Zobrazovací štítok natlačených prevádzkových údajov a spôsob jeho vyhotovenia

Číslo patentu: 283444

Dátum: 27.06.2003

Autor: Speiser Alexander

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zobrazovací štítok pozostáva z predtlačeného formulára (12), na ktorom sú predtlačené jednotlivé skupiny údajov, usporiadané okolo prázdneho okienka (14), ďalej z nálepky (16) s prevádzkovými údajmi, ktorej tvar odpovedá tvaru prázdneho okienka (14), z pripevňovacích prostriedkov na pripevnenie nálepky (16) k prázdnemu okienku (14). Nálepka (16) je vybavená prevádzkovými údajmi rôznych skupín, ktoré sú na nálepke (16) natlačené v usporiadaní odpovedajúcom usporiadaniu predtlačených skupín údajov na formulári (12), pričom po pripevnení nálepky (16) k prázdnemu okienku (14) sú predtlačené skupiny údajov na formulári (12) a prevádzkové údaje na nálepke (16) zobrazené vo vzájomne oddelenom usporiadaní, kde vždy vedľa predtlačenej skupiny údajov na formulári (12) sú umiestnené odpovedajúce prevádzkové údaje na nálepke (16). Prevádzkové údaje sa zavedú do mikropočítača, natlačia sa na nálepku údaje odpovedajúce zavedeným prevádzkovým údajom a nálepka s natlačenými údajmi sa pripevní na dopredu stanovenú časť predtlačeného formulára, čím sa vytvorí zobrazovací štítok natlačených prevádzkových údajov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zobrazovacieho štítka natlačených prevádzkových údajov a spôsobu uskutočnenia zobrazovacieho štítka.Je dobre známe produkovanie dátových výpisov in situ ako sú hlásenia o porušení dopravných predpisov,účty alebo faktúry a pod., na ktorých sú zaznamenávané dáta nazhromaždené v teréne. Vytváranie takých dátových výpisov obsahuje zhromažďovanie dát V teréne, reálny čas vstupu dát in situ a tlačenie týchto dát in situ vo forme dátového dokladu. Také dátové výpisy, či sú to štandardné účty alebo faktúry, hlásenia o porušení dopravných predpisov alebo akýkoľvek iný typ dátového dokladu, sa môžu skladať z predtlačených dokladov, na ktorých sú vytlačené rôzne záhlavia ako meno, adresa a pod. Prázdne miesta, do ktorých majú byť zavedené rôzne typy dát, sú vymedzené predtlačenými záhlaviami. Pôvodne boli tieto tlačené formuláre vyplňované rukou. S nástupom prenosných tlačiarenských prístrojov boli však nevyhnutné informácie tlačené na príslušné miesta vhodným prístrojom skôr, ako boli písané rukou.Medzi problémami, s ktorými sa stretávali spoločností alebo úrady používajúce dátové doklady, ako bolo uvedené,bol problém korelácie rôznych typov dát na danom doklade, totiž porovnanie čiastky, ktorá má byť zaplatená, s identitou osoby, zodpovednej za jej zaplatenie. Tento problém bol v základe riešený opatrením každého dátového dokladu sériovým číslom a použitím počítača alebo iného ekvivalentného prenosného zriadenia s magnetickou pamäťou dát spolu s tlačiarenským zariadením. Sériové číslo dátového dokladu, na ktorom má byť vytlačený príslušný súbor dát, je zavedené do počítača spolu s dátarni zavedenými do tlačiarenského zariadenia. Tieto dáta spolu so združeným sériovým číslom sú uložené do počítača a môžu byť následne prenesené do hlavného počítača.V súčasnej technike sú známe rôzne prenosné počítačové systémy na vydávanie in situ dátových dokladov V reálnom čase, ako bolo už uvedené. Izraelský patent č. 83473 daného žiadateľa opisuje počítačový systém, ktorý je schopný tlačiť dáta do predtlačených formulárov, z ktorých každý má svoje sériové číslo, určené vo forme riadkového kódu a v arabských čisliciach V magnetickej farbe. Snímač čiarkového kódu deteguje sériové číslo predtlačeného formulára, na ktorom majú byť tlačené príslušné dáta a dáta následne zavedené do počítača sú uložené spolu so sériovým