ventil paliva na spaľovacie motory je uskutočnený s prídržným telesom (1) ventilu, v ktorom je proti sile najmenej jednej zatváracej pružiny (27, 28) usporiadaný axiálne pohyblivý článok (12) ventilu piestového tvaru, ktorý je na úseku svojej dĺžky vedený v otvore (21) a ktorý svojím koncom privráteným k spaľovaciemu priestoru riadi otvorenie najmenej jedného vstrekovacieho kanálu (19) a s priestorom (30) pružín obsahujúcim najmenej jednu zatváraciu pružinu (27, 28), ktorý je vytvorený v prídržnom telese (1) ventilu. Článok (12) ventilu je zaťažený najmenej jednou zatváracou pružinou (27, 28), ktorá sa na konci odvrátenom od spaľovacieho priestoru opiera vždy o nastavujúci element (31, 32) v tvare piesta, a s tlakovým osadením (10) vytvoreným na článku (12) ventilu. V prídržnom telese (1) ventilu je asi vo výške nastavovacích elementov (31, 32) v stene priestoru (30) pružín vytvorený najmenej jeden nastavovací otvor (52), vytvorený ako priechodový otvor na vloženie nastavovacieho nástroja (49). Axiálna poloha nastavovacích elementov (31, 32) je nastaviteľná. Pri spôsobe výroby sa nastavovacie elementy (31, 32) pred svojím zaistením prestavujú nastavovacím nástrojom (49), dokiaľ predpätie dosahujúcich zatváracích pružín (27, 28) dosahované presúvaním nastavovacích elementov (31, 32) nedosiahne požadovaný otvárací tlak článku (12) ventilu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka vstrekovacieho ventilu paliva na spaľovacie motory s prídržným telesom ventilu, v ktorom je proti sile najmenej jednej zatváracej pružiny usporiadaný axiálne pohyblivý článok ventilu piestového tvaru, ktorý je na úseku svojej dĺžky vedený v otvore, a ktorý svojim koncom privráteným k spaľovaciemu priestoru riadi otvorenie najmenej jedného vstrekovacieho kanálu, a s priestorom pružín obsahujúcim najmenej jednu zatváraciu pružinu, ktorý je vytvorený v pridržnom telese ventilu na strane odvrátenej od spaľovacieho priestoru proti vedenému úseku článku ventilu, pričom článok ventilu je zaťažený najmenej jednou zatváracou pružinou, ktorá sa na konci odvrátenom od spaľovacieho priestoru opiera vždy o nastavujúci element, ktorý je pretvorením zvyškovej steny priestoru pružín v ňom pritužením polohovo zaistený a tlakovým osadením, vytvoreným na článku ventilu, na ktoré môže pôsobiť palivo pod vysokým tlakom, čím je pri určitom otváracom tlaku na článok ventilu vyvodená výsledná sila v axiálnom smere, ktorá je väčšia ako sila najmenej jednej zatváracej pružiny. Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby tohto vstrekovacieho ventilu paliva.Doteraj ší stav technikyVstrekovací ventil paliva tohto druhu, známy zo spisu DE 41 01 235 C, má dve Zatváracie pružiny, ktoré sú usporiadané v priestore na pružiny, vytvorenom v pridržnom telese ventilu a pôsobí proti sile tlaku paliva na článok ventilu. Pritom je prvá zatváracia pružina upnutá medzi koncom priestoru na pružiny odvrátenom od spaľovacieho priestoru a tanierom pružiny, spojeným cez tlačnú tyč s článkom ventilu. Druhá zatváracia pružina sa opiera na strane privrátenej ku spaľovaciemu priestoru o dorazovú objímku s článkom ventilu, zatiaľ čo spaľovaciemu priestoru odvrátený koniec dosadá na nastavujúci element. V mieste nastavujúcich elementov sú v stene priestoru pružín vytvorené stenčenia, ktoré sú k upevneniu