Poklop, predovšetkým do vozovky

Číslo patentu: 284820

Dátum: 14.11.2005

Autor: Lauro Jacques

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Poklop obsahuje rám (1) s vekom tvoreným trojuholníkovitými doskami (2, 3) v tvare trojuholníka a časti obdĺžnika, ktoré sú kĺbovo pripojené na priľahlých stranách (1a, 1b) rámu (1) kvôli tomu, aby v otvorenej polohe dosiek (2, 3) nechávali voľný prístup k rámu (1) na obidvoch stranách (1c, 1d) tohto rámu. Takýto poklop dovoľuje predovšetkým zaistenie prístupu do kanálov, v ktorých sú uložené potrubia alebo káble.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka poklopu, predovšetkým do vozovky alebo podobnej plochy, obsahujúci v podstate rám zapustený do vozovky tak, že je s ňou rovine, a na ráme je kĺbovo uložené poklopové veko.Boli už navrhnuté poklopy do vozovky rôznych typov,medzi ktorými je potrebné uviest poklopy obsahujúce rám v tvare štvoruholníka, na ktorom sú kĺbovo pripojené tvarovo doplnkové trojuholníkové do sky v tvare trojuholníka a časti obdĺžnika, tvoriace poklopové veko umožňujúce uzatváranie otvoru tvorcného rámom. Pri týchto známych cestných poklopoch s trojuholníkovitými doskami alebo i bez trojuholnikovitých dosiek tvoriacich poklopové veko, sú dosky spravidla ťažké a dajú sa ťažko zdvihnúť a navyše sú kĺbovo pripojené na navzájom odvrátených stranách rámu,čo sťažuje prístup do otvoru vymedzovaného rámom, t. j. zavádzanie materiálu, ako potrubia alebo káblov, do kanálu alebo šachty vo vozovke.Vynález si preto kladie za úlohu odstrániť uvedené nevýhody a vytvoriť poklop, hlawie do vozovky, ktorého otváranie a zatváranie by bolo obzvlášť ľahké a ktorý by zaisťoval v polohe otvorenia poklopu uvoľnenie, a teda ľahký a bezprostredný pristup do kanálu alebo šachty vo vozovke cez rám bez toho, aby pritom nejako prekážalo otvorene poklopové veko alebo jeho časti.Vynález prináša poklop, predovšetkým do vozovky, v tvare štvoruholníka, na ktorom sú klbovo pripojene vzájomne tvarovo doplnkové trojuholníkovité dosky v tvare trojuholníka a časti obdĺžnika, tvoriace vekovú časť poklopu na uzatvorenie rámu, ktoré sa vyznačujú tým, že trojuholníkovité dosky sú kĺbovo pripojené na dvoch alebo troch priľahlých stranách rámu kvôli tomu, aby v otvorenej polohe dosiek nechávali voľný prístup k rámu na dvoch alebo jednej strane.Z uvedeného je zrejmé, že prístup k rámu bude značne uľahčený tým, že dve priľahlé strany rámu budú bez kĺbovo pripojených dosiek.Podľa ďalšieho znaku poklop podľa vynálezu obsahuje dve trojuholníkovité dosky, klbovo pripojene jednou z ich rovných strán k zodpovedajúcej z dvoch priľahlých strán rámu.Podľa ďalšieho vyhotovenia vynálezu poklop obsahuje štyri trojuholníkovité dosky, a to dve dosky kĺbovo pripojené na zodpovedajúcej jednej z ich rovných strán k jednej z dvoch protiľahlých strán rámu, a dve ďalšie dosky, priložené k sebe jednou z ich rovných strán a kĺbovo pripojené druhou