číslom tak, aby boli odtiaľ identifikovateľné. Dáta V prenosnom počítači sú prenesené následne do hlavného počítača. Číslo v magnetickej farbe je snímane snímačom magnetickej farby ako v banke a potom môže byť suma, ukázaná na dátovom doklade, zaplatené, pričom je bankou vydané hlásenie a je poslané spoločností alebo úradu, ktorý vydal dátový doklad, čím sa umožňuje danej spoločnosti alebo úradu, aby zladil platenie s danou osobou, ktorej bol dátový doklad vydaný.Uvedený systém používa predpísané prázdne dátové doklady, ktoré majú záhlavia premiešané s bielymi miestami, Zatiaľ čo uvedený systém reprezentuje význačné zlepšenie oproti skoršim systémom, daný systém používa automatizovanú počítačovú jednotku, ktorej celková hmotnosťje asi 2 kg, z ktorých nutne široká a objemná tlačiareň,schopná prijímať formuláre štandardnej šírky l 60 mm alebo väčšej, váži asi 2 kg.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zobrazovací štítok natlačených prevádzkových údajov, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z predtlačeného formulára, na ktorom sú predtlačené jednotlivé skupiny údajov, usporiadané okolo prázdneho okna, ďalej pozostáva z nálepky s prevádzkovými údajmi, ktorej tvar zodpovedá tvaru prázdneho okna, a ďalej z pripevňovacích prostriedkov na pripevnenie nálepky k prázdnemu oknu, pričom nálepka je vybavená prevádzkovými údajmi rôznych skupín, kde tieto prevádzkové údaje sú na nálepke natlačené v usporiadaní zodpovedajúcom usporiadaniu predtlačených skupín údajov na formulári, pričom po pripevnení nálepky k prázdnemu oknu sú predtlačené skupiny údajov na formulári a prevádzkové údaje na nálepke zobrazené vo vzájomne oddelenom usporiadaní, kde vždy vedia predtlačenej skupiny údajov na formulári sú umiestnené zodpovedajúce prevádzkové údaje na nálepke.Vo výhodnom uskutočnení pripevňovacími prostriedkami na pripevnenie nálepky k prázdnemu oknu je lepidlo.V ďalšom výhodnom uskutočnení predtlačený formulár a nálepka sú tvorené jednotlivými listami Spojenými lepidlom na jeho absorbovanie do jednotlivých listov a na zabránenie odstránenia nálepky od predtlačeného formulára bez porušenia formulára alebo nálepky.V ďalšom výhodnom uskutočnení je nálepka tvorená samolepiacou nálepkou.V ďalšom výhodnom uskutočnení nálepka, tvorená samolepiacou nálepkou, je vybavená ochrannou fóliou, odstrániteľnou z nálepky pred jej pripevnením k prázdnemu oknu.Podstatou vynálezu je aj spôsob vyhotovenia zobrazovacieho štítka, keď sa prevádzkové údaje zavedú do mikropočítača, ďalej sa natlačia na nálepku údaje zodpovedajúce zavedeným prevádzkovým údajom, ďalej sa nálepka s natlačenými údajmi pripevní na dopredu stanovenú časť predtlačeného formulára, čím sa vytvorí zobrazovací štítok natlačených prevádzkových údajov.Vo výhodnom uskutočnení sa na formulár predtlačia jednotlivé skupiny údajov, usporiadané okolo prázdneho okna, ďalej sa vytlačí nálepka veľkosti a tvaru prázdneho okna, ďalej sa na nálepku natlačia rôzne skupiny prevádzkových údajov zodpovedajúce usporiadaniu predtlačených skupín údajov na formulári, ďalej sa pripevní nálepka k prázdnemu oknu tak, že predtlačené skupiny údajov na fonnulári a prevádzkové údaje na nálepke sa zobrazia vo vzájomne oddelenom usporiadaní, kde vždy vedľa predtlačenej skupiny údajov na formulári sa umiestnia zodpovedajúce prevádzkové údaje na nálepke.V ďalšom výhodnom uskutočnení sa na predtlačený formulár ďalej predtlačia charakteristické opticky snímateľné údaje totožnosti, ďalej sa pred zavedením prevádzkových údajov do mikropočítača zavedú do mikropočítača predtlačené údaje totožnosti na vzájomne zosúladenie neskôr zavedených prevádzkových údajov s údajmi na predtlačenom formulári.Prehľad obrázkov na výkresochPredložený vynález bude bližšie pochopený a hodnotený z nasledujúceho podrobného opisu, vykonaného v zhode s obrázkami, V ktorýchobr. l je znázomenie tlačeného zobrazenia dát v zhode s preferovaným príkladom tohto vynálezuobr. 2 je čelný pohľad na prázdny (neopísaný) dátový doklad, znázornený na obr. lobr. 3 je schematický čelný pohľad na prenosný systém na zaznamenávanie prevádzkových údajov na vytváranie návestí s dátami podľa obr. l aobr. 4 je znázomenie blokového diagramu makrosystému na zhromažďovanie, hlásenie a platenie prevádzkových dát používajúceho zobrazovanie tlačených dát a prenosný systém zaznamenávania prevádzkových dát daného vynálezu.Na obr. 1 vidieť zobrazenie tlačených prevádzkových dát, na ktoré sa všeobecne odkazuje pod č. 10, v zhode s preferovaným príkladom tohto vynálezu. Zobrazovanie 10 je charakterizované hlavne neobvyklou separácíou rôznych typov dát a skutočností, že sa zabraňuje potrebe používania objemných a ťažkých predchádzajúcich technických systémov.Zobrazovanie 10 obsahuje predtlačený doklad hlásenia alebo prázdny formulár 12, ako vidieť i na obr. 2, kde sa tlačia záhlavia kategórie dát vo formácií, ktorá definuje okno 14, V ktorom každé záhlavie je tlačené v susedstve okna 14 a na danom mieste nálepka prevádzkových dát 16, ktorá má tvar zodpovedajúci tvaru okna 14. Nálepka 16 je prípevnená na okno 14 prednostne lepidlom, ako bude ďalej uvedené.Nálepka 16 prevádzkových dát vytlačila prevádzkové dáta rôznych kategórii zodpovedajúcich prcdtlačeným záhlaviam, pričom prevádzkové dáta sú tlačené na nálepke 16 vo formácií zodpovedajúcej formácií hovorených záhlaví,takže ked je nálepka pripevnená na okno 14 prázdneho dokladu alebo formulára 12, každé predtlačené záhlavie má prevádzkové dáta sebe zodpovedajúce, na mieste so sebou susedíacim.Prázdny doklad 12 je predtlačený doklad z papiera alebo nejakého ekvivalentu, ktorý môže byť použitý na akýkoľvek účel zhromažďovania a účtovania dát na danom mieste. Podľa toho môže to byť akýkoľvek typ účtu (faktúry) za verejné služby, ako sú elektrina, plyn alebo voda, alebo môže byť použitý ako oznámenie pokuty pri porušení dopravných predpisov. V tomto príklade je formulár 12 používaný regionálnym úradom ako hlásenie o zaplatení pokuty v typickom prípade za nesprávne parkovanie, hoci toto je myslené ako ílustratívny príklad a nie je to myslené ako obmedzenie použitia tohto vynálezu.Bez ohľadu na záhlavie dátovej kategórie formulár 12 má tiež predtlačenú informáciu, ako vidieť na 18, týkajúce sa vydávajúceho úradu, čo je v typickom prípade obec alebo verejná spoločnosť a opticky viditeľnú indikáciu identity, obyčajne sériové číslo, poskytnuté V uvedených políčkach 20, obyčajne v magnetickej farbe tak, aby bolo počítačom snímateľné na platobnom mieste, ako je banka, a tiež poskytnuté vo forme čiarkového kódu, ako vidieť na 22. Ako je ďalej opísané, sériové číslo je použité na počítačovú koreláciu osoby, na ktorú sa prevádzkové dáta vzťahujú s prevádzkovými dátami.V predchádzajúcom stave techniky dátové doklady,ktorými sa plni počítač, zachovávajú tradičné členenie záhlavia dátových kategórií a neopísaných miest, do ktorých sú plnené dôležité prevádzkové dáta.Ako však bude zhodnotené z tohto opisu a ako vidieť na obr. 1, je špeciálnym charakteristickým rysom daného vynálezu, že predtlačene záhlavie, ktoré patrí k dátam, ktoré majú byť zhromažďované v teréne na jednej strane a nadanom mieste tlačené dáta zodpovedajúce prcdtlačeným záhlavíam na strane druhej, sú usporiadané v príslušných,priestorovo oddelených tlačených formácíách, čím in sítu tlačené prevádzkové dáta sú koncentrované v jedinej, dopredu stanovenej oblasti.Nálepka 16 má na sebe vytlačené prevádzkové dáta rôznych kategórií, zodpovedajúcich rôznym prcdtlačeným záhlaviam, kde prevádzkové dáta sú tlačené na nálepke vo formácií, ktorá zodpovedá vytlačenej formácií záhlavia na prázdnom formulári, takže keď je nálepka 16 pripevnená na okno 14, každé záhlavie má prevádzkové dáta, ktoré mu zodpovedajú, v mieste s ním susedíacim.Bez ohľadu na novú, neobyčajnú separáciu tlačených informácii na dátových dokladoch v zhode s povahou infonnácií, ako je už uvedené, schopnosť sústrediť všetky in situ prevádzkové dáta na relatívne malú natlačenú nálepku podstatne zmenšuje veľkosť systému na zaznamenávanie prevádzkových dát, ktorý musí byť nesený personálom vydávajúceho úradu. To kontrastuje veľmi priaznivo s predchádzajúcimi technickými systémami, ktoré boli nutne velké a ťažké, čo bolo spôsobené nutnosťou dopraviť celý dátový formulár cez tlačiareň.Ako vidieť na obr. 3, s cieľom zhromaždiť informácie spôsobom, ako je v podstate oplsané ďalej, a poskytovanie tlačenej nálepky 16 na upevnenie k oknu 14, je k dispozícii miniaturizovaný prenosný systém 24 na zaznamenávanie a tlačenie prevádzkových dát. Systém 24 prednostné obsahuje prenosný mikropočítač 26, majúci klávesnicu 27 na zavádzanie prevádzkových údajov a mikrotlačiareň 28, pripojenú na míkropočítač. Prednostne je tiež poskytnúť snímač čiarkového kódu 30, pripojený na mikropočitač, na snímanie sériového čísla čiarkového kódu pred zavedením prevádzkových dát cez klávesnicu.Mikrotlačiareň 28 je potrebná, ako už bolo uvedené, na tlačenie nálepky, ktorá má šírku približne 57 mm. To sa porovnáva s formulárom predchádzajúceho stavu techniky,ktorý má šírku 160 mm alebo viac. Podľa toho oveľa menšia mikrotlačíareň tohto systému môže vážiť iba 300 g alebo menej, čo je približne 15 z hmotnosti 2 kg, ktorú má tlačiareň podľa doterajšieho stavu techniky. Pri uvažovani o celkovej hmotnosti systému, potom systém podľa tohto vynálezu váži približne 850 g a menej v porovnaní s hmotnosťou 2,5 kg doterajšieho systému.Príklady zariadeni vhodných na mikropočítač 26 a mikrotlačiareň 28 sú prenosný počítač PCT-7 l 0 Portable TeleTransaction Computer a mikrotlačiareň IP-24 Microprinter,pričom obidva prístroje sú vyrábané spoločnosťou TELXON (R) Corporation of 3330 West Market Street, Akron. Ohio, 4413 - 3352. Snímač čiarkového kódu je tiež poskytovaný Telxonom (R) na použitie s uvedeným mikropočítačom.V zhode s týmto príkladomje jednotlivá nálepka 16 obyčajne 57 mm široká a má dĺžku v typickom prípade v rozsahu 60 - 120 mm, pričom toto je dopredu stanovené v zhode s príslušnými požiadavkami. Najlepšie, ako vidieť,na obr. 3 a ako je tu opísané ďalej, nálepka 16 je zvitok(neuvedené) samolepiacich nálepiek, ktorý má priemer príbližne 30 - 40 mm, a ktoré sú na nosiči z kremíkového papiera. Míkrotlačiareň iná tlačiarenský formát v rouahu 16 30 znakov na riadok pri 10 - 15 znakoch na palec, aj keďje lepšie obyčajne 24 znakov na riadok pri 13 znakoch na palec.Bude uvedené, že akékoľvek iné vhodné typy míkropočltača, mikrotlačiarne a snímača čiarkového kódu môžu byť alternatívne používané v predloženom vynáleze.Ako bolo už stručne uvedené, nálepka 16 je najskôr pripevňovaná na okno 14 pomocou lepidla, pričom toto je kdispozícii bud na zadnej strane nálepky, takže nálepka je samolepiaca, alebo alternatívne na okne, hoci toto riešenie vyžaduje relatívne nákladné potiahnutie okna 14 nevyplneného formulára vhodným lepidlom a kremíkový rubový podklad formulára.V zhode s prednostným príkladom daného vynálezu sú predtlačený formulár 12 a nálepka 16 tvorené z príslušných materiálov a lepidlo je lepidlom permanentného typu, ktoré je absorbované do materiálov fonnulárov tak, aby sa zabránilo odstráneniu nálepky 16 z formulára 12 bez toho, aby sa roztrhol bud formulár 12 alebo nálepka 16.Typické materiály formulárov, z ktorých môžu byť urobené bud formulár 12 a nálepka 16 alebo ako formulár 12 tak i nálepka 16, sú papier, acetát, vinyl, polyester, mylar alebo akýkoľvek iný vhodný materiál na tento účel.Vhodné permanentné lepidlá, ktoré zabránia neporušenému odstráneniu nálepky 16 z nevyplneného formulára 12, sú typu série 470 alebo 900 vyrábané firmou SASSON Company (Holandsko) alebo je to lepidlo Scotchkall (R),vyrábané 3 M(R) Company.V príklade, kde je nálepka 10 samolepiaca nálepka, je najlepšie používať kremíkový rubový papier, ako vidieť na 17 na obr. 3.Ak sa teraz pozrieme tiež na obr. 4, opísané zobrazovanie 10 tlačiarenských prevádzkových dát a prenosný systém 24 zaznamenávania prevádzkových dát sú používané pri zhromažďovaní prevádzkových dát a pri ohlasovacom a platobnom makrosystéme, ako je uvedené ďalej.Na začiatku je do mikrotlačiame 28 zavedené veľké množstvo nálepiek 16, najlepšie vo forme zvitku, ako už bolo opísané. Prenosný systém 24 a obyčajne blok prázdnych formulárov 12 sú nesené povereným agentom, ktorý koná v mene vydávąjúceho úradu vnútri dopredu stanovenej geografickej oblasti. Podrobnosti o tejto oblasti sú najskôr naprogramované do mikropočítača 26.Mikropočítač podobne naprogramoval do seba dôležité dáta, ktorým môžu byť dáta následne zavedené agentom kontrolované na správnosť, čím sa zistí, že agent môže doručovať hlásenie o pokutách iba za porušenie parkovacích predpisov a iba v jeho dopredu určenej dohliadacej oblasti alebo zóne.Pri zaregistrovaní porušenia parkovacích pravidiel agent sníma do mikropočítača 26, obyčajne cez snímač čiarkového kódu 30, sériové číslo predtlačeného prázdneho formulára 12, ako sa objaví vo forme čiarkového kódu na 22. Altematívne môže byť sériové číslo nadierované do mikropočitača cez klávesnicu 27.Nasledovné sú do mikropočítača 26 zavádzané rôzne ďalšie typy dát, nasledujúce príslušné vizuálne hlásenia,objavujúce sa na displeji mikropočítača 26. V tomto príklade zavedené dáta obsahujú všetky informácie zodpovedajúce predtlačeným zàhlaviam susediacemu oknu 14 na čistom formulári 12. Len čo boli dáta správne zavedené a mikropočítač 26 potvrdí, že všetky dáta sú jasné, napr. že miesto porušenia predpisov patri dovnútra dohliadacej zóny agenta, môže byť vytlačené návestie nesúce všetky dôležité dáta. Toto príslušné dáta nesúce návestie je potom pripevnené na prázdny formulár 12 spôsobom, ako vidieť na obr. 1,čím sa kompletuje zobrazenie prevádzkových údajov 10,ktoré v tomto príklade je parkovacím lístkom, pričom parkovací lístok potom slúži osobe, ktorá porušila príslušné predpisy, Pri prijatí parkovacieho lístka potom na zaplatenie pokuty osoba, ktorá porušila príslušné predpisy, ktorá je na obr. 4 označená referenčným číslom 34, vezme parkovací lístok na miesto platenia, obyčajne do banky 35. Po zaplatení je spodná časť poslaná bankou vydávajúcemu úraduspolu s dokladom o zaplatení. Sériové číslo lístka je potom rovnako stiahnuté tak, aby bolo možné automaticky identifikovať mplatený lístok.Medzitým infonnácie z mikropočítača 26, ktoré vzťahujú prevádzkové dáta každej osoby, ktorá prekročí príslušné predpisy, k sériovému číslu parkovacieho lístka, na ktorom boli prevádzkové dáta vytlačené, boli prenesené do hlavného počítača 40 vydávajúceho úradu. Podľa toho fakt zaplatenia môže byť pri každom lístku ľahko korelovaný s výdajom každého lístka, čím sa uľahčí potvrdenie o zaplatení každej pokuty, sotva bude zaplatená.Bude ocenené osobami kvalifikovanými v danom odbore, že sféra pôsobnosti tohto vynálezu nie je obmedzená tým, čo už holo hlavne uvedené a opísané, iba spôsobom daného príkladu. Pôsobnosť daného vynálezuje obmedzená skôr a výhradne nárokmi, ktoré nasledujú.l. Zobrazovací štítok natlačených prevádzkových údajov, vyznačujúei sa tým, že pozostávaz predtlačeného formulára (12), na ktorom sú predtlačené jednotlivé skupiny údajov, usporiadané okolo prázdneho okna (14), ďalej pozostáva z nálepky (16) s prevádzkovými údajmi, ktorej tvar zodpovedá tvaru prázdneho okna (14), a ďalej pozostáva z pripevňovacich prostriedkov na pripevnenie nálepky (16) k prázdnemu oknu (14), pričom nálepka(16) je vybavená prevádzkovými údajmi rôznych skupín,kde tieto prevádzkové údaje sú na nálepke (16) natlačené v usporiadaní zodpovedajúcom usporiadaniu predtlačených skupín údajov na formulári (12), pričom po pripevnení nálepky (16) k prázdnemu oknu (14) sú predtlačené skupiny údajov na fonnulári (12) a prevádzkové údaje na nálepke(16) zobrazené vo vzájomne oddelenom usporiadaní, kde vždy vedľa predtlačenej skupiny údajov na formulári (12) sú umiestnené zodpovedajúce prevádzkové údaje na nálepke (16).2. Zobrazovací štítok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pripevňovacími prostriedkami na pripevnenie nálepky (16) k prázdnemu oknu (14) je lepidlo.3. Zobrazovací štítok podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že predtlačený formulár (12) a nálepka (16) sú tvorené jednotlivými listami Spojenými lepidlom na jeho absorbovanie do jednotlivých listov a na zabránenie odstráneniu nálepky (16) od predtlačeného formulára (12) bez porušenia formulára (12) alebo nálepky4. Zobrazovací štítok podľa nároku 2 alebo 3, v y zn ač uj ú ci s a tý m , ženálepka(16)jetvorená samolepiacou nálepkou.5. Zobrazovací štítok podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nálepka (16), tvorená samolepiacou nálepkou, je vybavená ochrannou fóliou, odstrániteľnou z nálepky (16) pred jej pripevnenim k prázdnemu oknu6. Spôsob vyhotovenia zobrazovacieho štítka podľa nárokulaživyznačujúci sa tým, žesaprevádzkové údaje zavedú do mikropočítača, ďalej sa natlačia na nálepku údaje zodpovedajúce zavedeným prevádzkovým údajom, ďalej sa nálepka s natlačenými údajmi pripevni na dopredu stanovenú časť predtlačeného formulára,čím sa vytvorí zobrazovací štítok natlačených prevádzkových údajov.7. Spôsob podľa nároku 6, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že sa na formulár predtlačia jednotlivé skupiny údajov, usporiadané okolo prázdneho okna, ďalej sa vytlačínálepka veľkosti a tvaru prázdneho okna ďalej sa na nálepku natlačia rôzne skupiny prevádzkových údajov zodpovedajúce usporiadaniu predtlačených skupin údajov na formulári, ďalej sa pripevní nálepka k prázdnemu oknu tak,že predtlačene skupiny údajov na formulári a prevádzkové údaje na nálepke sa zobrazia vo vzájomne oddelenom usporiadani, kde vždy vedľa predtlačenej skupiny údajov na formulári sa umiestnia zodpovedajúce prevádzkové údaje na nálepke. 8. Spôsob podľa nároku 6 alebo 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa na predtlačený formulár ďalej predtlačia charakteristické opticky snímateľné údaje totožnosti, ďalej sa pred zavedením prevádzkových údajov do mikropočltača zavedú do mikropočitača predtlačeně údaje totožnosti na vzájomné zosúladenie neskôr uvedených prevádzkových údajov s údajmi na predtlačenom formulári, 4 výkresy

MPK / Značky

MPK: G06K 1/12, G06K 3/02, G06K 1/22

Značky: údajov, natlačených, štítok, vyhotovenia, spôsob, prevádzkových, zobrazovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-283444-zobrazovaci-stitok-natlacenych-prevadzkovych-udajov-a-sposob-jeho-vyhotovenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zobrazovací štítok natlačených prevádzkových údajov a spôsob jeho vyhotovenia</a>

Podobne patenty