Spôsob ovládania odparovacieho dávkovača a odparovací dávkovač

Číslo patentu: 285470

Dátum: 10.01.2007

Autori: Ehrensperger Markus, Studer Hans-jörg

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný spôsob ovládania odparovacieho dávkovača na uvoľňovanie prchavých aktívnych látok dezodoračných a/alebo látok neutralizujúcich pach, a/alebo parfumujúcich, ktoré sú uložené aspoň v jednej zásobnej nádobke a ktoré sa odparujú do aspoň čiastočne uzatvoreného priestoru prostredníctvom aspoň jedného odparovacieho prvku, a ktoré vytvárajú atmosféru obohatenú prchavou aktívnou látkou, ktorá sa dosiahne v oblasti tlaku nasýtených pár látkových zložiek, pričom táto obohatená atmosféra sa uvoľňuje mechanicky urýchľovacím spôsobom do okolitého vzduchu pomocou kompresora ovládaného autonómne napájaným motorom. Jednosmerný motor kompresora sa pripája periodicky a/alebo podľa potreby k autonómnemu zdroju, pričom priemerný čas chodu kompresora pri každom aktivovaní je nastavený na 3 až 20 sekúnd a je vopred stanovený limitujúci čas medzi dvoma možnými výmenami vzduchu v odparovacom priestore pred opätovným aktivovaním kompresora a počas tohto intervalu sa vytvorí v odparovacom priestore atmosféra obohatená aktívnou látkou. Je opísaný tiež odparovací dávkovač na uskutočnenie uvedeného spôsobu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu podľa predvýznakovej časti nároku l a odparovacieho dávkovača na uskutočňovanie tohto spôsobu.Doteraj ší stav technikyDezodoračné dávkovače, označené tiež ako osviežovače vzduchu, sa môžu v podstate rozdeľovať do štyroch kategórií dávkovače s prirodzeným prúdením aktívnej látky(materiálu na osviežovanie vzduchu), dávkovače s mechanicky podporovaným obehom, dávkovače s tepelným zosilnením odparovania prchavých zložiek tejto látky, a rozstrekovacie dávkovače, ktoré rozptyľujú do priestoru jemný oblak kvapôčok pomocou čerpadla pracujúceho v impulzoch (EP-Al -0 127 573 a W 0 94/0428).Posledne uvedené dávkovače prerušovane rozstrekujú intenzívny oblak vône, ale v malých priestoroch, pretože sú namontované na dverách alebo pri dverách, majú snahu postriekat osobu, vstupujúcu do miestnosti alebo vystupujúcu z miestnosti.Iné zariadenie (W 0 80/00792) používa, na rozdiel od uvedeného zariadenia, priebežne pracujúci ventilátor, poháňaný batériou, ktorý vháña vzduch na povrch kvapalnej aktívnej látky a plynule ju odparuje. Vyžaduje to, aby prevzdušnený povrch kvapaliny bol v konštantnej rovine, ktorá sa dosiahne pomocou prívodu kvapaliny na spôsob kúpania pre vtáky, to znamená pomocou nádobky, ktorej ústie je ponorené do kvapaliny, Nevýhodou tohto zariadenia je konštantná spotreba aktívnej látky, najmä pri použití v umyvárňach a/alebo toaletách, ktoré sa používajú len občas. Pri toaletách v kancelárskych budovách to môže napríklad viest k preparfumovaniu v priebehu pomeme dlhých časových úsekov nepoužívania, a ďalej vyžaduje nadmeme častú a nehospodámu výmenu náplní s obsahom aktívnej látky. Preto je aj veľká spotreba batérií, pretože potrebné prevádzkové intervaly sú preto veľmi krátke (niekoľko dní).Narastajú tiež hygienické problémy, kvôli priebežne pracujúcemu ventilátoru dochádza k veľkému priebežnému privádzaniu zárodkov a podobne, na voľný povrch kvapaliny,ktoré vedie k viditeľnej tvorbe krusty v otvorenej nádobke.V patentovom spise US-A-4 078 891 je opísaný čistič vzduchu, pripojený k systému prívodu vzduchu. Vzduch,ktorý sa má čistiť, je privádzaný dovnútra sanim pomocou ventilátora, prechádza cez filter a obohacuje sa vo vnútornej časti puzdra aktívnymi látkami a potom sa znova vyfukuje. Toto obohatenie nastáva prechodom cez tampóny ponorené do nádobiek a/alebo cez odparovacie tablety uložené na mriežke. Pod mriežkouje umiestnený pomeme veľký ventilátor, pripojený k elektrickej sieti, a taktiež pripojený elektronický regulátor, ktorý vopred stanoveným spôsobom sekvenčne zapína a vypína ventilátor.Nevýhodou tohto zariadenia je nemožnosť riadenia jeho činnosti podľa požiadaviek, pretože základná malá rýchlost odparovania dovoľuje len malé časové úseky, ked je toto zariadenie mimo prevádzky, a preto prináša potrebu pripojenia na sieť, ktoré tak vytvára bezpečnostné riziká V mokrých priestoroch, ako sú toalety, a vyžadujú špeciálnu nákladnú inštaláciu. Ďalej vo vnútomej časti puzdra prúdi vonkajší vzduch cez filter a privádzaciu trubicu, dokonca aj ked je ventilátor vypnutý, takže aktívna látka, ktorá je v ňom obsiahnutá, priebežne degraduje nekontrolovateľným spôsobom.Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť hygienické zariadenie vytvárajúce účinok, presne prispôsobený požiadavkám užívateľov, ktore zamedzí postriekanie ľudí, a ktoré sa ďalej hospodáme prevádzkuje a ľahko udržiava.Okrem toho by toto zariadenie malo byt čo najviac viacúčelové, a malo by byt vhodné najmä na toalety, pisoáre a umyváme. Hluk vyvodzovaný týmto zariadením by mal byť minimálny, takže by sa tiež mohlo využívat V iných priestoroch, napríklad čakárňach, výťahoch, telefónnych búdkach atď .Tento ciel sa dosiahne podľa význakov nároku l. Spôsob vyznačený v tomto nároku využíva prírodné odparovacie schopnosti, v závislosti od teploty aktívnej látky v skutočne uzatvorenom odparovacom priestore, ktorý sa prechodne odvetráva podľa požiadavky alebo po použití tohto prostredia, a jeho infraštruktúra (prístupný priestor, toaleta atdĺ), sa krátko prevetrá, to znamená, že jej atmosféra nasýtená aktívnou látkou sa nahradí vonkajším vzduchom alebo vzduchom z okolia.Časový interval medzi dvoma výrnenami vzduchu je definovaný podľa rýchlosti odparovania. V praxi sa vystupujúci prúd vzduchu nastaví podľa priemernej teploty okolia (podľa ročného obdobia).Vyžaduje sa len minimálny pomocný pohon a je zabezpečená takmer pokojná krátkodobé prevádzka. Výhodné uskutočnenia predmetu vynálezu sú opísané v zostávajúcich závislých nárokoch.Nasávací a výtlačný ventilátor podľa nároku 2, ktorý je výhodný z hľadiska energetickej spotreby, a ktorý vytvára smerové preplachovanie odparovacieho priestoru, sa úspešne osvedčil. Okrem toho, dve nasávacie a prevádzacie komory, ktoré sú oddelene vzhľadom na prúdenie, pôsobia ako labyrintové tesnenie, ked sa rotor neotáča, bránia nekontrolovanému rozptyľovaniu vzduchu nasýteného aktívnou látkou do okolitého prostredia.Dve zásobné nádoby, umiestnene podľa nároku 3, a vybavené vhodnými odparovacími prvkami, umožňujú neprerušovanú prevádzku, pretože v priebehu normálnych prevádzkových intervalov sa jedna nádoba vyprázdňuje ako prvá a druhá už obsahuje dodávku aktívnej látky, predtým ako zaujme miesto prvej nádoby, a nová, úplne doplnená nádoba sa dá na jej miesto.Odparovacie prvky sú uspokojivé z hygienického hľadiska, a môžu byt bez problému zlikvidované, pričom zásobné nádoby sa môžu opakovane použit. Pomocou zabudovaných uzáverov a posúvačov, podľa nároku 4, resp. 6,sa prípustný alebo požadovaný vystupujúci objem odparenej aktívnej látky môže nastaviť napriklad podľa vonkajšej teploty a veľkosti priestoru. Následkom toho sa nastaví vôňa prostredia, ktorá sa v podstate vytvára presakovaním (nedostatkom tesnosti), ked sa neotáča rotor ventilátora.Privod vzduchu umiestnený nad puzdrom zariadenia je výhodný z hľadiska prúdenia a účinku prachu, v porovnaní s