Brzdový systém nákladných vozňov

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pneumatickej časti brzdového systému je na striedavé prispôsobovanie na dva rozdielne brzdové systémy priradený vždy jeden riadiaci ventil (41, 51) s pomocnými vzduchojemami (42, 52), pričom tieto riadiace ventily (41, 51) obidvoch brzdových systémov sú oddeliteľné od hlavného vzduchového potrubia (40), rovnako ako k nim priradené pomocné vzduchojemy (42, 52), a sú striedavo ako trojcestný ventil (50) spojiteľné s brzdovým valcom (1). V mechanickej časti je na prestavenie brzdových systémov usporiadané prídavné ťahadlo (21, 31) medzi horizontálnymi vahadlami (8, 9). Na alternatívnych kĺbových bodoch (E, F, G, H, M, N) horizontálnych vahadiel (8, 9) sú umiestnené ťahadlá (21, 22, 31, 32, 33) na prispôsobenie silových a pákových prevodov na práve používaný brzdový systém. Pomocou posuvného dielu (5) je na obidvoch dieloch hlavných brzdových ťahadiel (7) vyhotovené na práve používaný brzdový systém kĺbové upevnenie hlavného brzdového ťahadla (7) na výškovo a dĺžkovo odlišné ovládacie body brzdového zariadenia otočných podvozkov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka brzdového systému nákladných vozňov použivajúceho riadiaci ventil, pneumatickú časť s pomocným vzduchojemom, brzdový valec, stredovú brzdovú sústavu tyčí s ťahadlami a horizontálnymi vahadlami, hlavné brzdové ťahadlá so zoraďovaním ťahadiel a zariadením na prestavenie režimu zaťaženia a ďalšie obslužné zariadenia brzdy na podvozku nákladného vozňa.Zatiaľ čo európske dráhy používajú prevádzkové systémy s mechanickým prestavovaním podľa záťaže na brzdenie železničných vozňov, je v štátoch na území bývalého Sovietskeho zväzu predpísaný iný prevádzkový systém. Rozdiely sú napríklad v prevodoch síl a pák a V prevádzkových tlakoch. Tak je v systéme s mechanickým prestavovaním podľa záťaže normálny prevádzkový tlak v hlavnom vzduchovom potrubí 5,0 bar, zatiaľ čo systém s pneumatickým prestavovaním podľa záťaže sa obyčajne prevádzkuje s tlakmi 5,5 barov. Rovnako uvoľnenie bŕzd má zásadné rozdiely.Brzdové systémy nachádzajúce sa na podvozkoch nákladných vagónov, ktoré by sa dali používať tak pre jeden,ako aj pre druhý pracovný systém s rozdielnymi prevadzkovými tlakmi, pákovými prevodmi a otočnými podvozkami, nie sú známe.V bežných brzdových zariadeniach je pneumatické časť tvorená hlavným vzduchovým potrubím, prebiehajúcim pod celou dĺžkou rámu, riadiacim ventilom s pomocným vzduchojemom, rôznymi ovládacímí zariadeniami s brzdovým valcom, na ktorý nadväzujú mechanické diely brzdového zariadenia. Pokles prevádzkového tlaku aktivuje brzdu. Mechanická časť sa skladá zo strednej brzdovej sústavy tyčí, obsahuúcej dve horizontálne vahadlá, ktoré sú na jednej strane kljbovo upevnené na brzdovom valci, prípadne na piestnici, a na druhej strane sú spojené s hlavnými ťahadlami bŕzd, ktoré vedú k ďalším zariadeniam bŕzd v otočných podvozkoch. Medzi obidvomi vahadlami je umiestnené najmenej jedno ťahadlo, okolo ktorého koncových bodov sa natáčajú vahadlá, keď sa pohybuje piestnica. Ďalej existujú zariadenia, ktoré prepínajú režim zaťaženia, čiže spôsobujú zmenu brzdového chovania podľa toho, či je nákladný vozeň plný alebo prázdny.Takéto zariadenia sú opísané napríklad v patentovom spise DE 610 803 alebo v publikácii Knorr-Bremse GmbH,bremstechnísche Merke für Eisenbahnfahrzeuge, vydanie 1951, strana 8, a ktoré sa používajú v systéme s mechanickým prestavovaním podľa záťaže. Tieto zariadenia neslúžia