nastavujúcich elementov dovnútra pritužené.Pri montáži vstrekovacieho paliva sa postupuje nasledovne prvá zatváracia pružina je vložená do priestoru pružín a tanier pružiny, o ktorý sa opiera zatváracia pružina na strane privrátencj spaľovaciemu priestoru. Dlžkou tlačnej tyče je možné nastavit otvárací tlak prvej zatváracej pružiny a hrúbkou vyrovnávacieho kotúča otvárací tlak druhej zatváracej pružiny. Nasledovne je zavedený nastavovací element a na upravenom mieste pritužený. V nasledujúcom kroku je tlačná tyč nastavovacími elementmi presunutá až k tanieru pružiny a je usporiadané druhá zatváracia pružina, vyrovnávací kotúč a dorazová objimka. Konečne je základné teleso ventilu upnuté upínacou rnaticou k prídržnému telesu ventilu, pričom článok ventilu dosadne na tlačnú tyč. Na preskúšanie funkcie je otvárací tlak oboch zatváracích pružín meraný na úplne zmontovanom vstrekovacom ventile paliva. Ak nie je otvárací tlak v zhode so zadaním, je základné teleso ventilu opätovne uvoľnené od prídržného telesa ventilu a vyrovnávací kotúč i tlačná tyč sú podľa výsledku merania vymenené. Nadväzne je vstrekovací ventil paliva opäť zmontovaný a otváracie tlaky sú znovu merané. Tento postup je opakovaný, až otváracie tlaky zodpovedajú zadaniu.Dosiaľ používané montážne postupy vstrekovacích ventilov paliva sú časovo náročné a drahé. Ďalej viacnásobné rozloženie a zloženie vstrekovacieho ventilu paliva prináša nebezpečenstvo, že sa do priestoru pružín a do miesta dorazu ventilu dostanú nečistoty, ktoré môžu škodiť bezchybnej funkcii vstrekovacieho ventilu paliva. Musí byť zhotovený veľký počet rôznych dĺžkovo odstupňovaných tlačných tyčí, prípadne hrúbkou odstupňovaných vyrovnávacích kotúčov, aby pri výmene bol v zásobe správny rozmer. Takéto udržiavanie zásob prináša so sebou viac nákladov.Uvedené nedostatky odstraňuje vstrekovací ventil paliva na spaľovacie motory s prídržným telesom ventilu, v ktorom je proti sile najmenej jednej zatváracej pružiny usporiadaný axiálne pohyblivý článok ventilu piestového tvaru, ktorý je na úseku svoj ej dĺžky vedený V otvore a ktorý svojím koncom privráteným ku spaľovaciemu priestoru riadi otvorenie najmenej jedného vstrekovacieho kanálu, a s priestorom pružín obsahujúcirn najmenej jednu zatváraciu pružinu, ktorý je vytvorený v pridržnom telese ventilu na strane odvrátenej od spaľovacieho priestoru proti vedenému úseku článku ventilu, pričom článok ventilu je zaťažený najmenej jednou zatváracou pružinou, ktorá sa na konci odvrátenom od spaľovacieho priestoru opiera vždy o nastavovaci element, ktorý je pretvorením zvyškovej steny priestoru pružín v ňom polohovo zaistený prituženírn, a s tlakovým osadením, vytvoreným na článku ventilu, na ktoré môže pôsobiť palivo pod vysokým tlakom, čim je pri určitom otváracom tlaku na článok ventilu vyvodená výsledná sila v axiálnom smere, ktorá je väčšia ako sila najmenej jednej zatváracej pružiny, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že v pridržnom telese ventilu je asi vo výške nastavovacích elementov v stene priestoru pružín vytvorený najmenej jeden nastavovacíotvor vytvorený ako-priechodový otvor na vloženie nastavovacieho nástroja, pričom axiálna poloha nastavovacích elementov je nastaviteľná.Vstrekovací ventil paliva na spaľovacie motory podľa vynálezu má prednosť