Zariadenie na aeróbnu mikrobiologickú úpravu odpadovej vody

Číslo patentu: 283887

Dátum: 03.03.2004

Autor: Lühr Wolfgang

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie je tvorené reaktorom obsahujúcim biomasu, ktorý má horný reaktorový priestor a dolný reaktorový priestor. Odpadová voda na čistenie sa privádza prostredníctvom prívodu (1) odpadovej vody do horného reaktorového priestoru, kde sa zberá a mieša s časťou biomasy. K reaktoru je pripojená filtračná a prevzdušňovacia jednotka (6) pozostávajúca z aspoň jedného pórovitého dutého telesa (7) slúžiaceho ako membrána. Uvedené duté teleso tvorí voľný prierez na prietok vody a biomasy a dutina aspoň jedného dutého telesa (7) môže byť pripojená ku zdroju plynu a k odtoku (10) prefiltrovanej vyčistenej vody. Toto aspoň jedno duté teleso (7) slúži ako prevzdušňovací prvok pri procese prevzdušňovania a ako filtračný prvok pri procese filtrácie.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na aeróbnu mikrobiologickú úpravu odpadovej vody prostredníctvom vytvorenia biodisperzie.Aeróbne žijúce mikroorganizmy sa musia zásobovať kyslíkom rozpusteným vo vode, aby mohli respiráciou premeniť a mineralizovat zdroje nečistôt obsiahnuté v odpadovej vode. Ak je v odpadovej vode vysoký výskyt premeniteľných zložiek a dostatočne množstvo rozpustenćho kysliku, môže mikrobiologická respirácia prebiehať ako takzvaná množivá respirácia, ked sa mikroorganizmy množia delením a môžu tento vysoký výskyt rozložiť. Pri nízkom výskyte mikroorganizmy prejdú na respiráciu udržujúcu život. pri ktorej dochádza len k nízkej konverzii.Podľa doterajšieho stavu techniky sa používajú technológie, ktore vedú k množivej respirácii, lebo je treba V reaktoroch dosiahnuť vysokú kapacitu rozkladu. Takáto množivá respirácia však so sebou prináša hlavný technologický problém čistenia odpadovej vody, ktorý spočíva v tom, že vzniká značné množstvo kalu z Čističky, ktorého skladovanie je veľmi nákladné.Cieľom vynálezu je teda poskytnúť zariadenie na aeróbnu mikrobiologickú úpravu odpadovej vody, ktoré produkuje len pomerne málo kalu z čističkýą pričom zároveň je zachovaná dobrá účinnosť aje získaná vyčistená voda dobrej kvality. a pričom má byť zaistenájednoduchá konštrukcia zariadenia, ktorú je možne prispôsobiť na rôzne množstvo odpadovej vody.Tento cieľje dosiahnutý znakmi hlavneho nároku.Tým, že zariadenie podľa vynálezu má tiltračnú a prevzdušňovaciu jednotku umiestnenú v spodnej časti reaktora, ktorá pozostáva z pórovitých dutých telies umiestnených vzájomne nad sebou a slúžiacich ako membrány. je vytvorený membránový bioreaktor, ktorý zmenšuje problém biologickćho kalu tým, že mikroorganizmy sú pomocou mikrotiltrácie zadržované v membránovom bioreaktore. a tým vznikajúci respiračný stres pre mikroorganizmy, spôsobený tým, že síce je k dispozícii dostatok kyslíka, ale zdroj uhlíka C nie je dostatočný, takže musia obmedzit látkovú výmenu. vedie k respirácii udržujúcej život. Respirácia udržujúea život síce spôsobuje menšiu látkovú výmenu,tá je však vyrovnané vyššou mikrobiologickou hustotou. takže je dosiahnutá celková rozkladná kapacita na m 3 reaktora ako pri množivej respirácii. Mikroorganizmy a látky obsiahnuté vo vode. prenikajúce pri mikroñltrácii do pórov pórovitých membrán, sa opäť vymývajú pri prevzdušňovaní, ktoré sa vykonáva prerušovane, takže je možný dlhý prevádzkový čas