nato, aby vyrovnali rozdiely rôznych brzdových systémov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje brzdový systém nákladných vozidiel používajúci riadiaci ventil, pneumatickú časť s pomocným vzduchojemom, brzdový valec, stredovú brzdovú sústavu tyčí s ťahadlami a horízontálnymi vahadlamí, hlavne brzdové ťahadlá so zoraď vaním ťahadiel a zariadením na prestavenie režimu zaťaženia a ďalšie obslužné zariadenia brzdy na podvozku nákladného vozňa, ktorého podstata spočíva v tom, že pneumatickej časti systému je na striedave prispôsobovaníe na dva rozdielne brzdové systémy priradený vždy jeden riadiaci ventil s pomocnými vzduchojemami. Tieto riadiaceventily obidvoch brzdových systémov sú od hlavného vzduchového potrubia oddeliteľné, rovnako ako k nim priradené pomocné vzduchojemy a sú striedavo na spôsob trojcestného ventilu spojiteľnć s brzdovým valcom. V mechanickej časti je na prestavenie brzdových systémov medzi horizontálnymi vahadlami usporiadané ťahadlo. Na altemativnych klbových bodoch horizontálnych vahadiel sú umiestnené ťahadlá na prispôsobenie silových a pákových prevodov na práve používaný brzdový systém. Pomocou posuvného dielu je na obidvoch dieloch hlavných brzdových ťahadiel vyhotovené na práve používaný brzdový systém kĺbové upevnenie hlavného brzdového ťahadla na výškovo a dlžkovo odlišné ovládacie body brzdového zariadenia otočných podvozkov.Podľa výhodného uskutočnenia V brzdovom systéme s pneumatickým prestavovaním podľa ütťaže obsahuje piaty klbový bod a šiesty klbový bod na horizontálnych vahadlách blízko brzdového valca a medzi nimi vloženým prvým ťahadlom a pre brzdový systém s pneumatickým prestavovaním podľa záťaže siedmy klbový bod a ôsmy klbový bod pre druhe ťahadlo vo väčšej vzdialenosti od brzdového valca, pričomje v zábere vždy iba jedno z ťahadiel.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vytvárajú ťahadlá s prvými priečnymi spojmi konštrukčnú jednotku,ktorá sa pohybuje aje vedená v horizontálnej rovine medzi horizontálnymí vahadlami.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia v brzdovom systéme s mechanickým prestavovaním podľa záťaže a systémom s pneumatickým prestavovaním podľa záťaže obsahuje na prevádzku s mechanickým prestavovaním podľa záťaže druhé prídavné ťahadlo na siedmom kĺbovom bode a ôsmom kĺbovom bode pre nenaložený stav a vo väčšej vzdialenosti od brzdového valca na deviatom klbovom bode a desiatom kĺbovom bode tretie ťahadlo pre naložený stav, a na prevádzku s pneumatickým prestavovaním podľa záťaže obsahuje prvé prídavné ťahadlo na prvom pridavnom kĺbovom bode a druhom pridavnom klbovom bode blízko pri brzdovom valci, že prvé prídavné ťahadlo a druhé prídavné ťahadlo tvoria pridavnú konštrukčnú jednotku, ktorá sa pohybuje aje vedená v horizontálnej rovine medzi horizontálnymi vahadlami, pričom je vždy iba jedno z prídavných ťahadiel pevne spojene čapmi s horizontálnymi vahadlami.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je prídavná konštrukčné jednotka medzi prídavnými ťahadlami vytvorená druhými priečnymi spojmi.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je spojenie prídavnými ťahadlami vytvorené presadenim klbových čapov medzi piatym klbovým bodom a šiestym klbovým bodom a medzi siedmym klbovým bodom a ôsmym klbovým bodom alebo medzi piatym klbovým bodom a šiestym klbovým bodom a medzi siedmym klbovým bodom a deviatym klbovým bodom.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sú na vonkajších koncoch hlavných brzdových ťahadiel, začínajúcich na treťom kĺbovom bode a štvrtom kĺbovom bode horizontálnych vahadiel usporiadané posuvné diely na v dĺžke a výške prestaviteľné pevné medzikusy, napojiteľné na rozdielne tvarované brzdové zariadenia otočných podvozkov.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je prvé ovládanie trojcestného ventilu na zmenu brzdového systému a/alebo vlastný trojcestný ventil vo zvolenej polohe mechanicky blokovateľné, pričom druhá ovládacia páka prvého riadiaceho ventilu a uzatváraci ventil druhého riadiaceho ventilu sú vo vypnutej polohe taktiež blokovateľné.Hlavnou výhodou navrhovaného systému je usporiadanie dielov brzdových systémov, nachádzajúcich sa na pod SK 283157 B 6vozkoch nákladných vozňov tak, aby sa dali používať jednako napríklad pri rozdielnych prevádzkových tlakoch, pákových prevodoch a otočných podvozkoch a jednako ako system s mechanickým prestavovaním podľa záťaže alebo analogicke brzdové systemy, rovnako tiež pre zvláštnosťami techniky brzdenia sa vyznačujúci systém s pneumatickým prestavovaním podľa záťaže alebo analogické brzdové systemy.Ďalšou výhodouje to, že brzdový systém je možne použiť na dopravu prekračujúcu hranice a je prispôsobený rôznym tlakom a pakovým prevodom.Výhodou je aj to, že v pneumatickej časti je pre každý z obidvoch nonnálnych prevádzkových tlakov a pre ostatné zvláštnosti spôsobu pôsobenia a obsluhy bŕzd použitý riadiaci ventil s pomocným vzduchojemom, pričom sa ako riadiace ventily používajú také, ktoré sú prípustné pre systém s mechanickým prestavovaním podľa záťaže, pripadne pre systém s pneumatickým prestavovaním podľa záťaže alebo analogické systémy. V rozvodoch od riadiacich ventilov k brzdovćmu valcu je usporiadaná ventilová zostava s funkciou trojcestnćho ventilu, takže brzdový valec je prevádzkovaný iba jedným z obidvoch riadiacich ventilov zvoleným ventilom. Výhodne sa trojcestný ventil alebo jeho ovládanie blokuje alebo uzamkne, takže nemôže prísť k neželanemu prestaveniu na druhý riadiaci ventil.Ďalšou výhodou je to, že v mechanickej časti sa zmení účinná poloha ťahadla medzi horizontálnymi vahadlami. V systéme s pneumatickým prestavovaním podľa záťaže dochádza ku zmene režimu zaťaženia v závislosti od stavu naloženia pneumatickým nastavením na riadiacom ventile,kým v systémoch s mechanickým prestavovaním podľa záťaže tak uskutočnenie s pneumatickým ovplyvňovaním nastavenia na riadiacom ventile, ako aj s mechanickým ovplyvňovaním dochádza zmenou pôsobenia ťahadiel v stredovej brzdovej sústave tyčí. Navrhované riešenie podľa vynálezuje vhodné pre obidve uskutočnenia.Ďalšia výhoda spočíva v tom, že mimo ťahadiel podľa systému s mechanickým prestavovaním podľa záťaže sa usporiada medzi horizontálnymi vahadlami ďalšie ťahadlo,ktorého kĺbovć upevnenie sa volí podľa prevádzky dráh so systemom s pneumatickým prestavovaním podľa záťaže. Kĺbove body tohto ťahadla na horizontálnych vahadlách ležia pomeme blízko brzdovčho valca a preto je účelne, aby bolo vyhotovené v ohnutom alebo lomenom tvare, takže sa nedotýka brzdovćho valca. Výhodne sa preto spojí toto ťahadlo priečnymi spojmi so susediacim ťahadlom systému s mechanickým prestavovaním podľa záťaže do konštrukčnej jednotky, ktoráje v horizontálnej rovine podopretá a vedená medzi horizontálnymi vahadlami.Ďalšou výhodou je to, že striedavým uvoľnením určitých čapových spojov na ťahadlàch sa dosiahne požadovaný prenos brzdnej sily v príslušnom systéme. Uvoľňovanie čapov prebieha ako ich odstraňovanie na práve nečinnom ťahadle. Kĺbove upevnenie hlavného brzdového ťahadla na rozdielnu polohu kĺbových bodov systému brzdových pák podľa konštrukcie otočných podvozkov sa vykonáva diaľkovo a výškovo prestaviteľným posuvným dielom, ktorý môže byť rovnako vyhotovený ako pevný medzikus.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. l pneumatickú a mechanickú časť brzdovćho systému, v ktorom sa prestavenie režimu zaťaženia vykonáva riadiacimi ventílmí, obr. 2 stredovú brzdovú sústavu tyčí do brzdovćho systému, pričom sa pre sys tém s mechanickým prestavovaním podľa záťaže vykonáva prestavenie režimu zaťaženia mechanicky, pričom spojenie ťahadla na prenos sily v brzdovom systéme s pneumatickým prestavovaním podľa záťaže je uvoľnené, takže brzda pracuje v systéme s mechanickým prestavovaním podľa záťaže, v tomto prípade režimu zaťaženia prázdny, pri uvoľnenej polohe bŕzd, obr. 3 rovnako ako obr. 2, ale je uvedená stredová brzdová sústava tyčí v brzdiacej polohe pri stupni zaťaženia prázdny, obr. 4 stredová brzdová sústava tyčí brzdovćho systému, pričom je vždy uvoľnené na prenos sily v brzdovom systéme s mechanickým prestavovaním podľa záťaže, jedno čapové spojenie ťahadla pre prázdny a jedno pre naložený vozeň, takže brzdy pracujú v brzdovom systéme s pneumatickým prestavovaním podľa záťaže, V tomto pripade znázomenom s uvoľnenými brzdami.Na obr. l na neznázornenom podvozku je stredovú brzdová sústava tyčí, ktorá obsahuje brzdový valec 1 s piestnicou 2 a horizontálnymi vahadlami 8, 9, a medzi nimi prebiehajúce prvé ťahadlo 21 a druhé ťahadlo 22. Druhé horizontálne vahadlo 9 s pevným bodom je najednej strane upevnené na pevnom druhom klbovom bode B brzdového valca 1 a jeho štvrtý kĺbový bod D na druhom konci je spojený s hlavným brzdovým ťahadlom 7, ktoré vedie k neznázornenému otočnému podvozku. Prve horizontálne vahadlo 8 je spojené prvým klbovým bodom A s piestnicou 2 a tretím klbovým bodom C s iným hlavným brzdovým ťahadlom 7. Druhe ťahadloy 22 je upevnené na siedmom kĺbovom bode G a ôsmom klbovom bode H obidvoch horizontálnych vahadiel 8, 9. Prívodom stlačenćho vzduchu do brzdového valca 1 sa vysunie jeho piestnica 2 a to spôsobí,že horizontálne vahadlá 8, 9 sa natáčajú okolo siedmeho klbového bodu G a ôsmeho kĺbového bodu H a treti kĺbový bod C a štvrtý kĺbový bod D hlavných brzdových ťahadiel 7 sa približujú k sebe, čím sa vyvolá brzdiaci účinok na kolesá.V brzdovom systéme podľa vynálezu je ďalej usporiadané prve ťahadlo 21 na piatom klbovom bode E a šiestom klbovom bode F medzi horizontálnymi vahadlami 8, 9.V brzdových systémoch s pneumatickým prestavovaním podľa záťaže ležl piaty kĺbový bod E a šiesty kĺbový bod F v dôsledku rozdielov prevodových pomerov v otočných podvozkoch a použitím obloženia bŕzd z plastickej hmoty pomerne blízko brzdovćho valca 1, prípadne prvého kĺbového bodu A a druhého kĺbového bodu B. Z tohto dôvodu je prvć ťahadlo 21 tvarované tiež ohnuto alebo lomene, takže sa nedotýka brzdovćho valca 1. Druhe ťahadlo 22,ktoré pôsobí na brzdy systému s mechanickým prestavovaním podľa záťaže je vo väčšej vzdialenosti od brzdovćho valca 1.V závislosti od systému je upevnené bud prve ťahadlo 21 na piatom kĺbovom bode E a šiestom klbovom bode F,alebo druhe ťahadlo 22 na siedmom klbovom bode G a ôsmom klbovom bode H pomocou prestaviteľných, ako čieme body nakreslených, čapov kĺbov na horizontálnych vahadlách 8, 9.Oká kĺbov ťahadiel 21, 22, ktoré nie sú práve v zábere,sú znázornená ako biele krúžky. Sú proti piatemu kĺbovému bodu E a šiestemu kĺbovemu bodu F alebo siedmemu kĺbovému bodu G a ôsmemu kĺbovćmu bodu H na horizontálnych vahadlách 8, 9 voľne posuvné, ako je to napríklad znázornené na obr. 3.Je výhodné spojiť ťahadlá 21, 22 prvými priečnymi spojmi 23, takže sa vytvorí konštrukčná jednotka 24, rozprestierajúca sa V horizontálnej rovine medzi horizontálnymí vahadlami 8, 9, ktorá je tu podopretá alebo iným vhodným spôsobom vedená bez toho, aby bola obmedzená jej pohyblivosť.Obidva hlavne brzdové ťahadlá 7 sú spojené tlačnou tyčkou 10, ktorej strmeň sa posúva na jednom diele hlavneho brzdového ťahadla 7. Hlavné brzdové ťahadlo 7 má ďalej osadený zoraďovač 4 brzdovej sústavy tyčí. Na voľných koncoch hlavného brzdového ťahadla 7 sú posuvné diely 5,ktoré sa dajú na hlavnom brzdovom ťahadle 1 pozdĺžne a výškovo prestavovať a aretovať tak, že môžu byť vždy spojené s ďalej vedúcimi dielmi brudového zariadenia v otočných podvozkoch pri rozdielnej polohe prípojných kĺbových bodov A, B, C, D, E, F, G, H.Na obr. 1 je znázomená pneumatická časť, ktora obsahuje hlavné vzduchové potrubie 40, na ktorého koncoch sú osadené prvé pomocné uzatváracie ventily a spojovacie diely k susedným vozňom. Na hlavné vzduchové potrubie 40 je napojený prvý riadiaci ventil 41 bežnej konštrukcie pre systém s mechanickým prestavovaním podľa záťaže. K nemu je priradený prvý pomocný vzduchojem 42. Spojenie medzi hlavným vzduchovým potrubím 40 a prvým riadiacim ventilom 41 môže byť prerušené druhým pomocným uzatváracím ventilom, z ktorého je znázomená iba druhá ovládacia páka 44. Druhou ovládacou pákou 44 sa môže na prvom riadiacom ventile 41 nastaviť zmena režimu zaťaženia s cieľom rozdielneho pôsobenia pri prázdnom a naloženom vozni. Treťou ovládacou pákou 59 sa nastavuje na prvom riadiacom ventile 41 druh brzdenia na nákladný alebo osobný vlak. Z hlavného vzduchového potrubia 40 odbočuje ďalšie potrubie, vybavené uzatváracím ventilom 53 k druhemu riadiacemu ventilu 51, ktorý je obvyklý a pripustný napríklad na systém s pneumatickým prestavovanim podľa záťaže. Tiež k druhému riadiacemu ventilu 51 je priradený druhý pomocný vzduchojem 52. Rovnako v druhom nastavovacom ventile 51 sa môže zmena režimu zaťaženia nastaviť pneumatický druhým ovládaním 54. Tretím ovládaním 57 sa nastaví na druhom riadiacom ventile 51 druh brzdenia, napríklad pre systém s pneumatickým prestávovaním podľa záťaže brzdenia na rovine alebo v horách.Od riadiacich ventilov 41, 51 prebiehajú brzdove vzduchové potrubia 45, 55 k trojcestnému ventilu 50, ktorý sa prvým ovládaním 49 môže prestaviť a tým spojiť brzdový valec 1 bud s prvým riadiacim ventilom 41, alebo druhým riadiacim ventilom 51. Trojcestný ventil 50 alebo ine usporiadanie ventilov s touto funkciou sa zaistí tak, že nemôže prísť k nechcenćmu alebo neprípustnému prestaveniu napríklad tak, že prestavenie z jedného na druhý brzdový systémje možné iba pri výmene otočných podvozkov.Na obr. 2 a 3 je stredová brzdová sústava tyčí znázornená v rôznych polohách, pri ktorých sa môže vykonávať zmena režimu zaťaženia mechanickým štvrtým ovládaním 60. V tomto pripade sú pre systém s mechanickým prestavovaním podľa záťaže k dispozícii druhé prídavné ťahadlo 32 a tretie ťahadlo 33 a na prispôsobenie na systém s pneumatickým prestavovaním podľa záťaže je usporiadané prvé prídavné ťahadlo 31 na prvom prídavnom klbovom bode E a druhom prídavnom bode F. Tiež v tomto prípade sú prídavné ťahadlá 31, 32 druhýmí priečnymi spojmi spojené do prídavnej konštrukčnej jednotky 35. Pri prevádzke so systémom s pneumatickým prestavovaním podľa záťaže znázornenom na obr. 4 je spojené prve prídavné ťahadlo 31 vsadenými čapmi v piatom kĺbovom bode E a šiestom klbovom bode F s vodorovnými vahadlami 8, 9. Čapy klbov na siedmom kĺbovom bode C a ôsmom kĺbovom bode H súv tomto prípade odstránené, čo znamená, že prebieha výmena čapov medzi dvojicou, pozostávajúcou zo siedmeho kĺbového bodu G a ôsmeho kĺbového bodu H a dvojicou,pozostávajúcou z piateho kĺbového bodu E a šiesteho kĺbovćho bodu F. Táto výmena môže alternatívne prebiehať medzi dvojicou, pozostávajúcou zo siedmeho kĺbového bodu G a deviateho kĺbového bodu M a dvojicou, pozostávajúcou z piateho kĺbového bodu E a šiesteho klbového bodu F.Obr. 2 znázorňuje strednú brzdovú sústavu tyčí v stupni záťaže prázdny mechanicky nastaviteľného systému s mechanickým prestavovaním podľa záťaže V povolenej polohe bŕzd. V ôsmom kĺbovom bode H sa okolo kĺbovćho čapu na konci druhého prídavného ťahadla 32 v pozdĺžnom otvore usporiada Západka 36, na ktorej sa nachádza nárazová hrana 37, ktorá môže naraziť na doraz 38. Je účelné ponechať nepatrnú vôľu 39 medzi nárazovou hranou 37 a dôrazom 38 na rýchle prekonanie celkovej vôle v brzdovej sústave tyčí pri začiatku brzdenia. Západka 36 a doraz 38 sa nachádzajú V neznázornenej skrinke zmeny záťaže. Na prestavcnie do stupňa záťaže naložený sa západka 36 uvoľní v smere, udanom šipkou. V obr. 2 nie sú okrem oka piateho kĺbového bodu E a šiesteho kĺboveho bodu r upevnené na horizontálnych vahadlách 8, 9, čo znamená, že toto znázomenie zodpovedá prevádzke s brzdovým systémom s mechanickým prestavovaním podľa záťaže.A obr. 3 je uvedená brzdiaca poloha znázomená na obr. 2, V nezodpovedajúcej mierke sa ukazuje, že prvý prídavný kĺbový bod E a druhý prídavný kĺbový bod F na príjem čapov na prvom prídavnom ťahadle 31 zaberajú odlišnú polohu k piatemu kĺbovému bodu E a šiestemu kĺbovému bodu F na horizontálnych vahadlách 8, 9.Príslušné usporiadanie dvojíc, pozostávajúcich z piateho kĺbového bodu E a šiesteho kĺbového bodu F, siedmeho kĺbového bodu c a ôsmeho kĺbového bodu H, deviateho kĺbového bodu M a desiateho kĺbového bodu A na horizontálnych vahadlách 8, 9 sa dá určiť výpočtom pre každý dráhový systém podľa celkových pomerov pák a potrebneho prenosu sily.Predložený vynález tak vytvára použitím niekoľkých dielov, ale v podstate bežných dielov, brzdový systém, ktorý môže byť použitý s pomerne malým počtom zmien na rôzne prevádzkové systémy rôznych dráh.l, Brzdový systém nákladných vozňov používajúci riadiaci ventil, pneumatickú časť s pomocným vzduchojemom, brzdový valec, stredovú brzdovú sústavu tyčí s ťahadlami a horizontálnymi vahadlami, hlavné brzdove ťahadlá s nastavovaním ťahadiel a zariadením na prestavenie režimu zaťaženia a ďalšie obslužné zariadenie brzdy na podvozku nákladnćho vozňa, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pneumatickej časti je priradený vždy jeden riadiaci ventil (41, 51) s pomocnými vzduchojemami (42, 52) na striedavé prispôsobovanie, pričom riadiace ventily (41,51) sú oddeliteľné od hlavného vzduchového potrubia (40) rovnako ako k nim priradené pomocné vzduchojemy (42,52) a sú striedavo ako trojcestný ventil (50) spojiteľné s brzdovým valcom (1), v mechanickej časti je na prestavenie usporiadané prídavné ťahadlo (21, 31) medzi horizontálnymi vahadlami (8, 9), takže na altematívnych klbových bodoch (E, F, G, H, M, N) horizontálnych vahadiel (8, 9) sú umiestnene ťahadlá (21, 22, 31, 32, 33) na prispôsobenie silových a pákových prevodov a pomocou posuvného dielu(5) je na obidvoch dieloch hlavných brzdových ťahadiel (7)vyhotovené kĺbové upevnenie hlavného brzdového ťahadla(7) na výškovo a dĺžkovo odlišné ovládacie body brzdového zariadenia otočných podvozkov.2. Brzdový systém podľa nároku 1, s pneumatíckým prestavovaním podľa záťaže, v y z n a č u j ú c i i s a t ý m , že obsahuje piaty klbový bod (E) a šiesty klbový bod (F) na horizontálnych vahadláeh (8, 9) blízko brzdového valca (1) a medzi nimi vloženým prvým ťahadlom (21) a ďalej siedmy kĺbový bod (G) a ôsmy kĺbový bod (H) pre druhé ťahadlo (22) vo väčšej vzdialenosti od brzdového valca (l) na pneumatické prestavovanie podľa záťaže, pričom je v zábere vždy ibajedno z ťahadiel (21, 22).3. Brzdový systém podľa nároku 2, v y z n a č u j ú ci s a tým , že ťahadlá (21, 22) vytvárajú s prvými priečnymi spojmi (23) konštrukčnú jednotku (24),pohyblivú a vedenú v horizontálnej rovine medzi horizontálnymi vahadlami (8, 9).4. Brzdový systém podľa nároku 1, s mechanickým prestavovaním podľa záťaže a pneumatickým prestavovanímpodľazáťažąvyznačuj úci sa tým, že obsahuje na prevádzku s mechanickým prestavovaním podľa záťaže druhé prídavné ťahadlo (32) na siedmom kĺbovom bode (G) a ôsmom kĺbovom bode (H) pre nenaložený stav a vo väčšej vzdialenosti od brzdového valca (l) na deviatom kĺbovom bode (M) a desiatom kĺbovom bode (A) tretie ťahadlo (33) pre naložený stav, a na prevádzku s pneumatiekým prestavovaním podľa záťaže obsahuje prvé prldavné ťahadlo (31) na prvom prídavnom kĺbovom bode (E) a druhom prídavnom kĺbovom bode (F) blízko pri brzdovom valci (l), že prve prídavné ťahadlo (31) a druhé prídavné ťahadlo (32) tvoria prídavnú konštrukčnú jednotku(35), pohybujúcu a vedenú v horizontálnej rovine medzi horizontálnymi vahadlami (8, 9), pričom je vždy iba jedno z prídavných ťahadiel (31, 32) pevne spojené čapmi s horizontálnymi vahadlami (8, 9).5. Brzdový systém podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že prídavná konštmkčná jednotka(35) medzi prídavnými ťahadlami (31, 32) je vytvorená druhými priečnymi spojmi (34).6. Brzdový systém podľa niektorého z nárokov 1 až 4,vyznačujúci sa tým, že spojenie prídavnými ťahadlami (31, 32) je vytvorené presadením klbových čapov medzi piatym kĺbovým bodom (E) a šiestym kĺbovým bodom (F) a medzi siedmym kĺbovým bodom (G) a ôsmym kĺbovým bodom (H) alebo medzi piatym kĺbovým bodom (E) a šiestym kĺbovým bodom (F) a medzi siedmym kĺbovým bodom (G) a deviatym kĺbovým bodom (M).7. Brzdový systém podľa jedného z nárokov l až 6,vyznačujúci sa tým, ženavonkajšíchkoncoch hlavných brzdových ťahadiel (7), začínajúcich na treťom kĺbovom bode (C) a štvrtom kĺbovom bode (D) horizontálnych vahadiel (8, 9) sú usporiadané posuvné diely (5) na v dĺžke a výške prestaviteľnć pevné medzikusy, napojiteľné na rozdielne tvarované brzdové zariadenia otočných podvozkov.8. Brzdový systém podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prvé ovládanie (49) trojcestnćho ventilu (50) na zmenu brzdového systému a/alebo vlastný trojcestný ventil (50) sú vo zvolenej polohe mechanicky blokovateľnć, pričom druhá ovládania páka (44) prvého riadiaceho ventilu (41) a uzatvárací ventil (53) druhého riadiaceho ventilu (Sl) sú vo vypnutej polohe taktiež blokovateľné.

MPK / Značky

MPK: B61H 9/00, B61H 13/20

Značky: vozňov, systém, nákladných, brzdový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-283157-brzdovy-system-nakladnych-voznov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Brzdový systém nákladných vozňov</a>

Podobne patenty