V tom, že obe Zatváracie pružiny sú na strane odvrátenej od spaľovacieho priestoru vždy oprete o nastavovací element, ktorý je zaistiteľný pretvorením steny, ktorá ho obklopuje a ktorý je možné v priestore pružin pred konečným zaistením axiálne presúvať nastavovacím nástrojom, pričom nastavenie otváracieho tlaku je možné bez výmeny súčastí vstrekovacíeho ventilu paliva.V prvom výhodnom uskutočnení sú vo výške nastavovacích elementov vytvorené najmenej dva dovnútra smerované pritužovacie otvory. Tým je možné nastavovacie elementy bezpečne pritužiť v určitej polohe v priestore pružin.V ďalšom výhodnom uskutočnení je na vonkajšom povrchu nastavovacích elementov vytvorené najmenej jedno obvodové rebro, ktoré môže byť vtlačené do zvyšku steny medzi dnom pritužovacieho otvoru a priestorom pružín, preto je možné dosiahnuť lepšie zaistenie nastavovacích elementov.V ďalšom výhodnom uskutočnení je nastavovací otvor, ktorým je nastavovací nástroj zavedený do priestoru pružin, vytvorený kolmo na os článku ventilu, čo je možné realizovať technicky jednoducho a priaznivo cenovo. Nastavovací nástroj má v tomto prípade na konci, ktorý je zavádzaný do nastavovacieho otvoru, časť skoseného tvaru, čím nastavovací nástroj pri pohybe do nastavovacieho otvoru sklzne na výhodne zodpovedajúco vytvorenom skosení na strane nastavovacieho nástroja odvrátenej od spaľovacieho priestoru. Tým je vykonaná axiálna sila na nastavovací element.V ďalšom výhodnom uskutočnení je nastavovací otvor sklonený pod uhlom najmä 45 ° proti osi článku ventilu, čo umožňuje vytvoriť na nastavovací element vysokú axiáhiu silu. Koniec nastavovacieho nástroja je pritom výhodne vytvorený zaoblene, čo umožňuje sklznutie nastavovacieho nástroja na nastavovacom elemente pri presunuti nastavovacieho elementu v priestore pružin.V ďalšom výhodnom uskutočnení je čelná stena nastavovacieho elementu na strane odvrátenej od spaľ vacieho priestoru von konvexne klenutá. Tým je na nastavovacom elemente vytvorené skosenie, na ktoré môže nastavovací nástroj pôsobiť výhodným spôsobom pri axiálnom presune nastavovacieho elementu.Strana nastavovacieho elementu odvrátená od spaľovacieho priestoru má výhodne kónický tvar, pričom vrchol kužeľa smeruje od spaľovacieho priestoru.Časť nastavovacíeho nástroja zavedená do nastavovacíeho otvoru je výhodne vytvorená v podstate v tvare tyče a na zavedenom konci je buď skosená, alebo zaoblená.Uvedené nedostatky ďalej odstraňuje spôsob výroby vstrekovacíeho ventilu paliva na spaľovacie motory s prídržným telesom ventilu, v ktorom je proti sile najmenej jednej zatváracej pružiny usporiadaný axiálne pohyblivý článok ventilu píestového tvaru, ktorý je na úseku svojej dĺžky vedený v otvore, a ktorý svojím koncom privráteným k spaľovaciemu priestoru riadi otváranie najmenej jedného vstrekovacíeho kanálu, a s priestorom pružin, obsahujúcim najmenej jednu zatváraciu pružinu, ktorý je vytvorený v pridržnom telese ventilu na strane odvrátenej od spaľovacieho priestoru proti vedenému úseku článku ventilu, pričom článok ventilu je zaťažený najmenej jednou zatváracou pružinou, ktorá sa na konci odvrátenom od spaľovacieho priestoru opiera vždy o nastavovací element v tvare piesta, ktorý je pretvorením zvyškovej steny priestoru pružin v ňom polohovo zaistený pritužením, a s tlakovým osadením, vytvoreným na článku ventilu, na ktoré môže pôsobiť palivo pod vysokým tlakom, čím sa pri určitom otváracom tlaku na článok ventilu V axiálnom smere vyvodí výsledná sila, ktorá je väčšia ako sila najmenej jednej zatváracej pružiny, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že nastavovacie elementy sa pred svojím zaistením prestavujú nastavovacim nástrojom,dokiaľ predpätie dosadajúcich zatváracích pružin dosahované presúvanírn nastavovacích elementov nedosiahne požadovaný otvárací tlak článku ventilu.Presúvanie nastavovacích elementov sa výhodne uskutočňuje presúvaním kontaktnej plochy pôsobiacej axiálne na nastavovacie elementy stenou priestoru pružin zavedeným nástrojom (49) proti otváracej sile pôsobiacej na článok ventilu.Spôsob sa ďalej výhodne uskutočňuje tak, - nastavovacím otvorom vytvoreným v stene priestoru pružin sa zavedie nastavovací nástroj tak, že tento nastavovací nástroj pôsobí na nastavovací element,- nastavovací element sa presúva nastavovacim nástrojom v axiálnom smere, pričom sa meria otvárací tlak vstrekovacíeho ventilu paliva, dokiaľ otvárací tlak vstrekovacíeho ventilu paliva nezodpovedá zadaniu,- zvyšková stena priestoru pružin sa pretvorí vo výške nastavovacieho elementu, čím sa nastavovací element zaistí vo svojej polohe,- nastavovací nástroj sa vyberie z nastavovacieho otvoru.Pri tomto spôsobe výroby vstrekovacíeho ventilu na spaľovacie motory je nastavovací element vložený do priestoru pružin a ostatné diely vstrekovacíeho ventilu paliva sú montované dokončene. Nastavovacie elementy je možné jednoduchým spôsobom v priestore pružin prestavovať a nastaviť trvalý otvárací tlak, bez toho, aby sa museli diely vstrekovacíeho ventilu paliva vymieňať alebo uskutočňovať opätovne demontáž a spätnú montáž dielov vstrekovacíeho ventilu paliva.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia vstrekovacieho ventilu paliva na spaľovacie motory podľa vynálezu je znázomený na výkresoch a bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise. Na výkresoch obr. 1 znázorňuje rez vstrekovacím ventilom paliva s dvomi zatváracírni pružinarni,obr. 2 zväčšený detail z obr. l v mieste vloženého kotúča,obr. 3 zväčšený detail z obr. l v mieste nastavovacieho elementu prvej zatváracej pružiny,obr. 4 rovnaký detail ako na obr. 3 s altematívnym uskutočnením nastavovacieho otvoru a nastavovacieho nástroja.Na obr. 1 je znázomený vstrekovací ventil paliva na spaľovacie motory podľa vynálezu v pozdlžnom reze. Vstrekovací ventil paliva má prídržné teleso 1 ventilu, proti ktorému je základné teleso 2 ventilu pripojené cez vložený kotúč 5 upínacou maticou 3. V základnom telese 2 ventilu je vytvorený otvor 21, v ktorom je usporiadaný axiálne pohyblivý článok 12 ventilu piestového tvaru, ktorý je vedený v úseku otvoru 21 odvrátenom od spaľovacieho priestoru. Zúžením článku 12 ventilu smerom lar spaľovaciemu priestoru je na článku 12 ventilu vytvorené tlakové osadenie 10, ktoré je usporiadané v tlakovom priestore 7 obklopujúcom tlakové osadenie 10. Tlakový priestor 7 je spojiteľný cez prívodný kanál 4, vytvorený v prídržnom telese 1 ventilu,základnom telese 2 a vloženom kotúči 5, so zdrojom tlakového paliva, ktorý nie je na výkrese znázornený.Spaľovaciemu priestoru privrátený koniec článku 12 ventilu je vytvorený ako tesniaca plocha 14 ventilu,ktorá spolupôsobi so sedlom 17 ventilu vytvorenom na základnom telese 2 ventilu. V sedle 17 ventilu je usporiadaný najmenej jeden vstrekovací kanál 19, ktorý je V zatváracej polohe článku 12 ventilu uzatvorený tesniacou plochou 14 ventilu a v otváracej polohe článku 12 ventilu je spojiteľný prstencovým kanálem 16 vytvoreným medzi článkom 12 ventilu a otvorom 21 s tlakovým priestorom 7. Na stranu článku 12 ventilu,ktorá je odvrátená od spaľovacieho priestoru, dosadá tlačná tyč 37 zaťažovaná zatváracou pružinou 27, ktorá je usporiadaná prakticky súosovo k pozdĺžnej osi 13 článku 12 ventilu a ktorá vyčnieva až do priestoru 30 pružín vytvorenom v prídržnom telese 1 ventilu.Na obr. 2 je zväčšený detail z obr. 1 v mieste vloženćho kotúča 5. Tlačná tyč 37 má vytvorený menší priemer ako vodiaci úsek článku 12 ventilu, preto na prechode článku 12 ventilu k tlačnej tyči 37 je vytvorené prstencové osadenie 11 článku 12 ventilu na dorazovú objímku 8, ktorá obklopuje tlačnú tyč 37 a je vedená vo vloženom kotúči 5. Dorazová objímka 8, ktorá môže byť vytvorená z viacerých dielov, čnie až do priestoru 30 pružín, pričom na konci odvrátenom od spaľovacieho priestoru je vytvorená ako tanier pružiny, na ktorý dosadá koniec druhej zatváracej pružiny 28, ktorou je článok 12 ventilu premiestniteľný do zatváracej polohy. Na vonkajšej ploche dorazovej objírnky 8 je zmenšenim prierezu vytvorené dorazové osadenie 25, ktorým dorazová objímka 8 dosadá pri svojom zdvihovom pohybe na dorazovú plochu 26, vytvorenú vo vloženom kotúči 5. Tým je ohraničený maximálny otvárací zdvih článku 12 ventilu. Na strane spaľovacieho priestoru dosadá dorazová objímka 8 svojou čelnou stenou 23 pôsobením zatváracej pružiny 28 na čelnú stenu 22 základného telesa 2 ventilu.Blízko konca priestoru 30 pružín odvráteného od spaľovacieho priestoru je usporiadaný prvý nastavovací element 31 piestového tvaru a asi v prostriedku medzi oboma koncami priestoru 30 pružín druhý nastavovací element 32 piestového tvaru. Druhý nastavovací element 32 pritomstredový otvor, ktorý slúži ako vedenie tlačnej tyče 37. Nastavovacie elementy 31, 32 sú v priestore 30 pružín zaistené pritužením. Medzi prvým nastavovacím elementom 31 a tanierom 24 pružiny, usporiadaným na konci tlačnej tyče odvrátenej od spaľovacieho priestoru, je usporiadané pod predpätím prvá zatváracia pružina 27 , vytvorená výhodne ako špirálová tlačná pružina. Podobne je medzi druhým nastavovacím elementom 32 a tanierom pružiny vytvoreným na dorazovej objímke 8 usporiadaná pod predpätírn druhá zatváracia pružina 28 vytvorená výhodne ako špirálová tlačná pružina. Priestor 30 pružín je spojený cez kanály 36 vytvorené v prídržnom telese 1 ventilu s odvádzacím vedením, ktoré nie je na obrázku znázomené.Na stene priestoru 30 pružín je vo výške prvého nastavovacieho elementu 31 a vo výške druhého nastavovacieho elementu 32 vytvorený vždy najmenej jeden pritužovací otvor 43 realizovaný ako slepý otvor, ktorý utvára tenkú, ľahko forrnovateľnú zvyškovú stenu 46 steny priestoru 30 pružín. Na vonkajších plochách nastavovacích elementov 31, 32 je vytvorené jedno alebo viac obvodových prstencových rebier, ktoré zostávajú vlisované medzi dnom pritužovacieho otvoru 43 a priestorom 30 pružín. Vo výške koncov nastavovacích elementov 31, 32 odvrátených