Synergické insekticídne kompozície, spôsob ničenia hmyzu a spôsob ochrany rastlín pred zamorením a napadnutím hmyzom

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaná je insekticídna kompozícia, ktorá ako základné účinné zložky obsahuje antagonistu neuronálnych sodíkových kanálikov v kombinácii s jednou alebo viacerými zlúčeninami zvolenými zo skupiny zahrnujúcej pyretroidy, zlúčeniny pyretroidového typu, rekombinantné nukleopolyhedrovírusy schopné exprimovať toxín hmyzu, organofosfáty, karbamáty, formamidíny, makrocyklické laktóny, amidinohydrazóny, antagonisty GABA a ligandy acetylcholínových receptorov v synergicky účinných množstvách. Opísaný je tiež spôsob synergického ničenia hmyzu a ochrany poľnohospodárskych plodín.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález poskytuje insekticídnu kompozíciu, ktorá ako základné účinné zložky obsahuje antagonistu neuronálnych sodikových kanálikov vkombinácii s jednou alebo viacerými ďalšími insckticidne účinnými zlúčeninami v synergicky účinných množstvách.insckticidne činidlá a kompozície boli vyvinuté na regulovanie škodlivého hmyzu, a to poľnohospodársko-záhradníckych škodcov, hygienických škodcov alebo škodcov požierajúcich drevo, a v praxi sa používali ako samostatné alebo zmesové činidlá. Ale, ekonomicky účinné a ekologicky bezpečné kompozície na ničenie hmyzu sa ešte stále hľadajú. Insekticídne kompozície ktoré vyhovujú zníženým rrmožstvám účinných dávok, zvýšenej bezpečnosti životného prostredia a nižšiemu výskytu rezístencie hmyzu sú vysoko žiaduce. Hoci striedavć použitie prípravkov na ničenie hmyzu s rozdielnymi spôsobmi účinku možno prijať pre dobrý management škodcov v praxi, tento prístup neposkytuje nevyhnutne uspokojivé ničenie hmyzu. Okrem toho,dokonca i keď sa skúmali kombinácie prípravkov na ničenie hmyzu, nie vždy sa našiel vysoký synergický účinok. Získanie insekticídnej kompozície, ktorá nevykazuje žiadnu krížovú rezistenciu ku jestvujúcim insekticídnym činidlám, žiadne problémy s toxicitou a malý negatívny dopad na životné prostredie je mimoriadne ťažké.Preto účelom predloženého vynálezu je poskytnúť synergickú insekticídnu kornpozíciu, ktorá vykazuje vysoký účinok ničenia pri súčasne znížených nákladoch na produkciu poľnohospodárskych plodín a zníženom zaťažení životného prostredia.Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsoby synergického ničenia hmyzu a zvýšenej ochrany poľnohospodárskych plodín.Predložený vynález sa týka insekticidnej kornpozície obsahujúcej ako základné účinné zložky antagonistu neuronálnych sodikových kanálikov vzorca (I) v kombinácii s jednou alebo s viacerými zlúčeninarni zvolenými zo skupiny zahrnujúcej pyretroidy, zlúčeniny pyretroidového typu, rekombinantné nukleopolyhedrovírusy schopne exprimovať toxín hmyzu, organofosfáty, karbamáty, formamidíny, makrocyklicke laktóny,arnidinohydrazóny, antagonisty GABA (kyselina gamrna-aminobutánová) a ligandy acetylcholínových receptorov v synergicky účinných množstvách. Predložený vynález poskytuje tiež spôsob ničenia hmyzu, ktorý zahrnuje uvedenie do kontaktu uvedeného hmyzu so synergicky účinným množstvom antagonistu neuronálnych sodikových kanálikov v kombinácii s jednou alebo viacerými zlúčeninami, zvolenýrni zo skupiny zahrnujúcej pyretroidy, zlúčeniny pyretroidového typu, rekombinantné nukleopolyhedrovirusy schopné exprimovať toxin