membrán. Pórovitć duté telesá, ktore vždy slúžia ako membrány, sa používajú pri striedavom prevzdušňovaní a mikrofiltrácii v obidvoch smeroch.Okrem zmenšenia množstva biomasy. tzn. kalu z čističky. odpadová voda je spracovaná mikroñltráciou. takže vyhovuje zákonným požiadavkám na zavlažovanie v mieste a na priame vypúšťanie, takže môže byt realizované decentralizovanć čistenie vody a cirkulácia vody v dedinách môže byt čiastočne uzavretá.Prostredníctvom pórovítých dutých telies, umiestnených nad sebou a slúžiacich ako membrána, ktorej mikro póry sú rovnomerne rozdelené cez priemer reaktora. je možne Cielené a ekonomické zavádzanie kyslíka v ktoromkoľvek mieste pricrezu. takže nedochádza k nedostatočnemu zásobovaniu kyslíkom a mikroorganizmy zostávajú nažive. Po mikrofiltrácii je získaná vyčistená voda s kvalitou. ktorá uľahčuje znovupoužitie na výrobu úžitkovej vody atď.Výhodne ďalšie rozvinutia a zlepšenia sú možne prostredníctvom opatrení uvedených v závislých nárokoch. Zvlášť výhodné je, že pri usporiadaní bud viacerých reaktorov alebo aspoň dvoch filtračných a prcvzdušňovacích jednotiek. ktore striedavo prevzdušňujú a filtrujú, je možná kontinuálna prevádzka.Riadenim procesu prevzdušňovania, a nie na základe signálov zariadeni na meranie obsahu kyslíka a zariadení na meranie tlaku v zbernom priestore reaktora, môže byt nastavený požadovaný pretlak na mikrotiltráciu a určený čas zdržania odpadovej vody v reaktore.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia vynálezu sú znázornená na výkresoch a podrobnejšie objasnené v nasledujúcom opise. Na výkresoch predstavuje 0 br.l schematickú konštrukciu príkladněho uskutočnenia zariadení podľa vynálezu.obr. 2 schematicke znázornenie niekoľkých reaktorov pracujúcich paralelne.obr.3 zariadenie zodpovedajúce obr. l s armatúrami na reguláciu prietoku na prevádzku s kontinuálnym privodom vody v pretlaku, obr. 4 reaktor majúci dve filtračné a prevzdušňovacie jednotky, aobr. 5 perspektívne znázornenie príkladného uskutočnenia dutého pórovitého telesa.Zariadenie znázornená na obr. I na aeróbne mikrobiologické spracovanie odpadovej vody má ako podstatnú súčasť reaktor 100. ktorý je spojený s privodom 1 odpadovej vody. ktorý ústi v hornej časti reaktora 100, ktorý tvorí zberný priestor či reaktorový priestor 4. F iltračná a prevzdušňovacia či preplyňovaciajednotka 6 je pripojená k reaktorovému priestoru 4 prostredníctvom prvej prírubovej časti 5 a prostredníctvom druhej prírubovej časti 8 je pripojená na vypúšťaeie potrubie ll reaktora, ktore je ovládané tretím solenoidovým ventilom 11 a, a ktoré slúži na vypúšťanie materialu a na čistenie.Filtračné a prevzdušňovacia jednotka 6 pozostáva z jednotlivých dutých telies 7 umiestnených v stohu jedno na druhom. vytvorených ako disky pozostávajúce z pórovitého materiálu, výhodne z pórovitćho keramickeho materiálu. Diskové membránové súčasti či duté telesá 7 sú Lizavrete medzi dvoma pripojovacimi hlavami 6 a, 6 h. a sú držanć pohromade ťažnýnii tyčami 61.Obr. S predstavuje príklad uskutočnenia membránovej časti či dutého telesa 7. ktoré môže byt použité v zariadeni podľa obr. l. Dutě teleso pozostáva z vonkajšieho prstenca 24, vnútorného prstcnca 26. tyčí 27 umiestnených medzi vnútomým prstencom 26 a vonkajším prstencom 24, a z nadstavcov 22 s pricchodný/mi otvormi 28 vytvarovaných na vonkajšom prstenci 24. Vo vonkajšom prstenci 24 je vytvorený vnútorný prstencový kanal 25, ktorý je znázornený čiarkovanýtni čtarami. Rovnakým spôsobom sú tyče27 vytvorené duté a majú priechodové komôrky 23 naznačené čiarkovanými čiarami. Otvory 28 môžu byť selektívne spojene s vonkajším prstencovým kanálem 25 prostrednictvom vylomiteľnej oblasti 29. Vnútorný prstenec 26 tiež môže mať vnútorný prstencový kanál. V znazomenom príklade uskutočnenia má duté teleso stredový otvor, ten však nemusí byť prítomný, tyče 27 môžu byť navzájom spojene napríklad dutou spojovacou súčasťou. V znázomenom príklade uskutočnenia je umiestnených šesť tyčí 27 a šest nadstavcov 22, obidvoch však môže byť viac alebo menej,Na obr. 5 je duté teleso vytvorené kruhovo, môže však byť samozrejme tiež pravouhlé a priechodne otvory 28 môžu byť vytvorené v pravouhlom telese. Tyče môžu mať tiež rôzne tvary, v zásade však by malí byť v priereze umiestnené rovnomeme.Filtračná a prevzdušňovacia jednotka 6 znázomená na obr. l pozostáva z dutých telies 7 zahrnujúcich membránové telesá znázornených na obr. 5, ktore sú výhodne usporiadané vzájomne predsadene jedno na druhom. Pritom sú navzájom predsadené tak, že je vytvorený aspoň jeden kanál 7 c, vytvorený priechodnými otvormi 28, pričom na obr. l sú usporiadané dva kanály 7 c. Jeden kanál 7 c je pripojený prostredníctvom prvej prírubovej časti 5 k potrubiu 9 stlačenćho vzduchu alebo kyslíku, na ktorom je usporiadaný prvý solenoídový ventil 9 a, ktorý môže byť súčasťou regulačnej armatúry, zatiaľ čo druhý kanál 7 c je pripojený k odtoku 10 pomocou potrubia na vyčistenú vodu umiestnenému na druhej prírubovej časti 8, na ktorom je tiež usporiadaný druhý solenoídový ventil 10 a.V zbemom reaktorovom priestore 4 je umiestnená kyslíková sonda 15 na meranie obsahu kyslíka a polohový spínač 3 vytvorený ako plavák. Ďalej je v reaktorovom priestore 4 umiestnene meracie zariadenie Za tlaku na meranie vnútomého tlaku v reaktorovom priestore 4.Na využitie tepla vyčistenej vody vystupujúcej prostredníctvom odtoku 10 pomocou potrubia je na prívode 1 vo forme potrubia odpadovej vody umiestnený tepelný výmenník 16, ktorý výhodne tiež pozostáva z dutých telies zodpovedajúcich obr. 5, ktoré však nie sú pórovité, pričom prívod 1 odpadovej vody vo forme potrubia je pripojený k prírubám uzavierajúcim duté telesá, odpadová voda prúdi medzi tyčami a vyčistená voda prúdi v dutinách a odovzdáva svoje teplo odpadovej vode.Ďalej je na alebo v prívode 1 potrubia odpadovej vody umiestnený snímač 17 b na meranie hodnoty pH odpadovej vody a miešacie zariadenie 17 majúce zodpovedajúce regulačné a ventilove usporiadanie 17 a. Miešacie zariadenie môže tiež, ako je znázornená, pozostávať z pórovitých dutých telies a môže byť konštruované rovnakým spôsobom ako iiltračná a prevzdušňovacia jednotka 6.Reaktor 100 je pripojený k odvzdušňovaciemu potrubiu 12 majúcemu ventily 12 a, pričom na odvzdušňovacom potrubíje umiestnený absorpčný reaktor 13, ktorý slúži na odstránenie zápachu. Na tento cieľ je absorpčný reaktor pripojený k prívodnému potrubiu 14 rozvodu vody. Absorpčný reaktor 13 je tiež konštruovaný ako filtračná a prevzdušňovaciajednotka 6, pričom odplyn prúdi medzi tyčami pórovitých dutých telies a voda prúdi v dutinách.Filtračná a prevzdušňovacia jednotka 6, ktorá pozostáva z pórovitých keramických dutých telies 7, je zvonka utesnená glazúrou alebo tesniacim povlakom alebo je cele usporiadanie uložené v tesniacom puzdre. Okrem toho môže byť ñltračná a prevzdušňovacia jednotka 6 vytvorená s prídavným čistiacim kanálom 7 a, ktorý je pripojený k potrubiu na prívod čistiaceho činidla, ovládanćmu prostredníctvom ventilu 7 b.Kvôli naplneniu reaktora 100 odpadovou vodou prechádza odpadová voda pri otvorenom ventile la prostredníctvom prívodu 1 odpadovej vody vo forme potrubia do reaktorového priestoru 4, v ktorom je umiestnená biomasa,ktorá sa mieša s odpadovou vodou. Pri mnohých priemyslových odpadových vodách je nevyhnutne kontrolovať hodnotu pH odpadovej vody a prípadne ju neutralizovať prídavkom roztoku kyseliny chlorovodíkovej alebo hydroxidu sodného. Hodnota pH sa meria snímačom 17 b a prípadne prostredníctvom regulačnej armatúry 17 a a do miešacieho zariadenia 17 sa dávkuje potrebne množstvo kvapaliny. Vo fáze plnenia je otvorený tiež ventil 12 a, takže vzduch vytlačovaný odpadovou vodou z reaktorového priestoru 4 môže unikať. Pri procese plnenia sú prvý, druhý a tretí solenoídový ventil 92, 10 a a 11 a uzavreté. Reaktorový priestor sa plní odpadovou vodou tak dlho, až polohový spínač 3 vytvorený ako plavák vypne neznázomené čerpadlo odpadovej vody, pričom na príslušné regulačná procesy je určené regulačné zariadenie, ktore prijíma signály rôznych meracích zariadeni a príslušne ovláda a/alebo reguluje ventily alebo ine regulačne armatúry. Po ukončení procesu plnenia sa taktiež uzavrie ventil la, výhodne vytvorený ako magnetický ventil, takže je otvorený už len ventil 12 a.Odplyn z reaktorovćho priestoru 4 je zmiešaný s vonnými látkami a aerosólmi. Aby sa nedostali do okolia, je umiestnený absorpčný reaktor 13, ktorý, ako už bolo spomínané, pozostáva z pórovitých keramických dutých prvkov. Prostredníctvom prívodného potrubia 14 sa privádza voda z rozvodu, ktorá tvorí na povrchu pórovitých keramických membrán vodný film, v ktorom sa ukladajú Vonné látky a aerosóly. Zaťažená voda kvapka späť do reaktora. Pri plnení odpadovou vodou, keď odplyn môže unikať prostredníctvom odvzdušňovacieho potrubia 12. je príslušný ventil prívodneho potrubia 14 pre vodu z rozvodu otvorený, takže pórovité keramické prvky absorpčnćho reaktora 13 sú zvlhčované stále sa obnovujúcou absorpčnou kvapalinou.Po naplnení reaktorového priestoru 4 sa začne proces prevzdušňovania, pričom je otvorený prvý solenoídový ventil 9 a a kanál 7 c je spojený so zdrojom tlakového plynu,tzn. tlakovým vzduchom alebo kyslíkom. Tlakový vzduch je rozdeľovaný prerušovane prostredníctvom kanálu 7 c na všetky duté telesá 7 vo forme membránových prvkov a uniká prostredníctvom mikropórov týchto prvkov, pričom biomasa usadená na povrchu dutých telies 7 vo forme membránových prvkov je z povrchu odfúkavaná. Kyslík alebo vzduch je rovnomeme, tzn. v rovnomemom rozdelení po prierezovej ploche reaktora zavádzaný do vody obklopujúcej duté telesá 7 vo forme membránových prvkov a stúpa hore v reaktorovom priestore 4. Pritom je prostredníctvom kyslíkovej sondy 15 meraný obsah kyslíka a kyslík alebo vzduch je privádzaný tak dlho, až je dosiahnutá požadovaná hodnota obsahu kyslíka.Potom sa uzavrie ventil 12 a, aby vzduch už nemohol unikať, a vo vnútomom reaktorovom priestore 5 sa vytvorí vzduchová poduška 2. Vnútomý tlak V reaktorovom priestore 4 je rozhodujúci pre filtráciu, pričom hrá úlohu samozrejme tiež veľkosť pórov membrány, ktoré môžu byť prispôsobené parametrom filtrovanej odpadovej vody. Čím vyšší je pretlak, tzn. tlak v reaktorovom priestore 4, tým väčší je íiltračný výkon. Ked tlak vo vnútomom reaktorovom priestore 4, tzn. tlak vo vzduchovej poduške 2, dosiahne určité hodnoty, uzavrie sa prvý solenoídový ventil 9 a, takže sa už žiadny vzduch alebo kyslík nedostáva do filtračnej a odvzdušňovacej jednotky.Teraz nasleduje proces filtrácie, pri ktorom sa smer činnosti dutých telies 7 vo forme membránových prvkov vzhľadom na smer prevzdušňovania obráti. Na mikroñltráciu sa otvorí druhý solenoidový ventil 10 a a tlak v reaktore sa zníži prostredníctvom dutých telies 7 fungujúcich teraz ako filter, pričom čistá voda sa prostredníctvom kanálu 7 c a odtoku 10 pomocou potrubia dostane do tepelného výmenníka 16.Keď nastane vyrovnanie tlaku, uzavrie sa druhý solcnoidový ventil 10 a a proces začne od začiatku.Na vyprázdnenie reaktora sa používa vypúšťaeie potrubie 11, pričom je otvorený tretí solenoidový ventil 11 a. Toto vypúšťacie potrubie 1 môže byť použité tiež na čistenie reaktora, pričom čistiaci prostriedok. tzn. kyselina alebo lúh môže byť zavedený do reaktora a prostredníctvom vypúšťacieho potrubia l vypustený. Pritom môže byt použitá tiež para, napríklad na sterilizáciu. Tento čistiaci proces môže však byť integrovaný tiež prostredníctvom prietoku s prívodným kanálom 7 a, pričom na pripojovaciu hlavu 6 a je pripojená pripojovacia arrnatúra 7 b. Počet membránových či dutých telies 7 sa riadi keramickou membránovou plochou ktorá má byt inštalovaná a jej filtračným a preplyňovaeím, resp. prevzdušňovacím výkonom.Na obr. 2 je usporiadané množstvo reaktorov 100, ktoré sú usporiadané paralelne. pričom však stav a priebeh procesu môžu byť vždy rôzne. Reaktorovć priestory 4 sú vždy spojene s prívodom l vo forme potrubia odpadovej vody, s odtokom 10 pomocou potrubia na vyčistenú vodu, a s napájacím potrubím 9 vzduchu alebo kyslíka. Prostredníctvom tohto usporiadania môže byt realizovaná kontinuálna prevádzka.Na obr. 3 je znázomený reaktor 100 na prevádzku z kontinuálnym prívodom vody pri pretlaku. Tu sú na odvzdušňovacom potrubí 12, na odtoku 10 pomocou potrubia na vyčistenú vodu. na prívode 1 potrubia odpadovej vody a na potrubí 9 tlakového vzduchu zabudované regulačne armatúry l 8, ktore dovoľujú prevádzkovať reaktor v určitej tlakovej oblasti. Táto prevádzka vyžaduje vyššie náklady na reguláciu, prináša však vyšší výkon, lebo s narastajúcim tlakom vody sa zvyšuje medza nasýtenia kyslíkom, takže je k dispozícii pre mikroorganizmy viac kyslíka.Na obr. 4 sú dve filtračné a prevzdušňovacie jednotky 6. ktoré sú vždy striedavo prepojované medzi procesom prevzdušňovania a procesom filtrácie. K tomu je potrubie 9 vybavené prepojovacou armatúrou 20, ktorej prostredníctvom sa tlakový vzduch prepojuje medzi hornou filtračnou a prevzdušňovacou jednotkou a dolnou tiltračnou a prevzdušňovacou jednotkou. Tiež tu je reaktor prevádzkovaný kontinuálnc pri pretlaku, pričom membránové. resp. duté prvky príslušnej jednotky slúžia raz na prevzdušňovanie a potom na mikrofiltráciu, ked je otvorený príslušný druhý solenoidový ventil 10 a alebo 10 b, takže tiež tu je upchanic membrán minimalízované spatným prevzdušňovaním.Keramické miešacie a kontaktné plochy dutých telies môžu byt potiahnuté katalyzátormi alebo enzýmami bez toho. aby pritom bola Stratená porozita. Pritom sa enzýmy používajú na rozklad či štiepenie bielkovín v odpadových vodách, ako príklad katalyzátorov je možné uviest zavedenie peroxidu vodíka na oxidáciu alebo redukciu uhľovodíkov (tiež halogenovaných uhľovodíkov) v odpadovej vode spolu s katalytický pôsobiacim povlakom obsahujúcim oxid mangánu na keramickej membráne na vnútomej strane reaktora, na ktorom sa tvoria kyslíkové a vodíkové radikály.Takýto katalyzátorový stupeň môže byť tiež predradený na prívod vody ako regulácia pl-l.Zariadenie podľa vynálezu môže byt použité napríklad ako miničistička na toaletné zariadenie alebo na jednotlivétoalety kempingových zariadení. autobusov, lodí. lietadiel. vlakov a podobne. Pritom môže zariadenie mat navyše drviace čerpadlo na drvenie pevných látok, pričom dute telesá potom môžu mat stredový otvor alebo vnútomý prstcnec. aby mohol byt zabudovaný hriadeľový pohon.l. Zariadenie na aeróbnu mikrobiologickú úpravu odpadovej vody s reaktorom obsahujúcim biomasu, ktorý má horný a dolný reaktorový priestor, v y z n a č u j ú c e s a t ý m . že do homého reaktorového priestoru sa privádza prostredníctvom prívodu (l) odpadovej vody odpadová voda na čistenie a, zmiešaná s časťou biomasy, sa v ňom zberá. a k nemu je pripojená liltračná a prevzdušňovacia jednotka (6) pozostávajúca z aspoň jedného pórovitého dutého telesa (7) slúžiaceho ako membrána, ktoré ponecháva prietočný prierez na vodu a biomasu, pričom dutina aspoň jedného duteho telesa (7)je pripojiteľná k zdroju plynu a k odtoku (IO) prefiltrovanej vyčistenej vody, a pričom toto aspoň jedno duté teleso (7) slúži pri procese prevzdušňovania ako prevzdušňovači prvok a pri procese filtrácie ako tiltračný prvok.2. Zariadenie podľa nároku l. v y z n a č uj ú c e s a tý m . že duté teleso (7) je vytvorené ako diskový prvok s otvormi na prietok vody a biomasy, pričom tento prvok má aspoň jeden otvor na prívod plynu zo zdroja plynu alebo na odtok pretiltrovanej vyčistenej vody.3. Zariadenie podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m . že vzájomne nad sebouje usporiadaných viac dutých telies (7), pričom priechodové komôrky(23) týchto dutých telies (7) zahrnujúcich duté tyče (27) a vonkajšie prstencové kanály (25) sú navzájom spojené.4. Zariadenie podľa niektorého z nárokov l 3. v y značujúce sa tým, že každé dutételeso(7) má aspoň jeden priechodový otvor (28), ktorý je spojený s vonkajším prstencovým kanálom (25), pričom prieehodovć otvory dutých telies (7) sú navzájom spojené a tvoria aspoň jeden kanál (7 c). ktorýje spojený so zdrojom plynu a/alebo odtokom preliltrovanej vyčistenej vody.S. Zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 4. v y značujúce sa tým. že každé duté teleso (7) má vonkajší prstenec (24) s vonkajším prstencovým kanálom (25), a množstvo dutých tyčí (27) prebiehajúcich od ronkajšieho prstenca (24) dovnútra. pričom priechodové komôrky (23) tyčí (27) sú spojene s vonkajším prstencovým kanálom (25). a že na vonkajšom prstenci (24) alebo vo vonkajšom prstenci (24) je umiestnený priechodový otvor (28). ktorý je spojený s vonkajším prstencovým kanálom (25).6. Zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 5. v y z n a č uj ú c e s a tý m , že zdrojom plynuje zdroj tlakovćho plynu.7. Zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 6. v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že v reaktorovom priestore(4)je umiestnené meracie zariadenie (15) na meranie obsahu kyslíka. pričom v závislosti od obsahu kyslíka je ovládatcľný ćas otvorenia prvého ventilu (9 a), počas ktorej je filtračná a prevzdušňovaeia jednotka (6) spojená so zdrojom plynu. ktorý môže byt regulovaný.8. Zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 7. v y z n a č u j ú c e s a tý m ,že na reaktorovom priestore (4) alebo v reaktorovom priestore (4) je umiestnene meracie zariadenie (Za) tlaku, ktorého prostrednictvom je nastaviteľný pretlak pre filtračnú a prevzdušňovaciu jednotku9. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 8, v y značuj ú ce sa tým,ženaprivode(l)potrubia odpadovej vody je umiestnený tepelný výmenník (16), ktorý je spojený s odtokom (10) na prefiltrovanú vyčistenú vodu.10. Zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 9,vyznačujú ce sa tým,žesreaktorovýmpriestorom (4) je spojené odvzdušňovacie potrubie (12), na ktorom je usporiadaný absorpčný reaktor (13) na zachycovanie vomiých látok a aerosólov.11, Zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 10,vyznačujúce sa tým,ženaprívode(l)alebo v prívode (l) potrubia odpadovej vody je usporiadané meracie zariadenie ( 17 b) na meranie hodnoty pH a zariadenie ( 17) na primiešavanie látok kvôli regulácii pH v závislosti od nameraných hodnôt.12. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 11,vyznačujúce sa tým, že filtračné a prevzdušňovaciajednotka má čistiaci kanál (7 a) na prívod čistiaceho média.13. Zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 12. vyznačujúce sa tým,ževprívode (l) p 0 trubia odpadovej vody a/alebo v odvzdušňovaoom potrubí(12) a/alebo v odtoku (10) na vyčistenú vodu, a/alebo v pripojovacom potrubí (9) ku zdroju plynu sú usporiadané zariadenia na reguláciu prietoku.14. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 13. vyznačujúce sa tým,žesúusporiadanéaspoň dve filtračné a odvzdušňovacie jednotky (6), ktoré slúžia vždy striedavo na filtráciu a na prevzdušňovanie, pričom je umiestnene prepojovacie zariadenie (20) na prepojovanie prívodu plynu z jednej filtračnej a prevzdušňovacej jednotky (6) na druhú.15. Zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 14,vyznačujúce sa tým,žejeumíestnenéovládacie a regulačná zariadenie, ktoré v závislosti od hodnôt nameraných pomocou zariadenia (15) na meranie obsahu kyslíka, meracieho zariadenia (Za) tlaku a/alebo meracieho zariadenia (l 7 b) hodnoty pH a zariadenia (18) na reguláciu prietoku kontinuálne alebo dískontinuálne ovláda a reguluje prívod odpadovej vody, prívod plynu, dávkovania na reguláciu hodnoty pH a/alebo doby zdržania odpadu.16. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 15,vyznačujúee sa tým, že vnútomé a/alebo vonkajšie plochy dutých telies sú potiahnuté enzýmami a/alebo katalyzátormi.17. Zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 16. vyznačujúce sa tým, že tepelný výmenník(16) a/alebo absorpčný reaktor (13), a/alebo zariadenie (17) na primiešavanie pozostáva z dutých telies, pričom duté telesá tepelného výmenníka nie sú pórovíté.

MPK / Značky

MPK: B01D 21/00, C02F 3/20

Značky: zariadenie, mikrobiologickú, odpadovej, úpravu, aeróbnu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-283887-zariadenie-na-aerobnu-mikrobiologicku-upravu-odpadovej-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na aeróbnu mikrobiologickú úpravu odpadovej vody</a>

Podobne patenty