Herbicídna zmes obsahujúca cyklohexenonoximéter, herbicídny prostriedok, spôsob jeho prípravy a použitie

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisujú sa herbicídne zmesi obsahujúce : a) najmenej jeden cyklohexenonoximéter všeobecného vzorca (I) a b) najmenej jednu z nasledujúcich 44 zlúčenín: b1) Bromobutide, Dimepiperate, Etobenzamid, Propanil
b2) Anilofos, Mefenacet
b3) 2,4-D, MCPB, Naproanilide
b4) Bentazon
b5) Pyrazolynate/Pyrazolate, Sulcotrione
b6) Esprocarb, Molinate, Pyributicarb, Thiobencarb/Benthiocarb
b7) Quinclorac
b8) Butachlor, Butenachlor, Pretilachlor, Thenylchlor
b9) Cycloxydim, Sethoxydim
b10) Pendimethalin
b11) Cyhalofop-butyl, Fenoxaprop-etyl
b12) Benzofenap, Pyrazoxyfen
b13) Dithiopyr
b14) sodná soľ kyseliny 2,6-bis[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoovej, metylester kyseliny 2-[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)-oxy]-6-[1-(metoxyimino)etyl]benzoovej
b15) Azimsulfuron, Bensulfuron-metyl, Cinosulfuron, Cyclosulfamuron, Etoxysulfuron, Imazosulfuron, Pyrazosulfuron-etyl
b16) Dimethametryn, Simetryn/Simetryne
b17) Benfuresate
b18) Cafenstrole
b19) Cinmethylin
b20) Piperophos.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka herbicídnych zmesí obsahujúcich najmenej jeden cyklohexenonoximéter, spôsobu ich prípravy a spôsobu ničenia nežiaduceho rastu rastlín.Cyklohexenonoximétery vzorca (l) sú známe napríklad z EP-A 368 227, DE-A 40 14 983, DE-A 40 14 984, US 5 228 896, DE-A 4014 986 a DE-A 4014 988.Herbicidne účinné zlúčeniny zo skupiny b) sú opisane napríklad v- Short Review of Herbicides 8 L PGRs 1991, Hodogaya Chemical (pozri Butenachlor str. 52, Thenylchlor str. 52, 3-(2-chlorfenylmetyl)-1-(1 -metyl- 1 -fenyletyDmočovina str. 90, Pendimethalin str. 58).Ďalšie zlúčeniny skupiny b) sú uvedené v publikácií Brighton Crop Protection Conference - Weeds - 1993 p 0 zri Cyclosulfamuron str. 41, metylester kyseliny 2-(4,6-dimetoxypirimidin-2-yl)-oxy-6-1-(metoxyimino)etylbenzoovej str. 47, sodná sol kyseliny 2,6-bis(4,6-dimet 0 xypyrimidin-2-yl)-oxybenzoovej str. 61 j.Pokiaľ ide o n-butylester kyseliny (R)-2-4-(4-kyano-2-fluórfenoxy)fenoxypropiónovej odkazuje sa na EP-A 0 302 203, pokial ide o l-dietylkarbamoyl-3-(2,4,6-trimety 1 fenysulfonyl)-1,2,4-triazol odkazuje sa na EP-A 0 332 133.Predložený vynález sa týka nových herbicídnych zmesí obsahujúcich a) najmenej jeden cyklohexenonoximéter všeobecného vzorca (l)v ktorom majú substituenty nasledujúci významRh vodík, ekvivalent poľnohospodársky použiteľného katiónu, (CVCÓ-alkyhkarbonylová skupina, Q-Cm-alkylsulfonylová skupina, Cj-Cjo-alkylfosfonylová skupina alebo benzoylová, benzénsulfonylová alebo benzćnfosfonylo vá skupina, pričom tri posledné menovane skupiny môžu prípadne niest 1 až 5 atómov halogénuR vodík, kyanoskupina, formylová skupina, CVCĎ-alkylová skupina, Cl-Cą-alkoxy-CFCĎ-alkylová skupina alebo Cl-C 4-a 1 kyltio-C,-Có-alkylová skupina, fenoxy-CrCó-alkylová, fenyltio-CrCs-alkylová, pyridyloxy-CpCb-alkylová alebo pyridyltio-Cj-CĎ-alkylová skupina, pričom všetky fenylové a pyridylovć kruhy môžu niest ešte jeden až tri zvyšky, vybrané zo skupiny zahmujúcej nitroskupinu, kyanoskupinu, atóm halogénu, Cj-Ca-alkyl, čiastočne alebo úplne halogénovaný Cj-C 4-alkyl, C 1-C 4-alkoxy, čiastočne alebo úplne halogénovaný CFCA-alkoxy, Cj-C 4-alkytio, C 3-Cs-alkenyl, Cj-Cô-alkenyloxy, C 3-C 5-alkinyl, Cj-Cb-alkinyloxy a NRgRh, pričom znamenáR 3 vodík, C.-C.,-alkyl, Cg-Cô-HHŘČHYI, Cg-CĎ-alkinyl,Cj-Cú-acyl alebo benzoyl, ktorý môže niest jeden až tri zvyšky, vybrané zo skupiny zahmujúeej nitroskupínu, kyanoskupinu, atóm halogénu, C.-C.,-alkyl, čiastočne alebo úplne halogénovaný C 1-C 4-alkyl, Cj-Cľalkoxy a C,-C 4-alkytio aC 3-C 7-cykloalkylovú alebo Cj-Cy-cykloalkenylovú skupínu, pričom tieto skupiny môžu niest ešte jeden až tri zvyšky zvolené zo skupiny zahmujúcej hydroxyl, halogén, C,-C 4-alkyl, čiastočne alebo úplne halogěnovaný Cj-C 4-alkyl,Cl-CA-alkoxy, C,-C 4-alkyltio, benzyltio, C,-C 4-alkylsulfonyl a Cj-Cralkylsulfinyl, S-členný nasýtený heteroeyklus, ktorý obsahuje jeden alebo dva atómy kyslíka alebo síry, alebo jeden atóm kyslíka a jeden atóm síry ako heteroatómy a prípadne môže ešte niest jeden až tri substituenty, zvolené zo skupiny zahmujúcej Cj-Cçalkyl, čiastočne alebo úplne halogénovaný CFC.,-alkyl, Cj-Cl-alkoxy a Cj-Cą-alkyltio, 6- alebo 7-členný nasýtený alebo jedno- alebo dvojnásobne nenasýtený heterocyklus, ktorý obsahuje jeden alebo dva atómy kyslíka alebo síry alebo jeden atóm kyslíka a jeden atóm síry ako heteroatómy a prípadne môže ešte niest jeden až tri substituenty, Zvolene zo skupiny zahmujúcej hydroxyl, halogén, Cj-Cľalkyl, čiastočne alebo úplne halogénovaný Cj-Cą-alkyl, Cl-Cralkoxy a Cj-Cl-alkyltio,S-členný heteroaromatický kruh, obsahujúci jeden až tri heteroatómy, zvolené zo skupiny zahmujúcej jeden alebo dva atómy dusíka a jeden atóm kyslíka alebo síry, pričom heteroaromatický kruh môže prípadne niest ešte jeden až tri substituenty, zvolené zo skupiny zahrnujúcej kyano,halogén, Cj-C 4-alkyl. čiastočne alebo úplne halogénovaný C 1-C 4-alkyl, Cj-Cralkoxy, čiastočne alebo úplne halogćnovaný Q-Cl-alkoxy, Cj-Cralkyltio, Cg-Có-alkenyl, C 3-Có-alkenyloxy, Cj-Cb-alkinyloxy a C,-C 4 ~alkoxy-C,-C 4-alkyl, fenyl alebo pyridyl, ktoré môžu prípadne niest jeden až tri zvyšky, zvolené zo skupiny zahrnujúcej nitro, kyano, formyl, halogén, C,-C 4-alkyl, čiastočne alebo úplne halogénovaný C 1-C 4-alkyl, Cl-Cralkoxy, čiastočne alebo úplne halogénovaný Cl-Cl-alkoxy, Cl-Cľalkyltio, Cg-Ců-alkenyl,Cj-Cú-alkenyloxy, Cj-Cö-alkinyl, Cg-Có-alkinyloxy a -NRkRl,pričom znamenáR vodík, Cj-Cą-alkyl, Q-Cú-alkenyl, Cj-Có-alkinyl, C 1-Có-acyl alebo benzoyl, ktorý môže ešte niest jeden až tri substituenty zvolené zo skupiny zahmujúcej nitro, kyano,halogén, C 1-C 4-alkyl, čiastočne alebo úplne halogénovaný C,-C.,-alkyl, Cj-Cą-alkoxy a Cj-C 4-alkyltio, Rd vodík, hydroxylovú skupinu alebo ak R° znamená Cj-Cñ-alkylovú skupinu, Cj-Cé-alkylovú skupinu, SK 283945 B 6-Cú-alkinylénový reťazec, ktorý môže niesť ešte jeden až tri zvyšky, zvolené zo skupiny zahmujúcej jeden až tri C 1-C 3-alkylovć substituenty, jeden až tri atómy halogénu a metylén (CH 2) 3- až 6-členný alkylénový alebo 4- až 6-členný alkenylénový reťazec, ktorý môže pripadne niesť ešte jeden až tri C.-Cg-alkylové substituenty a ktorý okrem metylénových alebo metínových jednotiek obsahuje jeden z nasledujúcich mostikových členov kyslík, sira, -SO-, -SO 2- alebo -N(R)-,pričom R znamená vodík, C 1-C 4-alkyl, Cg-CÓ-alkenyl alebo Cg-Cć-alkinylRf fenylovú skupinu, halogénfenylovú skupinu alebo dihalogénfenylovú skupinu, pričom všetky fenylové kruhy môžu niest ešte jeden až tri zvyšky, zvolené zo skupiny zahmujúcej nitro, kyano, formyl, halogén, C 1-C 4-alkyl, čiastočne alebo úplne halogćnovaný C 1-C 4-alkyl, C 1-C 4-alkoxy,čiastočne alebo úplne halogénovaný Cl-CA-alkoxy, C 3-C 5-alkenyl, Cg-Cñ-alkenyloxy, Cg-Có-alkinyl, CyCçBlkÍHYlOxy a -NRkRl, pričom znamenáR vodík, C,-C 4-alkyl, Cg-Cő-alkenyl, C 3-C 6-alkinyl, C,-Có-acyl alebo benzoyl, ktorý môže ešte niest jeden až tri substituenty zvolené zo skupiny załimujúcej nitro, kyano,halogén, Cl-Cľalkyl, čiastočne alebo úplne halogénovaný Cj-C 4-alkyl, Cl-Ci-alkoxy a Cl-Cralkyltio, a b) najmenej jednu z nasledujúcich 44 herbicídnych zlúčenín zo skupiny bl) až b 20)bl l) estery fenoxyfenoxypropiónovej kyseliny n-butylester kyseliny (R)-2-4-(4-kyano-2-fluórfenoxy)fenoxypropiónovej (obchodný názov Cyhalofop-butyl) asodná soľ kyseliny 2,6-bis(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl)oxybenzoovej a metylester kyseliny 2-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-oxy-6- l -(metoxyimino) etylbenzoovejOkrem toho sa vynález týka herbicídneho prostriedku,obsahujúceho najmenej jeden kvapalný a/alebo pevný nosič, prípadne najmenej jednou povrchovo aktívnou látkou,ako aj a) herbicídne účinné množstvo najmenej jedného cyklohexenonoximćteru vzorca (l) a b) synergicky účinné množstvo najmenej jednej herbicídnej zlúčeniny zo skupiny b).Ďalej sa vynález týka spôsobu prípravy tohto prostriedku a spôsobu ničenia nežiaducich rastlín.Pri prostriedkoch na ochranu rastlín je v zásade potrebné, aby zlepšovali špecifický účinok účinnej látky a bezpečnost pôsobenia. Herbicídne účinné cyklohexenonoximétery vzorca (I) sú zvyčajne dostatočne vhodné na ničenie jednoklíčnych burín v kultúrach.Úlohou vynálezu bolo preto zvýšenie selektívneho herbicidneho účinku cyklohexenonoximéteru vzorca (l) proti nežiaducim rastlinným škodcom, V zmysle uvedeného boli nájdené synergické zmesi definované v úvode. Ďalej boli nájdené herbicídne prostriedky, ktoré obsahujú tieto zmesi, ako aj spôsob ich prípravy a spôsob ničenia nežiaduceho rastu rastlín cyklohexenonoximétermi vzorca (l) a herbicídne účinnými zlúčeninami skupiny b), pričom nie je dôležité, či sa zlúčeniny skupiny b) a cyklohexenonoximétery vzorca (l) formulujú a použijú spoločne alebo oddelene, a V akom poradí sa aplikujú pri oddelenom použití.Zmesi podľa vynálezu majú vyšší ako aditívny synergický účinok tolerancia jednotlivých zlúčenín a) alebo b) pre určené kultúrne rastliny zostáva pritom vo všeobecnosti zachovaná.Ako účinné látky a) prichádzajú do úvahy tak čisté enantiomćry ako i racemáty alebo diastereoizoméme zmesiPredovšetkým výhodné sú také cyklohexenonoximétery všeobecného vzorca (l), V ktorom substituenty majú nasledujúci význam, a síce vždy samotné alebo v kombináciiRetylová alebo propylová skupinaR° 6- alebo 7-členný nasýtený alebo jedno- alebo dvojnásobne nenasýtený heterocyklus, ktorý obsahuje jeden alebo dva atómy kyslíka alebo síry, alebo jeden atóm kyslíkaa jeden atóm síry ako heteroatómy a prípadne môže ešte niesť jeden až tri substituenty, zvolené zo skupiny zahmujúcej hydroxyl, halogén, C.-C 4-alkyl, čiastočne alebo úplne halogénovaný Cj-Cj-alkyl, Cj-C 4-alkoxy a C.-C 4-alkyltio, Alk Q-Có-alkylénový, Cg-Có-alkenylénový alebo C 3-Có-alkinylénový reťazec, ktorý môže niest ešte jeden až tri zvyšky, zvolené zo skupiny zahmujúcej jeden až tri C.-C 3-alkylové substituenty, jeden až tri atómy halogénu a metylén (CH 2) 3 » až ô-členný alkylénový alebo 4- až ó-členný alkenylénový reťazec, ktorý môže prípadne niest ešte jeden až tri C.-Cj-alkylove substituenty a ktorý okrem metylćnových alebo metinových jednotiek obsahuje jeden z nasledujúcich mostíkových členov kyslík, síru, -S 0-, -SOz- alebo -N(R)-,pričom R znamená vodík, C 1-C 4-alkyl, Cj-CĎ-alkenyl alebo Cj-Câ-alkínylR( fenylovú skupinu, halogénfenylovú skupinu alebo dihalogénfenylovú skupinu, pričom všetky fenylové kruhy môžu prípadne niest ešte jeden až tri zvyšky, zvolené zo skupiny zahmujúcej nitro, kyano, formyl, halogén, Cl-C 4-alkyl, čiastočne alebo úplne halogénovaný Cj-Cą-alkyl,Cl-Cľalkoxy, čiastočne alebo úplne halogénovaný CFC.,-alkoxy, Cg-Có-alkenyl, C 3-C 6-alkenyloxy, Cg-Cć-alkinyl,Cj-Cs-alkinyloxy a -NRkRl, pričom znamenáRl vodík, Cl-Cą-alkyl, C 3-C 6-a 1 kenyl, Cj-Cb-alkinyl, C,-Cb-acyl alebo benzoyl, ktorý môže ešte niest jeden až tri substituenty zvolené zo skupiny zahmujúcej nitro, kyano,halogén, CFCA-alkyl, čiastočne alebo úplne halogénovaný Cj-C 4-alkyl, Cl-Cralkoxy a Cl-Cralkyltio.Ako predovšetkým výhodné sa javia cyklohcxenonoximétery všeobecného vzorca (I) uvedené v nasledujúcejSpomedzi herbicídov skupiny b) je predovšetkým výhodných nasledujúcich 33 herbicídovZmesi podľa vynálezu, alebo pri oddelenom použití zložky a) alebo b), sa môžu úspešne použit na ničenie huriny a škodlivých porastov v kultúrach ryže, pšeníce, kukurice, jačmeňa alebo prosa, bez toho, aby sa týmto badateľne poškodili kultúme rastliny. Tento účinok sa prejavuje predovšetkým pri nižších aplikačných množstvách.Pri zohľadnení mnohostrannosti spôsobu aplikácie sa môžu prostriedky podľa vynálezu používať ešte v celom rade ľalších kultúmych rastlín na odstránenie nežiaducich porastov. Do úvahy prichádzajú napríklad nasledujúce kultúryAllium cepa, Ananas comosus, Arachis hypogaea, Asparagus oñicianalis, Beta vulgaris spp. altissima, Beta vulgaris spp. rapa, Brassica napus var. napus Brassica napus var. napobrassica, Brassica rapa var. silvestrís, Camellia sinensis, Carthamus tinctoiius, Carya illinoinensis, Citrus limon, Citrus sinensis, Coffea arabica (Coffea canephom,Coffea liberica), Cucumis sativus, Cynodon dactylon, Daucus carotą Elaeís guineensís, Fragaria vesczg Ficus elastica,Glycine max, Gossypium hirsutum (Gossypium arboreum,Gossypium herbaceum, Gossypium vitifolium), Helianthus annuus, Hevea brasiliensis, Hordeum vulgare, Humulus lupulus, Ipomea batatas, Juglans regia, Lens culinaris, Linum usitatissium, Lycopersicon lycopersícum, Malus spp., Manihot escuelnta, Medicago sativa, Musa spp., Nicotiana tabacum (Nicotina rustica), Olea europaea, Oryzae sativa,

MPK / Značky

MPK: A01N 43/08, A01N 43/10, A01N 43/18, A01N 43/72, A01N 43/36, A01N 43/40, A01N 43/24, A01N 35/10, A01N 43/16, A01N 43/22

Značky: použitie, herbicídna, herbicídny, cyklohexenonoximéter, obsahujúca, prostriedok, přípravy, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-283945-herbicidna-zmes-obsahujuca-cyklohexenonoximeter-herbicidny-prostriedok-sposob-jeho-pripravy-a-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Herbicídna zmes obsahujúca cyklohexenonoximéter, herbicídny prostriedok, spôsob jeho prípravy a použitie</a>

Podobne patenty