hmyzu, organofosfáty, karbamáty, formamidíny, rnakrocyklické laktóny, amidinohydrazóny, antagonisty GABA a ligandy acetylcholínových receptorov.Predložený vynález sa ešte ďalej týka spôsobu na zvýšenie ochrany rastliny pred zamorením a napadnutim hmyzom.Podrobný opis vynálezu DefinícieZlúčenina ligandov acetylcholínového receptora tak, ako sa používa v tejto prihláške, znamená zlúčeninu, ktorá je schopná viazať sa k miestu acetylcholinového receptora.Skupina A tak, ako sa používa V tejto prihláška, znamená insckticidne l) pyretroidné zlúčeniny3) rekombinantné nukleopolyhedrovirusy schopné exprimovať toxín hmyzu 4) organofosfâtové zlúčeniny9) zlúčeniny antagonistov GABA a10) zlúčeniny ligandov acetyleholínových receptorov.Halogćnalkyl tak, ako sa používa v tejto prihláške, znamená alkylovú skupinu CxHgm, ktorá obsahuje l až 2 xl atómov halogénu, ktoré môžu byť rovnaké alebo rozdielne. Rovnako termíny halogénalkenyl,halogénalkinyl, halogénalkoxyĺ halogénfenyl a podobne, znamenajú mono- až perhalogćnovú substitúcíu, pričom halogćny môžu byť rovnaké alebo rozdielne.Halogen tak, ako sa používa V tejto prihláške, znamená Cl, Br, I alebo F.Antagonista neuronálneho sodíkovćho kanálika tak, ako sa používa v tejto príhláške, znamená zlúčeninu, ktorá je schopná zabrániť schopnosti neuronálnej bunky preniest sodíkové ióny cez bunkovú membránu.zlúčeniny pyretroidového typu tak, ako sa používajú v tejto prihláške, znamenajú také zlúčeniny, ktoré sú charakterizované neesterovo viazanou aryl-fenoxybenzylovou časťou.Synergizmus tak, ako sa používa v tejto prihláške, znamená kooperativny účinok, s ktorým sa stretávame pri kombínácii dvoch alebo viacerých biologicky účinných zložiek, pri ktorých kombinovaná účinnosť dvoch alebo viacerých zložiek prevyšuje sumu účinnosti každej zložky samotnej.Prekvapujúco sa teraz zistilo, že kompozicia, ktorá obsahuje kombináciu antagonistov neuronálnych sodikových kanálikov a druhú insekticidnu zložku poskytuje vynikajúce ničenie hmyzu pri nižších hladinách kombinovaných účinných prípravkov než sa dá dosiahnuť, ak sa antagonisty neuronálnych sodikových kanálikov alebo druhá insekticidna zložka použijú samotné.Ako už bolo uvedené prv, termín antagonista neuronálnych sodikových kanálikov označuje zlúčeninu,ktorá je schopná zabrániť schopnosti neuronálnej bunky preniesť sodíkové ióny cez bunkovú membránu. Takto ovplyvnená neuronálna bunka nie je teda schopná prenosu nervových impulzov, čo má za následok paralýzu a napokon mortalitu v cieľovom hostiteľovi. Opisy antagonistov neuronálnych sodikových kanálikov a ich spôsob účinku sa dajú nájsť v literatúre Pesticide Bíochernístry and Physíology, Q, 177 - 185 alebo Archives of Insect Biochemistry and Physiology, 37, 91 - 103.Antagonisty neuronálnych sodikových kanálikov zahrnujú také zlúčeniny, ako sú opisané v amerických patentových dokumentoch US. 5,543,573, kde sú opísané deriváty hydrazinkarboxamidových zlúčenín US. 5,708,170 US. 5,324,837 a US. 5,462,938 okrem ďalších publikácií. Zlúčeniny antagonistov neuronálnych sodikových kanálikov, ktoré sú využiteľne pre kompozície podľa predloženého vynálezu sú take zlúčeniny,ktoré majú štruktúrny vzorec (I)RwR Xm Inll ZX,Y, Z každý, navzájom nezávisle, znamená vodik halogén OH CN N 02 C j-Có-alkylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná s jedným alebo viacerými atómami