Plastová predplnená injekčná striekačka a spôsob jej výroby

Číslo patentu: 283448

Dátum: 30.06.2003

Autori: Popovsky Frank Alexander, Kimber Michael Browning

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Plastová predplnená injekčná striekačka (1) zahŕňa valec (2) s otvorenými koncami uzatvorený na jednom konci pohyblivou upchávkou (3) a na druhom konci uzáverom (4), ktorý je krehko spojený s touto injekčnou striekačkou (1)
a prevlečenú čiapočku (6), ktorá zahŕňa retenčný prostriedok (7) uzáveru (4) na uchopenie a pridržanie aspoň konca uzáveru (4) a ktorá je uložená posuvne na pohyb z prvej polohy, v ktorej pri jej odstránení nedôjde k rozlomeniu krehkého spoja (10) medzi uzáverom (4) a injekčnou striekačkou (1), do druhej polohy, v ktorej je uzáver (4), ktorého časť sa nachádza vnútri kónickej časti (8), zachytený a držaný retenčným prostriedkom (7) uzáveru (4), a v ktorej je uzáver (4) odstránením prevlečnej čiapočky (6) oddeliteľný od zvyšku injekčnej striekačky (1). Opisuje sa tiež spôsob jej výroby.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka injekčnej striekačky, a predovšetkým plastovej injekčnej striekačky, ktorá je použíteľná ako predplnený produkt.V posledných rokoch nastal v lekárskej praxi značný posun s rastúcim uvedomovaním si nebezpečia prenosu rôznych prenosných vírusov, napriklad AIDS-HIV a hepatitídy, predovšetkým pri ošetrovaní väčšieho počtu pacientov. Najmä intemisti a obvodní lekári sa stavajú veľmi ostražito k rizikám vírusových prenosov súvisiacich s opakovaným používaním chirurgických a ďalších lekárskych nástrojov. Z týchto a ďalších dôvodov sa stále silnejšie volá po spoľahlivom a ľahkom použití lekárskych a chirurgiekých nástrojov, ktoré by sa po jednom použití likvidovali. Toto sa týka predovšetkým hypodermických injekčných striekačiek. Len čo prídu hypodermickć ihly do kontaktu s telesnými tekutinami, vzniká tu riziko stretnutia s infekciou a jej následného prenosu, pokiaľ sa táto striekačka použije viac ako raz, a to i v prípade, že sa použitá hypodermická ihla po každom použití zlikviduje. Z týchto a ďalších dôvodov vzniká stále väčší dopyt po predplnených injekčných striekačkách na jedno použitie. Takéto produkty, ktoré sú vždy naplnené presnou dávkou injektovateľnej látky a označené názvom látky, jrtorou sú naplnené, sú pohodlnejšie a navyše bezpečnejšie, pretože pri nich nemôže dôjsť k nesprávnemu nadávkovaniu injektovateľnej látky pri podaní. Také produkty sa použijú raz a zlikvidujú sa. Pri týchto produktoch sa rovnako eliminuje potreba opakovanej sterilizácie nástroja a bezpečného prenosu injektovateľnej látky zo samostatnej ampuly do injekčnej striekačky.Príklad predplnenej injekčnej striekačky je oplsaný v austrálskom patente 595096. Injekčná striekačka opisaná v tomto patentovom dokumente je na jednom konci utesnená zátkou a na druhej strane uzáverom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou striekačky. Tento uzáver môže byť odstránený a po jeho odstránení je možne na koniec injekčnej striekačky nasadiť hypodermíckú ihlu s cieľom injektovať obsah striekačky. Uzáver je opísaný ako uzáver odstrániteľný otáčaním pomocou vhodne tvarovanćho nástroja alebo odlomením.Ďalší príklad predplnenej injekčnej striekačky je opísaný v austrálskom patente 63563 l, kde je injekčná striekačka rovnako opatrená uzáverom, ktorý s ňou tvorí jednotný celok. Tento uzáver môže byť odlomený od konca injekčnej striekačky nasadením hypodennickej ihly na ihlový príchyt na injekčnej striekačke. Uzáver sa dostane do injekčnej striekačky a zostane vnútri komory na ihlovom konci striekačky.l keď obidva menovane produkty predstavujú značne zlepšenie doterajšieho stavu predplnených injekčných striekačiek, práve predložený vynález sa týka zmeny designu injekčnej striekačky, ktorá so sebou prináša určité výhody (pri niektorých aplikáciách) oproti už opísaným produktom, ktore budú zrejmejšie z nasledujúceho podrobného opisu.Podstata vynálezu Vynález zahŕňa použitie ochrannej prevlečenej čiapoč ky, ktorá môže byť použitá na odstránenie uzáveru, ktorý je nedeliteľnou súčasťou predplnenej inj ekčnej striekačky.Vynález bude opisaný v spojení s typom injekčnej striekačky opísaným a definovaným v austrálskom patente 635631,ale je zrejmé, že sa neobmedzuje iba na tento typ. Produkt podľa vynálezu je vhodný, predovšetkým pokiaľ sa predplnená injekčná striekačka použije bez hypodennickej ihly,napríklad pri zavádzaní farmaceutického roztoku z injekčnej striekačky do intravenóznej kvapkacej infúzie.Predmetom vynálezu je teda poskytnutie plastovej predplnenej injekčnej striekačky, ktorá zahŕňa valec s otvorenými koncami na jednom konci uzatvorený pohyblivou upchávkou a na druhom konci uzáverom, ktorý je krehko spojený s touto injekčnou striekačkou a prevlečnú čiapočku, ktorá je charakteristická tým, že prevlečná čiapočka zahŕňa retenčný prostriedok uzáveru na uchopenie a pridržanie aspoň konca uzáveru aje uložená posuvne pre pohyb z prvej polohy, v ktorej pri jej odstránení nedôjde k rozlomeniu krehkého spoja medzi uzáverom a injekčnou striekačkou, do druhej polohy, v ktorej je uzáver, ktorého časť sa nachádza vnútri kónickej časti, zachytený a držaný retenčným prostriedkom uzáveru a v ktorej je uzáver odstránením prevlečenej čiapočky oddeliteľný od zvyšku injekčnej striekačky.Prevlečná čiapočka je výhodne prispôsobená tak, aby mohla byť posunutá z polohy, v ktorej je pevne pretiahnutá cez koniec uzáveru, ale v ktorej uzáver nie je držaný v retenčnom prostriedku uzáveru, do polohy, V ktorej je pretiahnutá cez koniec uzáveru a uzáver je pevne držaný v retenčnom prostriedku uzáveru.Výhodne má uzáver formu tŕňa, ktorý vybieha von z konca injekčnej striekačky protiľahlého ku koncu opatrenému upchávkou, a retenčným prostriedkom uzáveru je dutý kanálik usporiadaný vnútri prevlečenej čiapočky, do ktorého môže byť uvedený tŕň uvedený. V tomto rozpraeovaní môže byť uzáver v retenčnom prostriedku držaný celým radom prostriedkov, ktoré sú odbomíkom v danom odbore známe. Tŕň, resp. kanálik, môžu napriklad zahŕňať rebro, pripadne podobne prvky, ktoré kooperujú s drážkou zhotovenou v druhom z nich, takže pri zatlačení tŕňa dostatočne hlboko do kanálika, sa tŕň zachytí v prevlečenej čiapočke. Príslušná odstraňovacia sila aplikovaná na prevlečnú čiapočku bude mať za následok porušenie spoja medzi uzáverom a injekčnou striekačkou a prevlcčná čiapočka sa spolu s uzáverom odstráni v jedinom kroku. Najvýhodnejšie realizácia dutćho kanálika zahŕňa časť, ktorej vnútomý priemer sa postupne smerom k uzatvorenćmu koncu kanálika zužuje, t. j. tvorí vnútomý kónus.Pri takej realizácii je možné pred aplikáciou sily odstraňujúcej prevlečnú čiapočku (a uzáver) z konca injekčnej striekačky použiť silu smerujúcu smerom dole na prevlečnú čiapočku, ktorá posunie prevlečnú čiapočku nadol a zatlačí koniec uzáveru pevne do kanálika. Pokial je retenčným prostriedkom na zachytenie uzávem dutý kanálik a uzáverom je tŕň vybiehatjúci von z otvoreného konca injekčnej striekačky je výhodné, aby mal uvedený tŕň v mieste najväčšieho priečneho rezu polomer 1,5 mm až 2,3 mm. Výhodnejšie by mal mať v mieste maximálneho priečneho rezu polomer 1,8 mm až 2,1 mm. Kanálik výhodne zahŕňa retenčnú časť, ktorá je aspoň o 0,1 mm užšia ako maximálny prierez. Pri tejto realizácii je výhodné, pokiaľ je ústie kanálika aspoň o 0,1 mm širšie ako tŕň a pokial kanálik zahŕňa pozdĺžne sa zužujúcu časť, ktorá sa zužuje pod uhlom 1 ° až 3 ° (Výhodne pod uhlom približne l,5 °). Altematívne môže mať kanálik v podstate rovnaký priemer po celej svojej dĺžke a tŕň sa môže postupne zužovať.Pri týchto usporiadaniach môže koniec uzáveru zahŕňať množinu pozdĺžnych zárezov čiže drážok a môže byť vyrobený zo stlačíteľných, ale pružných plastových materiálov, SK 283448 B 6V tejto forme uzáver teda zahŕňa množinu rebier, ktoré sa pokial sú vtlačené do kanálika v prevlečenej čiapočke, ľahko stlačia. To zvýši retenciu uzávem v retenčnom kanáliku pri odstraňovaní prevlečenej čiapočky z konca injekčnej striekačky.Pri jednej realizácii podľa vynálezu zahŕňa koniec uzáveru injekčnej striekačky jednoduchý Výstupný otvor, cez ktorý je možné po odstránení uzáveru vytlačiť obsah striekačky.Pri altematívnej realizácii zahŕňa koniec injekčnej striekačky opatrený uzáverom vhodný prvok na prichytenie hypodermickej ihly usadenej do plastového nadstavca. lhlové prichytenie na konci injekčnej striekačky môže mať napríklad formu dutej kónickej časti obklopenej odsadenou obvodovou vonkajšou stenou. Vnútorný povrch vonkajšej steny môže zahŕňať skrutkový závit, ako napríklad štandardne ihlovć prichytenie luer-lock. Pri tejto realizácii je uzáver pevne pripojený ku kónickej sekcii ihlovćho prichytenia a preniká za koniec tohto prichytenia. Výhodne uzáver súčasne prebieha vnútri dutej kónickej sekcie a je krehko pripojený k vnútomej stene kónickej sekcie v mieste vzdialenej šom od vnútomého konca uzáveru.Pripojenie uzáveru ku koncu injekčnej striekačky by malo byť výhodne dostatočne pevné, aby odolalo náhodnému úderu, ktorému by mohla byť striekačka vystavené,alebo náhodnému pádu striekačky, ale súčasne dostatočne krehké, aby sa porušilo v dôsledku aplikácie odstraňovacej sily pri odtiahnutí prevlečenej čiapočky po zachytení vzdialeného konca uzáveru v retenčnom prostriedku prevlečenej čiapočky. Pri výhodnej realizácii, pri ktorej je uzáver ZDVľČlÍý vnútri kanálika prevlečenej čiapočky, by mala byť trecia sila tŕňa kanàlika väčšia ako sila potrebná na prerušenie krehkého spoja medzi uzáverom a koncom injekčnej striekačky.Pripojenie uzáveru ku koncu injekčnej striekačky sa realizuje pomocou mostiaoej časti vyrobenej z plastových materiálov, ktorá siaha od vnútomej steny výstupného otvoru na konci injekčnej striekačky k vonkajšej stene uzáveru. Najvýhodnejšia realizácia mostiacej časti zahŕňa úsek s minimálnym prierezom a druhý úsek, ktorého šírka sa s rastúcou vzdialenosťou od prvého úseku rovnomeme zväčšuje. Je žiaduce, aby úsek mostiacej časti s minimálnym prierezom predstavoval úsek priľahlý k vonkajšej stene uzáveru.Prevlečná čiapočka by mala mať takú veľkosť a tvar, aby prekrývala uzáver a chránila ho pred náhodným poškodením. Je žiarluce, aby prevlečnú čiapočka bola na svojom konci opatrená časťou na uchopenie, ktorá by uľahčila jej odstraňovanie, napríklad prstovým príchytom alebo von vybiehajúcou obrubou. Výhodne je prevlečná čiapočka zaistená v polohe, keďje prevlečená cez uzáver. Na toto za~ istenie je možné použiť bodové sváry, ktoré spoja prevlečnú čiapočku a koniec injekčnej striekačky. Pri realizácii podľa vynálezu, kde koniec injekčnej striekačky zahŕňa Iuer-lock alebo podobný typ ihlovćho prichytenia, prechádza prevlečná čiapočka výhodne v dole vybiehajúci okrajový golier, ktorý má priemer a hrúbku, ktoré ihlovému prichyteniu umožňujú tesne sa zasunúť medzi dutú kónickú časť a obvodovú vonkajšiu stenu ihlovćho prichytenie. Altematívne v prípadoch, v ktorých sa považuje za žiaduce chrániť vonkajší povrch obvodovej vonkajšej steny pred kontamináciou, môže prevlečná čiapočka zahŕňať dole vybiehajúci okrajový golier, ktorý má priemer a hrúbku, ktoré mu umožňujú, aby bol tesne pretiahnutý cez spomenutú vonkajšiu obvodovú stenu. Pokial sa požaduje maximálna preclznosť, môže prevlečná čiapočka zahŕňať dve vybiehajúee okrajová golierové časti odsadené od seba so vzdia lenosťou o niečo väčšou ako je hrúbka okrajovej vonkajšej steny a umíestnenej tak, aby priľahli k obidvom stranám obvodovej vonkajšej steny. Uvedená prevlečná čiapočka sa v príslušnej polohe výhodne zaistí bodovými svármí, ktoré spoja vonkajší povrch golierovej časti čiapočky a vnútomý povrch okrajovej vonkajšej steny.Prevlečná čiapočka sa výhodne zaistí v polohe, keď je pretiahnutá cez uzáver a koniec uzávem je na vstupe do retenčneho prostriedku, ale nie v zábere s týmto prostriedkom. Pri jednej realizácii podľa vynálezu je golier, v ktorý prevlečná čiapočka prechádza, umiestnený tak, že sa vsunie medzi kónickú časť a obvodovú vonkajšiu stenu ihloveho prichytenie luer-lock a súčasťou uvedenej prevlečenej čiapočky je vonkajší krúžok, ktorý je prichytený pomocou krehkého spoja k homemu koncu okrajového goliera. Vonkajší kruh je umiestnený tak, že dosadne na homú hranu okrajovej vonkajšej steny, len čo sa prevlečná čiapočka umiestni do polohy, keď prekryje uzáver, a ten sa bude nachádzať na vstupe do retenčneho prostriedku, ale nebude s nim v zábere. Pri tomto spôsobe realizácie je možné injekčne striekačky ľahko otvoriť v dvoch krokoch. Prevlečná čiapočka sa najskôr stlačí (s cieľom prerušiť krehký spoj medzi krúžkom a prevlečenou čiapočkou a uviesť konce uzávem do záberu s retenčným prostriedkom v čiapočke) a následne vytiahne (s cieľom odstrániť číapočku spolu s uzáverom zo zvyšku injekčnej striekačky a uvoľniť tak prístup k obsahu injekčnej striekačky na účely aplikácie injekcie).Pri altematívnej realizácii, ktorá síce používa rovnako ihlovć prichytenie luer-lock, ale vybiehajúci okrajový golier je bodovo privarený k okrajovej vonkajšej stene tohto ihlového prichytenia, môže byť injekčná striekačka otvorená v troch krokoch. V prvom kroku sa prevlečnú čiapočka otočí (na účely prerušenia spoja čiapočky s koncom injekčnej striekačky), v druhom kroku sa stlačí (na účely uvedenia konca uzáveru do zábem s retenčným prostriedkom v čiapočke) a konečne v treťom kroku sa čiapočka vytiahne (na účely odstránenia čiapočky spolu s uzáverom zo zvyšku injekčnej striekačky a uvoľní sa tak prístup k obsahu injekčnej striekačky na účely aplikácie injekcie).Pri tejto realizácii môžu telo injekčnej striekačky a prevlečná čiapočka zahŕňať kooperujúce zuby a vybranía, ktoré sú od seba v čase, keďje prevlečná čiapočka privarená k okrajovej vonkajšej stene ihlového prichytenia, odsadené. Na protiľahlých stranách okrajovej vonkajšej steny môže byť napríklad zhotovených pár zubov a na prevlečenej čiapočke môže byť zasa urobených pár zodpovedajúcich vybraní, ktoré sú od príslušných zubov na okrajovej vonkajšej stene odsarlenć, pokiaľ je čiapočka privarená k okrajovej vonkajšej stene ihlového prichytenia. Pokiaľ sú zuby tvarované tak, aby dosadli na spodnú hranu okrajovej vonkajšej steny, bránia v tejto polohe náhodnćmu uvedeníu uzávem do záberu s retenčným prostriedkom v prevlečenej čiapočke tým, že uvedenú čiapočku nie je možné stlačiť. Ale len čo bude mať povolaná osoba v úmysle uvedenú injekčnú striekačku otvoriť a použiť na injektovanie, môže prevlečnú čiapočku otočiť a prerušiť tak krehký spoj medzi čiapočkou a koncom injekčnej striekačky. Kooperujúce zuby a vybraniaje možné následne zarovnať tak, že umožnia oprávnenej osobe stlačiť čiapočku a uviesť koniec uzávem do záberu s retenčným prostriedkom obsiahnutým v prevlečenej čiapočke.Je zrejmé, že injekčná striekačka, opísaná a definovaná v austrálskom patente 635631, môže byť použitá v spojení s prevlečenou čiapočkou majúcou požadované znaky, ktoré boli už diskutované pri výrobe produktu podľa vynálezu. Pri injekčnej striekačke tohto typu by mal užívateľ dvemožnosti voľby, t.j. odstrániť uzáver pomocou prevlečenej čiapočky alebo prerušiť spoj s uzáverom nasadením hypodermickej injekčnej ihly po odstránení prevlečenej čiapočky (pokiaľ nebola použitá na odstránenie uzáveru). Tieto možnosti poskytujú užívateľovi širokú ŕlexibilitu pri použití produktu podľa vynálezu, pretože rovnaký produkt je možné ľahko použiť tak na napojenie na intravenózne kvapkacie zariadenie (pokiaľ sa nenasadí hypodemiická ihla), ako hypodermickú injekčnú striekačku, pričom v obidvoch prípadoch je možné injekčnú striekačku ľahko a účinne otvoriť jedným z uvedených dvoch spôsobov.Injekčná stxiekačka podľa vynálezu je výhodne vyrobená z elastoméru, napríklad z polypropylénu, polyetylénu alebo polyetylénterettalátu. Najvýhodnejšie sa injekčná süiekačka tvárni z polypropylénu.Všetky uvedené realizácie podľa vynálezu môžu byť čiastočne alebo úplne vyrobené V aseptickom prostredí, aby sa zaistila sterilita obsahu takto vyrobenej injekčnej striekačky.Výhodne sú valec injekčnej striekačky a prevlečná čiapočka vyrobene oddelene v aseptickom prostredí. Injekčná striekačka sa potom naplní vopred sterilizovanou injekčnou látkou. Po naplnení v aseptickom prostredí sa dopraví vopred Sterilizovaná upchávka, ktorá sa vsunie do otvoreného konca valca injekčnej striekačky.Čiapočka sa pretiahne cez koniec uzáveru a výhodne sa privarí (napríklad ultrazvukovým svárom) k uzatvorenćmu koncu uvedeného valca injekčnej striekačky. Všetky tieto kroky sa výhodne uskutočňujú v aseptickom prostredí. Pri výhodnom spôsobe injekčná stríekačka následne opustí sterilnú oblasť a podrobí sa konečnej sterilizácii. Injekčná striekačka sa výhodne dopraví k tyčí plunžeru a vkladacieho stroja. V tomto štádiu je možné, pokial je to žiaduce,kompletnú vopred naplnenú injekčnú striekačku vybrať a umiestniť do konečného sterilizátora, Tento proces môže ďalej pokračovať vsunutím tyče plunžeru, etiketovaním a kontrolou, pričom tieto činnosti sú rovnako uskutočnené V sterilnom prostredí.Takže podľa jedného aspektu súčasný vynález poskytuje spôsob výroby plastovej predplnenej striekačky, pri ktorom sa tvámenim vstrekovaním v aseptickom prostredí vyrobí valec s otvorenými koncami, ktorého jeden koniec je uzatvorený uzáverom pripojeným k valcu pomocou krehkěho spoja, potom sa valec asepticky naplní injektovateľným médiom v aseptickom prostredí a do otvorenćho konca sa v aseptickom prostredí zavedie vopred sterilizovaná upchávka, pričom uvedený spôsob je charakteristický tým, že sa pred, počas alebo po naplnení valca pretiahne cez uzáver prevlečná čiapočka zahŕňajúca retenčný prostriedok uzáveru, ktorá sa samostatne vyrobí tvámením vstrekovaním, a tak sa pripojí k uzáverovému koncu valca.Prichytenie prevlečenej čiapočky a tvárnenie sa nemusí vykonávať v aseptickom prostredí, ale výhodne sa v tomto prostredí uskutočňuje.Prehľad obrázkov na výkresochVýhodná realizácia podľa vynálezu bude ďalej opísaná s odkazmi na priložené výkresy, kde obr. 1 znázorňuje prierez injekčnou striekačkou podľa vynálezu s prevlečenou čiapočkou spojenou s koncom injekčnej striekačky pred uvedením do záberu s uzáverom obr. 2 znázorňuje rez injekčnou striekačkou znázomenou na obr. 1 so zatlačenou prevlečenou čiapočkou a uzáverom zachyteným vnútri uvedenej prevlečenej čiapočky obr. 3 zväčšený rez prevlečenou čiapočkouobr. 4 znázorňuje rez prevlečenou čiapočkou znázomenou na obr. 3 s vnútri zachyteným uzáverom potom, čo bola odstránená zo zostávajúcej časti inj ekčnej striekačkyobr. 5 znázorňuje zväčšený rez koncom injekčnej striekačky s ihlovým prichytením, ktorá ukazuje pripojenie uzáveru pred jeho odstránenímobr. 6 znázorňuje rez ďalšou realizáciou podľa vynálezu, ktorý ilustruje injekčnú striekačku, ktorá má na sebe zhotovené zuby, ktoré sú tvarované a usporiadané tak, aby kooperovali s vybraniami urobenými v prevlečenej čiapočke tento obrázok ukazuje prevlečnú čiapočku v polohe pred jej uvedením do záberu s uzáverom a pred zachytením uzáveru v čiapočke aobr. 7 znázorňuje rez injekčnou striekačkou znázomenou na obr. 6 s prevlečenou čiapočkou otočenou a zatlačenou smerom k striekačke tak, že sú zuby na tele striekačky a vybrania na prevlečenej čiapočke vo vzájomnom zábere a uzáverje zachytený v čiapočke.Obr. l znázorňuje injekčnú striekačku 1, ktorá mhŕňa valec 2 s otvorenými koncami. Tento valec 2 je na jednom konci uzatvorený pohyblivou upchávkou 3 a na druhom konci uzáverom 4. Tento uzáver 4 má povahu tŕňa pripojenćho ku koncu injekčnej striekačky l, ktorý zahŕňa ihlové priehytenie 5. Prevlečná čiapočka 6 je natiahnutá na homej časti uzáveru 4 a spojená s koncom injekčnej striekačky 1 opatreným ihlovým prichytením 5. Prevlečná čiapočka 6 zahŕňa krehkým spojom pripojený kruh 63., ktorý bráni pohybu prevlečenej čiapočky 6 smerom dole. Tento kruh 6 a je pripojený k vonkajšej stene prevlečenej čiapočky 6 pomocou krehkěho premostenia 6 b a dosadne na koniec injekčnej striekačky 1 opatrenej ihlovým prichytením 5. Prevlečná čiapočka 6 rovnako zahŕňa dutý retenčný prostriedok 7.Prevlečná čiapočka 6 je spojená s koncom injekčnej striekačky lbodovýmí svármi.Ihlové prichytenie 5 je vo svojej podstate luer-lock prichytenie a detailnejšie je znázomenć na obr. 5. Toto ihlové prichyteníe 5 v podstate zalüňa dutú kónickú časť 8 obklopenú obvodovou stenou 9. Uzáver 4 je prichytený ku kónickej časti 8 krehkou mostiacou časťou, napríklad krehkým spojom 10. Krehký spoj l 0 je tvorený časťou 11 s minimálnym prierezom a časťou 12, ktorej hrúbka sa postupne rozširuje, a ktorá je prichytená k vnútomej stene kónickej časti 8. Zistilo sa, že pokiaľ je krehký spoj 10 usporiadaný týmto spôsobom, potom zvyšuje v prípade odstránenia uzáveru 4 čistotu a súdržnosť zlomu. Uzáver 4 výhodne zahŕňa koncovú časť 13, ktorá má kónický profil. Vnútomá stena kóníckej časti 8 rovnako zahŕňa zakončenie 14, kto» rého rozmery bránia uzáveru 4 v uvoľnení sa do tela injekčnej striekačky 1 pri otvorení injekčnej striekačky l po stlačení uzáveru 4 smerom dole, v smere šípky 15.Z obr. 4 je zrejmé, že uzáver 4 má v sebe zhotovené pozdĺžne drážky 16, ktoré sú od seba oddelené rebrami 17.Obr. l ukazuje prevlečnú čiapočku 6 nasadenú cez uzáver 4 a pripojenú k ihlovému prichyteniu 5 bodovým privarením vonkajšej steny 18 prevlečenej čiapočky 6 k vnútornćmu povrchu 19 obvodovej steny 9. Koniec uzáveru 4 sa nachádza popri ústí do retenčného prostriedku 7.Pri použití sa prevlečná čiapočka 6 otočí tak, aby sa prerušil spoj medzi prevlečenou čiapočkou 6 a ihlovým prichytením 5 potom, čo sa stlačí v smere šípky 21 tak, aby došlo koddeleniu kruhu 6 a od prevlečnej čiapočky 6, zatlačeniu uzáveru 4 do retenčného prostriedku 7 a k jeho pri SK 283448 B 6chyteniu v uvedenom retenčnom prostriedku 7. Vzhľadom na to, že priemer retenčného prostriedku 7 sa postupne zmenšuje, od ústia 20 smerom vnútri, približne pod uhlom l,5 °, zostane uzáver 4 vnútri prevlečnej čiapočky 6 pevne zachytený.Potom, čo prevlečnú čiapočka 6 zachytí uzáver 4, sa prevlečná čiapočka 6 vytiahne von, v smere šípky 22, spolu s uzáverom 4, ktorý zostane zachytený v retenčnom prostriedku 7, pozri obr. 4. Uzáver 4 sa odlomí od kónickej častí 8 ihlového prichytenia S porušením úseku krehkćho spoja 10 s minimálnym prierezom. Odstránením uzáveru 4 sa účinne otvorí injekčná striekačka, takže injekčne médium obsiahnuté vo valcí tejto injekčnej striekačky 1 je dostupné na injektovanie. Na ihlové príchytenie 5 je možne teraz nasadiť hypodermickú ihlu (nie je mázomená) alebo altematívne je možné injekčnú striekačku 1 napojiť k príslušnému otvoru na zavádzanie injekčnćho média pacientovi pomocou kvapkacieho zariadenia alebo je možné injekčnú striekačku 1 využiť na podobnú aplikáciu.Na obr, 6 je znázomená ütematívna realizácia podľa vynálezu, lhlove príchytenie 5 injekčnej striekačky 1 je podobné prichyteniu znázomenému na obr. l. Na označenie sebe zodpovedajúcich znakov sa použili rovnake vzťahové značky ako na obr. l a 2. Pri tejto realizácii injekčnej striekačky 1 je prevlečená čiapočka 6 širšia a vonkajšia stena 18 je usporiadaná tak, že sa nachádza na vonkajšej strane obvodovej steny 9. Vonkajšia stena 18 prevlečenej čiapočky 6 má v sebe zhotovené dve vybrania 23 a 24, ktore sú zrejmé na obr. 7. Ihlové príchytenie 5 má v sebe zhotovené dva zuby 25, 26, ktoré majú takú dĺžku, aby dosadlí na koniec 27 vonkajšej steny 18 alebo k tomuto koncu 27 tesne priliehali, len čo sa prevlečná čiapočka 6 ocitne v polohe, keď uzáver 4 prilieha k ústiu retenčnćho prostriedku 7. Prí konfigurácii znázomenej na obr. 6 je prevlečná čiapočka 6 bodovo privarená k injekčnej striekačke 1. Pri použití sa najskôr otočí prevlečenou čiapočkou 6 tak, aby došlo k porušeniu uvedených bodových svárov spojujúcich prevlečnú čiapočku 6 a injekčnú striekačku 1 a aby prevlečná čiapočka 6 mohla byť odstránená. Prevlečná čiapočka 6 sa otočí do polohy, keď sa vybrania 23, 24 vyrovnajú so zubmi 25,26. Prevlečná čiapočka 6, ktorá sa nachádza V tejto polohe,sa zatlačí v smere šípky 21 do polohy znázomenej na obr. 7. V tejto polohe sa uzáver 4 dostane do záberu s retenčným prostriedkom 7 a zostane v tomto kanáliku zachytený. Ako pri realizácii znázomenej na obr. 1 a 2 má odstraňovacia sila, vyvolaná v smere šípky 22 za následok odstránenie uzáveru 4 a sprístupnenie obsahu injekčnej striekačky 1 na injektovanie. Pri realizácii znázomenej na obr. 6 a 7 je opačný koniec injekčnej striekačky 1 usporiadaný tak, že znižuje možnosť nežiaduceho vyprázdňovania obsahu z injekčnej striekačky 1, Upchávka 3 sa pripevní k plunžtero~ vej tyčí 28 a táto plunžerová zostava prechádza otvoreným koncom, čiže otvorom 29. Pri zobrazenom usporiadaní je otvor 29 definovaný golierom 30, ktorého voľný koniec 31 vybieha z vnútomej steny valca 2 smerom dovnútra. Pri tomto rozpracovaní je v porovnaní s jadrom komory otvor 29 zúžený. Plunžerová zostava prechádza týmto otvorom 29. Dosadajúci kotúč 32 susedí s upchávkou 3 a vybieha z plunžerovej tyče 28 smerom von. Další kotúč 33 je od kotúča 32 odsadený. Kotúče 32, 33 a golier 30 spoločne bránia neoprávnenému vyprázdňovaniu injekčného roztoku z tela injekčnej striekačky 1.Vzhľadom na predchádzajúce príklady výhodných realizácií vynálezu sa dá predpokladať, že vynález poskytuje užívateľovi značnú tlexibilitu. Uzáver môže byť odstraňovaný vďaka retenčnému prostriedku v prevlečenej čiapočke 6 alebo umiestnením hypodermickej ihly na ihlove prichy tenie 5 po odstránení prevlečenej čiapočky 6. Injekčná striekačka 1 podľa vynálezu, ktorá môže byť vopred plnená označeným a známym množstvom príslušného injekčného média, predstavuje pre intemćho lekára ľahký a pohodlný spôsob použitia tohto média.Konečne je potrebné uviesť, že uvedené príklady majú iba ilustratívny charakter a žiadnym spôsobom neobmedzujú rozsah vynálezu, ktorý je jednoznačne vymedzený priloženými patentovými nárokmi.l. Plastová predplnená injekčná striekačka (1), ktorá zahŕňa valec (2) s otvorenými koncami uzatvorený najednom konci pohyblivou upchávkou (3) a na druhom konci uzáverom (4), ktorý je krehko spojený s touto injekčnou striekačkou (l) a prevlečnú čiapočku (6), v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že prevlečná čiapočka (6) zahŕňa retenčný prostriedok (7) uzáveru (4) na príchytenie a pridržanie aspoň konca uzáveru (4) a je uložená posuvne na pohyb z prvej polohy, v ktorej pri jej odstránení nedôjde k rozlomeniu krehkčho spoja (10) medzi uzáverom (4) a injekčnou striekačkou (1), do druhej polohy, v ktorej je uzáver (4), ktorého časť sa nachádza vnútri kónickej časti (8),zachytený a držaný retenčným prostriedkom (7) uzáveru(4) a v ktorej je uzáver (4) odstránením prevlečenej čiapočky (6) oddeliteľný od zvyšku injekčnej striekačky (1).2. Plastová predplnená injekčná striekačka (1) podľa nárokul, vyznačujúca sa tým, žeuzáver(1), ktorý je protiľahlý ku koncu uzatvoreněmu upchávkou3. Plastová predplnená injekčná striekačka (l) podľa nároku 2, vyznačujúea sa tým, žeretenčným prostriedkom (7) je dutý kanálik vnútri prevlečenej čiapočky (6) na zasunutie tŕňa.4. Plastová predplnená injekčná striekačka (1) podľa nároku 3, vyznačujúca sa tým, ževdutom kanáliku je uložená časť, ktorej vnútomý priemer sa postupne smerom k uzatvorenćmu koncu kanálíka zužuje.5. Plastová predplnená injekčná striekačka (1) podľa nároku 4, vyznačujúca sa tým, žepolomer tŕňa v jeho najširšom mieste dosahuje 1,5 mm až 2,3 mm a kanálik v prevlečenej čiapočke (6) zahŕňa retenčný úsek, ktorćho polomer je v najširšom mieste aspoň o 0,1 mm menší ako polomer tŕňa.6. Plastová predplnená injekčná striekačka (l) podľa nároku 5, vyznačuj úca sa tým, žepolomer tŕňa je V najširšom mieste v rozmedzí od 1,8 mm do 2,1 mm.7. Plastová predplnená injekčná striekačka (1) podľa aspoň jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že uzáver (4) zahŕňa množinu drážok (16), ktore sú od seba oddelené pomocou stlačiteľných rebier (17).8. Plastová predplnená injekčná striekačka (l) podľa aspoň jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú e a s a t ý m , že koniec injekčnej striekačky(l) opatrený uzáverom (4) zahŕňa príchytenie (5) na upevnenie hypodermickej ihly.9. Plastová predplnená injekčná striekačka (l) podľa nároku 8, vyznačujúca sa tým, žeprichytením (5) na upevnenie hypodermickej ihly je prichytenie luer-lock, ktoré zahŕňa dutú kónickú časť (8) a vonkajšiu stenu (9).10. Plastová predplnená injekčná striekačka ( 1) podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u

MPK / Značky

MPK: A61M 5/24, A61M 5/28

Značky: striekačka, injekčná, plastová, predplnená, výroby, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-283448-plastova-predplnena-injekcna-striekacka-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plastová predplnená injekčná striekačka a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty