Spôsob výroby polyamidovej zmiešanej priadze, priadza, textilná tkanina a časť odevu

Číslo patentu: 286604

Dátum: 14.01.2009

Autor: Marlow Stephen Walter

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby polyamidovej zmiešanej priadze zahŕňa: súčasné spriadanie prvej skupiny vlákien prvého polyamidu a druhej skupiny vlákien druhého polyamidu, ktorý je rozdielny od prvého polyamidu
spojenie prvej a druhej skupiny vlákien prostredníctvom vzdušného pretkávacieho prúdu
a navinutie popretkávaných vlákien. Predmetom vynálezu sú tiež zmiešané priadze, ktoré sa môžu získať spôsobom podľa tohto vynálezu a látky a časti odevov obsahujúce tieto priadze.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka spôsobov výroby zmiešaných polyamidových priadzi s koncovým použitím pre odevný textil a zmiešaných priadzi, textílií a časti odevov, ktoré sa pritom získajú.Žiaduce sú textilné materiály, zvlášť pre koncové použitie v odevnom priemysle, ktoré obsahujú vlákna z viac ako jedného druhu polyméru. Osobitne v prípade, že textília obsahuje viacej rozličných vlákien s rozličnými afinitami k farbivu sa potom môžu docieliť príťažlivé vizuálne efekty pri farbení textilu.Je známe, že takéto zmiešané textilné materiály možno vybaviť, pomocou spriadania textilu z viacerých než jedného typu priadze. Známe je tiež poskytnutie priadzi z dvojzložkových vlákien, napríklad z vlákien,ktoré majú obal z prvého polyméru a jadro z druhého polyméru. Nakoniec sa vedia poskytnúť priadze zo zmiešaných vlákien prostredníctvom miešania multiñlamentnej priadze spriadanej z rozličných materiálov na stroji pre navlnenie. Ale tento spôsob nie je úplne uspokojujúci a je obmedzený na výrobu navlnených zmiešaných priadzí.Podľa toho by bolo žiaduce vyvinúť nové zmiešané textilné priadze, osobitne polyamidové priadze, pre aplikácie V odevníctve, ktoré by bolo možné vyrábať rýchlo a lacno.Ohronmá väčšina nylonových (polyamidových) tkanin sa farbí takzvanýrni aniónovýrni farbivami, ktoré majú špecifickú afinitu ku koncovým aminovým skupinám priadze. Polyamidy schopné aniónového ofarbenia obsahujú typicky aspoň 30, typickejšie asi 40 až 60 a až do asi 80 ekvivalentov koncových amínových skupín (AEG) na 10 ° gramov polyméru. Také farbivá zahrnujú kyslé farbivá, kovokomplexné farbivá, reaktívne farbivá a tak ďalej.Známou vecou je tiež, že nylonové priadze, ktoré sa normálne solídne farbia pomocou aniónových farbív,sa môžu stať odolné k týmto farbivám modifikáciou chemického zloženia polyméru. Činidlá používané k modiñkácii polyarnidu zahmujú karboxylové kyseliny s dvomi karboxylovými skupinami a zvlášť sulfónované organické kyseliny s dvomi karboxylovými skupinami a ich estery. Pozri napríklad US patent číslo 4,075,378 (priznaný E. I. du Pont de Nemours and Company). O takých priadzach sa hovori ako o priadzach schopných katiónového farbenia alebo prakticky o priadzach pre katiónové farbenie a niekedy ako o priadzach pre bázické farbenie. Tieto priadze obyčajne obsahujú menej ako asi 40 a typickejšie 15 ekvivalentov koncových aminových skupín na 106 gramov polyméru. Polyamidy schopne katiónového farbenia typicky obsahujú prinajmenšom asi 50 a výhodnejšie asi 70 až 150 ekvivalentov sulfonátových skupín na 105 gramov polyméru. Priadze pre katiónové farbenie sú známe vo výrobe kobercov, kde je ich možno kombinovať so štandardnýrni priadzarni schopnými aniónového farbenia, aby sa vytvoril dvojfarebný žaspé alebo melé efekt.Použitie priadzi schopných katiónového farbenia pre koncové použitie v