halogénu, Cj-Cg-alkoxyskupinami,Cj-Cg-halogénalkoxyskupinami, Cg-Có-cykloalkylovými skupinami, Cz-Có-alkenyloxyskupínami alebo sulfonyloxyskupinanuCl-Cg-alkoxyskupinu, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými atómarni halogénu, CC 3 a koxyskupinami alebo Cg-Có-cykloalkylovými skupinamiCl-Có-alkoxykarbonylovú skupinu, C 3-Cő-cykloalkylkarbonyloxyskupinu, fenyl, ktoré sú prípadne substituované jedným alebo viacerými atómami halogénu, Cl-Cralkylovými skupinami alebo CrQ-alkoxyskupmamiaminokarbonyloxyskupinu, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými C 1-C 3-alkylovými sku mamiĚ 1-Cá-alkoxykarbonyloxyskupinu Cl-C 6-alkylsulfonyloxyskupinu Cg-Cg-HHÍCHYIOVÚ skupinu alebo NR 7 R 8 m, p a q znamenajú, navzájom nezávisle od seba, celé číslo l, 2, 3, 4 alebo 5n predstavuje celé číslo O, 1 alebo 2R, R, R 2, R 3, R a R 5 znamenajú, navzájom nezávisle od seba, vodik alebo C,-C 4-alkylovú skupinuR 7 a R 3 predstavujú, navzájom nezávisle od seba, vodík alebo Cl-Ce-alkylovú skupinu a bodkovaná čiarová konfiguráciaCmN predstavuje dvojitú väzbu alebo jednoduchú väzbu (t. j. C-N alebo CN) alebo ich stereoízoměr. Výhodné antagonisty neuronálnych sodíkových kanálíkov vhodné na použitie v kompozíciách podľa predloženého vynálezu, sú take zlúčeniny vzorca. (l), v ktorých bodkovaná čiarová konfiguráciapredstavuje dvoj itú väzbu.Predovšetkým výhodnými antagonistmi neuronálnych sodíkových kanálikov vhodnými na použitie v kompozíciách podľa predloženého vynálezu, sú také zlúčeniny vzorca (I), v ktorých W znamená O X predstavuje tritluónnetoxyskupinu a je v polohe 4 Y znamená rrifluórmetylovú skupinu a je v polohe 3 Z predstavuje CN a je v polohe 4 A znamená GHz n znamená O m, p a q každý znamená 1 R a R 1 každý predstavuje vodík a bodkovaná číarová konfiguráciaCmN predstavuje dvojítú väzbu alebo ich stereoizomćr.Druhá účinná zložka insekticídnej kompozície podľa predloženého vynálezu zahmuje jednu alebo viac zlúčenín zvolených zo skupiny Al) pyretroidové zlúčeniny, ktoré sú známe tým, že insektícídne účinné, ako je cypermethrin, cyhalothrin,cyfluthrin, perrnethrin alebo podobne2) zlúčeniny pyretroidového typu, ktoré sú známe tým, že insektícídne účinné, ako je ethofenprox, silafluofen, alebo podobne3) rekombinantné nukleopolyhedrovirusy schopne exprimovať toxin hmyzu, výhodne neurotoxín hmyzu,ako je toxín hmyzu Androctonus australis (AaIT), napriklad HzNPV-AaIT4) organofosfátové zlúčeniny, ktoré sú známe tým, že insektícídne účinné, ako je profenofos, acefát, sulprofos, rnalation, diazinon, metylparation, terbufos, alebo podobne5) karbanrátovć zlúčeniny, ktoré sú známe tým, že sú insektícídne účinné, ako je methomyl, tiodicarb, fenotiocarb, alebo podobne6) formamidínové zlúčeniny, ktoré sú známe tým, že sú insektícídne účinné, ako je amítraz, chlordimeform,hydramethylnon, chlorfenarnidin, alebo podobne7) makrocyklické laktónove zlúčeniny, ktoré sú známe tým, že sú insektícídne účinné, ako je spínosad, avermectin, emamectin, milbemectin, nemadectín, moxidectin, alebo podobne8) arnidinohydrazónové zlúčeniny, ktoré sú známe tým, že sú insektícídne účinné, ako je hydramethylnon9) zlúčeniny GABA antagonistov, ktore sú známe tým, že sú insektícídne účinné, ako je ñpronil, endosulfan, alebo podobne10) zlúčeniny ligandov acetyleholínových receptorov, ktoré sú známe tým, že sú insektícídne účinné, ako je imidacloprid, acetamiprid, nitenpyram, thiamethoxam, alebo podobne.Opísy uvedených komerčne dostupných zlúčenín sa dajú nájsť v literatúre okrem iných publikácií tiež v The Pesticide Manual, 11 th Edition, British Crop Protection Council (1997). Opisy rekombinantných nukleopolyhechovírusov schopných exprimovať toxín hmyzu zahrnujú Treacy a kol., Proceedings Beltwide Cotton Conference (1999), str. 1076 - 1083.Výhodnými kompozíciarni podľa predloženého vynálezu sú take kompozície, ktoré obsahujú zlúčeniny antagonistov neuronálnych sodíkových kanálíkov vzorca (I) v kombinácii s jednou alebo viacerýmĺ zlúčení nami zvolenýrni zo skupiny A.Výhodnej šími kompozícianu podľa predloženého vynálezu sú také kompozície, ktoré obsahujú zlúčeniny vzorca (I), pričom W znamená O X predstavuje tritluónnetoxyskupinu a je v polohe 4 Y znamená trifluórmetylovú skupinu a je v polohe 3 Z predstavuje skupinu CN a je v polohe 4 A znamená CH 3 n znamená O m, p a q, každý nezávisle znamená 1 R a R 1, každý nezávisle znamená vodík a bodkovaná čiarová konfiguracrao predstavuje dvojitú väzbu v kombinácii s jednou alebo viacerými zlúčeninami, zvolenýrni zo skupiny A.Každá zo zlúčenín vzorca (l) obsahuje asymetrické centrá, ktoré môžu byť reprezentované v stereoizomernej R-fonne alebo S-forme. Predložený vynález zahmuje tiež R-formu, S-formu alebo zmesi obsahujúce R-formu a S-formu v ľubovoľnom pomere.Zlúčeníny antagonistov neuronálnych sodíkových kanálikov vzorca (I) sa môžu výhodne upravovať s druhou insekticídne účinnou zložkou a prípadne ďalšími zvyčajnými pomocnými látkami na úpravu prípravkov. Uvedené prípravky sa môžu dispergovať v pevnom alebo kvapalnom riedidle na aplikáciu na hmyz,jeho potravu, miesto rozmnožovania alebo miesto výskytu, ako zriedený postrek alebo ako pevný poprašovací prostriedok alebo koncentrát poprašovacieho prostriedku.Účinné zložky kompozíeie podľa vynálezu sa môžu taktiež formulovať oddelene ako zrnáčateľný prášok,emulgovateľný koncentrát, vodný alebo kvapalný rozplývavý prípravok, suspenzný koncentrát alebo niektorý z konvenčných prípravkov používaných ako činidlá na ničenie hmyzu a zmíešavanie v cisteme na poli s vodou alebo inými lacnýrni kvapalinami na aplikáciu ako kvapalná postreková zmes.Kompozície podľa predloženého vynálezu sa môžu výhodne formulovať ako návnadové kornpozicie obsahujúce synergicky účinné množstvo kombinácie antagonistu neuronálnych sodíkových kanálikov vzorca (I) plus jednu alebo viac zlúčenín zvolených zo skupiny A a pevnú alebo kvapalnú požívateľnú výživnú látku. Výhodné návnadové kompozicie môžu hmotnostne obsahovať približne 0,01 až 20 účinných zložiek,výhodne antagonistu neuronálnych sodíkových kanálikov vzorca (I) v kombinácii s hydramethylnonom.V súčasnej praxi sa kompozícia podľa predloženého vynálezu môže aplikovať na listy rastliny alebo na stonky rastliny, alebo na miesto výskytu hmyzu, alebo na miesto hygienických škodcov ako zriedený postrek pripravený z ktoréhokoľvek z uvedených prípravkov. Pomer základných účinných zložiek kompozície podľa predloženého vynálezu predstavuje približne l hmotnostný diel antagonistu neuronálnych sodíkových kanálikov ku približne 0,0 l až 100 hmotnostných dielov jednej alebo viacerých zlúčenín zvolených zo skupiny A.Kompozície podľa predloženého vynálezu sú vynikajúcimi insekticídnymi kompozíciami a sú predovšetkým využiteľné na ničenie poľnohospodársko-záhradníckych škodcov, hygienických škodcov alebo škodcov požierajúcich drevo. Uvedené kompozície sú vysoko efektívne pri ochrane rastúcich a zberaných rastlín vrátane strukovín, ako je sója, fazuľové struky, hrach, fazuľa obyčajná a podobne, ako aj bavlnik, krmoviny, kapustovité plodiny, listová zelenina, tabak, chmeľ, rajčiaky, zemiaky, okrasné kvetiny, ako sú chryzantémy,popinavé rastliny, ako je vinič, tekvica, tekvica obyčajná alebo melón a ovocné stromy, ako je čerešňa, broskyňa, jabloň alebo citrónovnik, pred níčivýrni účinkami hmyzu.Zistilo sa, že insekticídna kompozícia podľa predloženého vynálezu je vysoko účinná proti veľkému množstvu hmyzu z triedy motýľov a chrobákov, ako je Helícoverpa zea, Helíothis virescens (sivkavec), Leptinotarsa decemlineata (pásavka zemiaková), druhy Díabrotica a podobne.Kompozícía podľa predloženého vynálezu sa môže vhodne využiť na prevenciu a ničenie hygienických škodcov alebo škodcov V zdravotníctve, ako sú Diptera, napríklad mucha domáca, komár, alebo podobne Hymenoptera, napríklad mravce, parazitné osy, osy alebo podobne Blattaria, napríklad šváby alebo podobne.Okrem toho môžu byť kompozície podľa predloženého vynálezu využiteľné predovšetkým pri prevencii a ničení hmyzu požierajúceho drevo, ako sú terrníty (Isoptera), mravce drevokazy (Hymenaptera), drevokazné chrobáky (Caleaptera) alebo podobne.Tieto a ďalšie výhody vynálezu budú zreteľnejšie z príkladov, ktoré sú uvedené neskôr. Tieto príklady sú uvedené na iba na ilustráciu vynálezu a nie je úmyslom, aby sa chápali ako jeho obmedzenie.Príklad l Zhodnotenie synergického insekticídneho účinku kombinácie antagonistu neuronálnych sodíkových kanálikov plus druhého insekticíduPri týchto zhodnoteniach použité Heliothís zea, Helíothis virescens a proti pyretroidom rezistentné larvy Heliothis virescens sa získali z laboratórnych kolónií. Proti pyretroidom rezistentné H. virescens pochádzali z kmeňa PEG Campannola Plapp, Proceedings of Beltwide Cotton Conference (1988) .Listy bavlníka sa ponorilí do roztokov testovanej zlúčeniny (1 1 obj./obj., acetón/voda) alebo roztokov kombinácie testovaných zlúčenín, na obdobie približne 3 sekúnd. Po ponorení sa listy nechali vysušiť na vzduchu počas 2 až 3 hodín. Podnosy z umelej hmoty na biologické skúšky obsahujúce viacnásobné otvorene jamky na čelnej ploche (4,0 x 4,0 x 2,5 cm) sa použili ako arény. Narezané častí ošetreného listu, navlhčený bavlnený dentálny zvitok gázy a jedna larva tretieho instaru sa umiestnili do každej jamky, zakryli sa s priľnavou odvetranou čírou plastickou fóliou a udržiavali sa pri konštantnom fluorescenčnom svetle pri teplote približne 27 °C počas vopred stanoveného časového obdobia. Mortalita/morbidita lariev sa stanovila po 5 dňoch po ošetrení. Všetky ošetrenia sa opakovali 4- až S-krát V náhodnom návrhu kompletného bloku so 16

MPK / Značky

MPK: A01N 43/48, A01N 53/00, A01N 47/10, A01P 7/04, A01N 47/28, A01N 43/34, A01N 47/40

Značky: napadnutím, hmyzom, kompozície, ničenia, ochrany, spôsob, rastlín, insekticídne, hmyzu, synergické, zamorením

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-286647-synergicke-insekticidne-kompozicie-sposob-nicenia-hmyzu-a-sposob-ochrany-rastlin-pred-zamorenim-a-napadnutim-hmyzom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Synergické insekticídne kompozície, spôsob ničenia hmyzu a spôsob ochrany rastlín pred zamorením a napadnutím hmyzom</a>

Podobne patenty