Zariadenie na kontrolu platnosti digitálnych správ pri riadení železničnej dopravy

Číslo patentu: 283428

Dátum: 27.06.2003

Autor: Demarais Gérard

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na kontrolu platnosti digitálnych správ, ktoré vykonáva kontrolu absolútnej zhody a dynamického stavu dvoch digitálnych správ (A a B) prichádzajúcich paralelne z dvoch spracovateľských kanálov, pričom túto kontrolu vykonáva predtým, než výstupný zosilňovač (6) vyšle bezpečnostný analógový signál (S) "1" alebo "0" riadiaci funkciu akčných členov. Zariadenie sa vyznačuje tým, že je vybavené Wheatstonovým mostíkom (1) s diódami, na ktorého striedavé vstupy (2 a 3) prichádzajú príslušné správy (A, B), pričom jedna zo správ je invertovaná, a v jednosmernej diagonále mostíka je zapojený oscilátor (4), ktorého výstupom (s) je signál kontroly zhody správy (A, B) riadiaci cez bezkontaktné relé (5) výstupný zosilňovač (6).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na kontrolu platnosti digitálnych správ. Zariadenie je typom obvodu, ktorý vykonáva kontrolu absolútnej zhody a dynamického stavu dvoch digitálnych správ prenášaných paralelne dvoma Spracovateľskými kanálmi, pričom táto kontrola prebieha pred tým, než výstupný zosilňovač spracuje bezpečnostný analógový signál l alebo O riadiaci funkciu výkonného člena.Všetky systémy, ktoré sú pri prevádzke vystavené nebezpečenstvu poruchy, hoci len hypotetickej, musia byť usporiadané tak, aby sa pri ich prípadných poruchách zabránilo vzniku situácií ohrozujúcich bezpečnosť osôb a materiálu, ktoré sú pod kontrolou týchto systémov.Preto sú všetky automatizované zariadenia usporiadané tak, aby sa v prípade poruchy obmedzila ich aktuálne prebiehajúca činnosť (napr. spomalenie alebo zastavenie vozidla), alebo sa ukončila ich činnosť (napr. prerušením dodávky energie).Doterajšia koncepcia zabezpečenia proti poruchám(fail safe) v železničnej doprave je prevažne založená na využití iba jediného spracovateľského kanálu. Iný technický prístup sa uplatňuje v pripade digitálne riadených automatizovaných zariadení, ktoré môžu zaistiť vyššiu, ale nie absolútnu bezpečnosť.Digitálne systémy sa vzhľadom na svoj interpretačný výkon a správu využívajú stále častejšie a ich zavádzanie vyžaduje usporiadanie paralelného prenosu správ vo dvoch spracovateľských kanáloch, ktoré musia poskytnúť úplne zhodné výsledky.Túto podmienku zaistí vnútome zabezpečený obvod,ktorý kontroluje alebo rozhoduje o platnosti správ a vykonáva funkciu súčtového obvodu kontroly výsledkov z dvoch digitálnych spracovateľských kanálov, ktoré sa v ňom zbiehajú. Po kontrole absolútnej zhody a dynamického stavu oboch binámych správ prichádzajúcich zo spracovateľských digitálnych kanálov, rozhoduje tento obvod o vyslaní príslušných signálov l alebo O k jednému alebo niekoľkým výkonným členom systému.Treba poznamenať, že tieto správy sú periodické. Každú správu tvorí sled niekoľkých oktetov vysielaných v sérii kontinuálne bit po bite. Programové vybavenie spracovateľských digitálnych kanálov je usporiadané tak, aby vysielané správy neobsahovali nikdy viac než niekoľko po sebe idúcich bitov (napr. tri) rovnakej binárnej hodnoty, čo umožní kontrolu ich dynamického stavu. Ak jedna alebo obe správy vysielané spracovateľskými kanálmí