odevníctve je omnoho zriedkavejšie, aj ked nie neznáme. Takto sa v priebehu rokov objavili rozličné komerčné priadze pre katiónové farbenie, napr. US patent číslo 3,682,866, priznaný Imperial Chemical Inds. PLC a US patent číslo 3,707,344,priznaný BASF. Spoločnou črtou týchto priadzi je to, že boli vyrobené spriadaním tradičnou dvojstupňovou cestou s celkom pomalou rýchlosťou. O nylonových polyméroch schopných katiónového farbenia sa vie, že sa nespriadajú tak dobre a viacej sa trhajú ako štandardný nylon schopný aniónového farbenia, dokonca aj pri výrobe kobercových priadzí. Nižšia dlžková hmotnosť priadzi (dtex) používaných pre odevné textílie, omnoho jernnejšie vlákna a veľmi vysoké množstvo poškodení spojených so spriadanim pri vysokej rýchlosti doposial znemožňovali použitie polymérov pre katiónové farbenie s konečným použitím v odevníctve. Zostávalo to tak, aj keď sú takéto priadze, zvlášť pri spojení s nylonom pre tradičné farbenie, zrejme vysoko žiadané a ponúkajú ohromnú rozmanitosť efektov vo forme tkaniny. Osobitne žiadaným produktom je nylonová čiastočne orientovaná priadza (POY - partially oriented yam) pre katiónové farbenie, ktorá by sa mohla použit na vytvárame textúry s priadzou pre štandardné farbenie, aby po ofarbení poskytla štruktúrovanú dvoj tónovú priadzu žaspé alebo melé.V technike sú žíaduce účinnejšie a rýchlejšie prostriedky pre spriadanie textilných priadzi schopných farbenia s katiónovými farbami. Prostriedky spriadania s vysokou rýchlosťou a výrobky týchto vysoko rýchlostných postupov sú predmetom tohto vynálezu. Prostredníctvom predloženého vynálezu je možné spriadať tak POY, ako aj vysoko rýchlostné úplne predĺžené polyamidové priadze (FDY - fully-drawn yam) s vysokou añnitou ku katiónovému farbivu s kvalitnými pomerrni prerušovania (pretrhávania vlákna) v komerčnom taviaeom spriadacom postupe. Okrem toho tu objavené prostriedky spriadania vlákna umožňujú spriadať kritické priadze s jemnou hrúbkou jednotlivého vlákna (titra) a zvlášť priadze s vláknami, ktorých priečny rez nie je kruhový.Súčasní vynálezcovia zistili, že je možne spriadať tak POY, ako aj vysoko rýchlostné úplne predĺžené(FDY) zmiešané polyamidové priadze s vysokou afinitou ku katiónovému farbivu za prijateľnej miery prerušovania v komerčnom taviacom spriadacom procese, a že je ďalej dokonca možné spriadať zmiešané lditickć priadze, napriklad priadze obsahujúce vlákna s jemným titrom vlákna a s nekruhovým proñlom priečneho rezu. Dosiahlo sa toho spriadaním rozdielnych vlákien zmesi z oddelených spriadacích zväzkov na spriadacom stroji a popretkávaním vlákien v spriadacom stroji prostredníctvom vzdušného pretkávacého prúdu potom, čo vlákna stuhnú, ale predtým než sa navinú.Predmetom predloženého vynálezu je podľa toho spôsob výroby polyamidovej zmiešanej priadze zahrnujúci súčasné spriadaníe prvej skupiny vlákien prvého polyamidu a druhej skupiny vlákien druhého polyarnidu, ktorý je rozdielny od prvého polyamidu spojenie prvej a druhej skupiny vlákien cez vzdušný pretkávaeí prúd a navinutie popretkaných vlákien.Priadze vyrobene spôsobom podľa predloženého vynálezu sú nomiálne textilné priadze, ktoré sú zvlášť užitočné pre aplikácie v odevných tkaninách, a to priadze s dĺžkovou hmotnosťou priadze od asi 5 do 300 dtex, vlákno s dĺžkovou hmotnosťou od asi 0,5 do asi 7 dtex. Priadza výhodne obsahuje od asi 3 do asi 136 vlákien.Priadze majú výhodne nerovnomernosti hrúbky vlákna podľa spôsobu Uster asi 1,5 alebo menej, výhodnejšie okolo 1 alebo menej. Je to žiaduce, lebo pre aplikácie v odevníctve je potrebný vysoko rovnomemý vzhľad priadze, a tiež na zníženie trhavosti priadze pri vytváraní textúry, tkaní a pletení.Priadze sa môžu výhodne natiahnuť o asi 20 až asi 90 , než dôjde k pretrhnutíu. Pevnosť priadzí je výhodne od asi 25 do asi 65 cN/tex. Všetky tieto pevnostne vlastnosti sú žiaduce pre aplikácie odevného textilu.V istých uskutočneniach vynálezu má prvý polyamid obsah oxidu titaničitého menší ako 0,1 a výhodne menší ako 0,0 l hmotn. a druhý polyamid má obsah oxidu titaničitého väčší ako 0,3 a výhodne väčší ako l hmotn. Získa sa tak zmiešaná priadza obsahujúca svetlé miesta jasného vlákna z priezračnej alebo jasnej prvej zložky zvýraznené na pozadí matnej alebo nevýraznej druhej zložky.V istých uskutočneniach vynálezu majú prvý polyamid a druhý polyamid rozličné vlastnosti pri farbení s aniónovýrni farbivami alebo katiónovýrni farbivami. Tieto farbiace vlastností môžu vyplývať z rozličného počtu amínových koncových skupín (AEG - amine end groups). Prvý a druhý polyamid sa môžu napríklad v koncentrácii AEG líšiť, prinajmenšom o 8 molov na 106 g, výhodnejšie aspoň o 12 molov na 106 g a výhodnejšie aspoň o 15 molov na 106 g. Počet AEG ovplyvňuje trnavosť farbenia polyamidu aniónovýini farbivami. Altematívne alebo navyše môže jeden z polyarnidov obsahovať aniónové koncové skupiny, napríklad sulfonátové alebo karboxylátové koncové skupiny, ktoré urobia polyamid schopný katiónového farbenia.V istých uskutočneniach vynálezu prvý polyamid obsahuje polyamid schopný katiónového farbenia a druhý polyamid obsahuje polyamid schopný aniónového farbenia. Polyamid schopný katiónového farbenia má prinajmenšom 50 aniónových koncových skupín na 106 g. Spôsob podľa tohto vynálezu teda prvý raz umožňuje vysoko rýchlostné spriadanie odevných priadzí, ktoré môžu mať farebné efekty žaspé alebo melé.V istých uskutočneniach vynálezu majú vlákna prvého polyamidu a vlákna druhého polyamidu vo výslednej priadzí absolútny rozdiel prinajmenšom 10 V hodnotách zražavosti vo vriacej vode, ako sa ďalej definuje. Dochádza tým k efektu, že pri následnom tepelnom spracovaní sa vlákna s vysokou zrážavosťou zrnrštia a vláka s nízkou zrážavosťou potom vystúpia na povrchy a tým poskytnú zväčšený alebo štruktúrovaný vzhľad a ohrnat priadzí alebo tkaniny.Amínová zložka prvého polyamidu napríklad obsahuje hexametyléndiamín a druhý polyamid je kopolymér, v ktorom amínová. zložka obsahuje zmes hexametyléndiaminu s prinajmenšom 20 hmotn. metylpentametyléndiaminu z celkovej hmotnosti diaminu. Výhodne sa díamínové zložky prvého a druhého polyamidu značne alebo v podstate vyrábajú z hexametyléndiarnínu a zmesi hexametyléndiamínu s 20 hmotn. metylpentametyléndiamínu. V ďalšom uskutočnení vynálezu môže jeden z polyarnidov obsahovať nylon 6 a ten druhý polyamid môže obsahovať nylon 66.V istých uskutočneniach vynálezu jedna zo skupín vlákien má kruhový prierez vlákna a ta druhá z uvedenej skupiny rná nekmhový prierez vlákna. Umožňuje to dosiahnuť ďalšie zaujímavé vizuálne efekty V tom istom vysoko rýchlostnom spriadacom postupe.Nekruhové vlákna majú výhodne dlžkovú hmotnosť jednotlivého vlákna väčšiu ako 2,5 dtex a kruhové Vlálcna majú dlžkovú hmotnosť jednotlivého vlákna menšiu ako 2 dtex.V istých uskutočneniach vynálezu majú nekruhovć vlákna trojlalôčikový (uilobal) prierez s modifrkačným pomerom väčším ako 1,2 a menším ako 2,4, výhodne od asi 1,4 do asi 1,8. Modifikačný pomer sa definuje ako pomer najväčšieho kruhu, ktorý sa môže vpísať do profilu vlákna, k pomeru najmenšieho kruhu,ktorý sa môže vpísať do profilu vlákna.V iných uskutočneniach vynálezu je priečny rez vlákna podlhovastý. Priečny rez ma výhodne dvojnásobnú os rotačnej symetrie. Napríklad sa prierez vlákna môže vybrať zo skupiny pozostávajúcej z tvarov elípsa, 10páska alebo Cievka. Dĺžkový pomer (pomer strán) najdlhšej osi podlhovastého prierezu vlákna k najkratšej osi kolmej na najdlhšiu os je výhodne väčší ako asi 1,5.Vo výhodných uskutočneniach vynálezu tvorí prvú skupinu vlákien svetlé a trojlalôčikové vlákno s dlžkovou hmotnosťou väčšou ako 2,5 dtex, s modiñkačným pomerom medzi 1,4 a 1,8 a vyrobené z polyméru pre bázické farbenie a druhú skupinu vlákien tvorí matné a kruhové vlákno s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 2 dtex a vyrobené z polyméru pre kyslé farbenie.Veľké množstvá prvých a druhých vlákien sa spriadajú V podstate tradičným spôsobom cez laterálne umiestnené veľké množstvo otvorov v prvej a druhej zvlákňovacej dýze, do ktorých sa príslušné dávkuje roztavený prvý a druhý polyamid. Rozmer otvorov zvlákňovacej dýzy, rýchlosť tavenia, teplota, rýchlosť navíjania a ďalšie podmienky pradenia sa zvolili tradičným spôsobom, aby sa produkovali požadované vlastnosti vlákna, napríklad tvar, hmotnosť, rovnomernosť a pevnosť. Tým, že sa zväzky vlákien splietajú, sa zavádza obmedzenie, lebo navíjacia rýchlosť je podľa definície rovnaká pre obidva zväzky vlákien.Popretkávanie, tiež známe ako zrniešanie alebo zamotanie, je proces, ktorým sa v podstate paralelným vláknam čerstvo spradenej multiñlamentnej priadze dodá súdržnosť tým, že sa zavedú rozložené zauzlenia alebo uzly oddelené časťami, kde sú vlákna menej zamotané. Táto štruktúra periodických uzlov sa vytvára vedením vlákien cez fluidný prúd, kde fluidom je typicky stlačený vzduch. Popretkávanie vnáša súdržnosť medzi vlákna priadze.Prístroj na popretkávanie multifilamentných príadzi zahrnuje Model FG 3 od Fibrequide Ltd., Cheshire,Spojené kráľovstvo, a Haberlein Polyjet Sp od Haberlein Maschinenfabrik AG, Wattwil, Švajčiarsko. V nasledujúcich príkladoch sa použil Haberlein Polyjet-SP-25 model H 133/C 14. Typický tlak vzduchu privádzaný do vzdušného prúdu prístroja na popretltávanie je od 55 do 200 kPa (8 až 30 psí). Úroveň popretlçávania sa všeobecne zvyšuje so zvyšujúcim sa tlakom vzduchu a znižovaním napätia priadze.Na získanie silnejšieho previazania sa môžu zväzky vlákien každej zložky popretkávať predtým, ako sa popretkávajú spoločne. Poskytuje to silný efekt melé s prúžkovaným vzhľadom V konečnej tkanine. Vynechanie tohto kroku spôsobí, že sa pri spojovaní vlákna dôkladnejšie zmiešajú, aby poskytli vzhľad tkaniny kratšie označovaný ako žaspé. Náležité zastúpenie zložky a kombinácia zmiešania sa môžu ľahko určiť pre konkrétne podmienky postupu, aby sa dosiahol žiaduci vzhľad.Priadze vyrobené V súlade s predloženým vynálezom majú od 6 do 40 zamotaných uzlov na jeden meter.Spôsoby v súlade s predloženým vynálezom môžu ďalej obsahovať krok navlnenia zmiešanej polyamidovej priadze pomocou nepravého zakrútenia alebo vzdušnýrn prúdom.Priadze sa výhodne navíjajú rýchlosťou aspoň 3000 m/min., výhodnejšie prinajmenšom 3500 m/min. a najvýhodnejšie rýchlosťou aspoň 4000 m/min. Toto vysoko rýchlostné spriadanie, ktoré sa doposiaľ nepoužilo pri polyamidoch pre katiónové farbenie, poskytuje vysoký objem výroby príadze a tiež poskytuje rozumnú mieru orientácie vlákien.V niektorých uskutočneniach vynálezu sa priadza navíja pri vysokej rýchlosti v podstate bez vloženého dĺžiaceho kroku, čím sa dostáva priadza parciálne orientovaná (POY).V iných uskutočneniach vynálezu sa priadza navíja pri vysokej rýchlosti s vloženým dĺžiacim krokom. Výsledkom toho je výhodne úplne predĺžená priadza (FDY).V druhom aspekte je predmetom predloženého vynálezu zmiešaná polyamidová priadza, ktorá sa môže získat spôsobom podľa predloženého vynálezu a obsahuje prvú skupinu vlákien prvého polyamidu popretkávanú s druhou skupinou vlákien druhého polyamidu odlíšného od prvého polyamidu.Priadza podľa predloženého vynálezu je výhodne hladká priadza, ale alternatívne môže byť navlnenou priadzou, alebo hladká priadza spojujúca vlákna s rozdielnou zrážavosťou, aby sa vyrobil navlnený vzhľad a ohmat, keď sa podrobí nasledujúcemu farbeniu a konečným operáciám.V treťom aspekte je predmetom predloženého vynálezu textilná tkanina obsahujúca priadzu podľa tohto vynálezu. Textilná tkanina môže byť napríklad tkaná, netkaná alebo pletená textilná tkanina, výhodne nejaká odevná tkanina.V určitých uskutočneniach vynálezu látka podľa predloženého vynálezu obsahuje polyamid schopný katiónovćho farbenia a farbí sa katiónovými farbivami. Kde látka obsahuje priadzu, ktorá je zmesou vlákien schopných katiónovćho farbenia a aniónového farbenia, sú predmetom predloženého vynálezu výhodne látky, ktoré sa ofarbili aj katiónovými, aj aniónovými farbivami, výhodne v jednom a tom istom farbiacom kúpeli. Také látky majú zvlášť zaujímavé farebné efekty.V štvrtom aspekte je predmetom predloženého vynálezu časť odevu obsahujúca látku podľa predloženého vynálezu v jej viditeľnom diele.Špecifické uskutočnenie predloženého vynálezu sa bude ďalej opisovať na príklade s odkazom na priložený obr. 1, ktorý predstavuje schému výhodného procesu pre vysoko rýchlostné spriadanie polyamidovej priadze schopnej katiónovćho farbenia podľa predloženého vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 Schéma výhodného procesu vysoko rýchlosmého spriadania polyamidovej priadze, ktorá je schopná katiónového farbenia, v súlade s predloženým vynálezom, Príklady uskutočnenia vynálezuNa tomto mieste a všade v predloženej špecifikácii sa parametre procesu a priadzí meralí nasledovne.Relatívne viskozity priadze a polyméru sa merali pri 25 stupňoch C s použitím 8,4 (hmotn.) roztoku priadze v kyseline rnravčej obsahujúcej 10 vody (ASTM D 789). Použitým prístrojom bol automatický kapilárny viskozimeter s časovaným prietokom, typ s U trubicou.Dtex priadze (lineárna hustota) sa merala pri 20 stupňoch C a pri relatívnej vlhkosti 65 s použitím navíjacieho kolesa a vážením rovnovážneho stavu, podľa BISFA Medzínárodne uznávané spôsoby testovania polyarnidových vláknitých priadzí - 1995.Nerovnomemosť lineárnej hustoty, tiež známa ako percentá Uster (U ) priadze, sa stanovila s použitím testovacieho prístroja nerovnomemosti Uster 3, typ C.Percentá oleja v priadzí sa stanovili s použitím prístroja Brucker NMR (Nukleáma magnetické rezonancia) minispec pc-l 20. Kalibrácia sa uskutočňovala proti známym štandardom, v ktorých sa množstvo oleja meralo pomocou extrakcie oleja z priadze horúcim petroéterom, jeho odparením a zvážením zvyšku.Ťažné vlastnosti priadze (trhacia sila, pevnosť, percento natialmutia pred pretrhnutím a odvodený parameter TRE, kde T je pevnosť, ktorá je vynásobená RE, druhou mocnínou natiahnutia pred pretrhnutím) sa merali na prístroji Instron Tensile Tester model 4301 s použitím podmienok uvedených v BISFA ,Medzinárodne uznávané spôsoby testovania polyamidových vláknitých priadzí - 1995 .Popretkávanie sa meralo podľa normy ASTM spôsob D 4724-87 (znovu schválený v roku 1992). Tento spôsob pokrýva všeobecne postupy na meranie popretkávania pomocou vpichovania ihly. Výsledky sa uvádzajú ako spletene uzly na meter popretkávanej priadze. Vhodným prístrojom na meranie spletených uzlov je automatický testovací stroj na spletené uzly Rothschild R 2071/72 od firmy Rothschild Measurement Instruments, Traubenstrasse 3, Curych, Švajčiarsko.Zrážavosť vo vriacej vode sa merala podľa BISFA Medzinárodne uznávané spôsoby testovania polyamidových vláknitých priadzí - 1995.S odkazom na obr. 1 sa v miestach 10 alebo 10 zavádzajú prvý a druhý roztavený polymér do polymérových filtračných spriadacích zásobníkov 12, 12 a dávkujú sa cez taniere zvlákňovacích dýz 14, 14 do dvoch priestorovo oddelených množín vlákien 18, 18, ktoré majú rozdielne prierezy vlákna. Vlákna sa ochladia pomocou bočného prúdu upraveného vzduchu v chladiacich kornínoch 16, 16. Výhodne sa vzniknuté vlákna chladia v dvoch oddelených komínoch, čím sa rýchlosť prietoku chladiaceho vzduchu a ďalšie parametre(vzdialenosť, priblíženia) môžu optimalizovať pre každú zložku zvlášť. Ochladené vlákna sa zbiehajú, výhodne oddelene, do priadze v sústreďovacej šablóne 20, 20 a narnažú sa na valci 22, 22, aby vytvorili priadzu 24, 24 pripravenú na konečné spriadanie, ktorá sa popretkáva v pretkávacom zariadení 25 pomocou vzdušného pretkávacćho prúdu. Popretkávaná priadza môže postupovať cestou A, aby nakoniec vytvorila FDY alebo cestou B, aby vytvorila POY. V nasledujúcej ceste A sa priadza vyťahuje z chladiaceho kornína valcovou podávacou sústavou Zóschematicky ukázanou ako jeden valec a dĺži sa pomocou valcovej sústavy 28, schernaticky tiež ukázanej ako jeden valec, ktorá má rýchlosť na povrchu väčšiu ako valcová sústava 26. Predĺžená priadza sa uvoľňuje atmosférickou parou v stabilízačnej pamej komore 32 a voliteľne sa splieta V splíetacom zariadení 34 a navíja sa do balíka 36 úplne predlženej priadze. Pri sledovaní cesty B sa priadza vyťahuje z chladiaceho komína 16 podávacou a napätie udržujúcou valcovou sústavou 26 a 28. Konfigurácia S-zákrutu zaisťuje dobre udržiavanie napätia priadze v priebehu navíjacej fázy a pred navinutím balíka 36 a 36 POY sa voliteľne zaradzuje zmiešavací stupeň 34.Pri postupe spriadania POY je použitie valcov godot na riadenie napätia voliteľné. Zložka zmiešavacieho kroku môže byť pred prvým valcom nasledovaná kombináciou zrniešania pred, medzi alebo za valcami v POY postupe.V postupe FDY vzduchový prúd popretkávania sa môže umiestniť pred dĺžiacinii valcami alebo za uvoľňovacím zariadením, alebo v ktoromkoľvek štádiu pred navíjaním. (Nie je výhodne zaradenie popretkávania medzi podávacie a dlžiace valce, pretože je tam vysoké napätie súvisiace s dĺžením priadze.)Nasledujúca skupina experimentov ilustruje možnosti výroby kombinovanej alebo heterogérmej priadze ekonomickou cestou POY alebo FDY na jednoduchom spriadacom stroji bez pomoci oddeleného navíjanía a rekombinácie zložiek priadze schopných katiónového a aniónového farbenia.

MPK / Značky

MPK: D01F 6/60, D01D 5/00, D01D 5/08, D02G 3/04

Značky: část, spôsob, priadze, výroby, polyamidovej, tkanina, priadza, zmiešanej, textilná, odévů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-286604-sposob-vyroby-polyamidovej-zmiesanej-priadze-priadza-textilna-tkanina-a-cast-odevu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby polyamidovej zmiešanej priadze, priadza, textilná tkanina a časť odevu</a>

Podobne patenty