rovnou stranou na jednej z druhých navzájom protilahlých strán rámu.Podľa ešte ďalšieho znaku vynálezu je každá trojuholníkovitá doska, klbovo pripojená na ráme, s výnimkou jednej, vybavená najmenej jednou vybiehajúcou príchytkou,spolupôsobiacou so spodnou stranou priľahlej dosky.Trojuholníkovitá doska, neobsahujúca uvedenú príchytku, je vybavená výhodne zaisťovacím prostriedkom tejto dosky na ráme.Z uvedeného je zrejmé, že v dôsledku prítomnosti uvedených príchytiek umožní zaisťovací mechanizmus jedinejdosky, neobsahujúcej príchytku, zaistenie všetkých ďalších dosiek.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príkladoch vyhotovenia s odvolaním na pripojené výkresy,v ktorých znázoníuje obr. l pôdorysný pohľad na rám s poklopovým vekom tvoreným dvoma trojuholníkovitými doskami podľa vynálezu v uzatvorenej polohe,obr. 2 veľmi schematický perspektívny pohľad na poklop do vozovky z obr. l V otvorenom stave,obr. 3 pôdorysný pohľad na rám s poklopovým vekom tvoreným štyrmi trojuholníkovitými doskami podľa iného vyhotovenia vynálezu, v uzatvorenej polohe,obr. 4 veľmi schematický perspektívny pohľad na poklop do vozovky z obr. 3 V otvorenom stave,obr. 5 a 6 rezový detail klbového pripojenia dosky na ráme,kde kĺb je na obr. 5 znázomený v otvorenej polohe poklopu a na obr. 6 v zatvorenej polohe, a obr. 7 a 8 rezový detail závory priradenej jednej z dosiek poklopovćho veka, a to na obr. 7 v zaistenej polohe závory a na obr. 8 v nezaistenej polohe závory.Z výkresov je zrejmé, že poklop má rám 1, vymedzujúci otvor vytvorený napríklad vo vozovke, pričom rám má tvar štvoruholnika, na ktorom sú kĺbovo uložené navzájom doplnkové trojuholníkovité dosky v tvare trojuholníka a časťou obdĺžnika, tvoriacej poklopové veko uzatvárajúce rám l.Podľa vyhotovenia znázomeného na obr. 1 a 2 sú na ráme 1 kĺbovo uložené dve trojuholníkovité dosky 2, 3 v tvare trojuholníka a časti obdĺžnika, ukladateľne k sebe ich preponou 4. Podľa podstamého znaku vynálezu sú dve trojuholníkové dosky 2 a 3 klbovo pripojené na dvoch vzájomne priľahlých stranách la, lb rámu 1. Konkrétnejšie je doska 2 kĺbovo pripojená dvoma kĺbmi 2 a na strane la rámu 1 a podobne je doska 3 klbovo pripojená dvoma kĺbmi 3 a na strane lb rámu l, priľahlej k strane la.Ako je zrejmé z obr. 2, keď sú dve trojuholníkovité dosky 2 a 3 otvorené, je zaistený veľmi ľahký prístup do kanálu alebo šachty, ktorých otvor je vymedzovaný rámom l,pretože priľahlé strany 1 c a 1 d budú výhodne celkom uvoľnené.Na obr. 2 je zrejmé, že jedna z trojuholníkovitých dosiek, a to doska 2 podľa znázomeného príkladu, obsahuje príchytku 5, vystupujúcu z tejto dosky a spôsobílú spolupôsobit s vrchom, t. j. plochou 3 c dosky 3, ktorá obsahuje závoru 6, dobre zrejmú na obr. 7 a 8, a umožňujúcu zaisťovaníe tejto dosky na ráme 1.Je teda zrejmé, že z otvorenej polohy poklopu zjavnej na obr. 2 stačí kvôli uzatvoreniu poklopu sklopit dosku 2 na rám 