sú stuhnute, musí systém reagovať ako poruchový a prejsť automaticky na bezpečnostný režim.Doterajšou technikou na kontrolu zhody správ je obvod, ktorého usporiadanie je znázomené na obr. l. Pre dve správy X a Y sú v obvode zapojené aspoň dva doplnkové invertory, dva logické členy AND a jeden logický člen OR. Na druhú funkciu kontroly platnosti, t. j. na kontrolu časovej zhodnosti správ, sa využíva obvod znázornený na obr. 2. V obvode sú zapojené aspoň tri logické členy AND a dva oneskorovacie členy.Tieto obvody sú jednoduché, ale ich realizácia z hľadiska vnútomého zabezpečenia vyžaduje veľké množstvo súčiastok a V dôsledku toho preplnenie dosky s plošnýmíVynález do značnej miery odstraňuje uvedené nedostatky. Jeho podstatou je zariadenie na kontrolu platnosti digitálnych sprav, ktoré sa vyznačuje tým, že je vybavené Wheatstonovým mostíkom s diódami, na ktorého striedavé vstupy prichádzajú obe príslušné správy, pričom pred vstupom do mostíka je jedna zo správ invertovaná. V jednosmernej diagonále mostíka je zaradený oscilátor, ktorého výstupom je signál kontroly zhody správ, ktorý cez bezkontaktné relé riadi Výstupný zosilňovač.Oscilátor teda môže pracovať len vtedy, ak sú obe digitálne správy úplne zhodné, teda za predpokladu, že obe správy sú bit po bite komplementárne, čo zaručí absolútnu istotu zhody.Zariadenie podľa vynálezu je ďalej vybavené dvoma ovládacími obvodmi s prevodom napätia, do ktorých prichádzajú príslušné dve digitálne správy. Ovládacie obvody reagujú na zmeny stavu správ a cez logický člen OR odovzdávajú napätie potrebné na napájanie bezkontaktného relé.Bezkontaktné relé tak môže riadiť Výstupný zosilňovač iba vtedy, ak obe digitálne správy prichádzajúce zo spracovateľských kanálov sú súčasne zhodné, nie stuhnuté. Relé teda vykonáva funkciu súčtového obvodu oboch kontrol, teda kontroly zhody aj dynamického stavu oboch digitálnych správ.Je vhodné zdôrazniť, že obe kontrolné funkcie vykonávané technikou podľa vynálezu môžu prebiehať na veľmi malej doske s plošnýmí spojmi bez toho, aby utrpela bezpečnosť týchto funkcii. Zariadenie podľa vynálezu možno umiestniť na dosku, ktorej plocha je viac než stokrát menšia než plocha potrebná na inštaláciu dosiaľ používaného obvodu.Zariadenie podľa vynálezu obsahuje tiež systém nabíjania, ktorý obsahuje ďalšie dva ovládacie obvody, z ktorých jeden je napąianý riadiacim signálom napájania, ktorý prichádza zo spracovateľských digitálnych kanálov a druhý samoudržujúcim signálom z výstupného zosilňovača. Tieto dva ovládacie obvody dodávajú cez logický člen OR potrebné napájacie napätie do oscilátora.Týmto zapojením vznikne pyramidové usporiadanie, v ktorom každý stupeň získava energiu z nižšieho stupňa. Tým sa zabráni akémukoľvek náhodnćmu napájaniu rozhodovacieho obvodu rušivým signálom alebo signálom z napájania siete.Wheatstonov mostík je výhodne vybavený oneskorovacim členom na časovanie posunom, ktorý odstráni prípustnú malú desynchronizáciu medzi oboma digitálnymi správami.Oba prvé ovládacie obvody sú výhodne pripojené na striedavé vstupy Wheatstonovho mostíka. Tým sa vytvára doplnková kontrola úrovne signálov na jeho vstupoch.Prehľad obrázkov na výkreseVynález bude bližšie objasnený na výkrese, na ktorom znázorňujeobr.l - dosiaľ používaný obvod na kontrolu zhody dvoch digitálnych správ, obr. 2 - dosiaľ používaný obvod na kontrolu dynamického stavu dvoch správ, obr. 3 - usporiadanie obvodu podľa vynálezu na kon trolu zhody dvoch správ,obr. 4 - usporiadanie obvodu podľa vynálezu na kon trolu dynamického stavu správ, SK 283428 B 6obr. 5 - obvodová schéma ilustrujúca princíp ovládacieho obvodu, obr. 6 - diagram signálov na objasnenie funkcie obvodu z obr. 4, obr. 7 - schéma úplného obvodu zariadenia na kontrolu platnosti podľa vynálezu, obr. 8 - diagram signálov na objasnenie funkcie tohto obvodu.Na obr. 3 je znázomené usporiadanie obvodu podľa vynálezu na kontrolu zhody dvoch digitálnych správ A a B prichádzajúcich paralelne z dvoch spracovateľských kanálov (nie sú znázomené). Tento obvod v podstate tvorí Wheatstonov mostík l s díódami, na ktorého striedavé vstupy 2 a 3 prichádza správa A, resp. správa B, ktorá je vopred invertovaná akýmkoľvek prostriedkom Binv. V jednosmemej diagonále Wheatstonovho mostíka 1 je zapojený oscilátor 4, ktorého výstupný signál s riadi cez bezkontaktné relé 5 Výstupný zosilňovač 6.Pri takom usporiadani môže oscilátor 4 pracovať, a teda vyslať výstupný signál s k bezkontaktnému relé 5 len vtedy, ak obe digitálne správy A a B sú absolútne zhodné, alebo presnejšie, ak úrovne oboch správ A a Binv sú bit po bite presne opačné. Bezkontaktné relé 5 potom zaisťuje činnosť zosilňovača 6, ktorý na výstupe vyšle analógový bezpečnostný signál S l alebo O k jednému alebo k niekoľkým výkonným členom (nie sú znázomené). V systéme riadenia železničnej dopravy sú týmito členmi napr. bezpečnostné relé zaisťujúce funkciu signálnych svetiel.Oscilátor 4 je známeho typu a je výhodne typom digitálneho oscilátora, ktorý tvori napr. obvod RC spojený so skupinou invertorov. Navyše je tento oscilátor vybavený oneskorovacim členom 81, ktorý vyrovnáva nepravidelnosti v binárnych zmenách hodnoty bitov správ A a B pri prípustnej malej desynchronizácii medzi oboma správami. Tým sa zaistí funkčnosť zariadenia bez použitia spoločných synchronizačných hodín pre oba spracovateľské digitálne kanály, ktoré by mohli vplyvom rušivého signálu zapríčiniť riziko sfázovania a vzniku nevhodných kódov v oboch kanáloch.Takýto obvod na kontrolu zhody správ môže byť vyhotovený na doske s plošnými spojmi, ktorá je až 900-krát menšia než je plocha na inštaláciu dosiaľ používaného vnútome zabezpečeného obvodu. Preto je možné na jednu dosku s plošnými spojmi normalizovaného formátu pripojiť niekoľko riadiacich prvkov akčných členov.Na obr. 4 je znázomene usporiadanie obvodu podľa vynálezu na kontrolu dynamického stavu správ A a B. Tento obvod je V podstate usporiadaný z dvoch ovládacích obvodov CPI a CP 2 (pre tieto obvody sa tiež používa názov diódove čerpadlo). Každý z týchto ovládacích obvodov je napájaný správami A a B alebo B a A. Je výhodné, aby oba ovládacie obvody boli pripojené priamo na striedavé vstupy 2 a 3 Wheatstonovho mostíka l a boli teda napájané správami A a B. Na týchto vstupoch sa tak uskutočňuje doplnková kontrola úrovne signálov.Ovládacie obvody CPI a CP 2 reagujú na zmeny stavu správ A a B a sú spojené s logickým členom OR OUI, ktorý z napätia v 2 dodáva napätie v 3 potrebné na napájanie bezkontaktného relé 5 (bude opísané ďalej). Na napätie v 3 je zaradený oneskorovací člen 03, ktorý upraví prijateľnú časovú nezhodnosť oboch digitálnych správ A a B. Táto úprava je vykonaná pred ukončením činnosti zariadenia na kontrolu platnosti a skôr než je cez bezkontaktné relé 5, ktoré riadi Výstupný zosilňovač 6, vyslaná k akčným členom bezpečnostná informácia S. Bezkontaktné relé S tak vykonáva funkciu súčtového obvodu kontroly zhody a dynamického stavu správ A a B a môže riadiť Výstupný zosilňovač 6 len v prípade, ak obe tieto správy sú súčasne zhodné (alebo presnejšie sú komplementárne) a nie sú stuhnuté.Na obr. 5 a 6 je vysvetlený princíp funkcie ovládacieho obvodu. Na obr. 5 je relć RL riadené správou A alebo B pripojené na napätie v 2. Treba vopred poznamenať, že v skutočnosti je funkcia relé RL udržiavaná statickým invertorom (podrobnejšie bude opísane ďalej), K strednému kontaktu tohto relé RL je pripojený kondenzátor C 1, ktorý je cez opačne polarizované diódy D 1 a D 2 pripojený na napätie plus v 2 a plus v 3. K napätíu v 3 je paralelne k obslužnému obvodu, ktorým je tu bezkontakmé relé 5, pripojený íiltračný kondenzátor C.Zostupné prechody správ A alebo Binv, ktore sú znázomene na obr. 6 jednou šipkou, napájajú výkonný obvod, tzn. nabíjajú cez diódu D 1 kondenzátor C 1. Vzostupne prechody správ A alebo Binv, ktoré sú znázomene na obr. 6 dvoma šípkami, prejdú zo zapojenia mínus kondenzátora C 1 na napätie plus v 2 tak, že cez diódu D 2 prejde energia z kondenzátora Cl na filtračný kondenzátor C. Ako je znázomené na obr. 6, na svorkách ñltračného kondenzátora C sa tak postupne vytvorí napätie v 3 potrebne na činnosť bezkontaktného rele 5.lnverzia správy B vzhľadom na správu A je výhodná tiež z toho dôvodu, že ovládacie obvody CPl a CP 2 môžu striedavo vytvárať napätie v 3.Je teda zrejmé, že ovládacie obvody CPI a CP 2 vytvárajú z napätia v 2, ktoré je použité ako zdroj energie, napätie v 3, ktorého hodnota je potenciálne nad hodnotou v 2, pretože napätie mínus v 3 sa vzťahuje na hodnotu napätia plus v 2. Takto sa vylúči nebezpečenstvo náhodného napájania zabezpečeného obvodu zvodom prevádzkového napájania alebo iným spôsobom, čo je vo vnútome zabezpečovaných elektronických obvodoch vždy problémové. V skutočnosti existuje prvá možnosť zvodu medzi napätím plus v 3 a mínus v 2, ale napätie na obslužnom obvode 5 by bolo v takom prípade inverznć a teda nefunkčnć. Existuje tiež druhá možnosť zvodu medzi napätím plus v 2 a plus v 3, ale napätie v 3 na svorkách obslužného obvodu 5 by bolo nulové a teda takisto nefunkčné. Pretože energia napätia v 3 pochádza z napätia v 2, prenos energie napätia v 3 na v 2 je vylúčený.Na obr. 7 je znázomený kompletný obvod zariadenia na kontrolu platnosti podľa vynálezu. Obvod obsahuje predovšetkým Wheatstonov mostík 1, oscilátor 4 s oneskorovacím členom 01 a bezkontaktné relé 5, ktoré riadi Výstupný zosilňovač 6. Ďalej sú v ňom zapojené dva ovládacie obvody CPI a CP 2 pripojené k logickému členu OR OU 1 a oneskorovací člen 93 zapojený medzi úrovne N 3 a N 4 napätia v 3.Obe digitálne správy A a Binv prichádzajú na striedavé vstupy 2 a 3 Wheatstonovho mostíka 1 cez fotoelektrický prenosový článok PHI, resp. PH 2 a statické invertory INVI, resp. INV 2, zapojené medzi úrovne N 2 a N 3 napätia v 2. Fotoelektrické prenosové články galvanicky oddeľujú signály, kým invertory regulujú úroveň signálov a v podstate pracujú v rytme vstupného signálu ako zosilňovače homého alebo dolného stavu úrovní N 3 alebo N 2 napájania napätím v 2. Zároveň udržujú funkciu relé RL (z obr. 5) pre ovládacie obvody CP a CP 2.Podľa vynálezu je zariadenie na kontrolu platnosti vybavené systémom statického napájania, ktorý je v podstate usporiadaný z dvoch ďalších ovládacích obvodov CP 3 aCP 4 spojených s logickým členom OR OU 2, ktorého výstup je spojený s úrovňou N 3 napätia v 2. Riadiacim signálom napájania C je dlhý signál, ktorý napája ovládací obvod CP 3 cez fotoelektrický prenosový článok PH 3 a statický invertor NV 3, zapojený medzi úrovne N 1 a N 2 napätia v 1. Napätím v 1 je napr. napätie 24 V miestnej siete. Ovládací obvod CP 4 je cez logický člen AND ET napájaný samoudržujúcim signálom z výstupného zosilňovača 6. Na druhý vstup tohto logického člena prichádza riadiaci signál napájania. Treba poznamenať, že Výstupný zosilňovač 6 je okrem výstupu bezpečnostného signálu S vybavený ešte tretím oddeleným výstupom opakovaného čítania,ktorý je určený dvom spracovateľským digitálnym kanálom.Napätie v 2 potrebne na činnosť ovládacích obvodov CP a CP 2 je teda vytvorené ovládacími obvodmi CP 3 a CP 4 z napätia v 1 miestnej siete. Na napätí v 2 je zaradený oneskorovací člen 92, ktorý reguluje čas potrebný na to, aby energia dodávaná ovládacim obvodom CP 4, do ktorého je privedená samoudržujúcim signálom, nadväzovala na pôvodnú energiu dodávanú ovládacím obvodom CP 3, do ktorého prichádza riadiaci signál napájania C.V ovládacom obvode CP 3 je dióda D 1 z obr. 5 nahradená jednoduchým odporom, čo umožní ľubovoľne voliť čas riadenia napájania. Kondenzátor Cl z obr. 5 sa nabíja celým dlhým riadiacim signálom nabíjania C, nie len jeho zostupným čelom.Taktiež treba poznamenať, že logické členy OR OU 1 alebo OU 2 zodpovedajú V skutočnosti paralelnému zapojeniu katód diód D 2 znázomených na obr. 5.Týmto spôsobom vznikne pyramidové usporiadanie rozdielnych napáianí, V ktorých každý stupeň získava energiu z predchádzajúceho stupňa, čo vylúči akékoľvek náhodné napájanie rozhodovacieho obvodu. Napätie v 2 medzi úrovňami N 2 a N 3 čerpá energiu prostredníctvom ovládacích obvodov CP 3 a CP 4 a činnosťou logického člena OR OU 2 z napätia v 1. Napätie v 3 medzi úrovňami N 3 a N 4 získava energiu prostredníctvom ovládacích obvodov CPI a CP 2 a činnosťou logického člena OR OU 1 z napätia v 2. Napätie v 3 tvorí bezpečnostnú informáciu pre bezkontaktné relé 5, ktorá jeho činnosť riadi napájaním. Bezkontaktné relé tak vykonáva funkciu súčtového obvodu kontroly zhody a dynamického stavu oboch digitálnych správ A a B.Obvod znázomený na obr. 7 je takisto vybavený dvoma fotoelektrickými prenosovými článkami PH 4 a PH 5, ktore sú zaradené medzi oscilátor 4 a bezkontaktné relé 5, resp. medzi bezkontaktné relé 5 a Výstupný zosilňovač 6. Tieto fotočlánky vykonávajú elektrickú izoláciu, a to fotoelektrícký prenosový článok H 4 medzi napätím v 2 a V 3 a fotoelektrický prenosový článok PH 5 a medzi napätím v 3 a V 1. Zvody vstupu a výstupu týchto fotočlánkov iba sledujú priblíženie úrovne N 3 a N 4 k N 2, a tým postupný zánik napätia v 3, potom v 2, spôsobujúci zostup bezpečnostného signálu S k akčným členom.Funkcia zariadenia na kontrolu platnosti podľa vynálezu bude opísaná na grafe priebehu signálov. Na obr. 8 sú znázomené obe digitálne správy A a Binv, riadiaci signál napájania C, energia napájania ovládacieho obvodu CP 3,Výstupný signál oscilátora 4 a signály výstupného zosilňovača 6, teda Výstupný bezpečnostný signál 6, signál opakovaného čítania a samoudržujúci signál.Ak zariadenie na kontrolu platnosti je nečinné, t. j. V zabezpečenom stave, napätia V 2 a V 3 sú nulové a teda úrovne N 3 a N 4 sú V potenciáli N 2.Proces iniciácie systému vybaveného takým zariadením môže prebiehať nasledujúcim spôsobomMikroprocesory alebo iné obvody oboch Spracovateľských digitálnych kanálov nepretržite testujú informácie prichádzajúce na ich vstupy a do obvodov samokontroly. Digitálne výsledky sú medzi kanálmi porovnávané výmenou po prekódovaní, aby sa zabránilo ich náhodnćmu prepisu. Ak V každom kanáli sú tieto výsledky potvrdené výsledkami z druhého kanála, začnú mikroprocesory napájať zariadenie na kontrolu platnosti.Na to je po čas potrebný na nabitie kondenzátora Cl ovládacieho obvodu CP 3 Vysielaný riadiaci signál napájania C. Tento signál súčasne preruší samoudržujúci signál,ktorý napája cez logický člen AND ET ovládací obvod CP 4 pre prípad, ked ide o rušivý impulz V čase, keď zariadenie na kontrolu platnosti je V pracovnom režime, tzn. V stave l.Mikroprocesory oboch kanálov sú usporiadané tak, aby sa V čase t 1 zjednotil počiatok sériového prenosu oboch digitálnych správ A a B so zostupnou hranou signálu napájania C. V tomto okamihu zostupná hrana signálu C prevedie výstup ĺnvertora INV 3 na potenciál N 2. Tým sa energia z ovládacieho obvodu CP 3 získaná počas napájania zmení na úroveň N 3. Takto sa vytvorí napätie v 2, ktoré spustí V čase t 2 oscilátor 4 za predpokladu, že sú pritomne obe správy A a B a že tieto správy sú komplementáme.Prvé prechody správ A a B vytvoria postupne cez ovládacie obvody CPI a CP 2 a logický člen OR OU 1 medzi úrovňami N 3 a N 4 napätie V 3 (pozri obr. 6). Tým sa napája bezkontaktné relé 5, ktoré môže riadiť Výstupný zosilňovač 6.V závere času t 3-t 1, ktorý je nevyhnutný na vytvorenie napätia V 3, sa na výstupe zosilňovača 6 objaví samoudržujúci signál, signál opakovaného čítania určený pre spracovateľské digitálne kanály a bezpečnostný signál S pre výkonné členy (pozri obr. 6). Všetky tieto signály sú striedavé signály O alebo l.Pôvodná energia dodávaná ovládacím obvodom CP 3 už nie je potrebná a do obvodu ďalej prúdi z ovládacieho obvodu CP 4 energia nesená samoudržujúcim signálom.Ak sa teraz preruší samoudržujúci signál V čase, ktorý nie je kompatibilný s 62 a 93, úrovne N 3 a N 4 spadnú a celé zariadenie na vyhodnotenie platnosti sa nevratne zastaví vplyvom anulácie napájacích napätí v 2 a V 3, čo indikuje absolútnu poruchu.Opisané zariadenie na kontrolu platnosti digitálnych signálov je vhodné predovšetkým pre automatizované systémy riadenia železničnej dopravy a kontrolu pohybu vlakov. Môže Však byť využité V oblasti priemyselnej výroby a všade tam, kde je potrebné na základe vstupného signálu aktualizovať bezpečnostný signál l alebo O slúžiaci napr. na bezpečné zastavenie stroja alebo výrobného procesu.Zariadenie možno inštalovať na veľmi malú dosku s plošnými spojmi. Napr. použitím techniky hybridných obvodov možno zariadenie usporiadať na plochu neprevyšujúcu 3 cm.l. Zariadenie na kontrolu platnosti digitálnych správ pri riadení železničnej dopravy, vykonávajúce kontrolu absolútnej zhody a dynamického stavu dvoch digitálnych správ(A, B), prichádzajúcich paralelne z dvoch spracovateľských kanálov, pričom túto kontrolu vykonáva pred spracovaním analógového bezpečnostného signálu (S) l alebo O riadiaceho funkciu akčných členov Výstupným zosilňovačom,vyznačujúce sa tým, že obsahujeWheat SK 283428 B 6stonov mostík (l) s diódami so striedavými vstupmi (2, 3) na príjem správ (A, B), pričom jedna je invertovaná a oscilátor (4) zapojený v jednosmemej diagonále mostíka (1) s výstupom (s) pre signál kontroly zhody správ (A, B) na riadenie výstupného zosilňovača (6) cez kontaktné relé (5).2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že ďalej obsahuje dva ovládacie obvody(CPI, CP 2) na napájanie príslušnými digitálnymi správami(A, B), pričom ovládacie obvody (CPI, CP 2) sú spojené s bezkontaktným relé (5) na dodávanie napätia (v 3) cez 1 ogický člen OR (OUl).3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ďalej obsahuje systém napájania s dvoma ďalšími ovládacimi obvodmi (CP 3, CP 4), kde ovládací obvod (CP 3) je pripojený na vstup riadiaceho signálu napájania (C) a ovládací obvod (CP 4) na Výstupný zosilňovač (6),pričom obidva ovládacie obvody (CP 3, CP 4) sú spojené s logickým členom OR (OU 2) na dodávame napájacieho napätia (v 2) pre oscilátor (4).4. Zariadenie podľa niektorého z predchádzajúcich nárokovlaž 3, vyznačujúce sa tým, žeoscilátor (4) Wheatstonovho mostíka (l) je vybavený oneskorovacim členom (91).5. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že obidva prvé ovládacie obvody (CPI,CP 2) sú pripojene k striedavým vstupom (2, 3) Wheatstonovho mostíka (l).6. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 2 až 5,vyznačujúce sa tým, že ďalej obsahuje fotoelektrické prenosové články (PHI, Pl-l 2) spojené s Wheatstonovým mostíkom (l) na prívod digitálnych správ7. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 2 až 6,vyznačuj úce sa tým, žeprvýfotoelektrický prenosový článok (PH 4) je zapojený medzi oscilátor (4) a bezkontaktné rele (5) a druhý fotoelektrický prenosový článok (PH 5) je zapojený medzi bezkontaktné relé (5) a výstupný zosilňovač (6).8. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ďalej obsahuje ovládací obvod (CP 3) spojený s fotoelektrickým prenosovým článkom (PH 3) na prívod riadiaceho signálu napájania.9. Zariadenie podľa nároku 3 alebo 8, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že ďalej obsahuje oneskorovací člen (92) pripojený na napájacie napätie (v 2) oscilátora.10. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 2 až 9,vyznačuj úce sa tým, žeoneskorovacíčlen(63) je pripojený na napájacie napätie (v 3) bezkontaktného relé (5).

MPK / Značky

MPK: B61L 27/00, B61L 27/04

Značky: riadení, správ, kontrolu, železničnej, digitálnych, zariadenie, platnosti, dopravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-283428-zariadenie-na-kontrolu-platnosti-digitalnych-sprav-pri-riadeni-zeleznicnej-dopravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na kontrolu platnosti digitálnych správ pri riadení železničnej dopravy</a>

Podobne patenty