od spaľovacieho priestoru je vytvorený vždy jeden nastavovací otvor 52 vytvorený ako priechodový otvor.Na obr. 3 je detail z obr. 1 v mieste prvého nastavovacieho elementu 31. Strana nastavovacieho elementu 31 odvrátená od spaľovacieho priestoru je vytvorená kónicky, čo tvorí skosenie 33. Sústredne k osi nastavovacieho elementu 31 je vytvorený otvor 55, ktorým môže prúdiť presakovací olej z priestoru 30 pružín doodvádzacieho kanálu 36. Nastavovací otvor 52 je vytvorený v radiálnom smere ku stredu prídržného telesa l ventilu a zviera s osou nastavovacieho elementu 31 približným spôsobom pravý uhol. Nastavovacím otvorom 52 môže byť vedený nastavovací nástroj 49, pričom časť nastavovacieho nástroja 49, ktorá je zavedená do nastavovacieho otvoru 52, je vytvorená približne rúrkovito a na konci je skosená. Pohybom nastavovacieho nástroja 49 do priestoru 30 pružín dosadá nastavovací nástroj 49 na skosenie 33 nastavovacieho elementu 31. Ďalším pohybom nastavovacieho nástroja 49 skĺzne skosenie nastavovacieho nástroja 49 po skosení 33, z ktorého plynie axiálna sila na nastavovací element 31, ktorá presunie nastavovací element 31 smerom ku spaľovaciemu priestoru.Na obr. 4 je alternatívna úprava nastavovacieho otvoru 52, ktorý je proti osi nastavovacieho elementu 31 sklonený pod uhlom od 30 do 60 °, prednostné 45 °. Časť nastavovacieho nástroja 49, ktorá je zavedená do nastavovacieho otvoru 52, je na svojom konci vytvorená zaoblene a dosadá na skosenie 33. Vsunutírn nastavovacieho nástroje v smere nastavovaciehorelementu 31 je nastavovací element 31 presunutý v axiálnom smere ku spaľovaciemu priestoru. Pritom sklzne nastavovací nástroj 49 po skosení 33. Podobne sa uskutočňuje nastavenie druhého nastavovacieho elementu 32 nastavovacím nástrojom 52 cez jeden alebo viac nastavovacích otvorov 52.Alternatívne ku nastavovaciemu elementu 31 znázornenému na obr. 3 a 4 môže byť strana nastavovacieho elementu 31 realizovaná v konvexne klenutom tvare. Podobne je tiež možné nastavovací nástroj 49 vytvoriť na rozdiel od jednoducho skoseného tvaru znázomeného na obr. 3, v inom uskutočnení, preto je možné jeho sklznutie na skosení 33 nastavovacieho elementu 31. Ku zrovnomemeniu opornej sily na nastavovací element 31 alebo 32 je možné usporiadať viac nastavovacích otvorov 52 syrnetricky okolo osi priestoru 30 pružín a použiť ich súčasne k nastaveníu.Spôsob funkcie vstrekovaeíeho ventilu paliva je nasledujúci. Na začiatku vstrekovacíeho cyklu je palivo pod vysokým tlakom vedené prívodným kanálem 4 do tlakového priestoru 7. Z toho vyplýva sila na tlakové osadenie 10 v axiálnom smere od vstrekovacieho priestoru, zatial čo článok 12 ventilu je tlačený prvou zatváracou pružinou 27 cez tlačnú tyč 37 tesniacou plochou 14 ventilu na sedlo 17 ventilu a vstrekovací ventil paliva otvára až vtedy, ked tlak paliva v tlakovom priestore 7 dosiahol väčšiu silu na tlakové osadenie 10,ako je sila prvej zatvàracej pružiny 27. Nadvihnutím tesniacej plochy 14 ventilu nad sedlo 17 ventilu je vstrekovací kanál 19 spojený cez prstencový kanál 16 s tlakovým priestorom 7 a palivo je vstrieknuté do spaľovacieho priestoru. Pretože je v zatvorenom stave vstrekovacieho ventilu paliva axiálna vzdialenosť medzi prstencovým osadením 11 a dorazovou objímkou 8, je prvá časť zdvihového pohybu článku 12 