Spôsob výroby nerozpustnej síry alebo zmesi rozpustnej síry s nerozpustnou a/alebo ich zmesí s uhľovodíkovým olejom

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby nerozpustnej síry alebo zmesi rozpustnej síry s nerozpustnou a/alebo ich zmesí s uhľovodíkovými olejmi s využitím oxidačno-redukčných reakcií nízkomolekulových zlúčenín síry (H2S, COS, RSH), parciálnym spaľovaním a kyslokatalyzovanou redukciou oxidu siričitého sírovodíkom na elementárnu až cyklooktamérnu rozpustnú síru v Claussovom alebo v Novoclaussovom procese, sa uskutočňuje tak, že buď bezprostredne so stupňom parciálneho spaľovania nízkomolekulových zlúčenín síry alebo ich zmesí s organickými zlúčeninami sa vedie reakčný plyn po schladení na +50 až -10 °C pri mol. pomere SO2 : H2S = 1 : 2 až 2,5 do kyslého vodného alebo vodno-alkoholického prostredia za prítomnosti v ňom prítomných pomocných látok, pričom sa prevažne nerozpustná polymérna síra odvádza, melie a/alebo melie a reformuje s olejom a/alebo ďalšou rozpustnou, a/alebo polymérnou sírou. Alebo sa roztavená síra z Clausovho procesu udržuje počas najmenej 3 min. pri 200 až 300 °C s vylúčením postupného chladenia a po pridaní stabilizátora sa kvenčuje privádzaním na vychladenú plochu alebo do vodného, a/alebo koloidného roztoku, udržovaného pri -10 až +40 °C. Po odstránení zvyškov roztoku a prímesí sa upravuje ako mletím a/alebo selektívne extrahuje rozpustná síra, s následným sušením, regeneráciou rozpúšťadla a spracuje uvedeným postupom.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby v sírouhlíku nerozpustnej síry, teda polymćmej síry alebo zmesi v sírouhlíku rozpusmej síry s nerozpustnou sírou a/alebo ich zmesí s uhľovodíkovým olejom. Spôsob využíva ako východiskovć suroviny nízkomolekulovć zlúčeniny síry rôzneho pôvodu,hlavne z desulfurizacie. resp. hydrodesulftlrizácic ropných frakcií, ropného dcstilačnćho zvyšku. z exhalálov. obsahujúcich zlúčeniny síry. hlavne výrobní až spaľovní síry ajej zlúčenín.Spomedzi rôznych modifikácií síry čoraz väčší význam ako Vulkanizačné činidlo spracovania kaučukov nadobúda polyměrna síra ktorá je na rozdiel od dímćrnej až cyklooktamérnej síry prakticky nerozpustná v sírouhlíku. Polymérna. teda V sírouhlíku nerozpustná síra sa označuje tiež ako SLS zatial čo rozpustná môže byt ako Sk S 3, ďalej Sp Sb a Sn 54 Ide teda o viac alotropických moditikácií síry. ktoré majú ohraničenú termostabilitu, z ktorých azda najrozšírenejšiaje stabilná do teploty 95.5 °C ot-forma, tak nazývaná rombická síra ktora tvorí priczračne žite oktaedrickć kryštály. Ľahko sa rozpúšťa v sírouhlíku a v kaučuku. Kryštalickú mriežku rombickej síry tvoria cyklooktameme kruhy C 8. Zasa plastická síra sa čiastočne rozpúšťa v sírouhlíku a pripraví sa rýchlym sehladením roztavenej siry. Nerozpustnost plastickej síry v sírouhlíku zapríčiňuje prítomnost v nej polymérnej síry, ktorá vzniká zohrievaním síry nad teplotujej tavenia, najmä nad i 60 °C Schober R. Gummi, Asbest, Kunstoffe 17, 19 (1964), 20, 503 (1967) Bartzch H. lbid, 27, 72 (1974) Feľdštejn M. et al Kaučuk i rezina, 7. 20 (1977). Taká zmes rozpustnej a v sírouhlíku nerozpustnej síry sa pripravuje tak, že sa technická síra pri teplote 120 až 150 °C stabilizuje prídavkom l hmotn. chloru. jódu alebo brómu. zohrieva sa počas 2 h pri 220 °C a leje sa za miešania a chladenia do vody pri teplote 20 °C. obsahujúcej 0,5 až 2 hmotn. polyvinylalkoholu. želatíny. oleja alebo škrobu. Vzniknutá zrazenina síry sa dekantuje a mieša vo vode až 18 h, aby sa veľkost častíc znížila na 0.001 až 0,18 mm. Produkt obsahuje 40 až 50 hmotn. siry nerozpustnej v sírouhlíku. teda polymćrnej síry CS 137 114 141 966 142 074 142 075 a 144 956, SU 715 449. 880 033 a 939 381. Spôsob je však energeticky náročný. výrobnost zariadenia nízka a pre väčšinu aplikácií je potrebne polyrnćrnu síru izolovat rozpustením dimćrncj až cyklooktamerncj síry a dodatočne náročnc domieľalĺ Podobné sú aj ďalšie postupy Gogun, Barochovskij, Ščukin Technologija proizvodstva, sery. Moskva (1980). Klement J. Phys. Chem. 74 (24), 4280 (1970). Preto sa mnoho pozornosti venovalo technológii izolácie polymerncj síry. ako aj stanoveniu mechanických vlastností síry od obsahu polymćrnej síry Ludwig ct al. Sulphur lnst. J. 9 (1), 10S cieľom zvýšiť tvorbu polymérnej síry sa využívajú aj postupy jej prípravy zo sírovodíka a oxidu siričitého. ich reakciou v rozpúšľadle, ktorým je metanol a 10 až 30 hmotn. kyseliny sírovej, pričom sa čerstvo pripravená pastovitá SK zohrieva v tetrachlórmetáne. ktorý má nižšiu teplotu varu. než je teplota premeny S( na Sg (PL 98 843 a 127 585). Podobne vzniká polymćrna síra aj v kvapalnom prostredi. obsahujúeom chlórovodík a alkoholy C 1 až C,SU 771 021 Kislenko Gazov. promyšlennost 1983 (10),20. Potrebnájc však výroba sírovodíka a oxidu siričitého. Zaujímavy. ale technologicky zložitý a ekologicky i ener geticky náročný postup využíva prípravu polymernej síry spracovaním sublimovanej síry 1.l.2,2-tetrachlórmetánom(RO 71 649 a PL 117 510). Priemyselne ťažko využitelnć a energeticky náročné sú aj fotochemieke postupy Nakayama T. et al. Chem. Lett, 1974 (3), 267 Nishijama Ch. et al. Bull. Chem. Soc. Jap. 49 (4), 115 0976) Sakaguchi et al. Condens. Matter. 7 (25). 4787 (1995 Také technicky a energeticky náročné postupy výroby polymérnej síry. resp. olejovaných typov polymérnej síry neumožňujú z technicko-ekonomických príčin jej podstatne vyššie využitie. ako vulkanizačnéhr) činidla v gumárenskom priemysle. ako aj v ďalších aplikáeiách. napr. na viazanie ortuti aj jej zlúčenín. ako aj ďalších toxických zlúčenín v odpadových vodách. v exhalátoch a pod.Podla tohto vynálezu sa pôsob výroby nerozpustnej síry alebo zmesi rozpustnej s nerozpustnou sírou a/alebo ich zmesi s uhľovodíkovým olejom. s využitím oxidačnoredukčnýeh reakcií nízkomolekulových zlúčenín síry. ako sulfánu. karbonylsultidu. sírouhlíka, alkántiolov. dialkylsulñdov a dialkyldisulñdov aspoň parciálnym spaľovaním v tzv. Clausovom procese. na oxid siričitý kyslík obsahujúcim plynom pri teplote 500 až 1400 °C, ktorý sa kyslokatalyzovanou redukciou prítomným sulfánom pri teplote 200 až 300 °C na roztavenú síru uskutočňuje tak. že zmes plynov alebojej časť bezprostredne z procesu parciálneho spaľovania ešte pred privedením do katalyzovanej redukcie oxidu siričitého sulfánom pri teplote 200 až 300 °C na roztavenú siru. po predbežnom ochladení na teplotu 50 °C až-10 °C. sa vedie pre dodržanie mólovćho pomeru oxidu siričitého k sulfánu 1 2 až 2.5 do kysleho vodného alebo vodnoalkoholiekćho prostredia obsahujúceho najmenej jeden vodorozpustný alifatický alkohol s počtom uhlíkov v molekule l až 4 a/alebo diol. vybraný spomedzi etylćnglykolu, dictylenglykolu až polyietylénglykolov. propylenglykolu a dipropylěnglykolu. v množstve l až 80 hmotn., udržovaneht) pri teplote -1() až 45 °C za pripadnej prítomnosti v ňom rozpustcných pomocných látok. vybraných spomedzi triolov až polyolov. pričom vytvarovaná hlavne polymćrna síra sa z reakčnćho prostredia odvádza. zbavuje sa reakčneho roztoku. dosušuje a dczintcgruje a/alebo formuluje. ako s olcjmi a/alebo rozpustnou sírou. alebo až po vyredukovaní síry na tuhom katalyzátore oxidačnoredukčnćho procesu pri teplote 200 až 350 °C sa ešte roztavená síra počas najmenej 3 min. udržuje s vylúčením postupného chladenia. po pridaní najmenej jedneho stabilizátora v množstve 0.1 až 1.5 hmotn. sa kvenčuje privádzaním roztavenej síry na vychladenú plochu na teplotu -30 až 30 C alebo do vodného a/alebo koloidnćho roztoku udržovanćho pri teplote -10 až 40 °C. pričom po zbavení zvyškov roztoku a príntesí. sušení sa dezintegruje a/alebo sa z nej selektívne cxtrahuje organickým rozpúšťadlom v organických rozpúšťadlách rozpustná síra. s následným sušením a regeneráciou rozpúšťadla. dezintegrujc a bali a/alebo formuluje spolu s uhľovodíkovým olejom.Výhodou spôsobu podľa tohto vynálezu je nízka energetická náročnosť. technologické jednoduchosť. tlexibilita procesu výroby nielen rozpustnej, ale aj nerozpustnej - polymernej síry bez potreby osobitnej výroby sulfánu, oxidu siričitého. ako aj osobitného tavenia síry za vzniku polymernej síry. Možnost využiť už existujúce výrobne rozpustnej síry Claussovým alebo Novoclaussovým procesom s pomerne rrialými doplnkami strojno-technologiekého zariadenia vyrábat aj polymćrnu siru. Claussov proces je do SK 283885 B 6bre známy od konca minuleho storočia, V ostatných rokoch technicky a technologicky podstatne zdokonalený, zvyčajne nazývaný ako Novoclaussov proces alebo Superclaussov proces (Lagas LA., Boarsboom J., Heijkoop G. Hydroearb. Process, April 1989, 40-42).Kyslý vodný alebo vodno-alkoholický roztok obsahuje najmenej jednu z kyselín vybraných spomedzi kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny sírovej, kyseliny siričitej, kyseliny trihydrogenfosforečnej, kyseliny octovej a kyseliny mravčej, v množstve 1 až 25 hmotn. V roztoku.Vodno-alkoholický roztok obsahuje najmenej jeden vodorozpusmý jednomocný alifatický alkohol s počtom uhlíkov v molekule 1 až 4 a/alebo diol, vybraný spomedzi etylćnglykolu, dietylénglykolu až polyetylćnglykolu, propylénglykolu a dipropylénglykolu, v množstve 1 až 80 hmotn. Prípadná pomocné látka vodného alebo vodnoalkoholického roztoku je triol až polyol, vybraný spomedzi glycerolu, zmesi glycerolu s metanolom alebo etanolom,vodorozpustného sacharidu, polyvinylalkoholu a parciálne zmydelneného polyvinylacetátu.Okrem oxidu siričitého a sulfánu plyn vedený do kyslého vodného alebo vodno-alkoholického roztoku obsahuje navyše prímesi kyslíka, oxidu uhličitého a pri oxidačnoredukčnom procese inertnú najmenej jednu plynnú zložku spomedzi dusíka, vodnej pary, oxidu uhoľnatého a neskonvertovaných uhľovodíkov.Pomocné látky v kvenčovacom roztoku tvori najmenej jeden stabilizátor polymémej síry a/alebo ochranný koloid. Ako stabilizátor nerozpustnej, príp. polymémej síry sa aplikuje najmenej jedna zlúčenina halogćnov, ako SOCIZ,polychlórovany aromatický uhľovodík, tiež molekulovć halogény (jód, bróm, chlór), ale aj nasýtené i nenasýtenć karboxylové kyseliny, ako kyselina palmitová, steárova, olejová a pod.Roztavená síra pri teplote 200 až 300 °C sa schladzuje kvenčovaním v roztoku alebo na vychladenej platni na teplotu -10 až 50 °C, počas 0,5 až 60 s.Koloidny roztok tvori najmenej jedna prísada vo vode,vybraná spomedzi parciálne zmydelneného polyvinylacetátu. polyvinylalkoholu, polyakrylamidu, kopolyméru akrylamidu s alkylakrylátom, polyetylćnglykol a parciálne hydrolyzovaný alebo parciálne zmydelnený kolagén.Prípadne dozrievanie polymérnej síry alebo zmesi polymérnej síry s rozpustnou sírou sa uskutočňuje pri teplote -10 až 50 °C za normálneho alebo zniženého tlaku.Dezintegrácia, ako domieľaním sa robí pri teplote 0 až 50 °C so súčasnou a/alebo následnou separáciou častíc zrnenia pod 0,071 mm, ktoré sa balia alebo fonnulujú s minerálnym olejom a balia.Pomocné látky pri oxidačno-redukčnej syntćze polymérnej síry z oxidu siričitého a sírovodika môžu tvoriť ochranné koloidy. ako napr. ćtery celulózy, alkylpolyglykoly, parciálne zmydelnený polyvinylacetát.Z dvojstupňového Claussovho procesu likvidácie toxickeho nadbytočnćho sulfánu, odpadajúceho z hydrodesulñirizácie uhľovodíkov, z hydrokrakovania vákuových destilátov, ako aj iných procesov generujúcich nadbytočný sírovodík, sa časť sirovodika spaľuje na oxid siričitý pri teplote 800 až 1350 Cs konjugovanou redukciou oxidu siričitého sirovodikom na síruso 2 Hgs 4 3 s 2 Hąo AH 49.02 kJ/mol Hzs (b) sa skondenzovaná kvapalná a prípadne aj v parách síra pred zvyčajným dochladenim na teplotu pod 160 °C až po teplotu tuhnutia a teplotu skladovania 0 až 20 °C. Celý prúd alebo jeho časť ešte pred dochladzovaním z teploty 200 až 650 °C, sa počas 1 až 30 min. udržuje pri teplote nad 200 °C, najvhodnejšie pri teplote 250 až 350 °C a potom spravidla po aditivácii stabilizátorom, tenkým prúdom alebo prúdmi vedie do chladnćho kvenčovacieho roztoku alebo rozstrekuje až rozprašuje do chladného kvenčovacieho roztoku tak, aby počas 2 s došlo k rýchlemu schladeniu(kvenčovaniu) síry pod teplotu 50 °C, pričom vypadávąjúca tuha, sčasti mazľavá až lepkavá zmes cyklooktamérnej,resp. rozpustnej a polymčmej, resp. nerozpustnej síry sa postupne oddeľuje, zbavuje podstatnej časti kvenčovacieho roztoku. Potom sa pri teplote 50 až -20 °C nechá zrieť počas 3 až 30 dni. Nato sa (l. variant) rozomelie, cyklooktamérová, resp. rozpustná síra sa extrahuje rozpúšťadlom,zvyšková polymérna, resp. nerozpustná síra sa zbaví zvyškov rozpúšťadla, premyje demineralizovanou vodou a vysuší za zniženého tlaku pri teplote pod 50 °C. Potom sa ešte domelie na veľmi jemný prášok zmenia pod 0,071 mm a balí. Dbá sa pritom, aby teplota úpravy a manipulácie s nerozpustnou sírou bola pod 60 °C, najvhodnejšie pri teplote 3 až 25 °C.V 2. variante sa vyzretá síra rozomelie a pripadne extrahuje demineralizovanou vodou a potom sa vysuší pri teplote pod 50 °C, najvhodnejšie za zniženého tlaku. Potom sa z nej extrahuje organickým rozpúšťadlom cyklooktamčrna, resp. rozpustná síra a zvyšok polymémej, resp. nerozpustnej síry sa dosuši, najvhodnejšie za zniženého tlaku,pri teplote 10 až 30 °C a potom sa domelie na guľovom mlyne, separujú sa častice prášku pod 0,071 mm a tie sa balia alebo ďalej formulujú s cyklanicko-alkanickým olejom.V 3. variante sa vyzretá síra pomelie, dôkladne zbaví vodorozpustných nečistôt premývaním demineralizovanou vodou, vysuší pri teplote pod 50 °C, domelie, vyseparujú sa častice pod 0,071 mm a formuluje sa s naftenickým, nañenicko-aromatickým alebo naftenicko-parafinickým olejom na množstvo oleja 10 až 30 hmotn. v naformulovanej zmesi cyklooktamćrnej, teda rozpustnej a polymérnej, teda nerozpustnej síry.(hlavne rombická síra) sa stanovuje rozpúšťanim vzorky V sírouhliku, v ktorom sa rozpúšťa rozpustná síra. Stanovuje sa rozpúšťaním 1,0 g vzorky síry v preñltrovanom sírouhlíku v množstve 250 cm 3 pri teplote 20 °C počas 1 h. Potom sa zmes prefiltruje cez vysušený a odvážený filtračný téglik(S 3). Zvyšok sa premyje 100 cms sírouhlíka a presáva sa niekoľko min. vzduchom. Suši sa V sušiarni pri 50 C do konštantnej hmotnosti a téglik sa zváži. Obsah polymémej,resp. nerozpustnej síry x hmotn. sa vypočíta zo vzťahuv ktorom A hmotnosť téglika s vysušenou vzorkou siry lgl B hmotnosť prázdneho tćglika g m hmotnosť navážky vzorky síry g.Na rozdiel od stanovenia rozpustnosti síry v sírouhlíku pri teplote 20 °C sa robili stanovenia rozpustnosti S v toluéne, xyléne, tríchlóretyléne a v tetrachlóretyléne pri teplote 50 j 0,2 °C.Okrem stanovenia obsahu nerozpustnej síry je na aplikáciu v gumárenskom priemysle ako vulkanizačného činidla, dôležitájej teplotná stabilita. Túto vyjadruje rýchlosť premeny nerozpustnej síry na rozpustnú v parañnovom oleji alebo v xylćne pri teplote 105 °C počas 15 min., s následnou extrakciou rozpustnej síry sírouhlíkom a vážkovým stanovením nerozpustného zvyšku podobne, ako pri stanovovaní nerozpustnej síry. Vo väčšine prípadov na stanovenie tepelnej stability nerozpustnej síry sme navažovali 0.5 g vzorky do 50 cm 3 xylénu miesto parafinickćho oleja a vystavili teplote 105 °C počas 15 min.Konkrétne reakčné podmienky a dosiahnuté výsledky kvenčovania kvapalnej síry priamo z Claussovho procesu jej výroby zo sírovodíka a kyslíka podľa rovníc (a) a (b) do ehladného vodného roztoku sú zhmuté v tabuľke l.Výsledky kvenčovania roztavenej síry z Claussovho procesu. exponované pred kvenčovaním pri teplote 50 až 260 °C počas 2 h a kvenčovaného do organických alebo vodno-organickýeh rozpúšťadiel sú zhmuté do tabuľky 2.Síra priemyselne vyrobená Claussovým procesom. teda postupným schladzovaním roztavenej síry má obsah ncrozpustnej síry v sírouhlíku pri 20 °C 0,7 hmotn. a v xyléne pri 50 °C 0,4 hmotn.Z Claussovho procesu, v ktorom sa zmes sírovodíka(222 kg/h). sírouhlíka (5,6 kg/h) a karbonylsulfidu (10,2 kg/h) priváclzaným vzduchom alebo samotným molekulovým kyslíkom sčasti spaľuje na oxid siričitý, ktorý sa následne nadbytočným sírovodíkom redukuje na elementárnu síru pri teplote 800 až 1300 °C, sa po odlúčeni kvapalnej síryg prechádzajúca sifónom a výmenníkom tepla na ďalšie spracovanie alebo dochladenie, mletie a skladovanie, plynná časť, obsahujúca hlavne sírovodík. oxid siričitý. oxid uhličitý a prípadne dusík s prímesamí vodnej pary a dusíka. ktorá sa pri mólovom pomere H 3 S SO 2,0 1,0 vedie na kyslý heterogénny katalyzátor na báze g-aluminy, pri teplote 210 až 240 °C (pričom sa exotermíckou reakciou ďalej zvýši o 50 až 70 °C), pričom prebieha redukcia oxidu siričitého sírovodíkom na kvapalnú síru a vodnú paru podľa rovnice (b). Kvapalná síra alebo časť vznikajúcej kvapalnej síry sa temperuje pri vysokej teplote pri predĺženej zdržnej dobe, potrebnej na vytvorenie polymćmej síry a potom sa vedie na kvenčovanie podľa príkladu 1. Časť, ktorá sa nevedie na kvenčovanie, alebo celé množstvo, sa vedie na iné využitie alebo sa postupne chladí, rozomieľa a skladuje. Vyrába sa tak rozpustná (rombická) síra v sírouhlíku. s obsahom nerozpustncj síry maximálne l hmotn.Čast prúdu plynov, obsahujúca hlavne zmes sulfántl s oxidom siričitým a dusíka, sa po úprave na mólový pomer HgS SO 2,0 až 2,4 1, pričom sa zabezpečuje dôkladné homogenizácia uvedených plynných reaktantov, vedie sa do chladného kyslého vodného alebo vodno-organlckćho roztoku, v ktorom pri teplote -lO až 50 °C reakciou (b) dochádza k redukcii oxidu siričitého na elementárnu polymernu síru, ktorá sa ďalej oddeľuje. prípadne prepláchne,vedie na zrcnic a sušenie. pri teplote 0 až 50 °C, ďalej mletie a extrakciu vodorozpustných prímesí a prípadne aj prítomnej rozpustnej síry a sušenie. Potom po vysušení a ďalšom domieľaní pri teplote 20 až 50 °C na zrnenie pod 0.071 mm sa časť bali a skladuje. Druhá čast sa formuluje dokonalým miešaním pri teplote 30 i 10 °C počas 3 h s prevažne Cyklánickýan minerálnym olejom, hyclrogenačiterafinovaným odparatinovaným selektívnym ratinátom 935. Teplota horenia tohto oleja je 252 °C teplota vzplanutia v otvorenom tégliku 231 °C teplota tuhnutia -12 °Cz kinematická viskozita pri 50 °c 28 mmzs a hustota 869 kg.m 3. Formulácia sa vedie na obsah 20 hmotn. oleja s 80 hmotn. nerozpustnej síryąZa inak podobných podmienok sa formuluje ďalšia vzorka s obsahom 35 hmotn. a 65 hmotn. Nerozpustncj síry. Dosiahnuté výsledky, ako aj konkrétne údaje o zložení roztokov, resp. rcakčného prostredia reakcie (b) a reaktantov sú zhrnuté v tabuľke 3.Tabuľka 2 Druh a množstvo prídanćho stabilizátora Podmienky Š do taveniny S kvenčovania g pred kvenčovanín 5° F c . Ž Ě Ě z Sfarbenla a tvar síry s É Zloženie Š Ě Ě z kvenčovania m ~ k l. r-i ŠH s 3 w u upe a i g) e s v,š É Š Š , kvcnčovania z g - š C 1. u E ü c o- V 3 ,2 2 .g à .s .1 à s ž, š v g š a ää É ĚE Ľ â Š a 1 ŕ 40 C 12 1,0 - - acetón -9 49,4 11,6 1 žltozclcnć zlepené vlákna, krehké 41 C 12 1,0 - - metanol -7 43,7 15,6 koláč, krehky 43 C 11 1,0 - - metanol -45 34,8 15,3 tmavé uľk 44 A 1,0 - - metanol -25 27,6 16,2 zlcBenć tmavé vlákna 45 C 11 1,0 - - toluén 3 52,0 18,0 tmavý koláč 46 C 3 1,0 - - tolućn 23 45,8 12,0 tmavý koláč 47 C 15 0,5 C 12 0,5 í tolućn 3 51,9 16,2 tmavy koláč 48 c., 1,0 - - mluälíšmja 5 53,6 25,0 tmavý koláč 49 . - - - °é° -5 26,2 13,9 zlepeně žlté vlákna(1-1) 50 C 12 0,3 C 11 0,2 °I°ETÍ)°° -5 46,3 17,9 Žltozelený koláč Vysvetlivky A - kyselina adipová C 13 - kyselina steàrová C 12 - kyselina laurová Tabuľka l Expozičná teplota a minimálny čas expozície . . . Doba expozície kvenč. S . roztavenej S, druh a množstvo pridanćho Teplota a dáme kžeĺwvmeho stanovenej rozpúšťaním v Terĺąl sw Č- stabilizátor ° ° ° C 3281 x léne pok- . sada s 1 r h ., . x eĺ D 1 m 1 1111 II 72 IliĺĺÉĺ-i s 48 u 168 25 2 24,1 360 22,6 34 O 432 38 4 33,6 I 44.3 42,0 8,6

MPK / Značky

MPK: C01B 17/02

Značky: olejom, výroby, zmesí, nerozpustnej, rozpustnej, nerozpustnou, síry, spôsob, uhlovodíkovým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-283885-sposob-vyroby-nerozpustnej-siry-alebo-zmesi-rozpustnej-siry-s-nerozpustnou-a-alebo-ich-zmesi-s-uhlovodikovym-olejom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby nerozpustnej síry alebo zmesi rozpustnej síry s nerozpustnou a/alebo ich zmesí s uhľovodíkovým olejom</a>

Podobne patenty