nárokom 5.Rotor podľa nároku 7 sa môže vyrobit zvlášť jednoducho a hospodárne.Dávkovač podľa nároku 8 vyžaduje len minimálny pomocný pohon a môže sa nainštalovať na akomkoľvek mieste.Uskutočnenie podľa nároku 9 vyžaduje minimálnu údržbu, najmä pri zabudovaní solámeho modulu.Aktivovanie ventilátora podľa nároku 0 sa prejaví optimalizáciou dĺžky trvania prevádzky alebo času jeho behu.Pomocou fotosenzitíwieho spínača podľa nároku 11 sa môže ďalej znížit celkový čas behu ventilatora, a okrem toho, na úsporu energie, sa môže zapnúť zvukový snímač(napríklad mikrofón S pokojovým prúdom) a zosilňovač,ktorý je pripojený za ním.Uskutočnenie podľa nároku 12 zabezpečuje uspokojivú prevádzku, dokonca aj pri slabých svetelných podmienkach. Pri tomto uskutočnení sa uspokojivo osvedčili amorfné kremíkové (Si) články, ktoré môžu tiež využívat difúzrte svetlo.Usporiadanie tohto zariadenia podľa nároku 13, upravené podľa požiadaviek, je zvlášť výhodné. Na záchodoch a umyváníach je zatváranie dvier a/alebo prevádzka splachovania zvlášť vhodná ako kritérium detekcíe.Prehľad obrázkov na výkresochUskutočnenia predmetu vynálezu sú ďalej opísané podľa výkresov, kde na obr. 1 je znázomený odparovací dávkovač s odstráneným krytom puzdra, a s nasávacím a výtlačným ventilátorom, v pohľade šikmo zhora, na obr. 2 je znázomený dávkovač podľa obr. l, s odstránenými zásobnými nádobkami a s ďalšími podrobnosťami, v pohľade šikmo zdola, na obr. 3 je znázomený rotor ventilátora, na obr. 4 je znázomený kryt puzdra s prívodom vzduchu a s výfukovým a výstupným otvorom a so zabudovaným solámym modulom a na obr. 5 je znázomená základná schéma zapojenia mikrofónu a zapojenia zosilňovača na detekciu použitia miestnosti.Na obr. 1 označuje vzťahová značka 1 odparovací dávkovač na odparovanie aktívnej látky, podľa požiadavky. Odparovací dávkovač 1 je znázomený na obr. l s odstráneným krytom puzdra, a preto nie je v tejto podobe použiteľny.Základňa dávkovača 1 je tvorená montážnou doskou 2,ktorá je pripevnena najmä k stene. V homom ľavom kvadrante je umiestnený kompresor 3, nasávací a výtlačný ventilátor s dvoma komorami. Na homej časti kompresora 3 je vidiet jeho pohon 4, tvorený miniatúmym jednosmerným elektromotorom.Pri spodnej časti kompresora 3 je znázomený objemový prúd q, dodávajúci nasýtenú atmosféru A k výfukovému otvoru 8 a zo spodnej komory 15 kompresora 3.Tesne pri pohone 4 je umiestnený akumulačný kondenzátor 16 a pri variante so solámym modulom, ktorý je opísaný, zaujima úlohu vyrovnávacej pamäte. Na homej časti montážnej dosky 2 je rovnobežne s montážnou doskou 2 umiestnená elektronická obvodová doska 17, nesúca medzi iným fotosenzitívny spínač 32. Pod týmto fotosenzitivnym spínačom 32 je umiestnená priehradka 18 na batérie, a je určená na uloženie dvoch komerčne dostupných monočlánkov, ktoré, ako je symbolicky znázomené na zadnej stene,sú spojené do série, a majú celkové napätie 3 V.Za priehradkou 18 na batérie je vyznačený prívodný vzduchový kanálik 28, ktorý spája hornú komoru kompresora 3 s odparovacim priestorom 20.Hneď ako je na montážnej doske 2 umiestnený kryt 25 puzdra, v porovnaní s obr. 4, je vytvorený odparovací priestor 20 vnútri dávkovača 1 a je priebežne zásobovaný komerčne dostupnou aktívnou látkou prostrednictvom odparovacích prvkov 23, 24 a zásobných nádobiek 21, 22, a preto obsahuje už skôr uvedenú nasýtenú atmosféru A.Dávkovač 1 je znázomený s ďalšími podrobnosťami na obr. 2. Tu je zrejmé, ako je konštruovaný kompresor 3, a ako jediný rotor 11 uložený vnútri kompresora 3, je so svojimi lopatkami 12 umiestnený V komorách 14 a 15.Potrebné oddelenie nasávacej časti a prívodnej časti je vyhotovené v rotore 11 radiálnou deliacou priehradkou 13,ktorá je tiež znázomená.Pod spodnou komorou 15 je umiestnený nasávací otvor 7 na obohatenú atmosféru, ktorý umožňuje jednoduché nastavenie objemového prúdu q pomocou uzáveru 9, ktorý je otočne umiestnený v rovine v smere šípky. Tiež tu môže byt zrejmá dráha objemového prúdu q vzduchu, ktorý sa privádza do odparovacieho priestoru 20. Nasávaný je do vnútra prívodnej časti kompresora 3, prostredníctvom jeho homej komory 14, ktorá je čiastočne otvorená smerom hore, nad vzduchovým kanálikom 28 a vyfukovaný von pri vstupnom vzduchovom vedení 6, ako je znázomené šípkou q.Tiež sú tu zrejme dve batérie 18 a a 18 b. V montážnej doske 2 môžu byť tiež zrejme dva výrezy 27, umiestnené vzájomne diágonálne a určené na upevnenie dávkovača 1. Pod držiakom 29, nesúcim zásobné nádobky 21 a 22, je umiestnený zámok 26 krytu, zaberajúci do krytu 25 namontovaného puzdra.Rotor 11 je podrobnejšie znázomený na obr. 3. Tiež je tu zrejmá radiálna deliaca priehradka 13, ktorá rozdeľuje lopatky 12 na dve komory. Je tu len naznačená os 31 otáčania. Je to motorový hriadeľ pohonu 4 a je zasunutý priamo do rotora 11.Kryt 25 puzdra podľa obr. 4 patrí k variantu dávkovača so solámym modulom 19, pričom na obr. 4 sú znázomené tiež jednotlivé solárne články. Na ľavej strane homého povrchu krytu 25 puzdra je umiestnený vzduchový prívod 5 s filtračným sitom Sa, a na pravej strane je umiestnený priehľadný kryt 33, pod ktorým je umiestnený fotosenzitívny spínač 32, znázomený na obr. 1.Na čelnej strane krytu 25 puzdra je umiestnený výfukový otvor 8 a Výstupný otvor 8. Za štrbinovým výstupným otvorom 8 je umiestnený posúvač 10, ktorý sa používa na regulovanie objemového prúdu q, na nastavenie vône prostredia. Tiež sú znázomene objemový prúd q vzduchu A okolia a nasýtené objemové prúdy q a q s príslušnou atmosférou A.Z obr. 1, v spojeni s obr. 4, môže byt zrejmé, že vodorovný deliaci povrch 30 rozdeľuje dávkovač 1 na homú a dolnú komoru slúžiacu ako odparovací priestor 20.Na obr. 5 je znázomená zjednodušená schéma zapojenia. Zvukový snímač 34 - elektretový mikrofón - zaisťuje potrebu prevoňaniď. Jeden výstup zvukového snímača 34 je pripojený prostrednictvom kondenzátora Cl k vstupu zosílňovača A 1, ktorého výstup vedie k vstupu druhého zosilňovača A 2 prostredníctvom diody D 1 pôsobiacej ako demodulátor. Výstup druhého zosilňovača A 2 vedie ku komparátoru A 3, ktorého dva vstupy sú zapojené prostredníctvom siete R 4, R 5, na nastavenie minimálneho prahu odozvy, a prostrednictvom deliča napätia R 2, R 3, ktorý určuje zmenu bežného signálu.Zostávajúce komponenty, odpor R 1 a kondenzátor C 3,sú umiestnené bežným spôsobom. Odpor R 1 určuje spätnú väzbu a tým aj pomer zosilnenia, ktorého celková hodnota je l 450. Kondenzátor C 2 a ďalšia dióda D 2 sú komponenty ñltračného reťazca a potláčajú prechodné, nežiaduce signály.Už opísané zapojenie komparátora A 3 umožňuje potlačenie pomaly vzrastajúcej hladiny zvuku a dovoľuje použitie len silných akustických impulzov na aktivovanie kompresora. Toto zapojenie je konštruovane empiricky tak, že zavretie dveri alebo ovládanie splachovania WC je vyhod SK 285470 B 6notene ako užitočný signál, a preto slúži ako hlásenie na aktiváciu.Bežne známy mikroregulátor, vytvárajúci obvyklým spôsobom signál Us, ako riadiaci signál na zapojenie podľa obr. 5, a ktorý je ovládaný výstupnýrn signálom S komparátora A 3, nie je znázomený.Uvedené diely sú umiestnené tak vo Variante so solárnym modulom, ako vo variante len s batériovým napájaním dávkovača. Variant len s batériovým napájaním má samozrejme kryt 25 puzdra bez solámych článkov, a tiež bez akumulačného kondenzátora 16. Naproti tomu variant so solámym modulom môže byť uskutočnený bez fotosenzitívneho spínača 32, ked je zapojenie na deň alebo noc závislé od napätia generátora solámeho modulu.Ukázalo sa, že tiež dávkovač vo variante len s batériovým napájaním pracuje V praktickej prevádzke bez problému celý rok s dvoma monočlánkami, a dávkovač vo variante so solámym modulom môže byť dokonca bez batérií.S komerčne dostupnou aktíwiou látkou (DRAGOCO,D-37601 Holzminden) a odparovacími prvkami 23, 24, tvorenou bežným známym papierovým rúnom, a majúcu tieňovú plochu 24 cmz, sa ukázal ako uspokojivý priememý čas behu kompresora 3 až 15 sekúnd pri teplote miestnosti 20 °C. V závislosti od miesta použitia a ročného obdobia je Odporúčaný čas behu 8 až 20 sekúnd. Časový interval medzi dvoma možnými výmenami vzduchu V odparovacom priestore 20 je nastavený na 4 minúty. Tento interval je uspokojivý, jednak na dosiahnutie adekvátneho nasýtenia odparovacieho priestoru, a jednak na splnenie požiadaviek užívateľov, to znamená na splnenie požiadaviek spotrebiteľa.Na nastavenie sa osvedčil spínač DlP, s uvedením označenia leto a zima, pôsobiaci priamo na predprogramovaný mikroregulátor.Už opisané znázomenie, vytvorené podľa dvoch prakticky uskutočnených vyhotovení, sa dá samozrejme rozšíriť a prispôsobiť ďalším variantom vyhotovenia.Napríklad odparovaci rozdeľovač podľa vynálezu môže byt umiestnený na dverách alebo pri dverách a môže byt jednoducho aktivovaný týmito dvermi elektromechanicky alebo bezkontaktne. V prípade bezkontaktného ovládania ventilátora môže byt tiež zisťovaný smer zatvárania dverí snímačmi umiestnenými vedľa seba. Takže, pokiaľ ide o úspom aktívnej látky, môže byt aktivácia ventilátora obmedzená len na zatváranie dverí alebo len na otváranie dveri.S cieľom optimalizovat výstup môže byť rotor ventilátora vybavený zdokonalenými lopatkami, prednostne lopatkami rotora, ktoré sú zakrivené smerom dopredu.Ventilátor môže byt tiež nahradený iným vhodným kompresorom, ako je membránové čerpadlo, piezoelektrický dopravník a podZisťovanie zdrojov zvuku na aktivovanie ventilátora sa v priestoroch toaliet osvedčilo ako spoľahlivé, a dostatočne selektívne. Ale v závislosti od miesta a teórie použitia môžu byt výhodnejšie detektory pohybu akéhokoľvek druhu,napríklad infračervené detektory (PIR).l. Spôsob ovládania odparovacieho dávkovača na uvoľňovanie prchavých aktívnych látok dezodoračných a/alebo látok neutralizujúcich pach, a/alebo parfumerujúcich, ktoré sú uložené aspoň v jednej zásobnej nádobke, a ktoré sa odparujú do aspoň čiastočne uzatvoreného priestoru prostredníctvom aspoň jedného odparovacieho prvku, a ktoré vytvárajú atmosféru obohatenú prchavou aktíwiou látkou, ktorá sa dosiahne v oblasti tlaku nasýtených pár lát kových zložiek, pričom táto obohatená atmosféra sa uvoľňuje mechanicky urýchľovaným spôsobom do okolitého vzduchu pomocou kompresora ovládaného autonómne napájaným jednosmemým motorom, v y z n a č. u j ú c is a t ý m , že jednosmemý motor kompresora sa pripája periodicky a/alebo podľa potreby k autonómnemu zdroju prúdu, pričom priememý čas chodu kompresora pri každom aktivovaní je nastavený na 3 až 20 sekúnd a je vopred stanovený limitujúci čas medzi dvomi možnými výmenami vzduchu v odparovacom priestore pred opätovným aktivovaním kompresora a počas tohto intervalu sa vytvorí V odparovacom priestore atmosféra obohatené aktívnou látkou.2. Odparovací dávkovač na uskutočňovanie spôsobu podľa nároku 1, na uvoľňovanie prchavých aktívnych látok dezodoračných a/alebo látok neutralizujúcieh pach, a/alebo parfumujúcich, ktoré sú uložené aspoň v jednej zásobnej nádobke, a ktore sú odparované do aspoň čiastočne uzatvoreného priestoru prostrednictvom aspoň jedného odparovacieho prvku a tvoria atmosféru, ktorá je obohatená prchavou aktívnou látkou, ktorá sa dosiahne v oblasti tlaku nasýtených pár látkových zložiek, pričom táto obohatená atmosféra sa uvoľňuje mechanicky urýchľovaným spôsobom do okolitého vzduchu pomocou kompresora ovládaného autonómne napájaným jednosmemým motorom, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že kompresorom (3)je nasávaci/výtlačný ventilátor odvádzajúci na nasávacej strane množstvo (q) nasýtenej atmosféry (A) zodparovacieho priestoru (20) a vyfukujúcim ju do okolitého vzduchu (A),pričom toto množstvo je rowiaké ako množstvo dodávané do odparovacieho priestoru (20) na tlakovej strane ventilátora.3. Odparovací dávkovač podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že odparovací priestor (20) má miesto na uloženie dvoch zásobných nádobiek (21, 22) s odparovacimi prvkami (23,24), pričom jedna z týchto dvoch zásobných nádobiek (21) je umiestnená v oblasti nasávacieho otvoru (7) nasávacej časti ventilátora (3).4. Odparovací dávkovač podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pred nasávacím otvorom (7) je uložený nastaviteľný uzáver (9).5. Odparovací dávkovač podľa nároku 2, v y z n a čuj úci sa tým, ževhomej častikrytu(25)zariadenia je umiestnený vzduchový prívod (5).6. Odparovací dávkovač podľa nároku 5, v y z n a čuj úci sa tým, že v kryte (25) zaríadeniaje umiestnený ďalší Výstupný otvor (8), vedúci k odparovaciemu priestoru (20) a vybavený posúvačom (10).7. Odparovací dávkovač podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nasávací/výtlačný ventilátor(3) májediný rotor (1 1) vybavený radiálnou deliacou priehradkou (13), otočne umiestnenou v dvoch oddelených komorách (14, 15).8. Odparovací dávkovač podľa nároku 7, v y z n a čuj ú ci s a tý m , že rotor (1 l)je poháňanýjednosmemým motorom (4), ktorý je napájaný autonómnym zdrojom, a ktorý sa zapína podľa potreby, prerušovane a/alebo periodicky prostredníctvom elektronického obvodu9. Odparovací dávkovač podľa nároku 8, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že autonómny zdroj má aspoň jednu batériu (18) a/alebo solárny modul (l 9).10. Odparovací dávkovač podľa nároku 8 alebo 9,vyznačuj úci sa tým, žejevybavenýzvukovým snímačom (34) alebo detektorom pohybu snímajúcim použitie miestnosti a aktivujúcim elektronický obvodll. Odparovaci dàvkovač podľa nároku 8 až 10, v y z n a č u j ú ci s a tý m , žeje vybavený fotosenzítívnym snímačom (32) na deaktíváciu elektronického obvodu (I 7) V noci alebo pri vypnutom svetelnom zdroji.12. Odparovaci dávkovač podľa nároku 8 až lO, vybavený solámym modulom (19), v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že tento modul je prispôsobený svetelnému spektru umelých svetelných zdrojov, pričom je k nemu priradený kondenzátor (16) ako vyrovnávacia pamäť.13. Odparovací dávkovač podľa nároku 7 a 10, Vybavený mikrofónom, vyznačujúci sa tým,že za ním je pripojený kmitočtový pásmový filter a je prispôsobený charakteristickým kmitočtom procesov spúšťaných podľa potreby a na potlačenie ruchov.

MPK / Značky

MPK: A61L 9/12

Značky: dávkovač, dávkovača, odpařovací, spôsob, odparovacieho, ovládania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-285470-sposob-ovladania-odparovacieho-davkovaca-a-odparovaci-davkovac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob ovládania odparovacieho dávkovača a odparovací dávkovač</a>

Podobne patenty