ventilu vykonávaná iba proti sile prvej zatváracej pružiny 27. Ak dosadne prstencové osadenie 11 na dorazovú objímku 8,je pri ďalšom otváracom pohybe dorazová obj ímka 8 unášaná článkom 12 ventilu. K tomu je potrebná väčšia sila, pretože teraz pôsobí proti otváraciemu zdvihovérnu objemu pohybu článku 12 ventilu tiež sila druhej zatváracej pružiny 28. Potom, čo dorazí článok 12 ventilu prstencovým osadením 11 na dorazovú objírnku 8,zostane článok 12 ventilu v tejto polohe, dokiaľ sa doplnením paliva nevytvon v tlakovom priestore 7 zodpovedajúci vyšší tlak paliva, ktorý pôsobí cez tlakové osadenie 10 proti sile oboch zatváracích pružín 27, 28. V ďalšom priebehu otváracieho zdvihového pohybu dosadá dorazová objírnka 8 svojim dorazovým osadením 25 na dorazovú plochu 26 a otvárací zdvihový pohyb je ukončený. Z otváracieho zdvihového pohybu, zo začiatku proti zatváracej sile jednej a po čiastočnom zdvihu proti sile dvoch zatváracich pružín 27, 28, vyplýva priaznivý priebeh vytvárania vstrekovania, zvlášť pri použití vstrekovacieho ventilu paliva pri spaľovacích motoroch so samovznietením. Zatváranie vstrekovacíeho ventilu paliva začína tým, že tlak paliva v tlakovom priestore 1 klesá, až sila na tlakové osadenie 10 viac nedostačuje pôsobiacej sile zatváracích pružín 27, 28. Zatvárací článok 12 ventilu je cez dorazovú objímku 8 a tlačnú tyč 37 urýchlený v smere k sedlu 17 ventilu až článok 12 ventilu dosadne tesniacou plochou 14 ventilu opäť na sedlo 17 ventilu a zatvára vstrekovací kanál 19.V nasledujúcom je opísaný spôsob výroby uvedeného vstrekovacieho ventilu paliva. V priestore 30 pružín sú usporiadané obidva nastavovacie elementy 31 a 32, ktoré sú axiálne presúvateľné v priestore pružín 30. Vedľa toho sú v opísaných polohách usporiadané ostatne diely do priestoru 30 pružín a základné teleso 2 ventilu je cez vložený kotúč 5 upnuté upínacou maticou 3 k prídržnému telesu l ventilu. Nastavovacím otvorom 52 prvého nastavovacieho elementu 31 je zavedený nastavovací nástroj 49 a prvý nastavovací element 31 je presunutý do polohy proti sile prvej zatváracej pružiny 27. Nasledovne je zmeraný prvou zatváracou pružinou 27 spôsobený otvárací tlak, na čo sa poloha nastavovacieho elementu 31 prípadne nastavovací otvárací tlak môže korigovať tým, že podľa výsledku merania je prvý nastavovací element 31 axiálne presunutý nastavovacím nástrojom 49. Ak je zmeraný otvárací tlak vstrekovacieho ventilu paliva príliš veľký, musí sa nastavovací element 31 pohybovať od spaľovacieho priestoru, ak je príliš malý, zodpovedajúcim spôsobom ku spaľovaciemu priestoru. Tento postup je opakovaný, dokiaľ na vstrekovacom ventile paliva nie je nastavený požadovaný otvárací tlak.Alternatívne ktomu môže byť tiež úpravou umožnené, aby bol otvárací tlak pri presúvaní nastavovacieho elementu 31 meraný vhodným spôsobom kontinuálne. K zaisteniu prvého nastavovacieho elementu 31 v nájdenej optimálnej polohe je nastavovací element 31 nadväzne opísaným spôsobom pritužený vtlačením zvyš

MPK / Značky

MPK: F02M 45/00, F02M 61/00

Značky: výroby, ventil, paliva, spôsob, vstrekovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-287015-vstrekovaci-ventil-paliva-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vstrekovací ventil paliva a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty