Ovládacie zariadenie s káblom pre bicykle

Číslo patentu: 284415

Dátum: 28.02.2005

Autor: Sugimoto Masanori

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ovládacie zariadenie s káblom, najmä na ovládanie častí bicykla, ktoré obsahuje pohyblivý ovládací člen (34), s ktorým je spojený rám (14), na ktorom je usporiadaný vodiaci člen (50) pohyblivého ovládacieho člena (34) otočný okolo svojej osi (X) a obsahujúci zakrivený vodiaci vonkajší povrch (54) usporiadaný radiálne od osi (X) vodiaceho člena (50), od ktorej je radiálne smerom von usporiadané prvé oporné ložisko (70) na vedenie pohyblivého ovládacieho člena (34) na svojom povrchu a druhé oporné ložisko (78) je usporiadané po obvode vodiaceho člena (50) vo vzdialenosti od prvého oporného ložiska (70) tiež radiálne smerom von od osi (X) vodiaceho člena (50) a je vybavené tiež povrchom na vedenie pohyblivého ovládacieho člena (34).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka mechanizmov s mechanicky ovládaným káblom a najmä ovládacieho zariadenia ovládaného káblom, ktoré sa môže použiť na ovládanie brzdy alebo prevodového mechanizmu bicykla.Na ovládanie bŕzd alebo radenie prevodov bicykla sa často používajú ovládacie zapuzdrené káble s vnútomým lankom, príp. drôtom kĺzajúcim vnútri puzdra. Takéto ovládacie káble sú obvykle zapojené medzi ovládacou pákou, napr. brzdovou alebo radiacou, resp. otočnou rukoväťou, a ovládaným zariadením, čo je napríklad brzda alebo prevody. Ovládané zariadenie je obvykle umiestnené v určitej, niekedy značnej vzdialenosti od ovládacej páky alebo ovládacieho zariadenia, a pretože jeho umiestnenie je pevne dané, je nutné k nemu viest kábel s lankom po rôzne zakrivenej dráhe. Ak sa pohybuje lanko alebo kábel po príliš ostrej krivke, nemôže sa puzdro dostatočne ohnút a trenie medzi lankom a puzdrom je potom značné. Je potom nutné ovládacie lanko alebo kábel týmto ostrým zakriveniam prispôsobiť, čo je značne problematické a prakticky možné iba tak, že vmieste ostrého ohybu je lanko vyvedené mimo puzdra.Jedným z možných uskutočnení snažiacich sa riešiť problém ohýbania vonkajšieho puzdra a sledovanie dráhy numého zakrivenia lankom alebo drôtom je použitie vodiacej kladky alebo valčeka, namontovaného na rám kolesa,ktorého polomer sa rovná požadovanćmu polomeru zakrivenia. Na ráme je usporiadaná výstupné časť kábla alebo lanka z puzdra, alebo z rámu kolesa a ďalej po dráhe potom vstupná časť puzdra alebo rámu kolesa, pričom medzi výstupnou časťou puzdra a vstupnou časťou prechádza lanko okolo valčeka. Aj ked pre niektoré použitia toto riešenie vyhovuje, nesmie byt polomer valčeka alebo kladky príliš malý, pretože aj vtýchto prípadoch kladie lanko vplyvom trenia vo výstupnej aj vstupnej časti pomeme značný odpor trením. Ak je napriklad vnútome lanko tvorené niekoľkými prameňmi, potom sa optimálny polomer zakrivenia rovná ZOO-násobku priemeru jednotlivého prameňa. Pri typickom priemere prameňa 0,32 mm je potom optimálny polomer valčeka približne 64 mm. Takýto valček alebo kladka sú však na veľa použití príliš veľké a dôsledkom je, že sa používajú valčeky alebo kladky aj menších priemerov. Ak je však lanko nútené pri zmene smem prechádzať cez malý valček alebo kladku, bráni sa ohybu a zadrháva vo vstupnej aj výstupnej časti puzdra alebo rámu kolesa, vktorom je vedené, Čím je polomer ohybu a valčeka menší, tým viac kladie lanko odpor proti pohybu, pretože narastá hodnota trenia spôsobená drhnutím. Zvýšené trenie tak môže eliminovat výhody použitia vodiaceho valčeka alebo kladky na ostré zakrivenie, pretože kábel alebo lanko môže aj opustiť vodiaci povrch a triet sa o časti kolesa, najmä rámu.Je síce známe, napr. zo spisu US-patentu č. 2 737 822 usporiadanie kábla s pridržiavacím uložením kábla v mieste jeho ohybu, ale toto usporiadanie nie je vhodné pre malé priemery zakrivenia používané v bicykloch a docieľuje sa ním iba vystredenie kábla. Tento spis opisuje také pridržíavacie, resp. vodiace usporiadanie iba všeobecne a nepoužíva ostrý ohyb lanka s malým polomerom zakrivenia a kladku malého priemeru, vhodnú na ovládacie lanká bicyklov. Nakoniec ani toto, ani žiadne iné zariadenie, známe z doterajšieho stavu techniky, sa netýka problému ostrěho zakri venia ovládacieho lanka alebo kábla a nerieši opísané problémy s tým spojené.Vynález opísané nevýhody a nedostatky ostrého zakrivenia ovládacieho kábla alebo lanka, príp. drôtu, na bicykle, odstraňuje. Týka sa ovládacieho zariadenia s káblom na bicykle s vodiacim členom pohyblivého ovládacieho člena,kde podstata vynálezu spočíva vtom, že pohyblivý ovládací člen je uložený na ráme, ku ktorému je vodiaci člen pripojený otočne okolo svojej osi, pričom pri vodiacom člene so zakriveným vodiacim vonkajším povrchom je radiálne smerom von od osi vodiaceho člena usporiadané aspoň jedno opomé ložisko na styk s pohyblivým ovládacím členom, Výhodne je opomé ložisko vytvorené v podobe kladky alebo valčekaPodľa ďalšieho výhodného uskutočnenia majú dve opomé ložiská svoje osi usporiadané rovnobežne s osou vodiaceho člena.Ovládacie zariadenie je podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vybavené rámom, ktorý obsahuje káblové vedenie s puzdrom ovládacieho kábla pre pohyblivý ovládací člen vedený votvore priechodky usporiadanej medzi vodiacim členom a opomým ložiskom, ktoré je uložené medzi káblovým vedením a vodiacim vonkajším povrchom vodiaceho člena.Výhodne je otvor priechodky usporiadaný tangenciálne k vodiacemu vonkajšíemu povrchu vodiaceho člena.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je pohyblivý ovládací člen vedený k druhému brzdovému ramenu z dvoch brzdových ramien ovládaných pohyblivým ovládacím členom, Altematívne je pohyblivý ovládací člen vedený montážnou prírubou spojovacej konzoly obsahujúcej druhú priechodku pre pohyblivý ovládací člen, pričom ku spojovacej konzole je pohyblivo prichytené prvé brzdové rameno a spojovacia konzola je usporiadaná na ráme.Podľa ďalšieho možného uskutočnenia je na ráme uložená montážna príruba s druhou priechodkou pre pohyblivý ovládací člen.Altematívne je pohyblivý ovládací člen vedený k prehadzovačke.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia prehadzovačka obsahuje základný nosný člen, na ktorom je usporiadaný pohyblivý prvok s vodiacou pákou hnacej reťaze, pričom k základnćmu nosnému členu je prichytený rám vodiaceho člena.Základný nosný člen môže byt výhodne vybavený priechodným otvorom vodidla pohyblivého ovládacieho člena.Výhodne je ovládacie zariadenie skáblom podľa vynálezu určené na ovládanie orgánov bicykla a obsahuje pohyblivý ovládací člen, s ktorým je spojený rám, na ktorom je usporiadaný vodiaci člen pohyblivého ovládacieho člena otočný okolo svojej osi a obsahujúci zakrivený vodiaci vonkajší povrch usporiadaný radiálne od osi vodiaceho člena, od ktorej radiálne smerom von je usporiadané prvé opomé ložisko na vedenie pohyblivého ovládacieho člena na svojom povrchu a druhé opomé ložisko je usporiadané po obvode vodiaceho člena vo vzdialenosti od prvého opomého ložiska tiež radiálne smerom von od osi vodiaceho člena a je vybavené tiež povrchom na vedenie pohyblivého ovládacieho člena.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je na ráme usporiadané. prvá príechodka a druhá priechodka pre pohyblivý ovládací člen.Výhodne je pohyblivý ovládací člen vedený k druhému brzdovému ramenu z dvoch brzdových ramien.Pritom pohyblivý ovládací člen je vedený montážnou prírubou spojovacej konzoly obsahujúcej druhú priechodku pre pohyblivý ovládací člen, pričom ku spojovacej konzole je pohyblivo prichytené prvé brzdové rameno a spojovacia konzola je usporiadaná na ráme.Výhodne je na spojovacej konzole uložená druhá priechodka pre pohyblivý ovládací člen.Altemativne je pohyblivý ovládací člen napojený na prehadzovačku.Prehadzovačka obsahuje základný nosný člen, na ktorom je usporiadaný pohyblivý prvok s vodiacou pákou hnacej reťaze, pričom k základnému nosnému členu je prichytený rám vodiaceho člena.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je základný nosný člen vybavený priechodným otvorom vodidla s druhou priechodkou pre pohyblivý ovládací člen.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia vynálezu sú zobrazené na pripojených výkresoch, kde obr. l znázorňuje čiastočný priečny rez jedným uskutočnením zariadenia podľa vynálezu,obr. 2 znázorňuje toto zariadenie v pohľade zozadu, obr. 3 znázorňuje zariadenie podľa vynálezu, pripojeného k ramienku brzdy, obr. 4 je znázomením zariadenia podľa vynálezu, pripojeného k ovládacej páčke a obr. 5 znázorňuje vynálezcovské zariadenie v napojení na prehadzovačku.Obr. l znázorňuje čiastočný priečny rez zariadením podľa vynálezu a obr. 2 pohľad na toto zariadenie zozadu. Káblové vedenie 10 je tvorené rámom 14 s prvou priechodkou 18 a druhou priechodkou 22. Obidve priechodky 18, 22 sú vytvorené ako trubicový prvok s prvým otvorom 26 a druhým otvorom 30. Z obr. 1 a 3 je zrejmé, že prvý otvor 26 je tak veľký, aby bolo umožnené vnútorné uloženie zakončenia puzdra 40 ovládacieho káblu 42 vprvej priechodke 18 a druhý otvor 30 potom umožňuje priechod pohyblivého ovládacieho člena 34, ako napr. lanka alebo drôtu, pri vonkajšom uložení tesniaceho puzdra 116 na druhej priechodke 22.Vodíaci člen 50 pohyblivého ovládacieho člena 34 má zakrivený vodiaci vonkajší povrch 54 a je prichytený na ráme 14 pomocou úložného hriadeľa 58 s osou X, okolo ktorej je otočný. V tomto uskutočnení má ako vonkajší povrch 54 vodiaceho člena 50 zhruba polkruhový tvar a vodiaci člen 50 obsahuje redukčné otvory 60, 62, 64 hmotnosti. Pri otvore 62 sú vyhotovené opomé ramená 65, 66 zaberajúce za zarážkový kolík 44, vyvedený bočne z rámu 14 a obmedzujúci rozsah otočného pohybu vodiaceho člena 50, pričom neobmedzuje hodnotu zdvihu pobyhlivého ovládacieho člena 34 pri jeho funkčnom pohybe. Zarážkový kOlÍl( 44 a opomé ramená 65, 66 tak umožňujú použitie vodiaceho člena 50 polkruhového tvaru bez rizika zošmeknutia pohyblivého ovládacieho člena 34 z vodiaceho vonkajšieho povrchu 54 vodiaceho člena 50.Prvé opomé ložisko 70, napr. v podobe kladky alebo valčeka, je usporiadané otočne okolo osi X na prvom hriadeli 74 a na druhom hriadelí 80 je potom usporiadané otoč ne okolo osi Zdruhé opomé ložisko 78. Ich osi Y a Z sú navzájom rovnobežne a ich povrch je usporiadaný na styk s pohyblivým ovládacím členom 34. Prvé opomé ložisko 70 je umiestnene radiálne smerom von v tesnej blízkosti prvej priechodky 18 pri nábehu pohyblivého ovládacieho člena 34 na vodiaci vonkajší povrch 54 vodiaceho člena 50, a to medzi prvou priechodkou 18 a vodiacim vonkajším povrchom 54. Podobne je potom usporiadané aj druhé opomé ložisko 78, teda radiálne smerom von v tesnej blízkosti druhej priechodky 22 pri nábehu lanka 34 alebo drôtu na vodiaci vonkajší povrch 54 vodiaceho člena 50, a to medzi druhou priechodkou 22 a vodiacim vonkajším povrchom 54. Vtomto uskutočnení je vodiaci člen 50 pohyblivého ovládacieho člena 34, prvé opomé ložisko 70 aj druhe opomé ložisko 78 umiestnené na ráme 14. Z obr. l je zrejmé, že prvý otvor 26 prvej priechodky 18 aj druhý otvor 30 druhej priechodky 22 sú usporiadané tangenciálne k vodiacemu vonkajšiemu povrchu 54 vodiaceho člena 50. Prvé opomé ložisko 70 je vybavené prvým opomým vodiacim povrchom 86 pohyblivého ovládacieho člena 34 a druhé opomé ložisko 78 je vybavené druhým vodiacim povrchom 88 pohyblivého ovládacieho člena 34. Výhodne je V tomto uskutočnení umiestnené prve opomé ložisko 70 aj druhe opomé ložisko 78 vpodstate vrovnakej radiálnej vzdialenosti od osi X vodiaceho člena 50. Pohyblivý vodiaci člen 34, teda ako už bolo uvedené napr. lanko alebo drôt, prechádza prvým otvorom 26 prvej priechodky 18 pri prvom vodiacom povrchu 86 prvého opomého ložiska 70 na v 0 diaci vonkajší povrch 54 vodiaceho člena 50 a od nej pri druhom vodiacom povrchu 88 druhého opomého ložiska 78 do druhého otvoru 30 druhej priechodky 22. Pri ostrom zakrivení je výhodne pohyblivý ovládací člen 34 V styku,resp. dolieha na vodiace povrchy 86, 88 svojich opomých ložísk 70, 78. Vzniká tak iba veľmi malé trenie, ktoré nijako negatívne neovplyvňuje činnosť pohyblivého ovládacieho člena 34. Vodiaci člen 50 tak môže mat polomer zakrivenia aj napr. iba 17,5 mm, lepšie však 19,2 mm alebo 20 mm, merané ku stredu, resp. kosi pohyblivého ovládacieho člena 34.Na obr. 3 je znázomene vedenie 10 pohyblivého ovládacieho člena 34 namontovane na zostavu brzdy 100. Tá obsahuje dve brzdové ramená 104, 106 s brzdovými čeľustami 108, 110 v stredným častiach. Pomocou spojovacieho hriadeľa 118 je ku koncu prvého brzdového ramena 104 prichytená spojovacia konzola 114 smontážnou prírubou 115, ku ktorej je pohyblivo prichytená prvé brzdove rameno 104. Na konci druhého brzdového ramena 106 je uskutočnené prichytenie 122 pohyblivého ovládacieho člena 34. Ku spojovacej konzole 114 je pri vložení druhej priechodky 22 do montážnej primby 115 upevnený rám 14 vedenia 10. Puzdro 40 ovládacieho kábla 42 je prichytená v prvej priechodke 18 a pohyblivý ovládací člen 34 je zakotvený na svojom prichytení 122. Na druhej priechodke 22 je prichytene tesniace puzdro 116 na zábranu vniknutia nečistôt. V tomto usporiadaní dochádza pri prechode pohyblivého ovládacieho člena 34 okolo vodiaceho vonkajšieho povrchu 54 vodiaceho člena 50 kohybu pohyblivého ovládacieho člena 34 zhruba o 90 °. Vďaka opisanému usporiadaniu s použitím opomých ložísk 70, 78 z obr. l sa docieli pritom iba veľmi malé trenie.Obdobne je to aj v uskutočnení podľa obr. 4, ktoré znázorňuje vedenie 10 namontované na zostavu ovládacej páky 200. Na riadidlách H je namontovaný ovládací prvok,napr. brzdová páka 208. Tá je otočne prichytená na alebo V montážnej konzole 204 pomocou čapu 212 a obsahuje otočné zoraďovacie puzdro 216 so vstupným otvorom 220 na zoraďovanie čínnej dĺžky pohyblivého ovládacieho čle SK 284415 B 6na 34 prechádzajúceho druhou priechodkou 22 a ukotveného kbrzdovej páke 208. Opäť je použité opísané usporiadanie s opomými ložiskami 70, 78 a prechodom pohyblivého ovládacieho člena 34 vedeného prvou priechodkou 18 na vodiaci člen 50 a ďalej do zoraďovacieho prichytenia 216. Zakrivenie dosahuje opäť cca 90 ° a vďaka opisanému usporiadaniu je opät docíelené iba veľmi malé trenie.Na obr. 5 je znázomené vedenie 10 namontované na prehadzovačke 300. Tá je prichytená na svojom základnom nosnom člene 304 a s jeho pomocou na neznázomenom ráme bicykla. Prehadzovačka 300 obsahuje jeden alebo viac spojovacích prvkov 308, 312 a pohyblivý prvok 316,ktorý obsahuje vodiacu páku 320 neznázomenej hnacej reťaze. Toto usporiadanie prehadzovačky 300 je obvykle štvorčlenné a je určené na prehadzovanie neznázomenej reťaze na neznázomené reťazové kolesá, upevnené k náboju zadného kolesa bicykla. Je však aplikovateľne aj na iné ústrojenstvá, napr. je použiteľné na prešmykovač aj na iné ako štvorčlenné uskutočnenie prehadzovačky. V tomto uskutočnení zviera medzi sebou prvá priechodka 18 a druhá priechodka 22 pohyblivého ovládacieho člena 34 ostrý uhol. Rám 14 vedenia 10 je s prehadzovačkou 300 spojený pomocou druhej priechodky 22, ktorou prechádza k prehadzovačke 300 pohyblivý ovládací člen 34 a je tam za priechodnýrn otvorom 322 vodidla 324 na príchymom zakončení 330 prichytený. Aj pri tomto ostrom uhle ohybu prechádza pohyblivý ovládací člen 34 obdobne ako v skôr opísaných uskutočneniach okolo opomých ložísk 70, 78 po vodiacom člene 50 s rovnakými výhodami, ako je opísané,najmä s veľmi malým trenim.Sú samozrejme možné aj iné uskutočnenia ako opísané a znázomené, pričom stále spadajú do rozsahu vynálezu. Napr. vodiaci člen 50 môže byt vytvorený aj ako celý a/alebo plný kruh, ako je to čiarkovane znázomené na obr. 1. Pritom môže byť zarážkový kolik 44 vynechaný. Rám 14 môže zakrývat časť alebo celý vodiaci člen 50, prvé opomé ložísko 70 alebo aj druhé opomé ložísko 78. Opomé ložiská 70, 78 môžu byt aj pevné, t. j. neotočné prvky, výhodne s nízkym koeficientom trenia. Vhodne tvarované a s vhodnou orientáciou môžu byt uskutočnené aj priechodky 18, 22 pre pohyblivý ovládací člen 34, teda napr. pre lanko alebo drôt. Jednotlivé komponenty môžu byt vyhotovené zrôznych materiálov. Napr. vodiaci člen 50 a opomé ložiská 70, 78 môžu byť vyrobené z polyoxymetyletylénu a rám 14 napr. z hliníka. Rozsah vynálezu tak nie je obmedzený iba na opísané uvedené a znázomené štruktúry.Vynález je využiteľný najmä vpriemysle výroby bicyklov a ich komponentov.l. Ovládanie zariadenie s káblom na bicykle s vodiacím členom pohyblivého ovládacieho člena, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že pohyblivý ovládací člen (34) je uložený na ráme (14), ku ktorému je vodiaci člen (50) pripojený otočne okolo svojej osi (X), pričom pri vodiacom člene (50) so zakriveným vodiacím vonkajším povrchom(54) je radiálne smerom von od osi (X) vodiaceho člena(50) usporiadané aspoň jedno opomé ložísko (70 78) na styk s pohyblivým ovládacím členom (34).2. ovládacie zariadenie podľa nároku l, v y z n a čuj ú c e s a tý m , že opomé ložísko (70, 78) je vytvorené v podobe kladky alebo valčeka.3. Ovládacie zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že dve opomé ložiská (70, 78) majú svoje osi (X,Y) usporiadané rovnobežne s osou (X) vodiaceho člena (50).4. Ovládacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek predchádzajúcehonároku,vyznačujúce sa tým, že rám (14) obsahuje káblové vedenie (10) spuzdrom (40) ovládacieho kábla (42) na pohyblivý ovládací člen (34) vedený v otvore (26) priechodky (18) usporiadanej medzi vodiacím členom (50) a opomým ložiskom (70), ktoré je uložené medzi káblovým vedením (20) a vodiacím vonkajším povrchom (54) vodiaceho člena (50).5. Ovládanie zariadenie podľa nároku 4, v y z n a č u ú c e s a tý m , že otvor priechodky (18) je usporiadaný tangenciálne k vodiacemu vonkajšiemu povrchu (54) vodiaceho člena (50).6. ovládacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek predchádzajúceho nároku, vyznačuj úce sa tým, že pohyblivý ovládací člen (34) je vedený k druhému brzdovému ramenu (106) zdvoch brzdových ramien (104, 106) ovládaných pohyblivým ovládacím členom (34).7. Ovládacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 5,vyznačujúce sa tým,žepohyblivý ovládací člen (34) je vedený montážnou prírubou (115) spojovacej konzoly (114) obsahujúcej druhú priechodku(22) na pohyblivý ovládací člen (34), pričom ku spojovacej konzole (114) je pohyblivo prichytené prvé brzdové rameno (104) a spojovacia konzola (1 14) je usporiadaná na ráme8. Ovládacie zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č uj ú c e s a tý m ,že na ráme (14)je uložená montážna príruba (l 15) s druhou priechodkou (22) pre pohyblivý ovládací člen (34).9. Ovládacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l aživyznačujúce sa tým,žepohyblivý ovládací člen (34) je vedený k prehadzovačke (300).10. Ovládacie zariadenie podľa nároku 9, v y z n a č nj ú c e s a t ý m , že prehadzovačka (330) obsahuje základný nosný člen (304), na ktorom je usporiadaný pohyblivý prvok (316) s vodiacou pákou (320) hnacej reťaze, pričom k základnému nosnému členu (304) je prichytený rám (14) vodiaceho člena (50).11. Ovládacie zariadenie podľa nároku 10, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že základný nosný člen (304) je vybavený priechodným otvorom (322) vodidla (324) pohyblivého ovládacieho člena (34).12. Ovládacíe zariadenie s káblom podľa nároku l na ovládanie orgánov bicykla, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje pohyblivý ovládací člen (34), s ktorým je spojený rám (14), na ktorom je usporiadaný vodiaci člen(50) pohyblivého ovládacieho člena (34) otočný okolo svojej osi (X) a obsahujúci zakrivený vodiaci vonkajší povrch (54) usporiadaný radiálne od osi (X) vodiaceho člena(50), od ktorej radiálne smerom von je usporiadané prvé opomé ložísko (70) na vedenie pohyblivého ovládacieho člena (34) na svojom povrchu a druhé opomé ložísko (78) je usporiadané po obvode vodiaceho člena (50) vo vzdialenosti od prvého opomého ložiska (70) tiež radiálne smerom von od osi (X) vodiaceho člena (50) a je vybavené tiež povrchom na vedenie pohyblivého ovládacieho člena (34).13. Ovládacie zariadenie podľa nároku 12, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že na ráme (14) je usporiadaná prvá priechodka (18) a druhá priechodka (22) na pohyblivý ovládací člen (34).14, Ovládacie zariadenie podľa nároku 12 alebo 13,vyznačujúce sa tým,žepohyblivýovládaci člen (34) je vedený k druhému brzdovému ramenu (106) z dvoch brzdových ramien (104, 106).15. Ovládacie zariadenie podľa nároku 12 alebo 13,vyznačujúce sa týmjepohyblivýovládací člen (34) je vedený montážnou prírubou (l 15) spojovacej konzoly (114) obsahujúcej druhú priechodku (22) pre pohyblivý ovládací člen (34), pričom ku spojovacej konzole(1 14) je pohyblivo prichytene prvé brzdové rameno (104) a spojovacia konzola (l 14) je usporiadané na ráme (14).16. ovládacie zariadenie podľa nároku 15, v y z n a čuj ú c e s a tý m , že na spojovacej konzole (114) je uložená druhá priechodka (22) na pohyblivý ovládací člen (34).17. Ovládacie zariadenie podľa nároku 12 alebo 13,vyznačuj úce sa tým,žepohyblivýovládací člen (34) je napojený na prehadzovačku (300).18. Ovládacie zariadenie podľa nároku 17, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že prehadzovačka (330) obsahuje základný nosný člen (304), na ktorom je usporiadaný pohyblivý prvok (316) s vodiacou pákou (320) hnacej reťaze, pričom k základnému nosnému členu (304) je prichytený rám (14) vodiaceho člena (50).19. Ovládacie zariadenie podľa nároku 18, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že základný nosný člen (304) je vybavený priechodným otvorom (322) vodidla (324) s druhou priechodkou (22) na pohyblivý ovládací člen (34).

MPK / Značky

MPK: B62L 3/02, B62K 23/00, F16H 9/00, B62M 25/02

Značky: ovládacie, káblom, bicykle, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-284415-ovladacie-zariadenie-s-kablom-pre-bicykle.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ovládacie zariadenie s káblom pre bicykle</a>

Podobne patenty