1, potom dosku 3, ktorá sa oprie o príchytku 5 dosky 2, načo sa doska 3 zaistí pôsobením na závoru 6 dosky,čím sa veko poklopu, tvorené doskami 2 a 3, uzamkne na ráme l. Z obrázku je zrejmé, že doska 3 neobsahuje žiadnu vystupujúcu príchytku 5.Vo vyhotovení znázomenom na obr. 3 a 4 má rám 1,ktorý je výhodne tvorený monoblokovým dielom v tvare odliatku, rovnako ako rám 1 v opisanom vyhotovení, obdĺžnikový tvar, odlišný od štvorca, ako to bolo v predchádzajúcom prípade. Na ráme l sú na troch priľahlých stra SK 284820 B 6nách 1 d, la a lb rámu l kĺbovo pripojené štyri trojuholníkovité dosky 10, 11, 12, 13. Konkrétnejšie sú dosky 10 a 13 kĺbovo pripojené pomocou zodpovedajúcích klbov 10 a,13 a na jednej z ich rovných strán, tvoriacich menšie strany obdĺžnika, ktorý vymedzuje uvedený rám. Druhé dve dosky 11 a, 12 a sú každá kĺbovo pripojené na ich jednej rovnej strane na jednej z obidvoch ďalších vzájomne protiľahlých strán la, 1 c štvorca l, pričom strany la, lc sú dlhé strany obdĺžnika, ktorý vymedzuje uvedený rám.Z obr. 3 je zrejmé, že trojuholníkovité dosky 10 a 11 sú priložiteľné ich preponami 15 k sebe, zatial čo dosky 11 a 12, kĺbovo pripojené na rovnakej strane la rámu l, sú k sebe priložiteľné jednou ich rovnou stranou 16.Ako je zrejmé z obr. 4, sú dosky 10, 11 a 12 vybavené každá jednou vyčnievajúcou príchytkou 5, zatiaľ čo doska 13, ktorá nemá príchytku, je oproti tomu vybavená závorou 6.Podľa rovnakého princípu, aký bol vysvetlený s odvolaním na obr. l a 2, je tak kvôli uzatváraniu opísaného poklopu, ktorý bol práve opísaný, pri vychádzani z otvorenej polohy znázomenej na obr. 4, potrebné sklopit postupne a v danom poradí dosky 10, 11 a 12, ktoré sa samočinne zaístia vzhľadom na prítomnost príchytiek 5. Potom sa nakoniec preklopí doska 13, ktorá sa zaistí na ráme 1, čím sa rovnako umožní zaistenie ďalších dosiek 10, 11 a 12. Postup uzatvárania poklopu sa tak deje postupne preklápaním dosiek 10, 11, 12 a 13 v smere proti hodinovým ručičkám,zatiaľ čo otváranie sa vykonáva v obrátenom smere, t. j. odistením a následným otvorením najprv dosky 13, potom otvorením dosky 12, dosky 11 a konečne dosky 10.V tejto súvislosti bude zjavné, že postupné otváranie dosiek v jednom smere a zatváranie dosiek V druhom smere bude výhodne takej povahy, že uľahčí prácu robotníka na pracovisku, a to i nezacvičenćho, ktorý bude mat pred sebou viacero dosiek na otvorenie alebo uzavrenie.Z obr. 4 je zrejmé, že v otvorenej polohe sa vykonáva dôležité otváranie v úrovni veľkej strany lc obdĺžnika, ktorý vymedzuje rám, takže prístup do šachty alebo kanálu a ukladanie materiálu cez rám bude obzvlášť ľahké a rýchle.Klbové pripojenie dosiek v tvare trojuholníka a častí obdlžnika na ráme l, nech ide o dosky z vyhotovenia z obr. l alebo variant z obr. 2, je typu, ktorý je samotný známy a bude stručne opísaný s odvolaním na obr. 5 a 6. Každá doska, napríklad doska 2, je vybavená uchom alebo analogickým útvarom 20, do ktorého je vsunutá os 21 pevne spojená s rámom 1. Ucho 20 obsahuje zobec 22, ktorý sa v otvorenej polohe dosky 2 (obr. 6) môže zasúvat do vybrania 23 alebo analogickćho útvaru, vytvoreného v ráme 1.Ak sa vychádza z uzatvorenej polohy dosky 2, znázornenej na obr. 5 na otváranie tejto dosky, otáča sa doskou 2 v smere šípky F a zobec 22 sa zasunie do vybrania 23, čím sa pozitivne udržiava doska 2 V otvorenej polohe. Kvôli uzatváraniu dosky 2 sa vykoná ľahké nadzdvihnutie tejto dosky kvôli uvoľneniu zobca 2 z vybrania 23, načo sa doska sklopí proti rámu v smere opačnom proti smeru šípky F. Vzťahovou značkou 24 sú znázomené nožnice alebo analogické útvary, patriace k doske 2 a dovoľujúce jej opretie v uzatvorenej polohe na ráme l.Ďalej bude stručne opísaný zaisťovaci systém, priradený k jedinej doske pre zaistenie k rámu 1, neobsahujúcej vystupujúcu príchytku 5, t. j. doske 3 zrejmej na obr. l a 2 alebo doske 13 zrejmej na obr. 3 a 4. Na obr. 7 a S je znáZomená závora 6 priradené k uvedenej doske, napríklad doske 3, ktorá obsahuje v podstate rotor 30 uložený otočne v doske 3 a pritláčaný pružinou 31. K tomuto rotoru 30 je priradená strelka 32 alebo analogický útvar, ktorý môže spolupôsobit s rebrom 33 rámu 1, Ak sa vychádza zo zaistenej polohy znázomenej na obr. 7, stači pomocou kľúča 34 nechat rotor 30 uskutočniť otočenie o štvrťotočku, napríklad na uvoľnenie strelky 32 rámu 1 a vykonať tak odistenie dosky 3, ako je jasné na obr. 8.Rozumie sa, že vynález nie je nijako obmedzený na opísané a znázomene vyhotovenia, slúžiace iba ako príklad. Trojuholnikovité dosky v tvare trojuholníka častí obdĺžnika tak môžu byt použité v počte odlišnom od opísaného počtu,ak sú dosky kĺbovo pripojené iba na určitých stranách rámu, aby boli uvoľnené v otvorenej polohe iné priľahlé strany rámu. Vynález teda zahmuje všetky technicke ekvivalenty opísaných prostriedkov, ako i ich kombinácie, patriace do rámca nasledujúcich patentových nárokov.1. Poklop, do vozovky, obsahujúci rám (l) v tvare pravouhlého štvoruholníka a vekovú časť prispôsobenú voliteľne zaujimat uzavretú polohu, v ktorej uzatvára rám a otvorenú polohu, v ktorej otvára voľný priechod rámom, pričom veková časť obsahuje najmenej jednu dvojicu trojuholníkových dosiek (2, 3 12, 13), kĺbovo pripojených každá k jednej zo strán rámu (l) priliehajúcich k sebe , na otváracie otáčanie do polohy odklopenej smerom nahor, v ktorej je ponechaný voľný priechod rámom (l), v y z n a č u j ú ci s a tý m , že trojuholníkové dosky,(2, 3 10, ll 12, 13), majú tvar pravouhlého trojuholnlka,mąiúceho prvú odvesnu, v ktorej je trojuholníková doska kĺbovo pripojená k jednej strane (la, lb la, lb, 1 d) rámu(E) vymedzený oblasťou vrcholu protiľahlěho proti prvej odvesne, pričom trojuholníkové dosky dvojice trojuholníkových dosiek (2,3), alebo každej dvojice trojuholníkových dosiek (l 2,l 3 10,11) vzájomne k sebe prílíehajú v uzavretej polohe vekovej časti svojimi preponami (4 14, 15), pričom voľné konce (E) obidvoch trojuholníkových dosiek (2,3) dvojice , alebo všetkých dvojíc trojuholníkových dosiek(10, 11, 12, 13) ležia v uzavretej polohe vekovej časti poklopu vedľa seba.2. Poklop podľa nároku 1, vy z n a č uj ú ci s a t ý m , že obsahuje jednu dvojicu trojuholníkových dosiek(2, 3) kĺbovo pripojených jedna k prvej strane (la) a druhá k druhej strane (lb) rámu (l), priľahlej k prvej strane (la),a voľne konce(E) obidvoch trojuholníkových dosiek (2,3) ležia v uzavretej polohe vekovej časti v oblasti priľahlej k vrcholu pravouhlého štvoruholníka, vymedzeného zostávajúcími dvoma stranami (le, 1 d) rámu (l).3. Pokloppodľanároku Lvyznačuj úci sa tý m, že obsahuje dve dvojice trojuholníkových dosiek(12, 13 10, ll), a to prvú dvojicu trojuholníkových dosiek(12, 13), kĺbovo pripojených jedna k prvej strane (la) a druhá k druhej strane (lb) rámu (l) , priľahlej k prvej strane(la), a druhú dvojicu trojuholníkových dosiek (10, ll) klbovo pripojených jedna k prvej strane (la) a druhá k štvrtej strane (ld) rámu (l), priľahlej k prvej strane (la) a protiľahlej k druhej strane (lb), pričom voľné konce (E) všetkých trojuholníkových dosiek (12, 13 10, 1 l) ležia v uzavretej polohe vekovej časti všetky vedľa seba pri tretej strane(lc) rámu (l), protiľahlej proti prvej strane (la).4. Poklop podľa nároku 2, v y z n a č uj ú I i s a tý m , že jedna z trojuholníkových dosiek je vybavená najmenej jednou opierkou (5), vystupujúcou z prepony (4) a spolupôsobíacou so spodným povrchom priľahlej druhej dosky (3) V uzavretej polohe vekovej časti.5. Poklop podľa nároku 3, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že všetky trojuholníkové dosky (10, ll, 12) až na jednu trojuholníkovú dosku (13) sú vybavené najmenej raz vystupujúcou opierkou (5) spolupôsobíacou V uzavretej polohe vekovej časti so spodným povrchom priľahlej dosky.6. Poklop podľa nároku 4, alebo 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že trojuholníkové doska (13), ktoráje bez uvedenej vystupujúcej opierky, je vybavená zabezpečovacím prostriedkom (6) tejto dosky (13) na ráme (l).ą š šmâ sššš sąąąšąąs sąąsąšąąsą Ěäwwwwwwwmmš ŽSŘNNNQQsssQsQŘŇs mąmąwmąsąąsąąsą Š š x š x QQQQmQQNmmmWWmmmQmmmąNQms šššąsąššąsąsąqąsąs šąsąsąsćsąsąsąsąąsąąs ąąąsąąäąsšąąšąsąsgąąm mąšąsąsąsąsąsą Šąsąsąsąsąs šmmmwmmwmmmšbąwąmmą s x Q r L Š MAS.àwmmwmwmmwmmwwwwmmąškmäš sąšłuąsąsąsąsąs .sšąąšąsą r šąsšąsąsąmąš Qmąsąąsąmx,, šąš sšsšąąąsąąs šššąą SŠ ąąsąšąąsąsąąsąs ašąąàą š sąąšąsąsąšąsąsąąsąš šššąąsąsąąxxąsąsąsąsąs Ěšąsąąsąsąsąsąąsąsąs Ěšąšąsąąsąąmąąsąm ąsąsąšąsąsąsąsąsąs ąšąsąsąsąsąąsąsą

MPK / Značky

MPK: E02D 29/14

Značky: vozovky, predovšetkým, poklop

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-284820-poklop-predovsetkym-do-vozovky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poklop, predovšetkým do vozovky</a>

Podobne patenty