Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Fungicídna zmes obsahujúca a) karbamát vzorca (I), v ktorom T znamená CH alebo N, n znamená 0, 1 alebo 2 a R predstavuje halogén, C1-C4-alkyl alebo C1-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2, a najmenej jednu zlúčeninu zo skupiny zahŕňajúcej zlúčeninu b) až d)
b) oximéter vzorca (II), v ktorom X znamená kyslík alebo amino (NH)
Y predstavuje CH alebo N
Z znamená kyslík, síru, amino (NH) alebo C1-C4-alkylamino(N-C1-C4-alkyl)
R' predstavuje C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C3-C6-alkenyl, C2-C6-halogén-alkenyl, C3-C6-alkinyl, C3-C6-halogénalkinyl, C3-C6-cykloalkylmetyl alebo predstavuje benzyl, ktorý môže byť čiastočne alebo úplne halogénovaný a/alebo k nemu môžu byť pripojené jeden až tri z nasledujúcich zvyškov: kyano, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl, C1-C4-alkoxy, C1-C4-halogénalkoxy a C1-C4-alkyltio
c.1) oximéterkarboxylát vzorca (IIIa)
c.2) oximéterkarboxamid vzorca (IIIb)
c.3) metoxyakrylát vzorca (IIIc)
d) azoderivát (IV) v synergicky účinnom množstve.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka fungicídnych zmesí. Ďalej sa vynález týka spôsobov ničenia škodlivých húb mtcsanlĺ zlúčenín I, II, III a IV a použitia zlúčenín l, Il, III a IV na prípravu takýchto zmesí.Zlúčeniny vzorca (I), ich príprava a ich účinok proti škodlivým hubám boli opísanć V literatúre (WO-A 96/01 ,256 a WO-A 96/01,258).Zlúčeniny vzorca (II) sú oplsanć v literatúre ako fungicídy a insekticídy (nemecká prihláška DE-A 19 528 651.0).zlúčeniny Illa (EP-A 253 213), IIIb (EP-A 477 631) a zlúčenina lllc (EP-A 382 375), ich príprava a ich účinok proti škodlivým hubám boli taktiež opísanć.Deriváty azolu IV, ich priprava a ich účinok proti škodlivým hubám sú odbomlkom v odbore známe z literatúrylV.6 všeobecný názov fenbuconazole (navrhnutý), EP-A 251 775Podstata vynálezu Predložený vynález sa týka fungicidnych zmesí, ktoré obsahujú a) karbamát vzorca (I)v ktorom T znamená CH alebo N, n znamená O, l alebo 2 a R predstavuje halogén, Cj-Ci-alkyl alebo CFC,.-halogénalkyl, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2, a najmenej jednu zlúčeninu zo skupiny zahmujúcej zlúčeninu b) až d), b) oximćter vzorca IIX znamená kyslík alebo amino (NH)Y predstavuje CH alebo NR Pľüdšäwie Ci-Cn-älkyl, Ci-Cçlíalüäćnaĺkyl. CrCs-alkenyl, Cz-Ců-halogćn- alkenyl, C 3-C 5-alkínyl, Cg-Cć-halogénalkinyl, Cg-Cô-cykloalkylmetyl, alebo predsta« vuje benzyl, ktorý môže byť čiastočne alebo úplne halogćnovaný a/alebo k nemu môžu byť pripojené jeden až tri z nasledujúcich zvyškov kyano, Ci-C 4-alkyl, C 1-C 4-halogénallçyl, Cl-Cralkoxy, Ci-Ci-halogénalkoxy a Cl-C 4-alkyltiod) azoderívát IV vybraný zo skupiny zlúčením IV.1 ažlV.l 7- ()-4-chlór-4-4-metyI-2-( l H- l ,ZA-triazol- l -ylmetyD-l,3-díoxo 1 an-2-y|)fěnyl 4-ch 1 órfmylćter (IV.3), - N-propyl-N-2-(2,4,ó-tríchlórfcnoxykttylimidazol- I -karboxaxrlid (IV.1 l ), »MŠí CKQVĚÍČ fl-ylmetyD-butyronítríl(IV.6), A - ()-2-(2,4-dIchlorfenyl)-3-(PE-MAn tnazolynpropyl l, LZJ-tecnĺañuóretyl eter (IV. l 4),(In), § NN QQGQĚČQ cl Icn-caz-nď m CI-(zocrgcäř,- 3-(2,4-dich 1 órfenyl)-6-fluór-2-( l H- 1,2,4-tria 201.1 -y 1)chinazo 1 in-4(3 H)-ón (IV.7), - (E)-1-1-4-ch|ór-2 u (tríñuónnctyl)feny 1 ímino-2-propoxyetyl-1 HŤ /I imidazo|(IV.l 5), CF, na ie-lł|§ł/N//R cl CH 0(CH)CE 3- bis(4-fluórfenyl)(metyl)( 1 H -l ,2,4-triazol- 1 -yl-metyD-sllan (IV.8), - (R,S)-2,4 °-díñuór-a-(lH-1,ZA-tríazol-l cm | ylmetynbenzhydryl alkohol (IV.l 6),FŤć HCÚ TH PZ l-cggzuýn ľĎalej sa vynález týka spôsobov ničenia škodlivých húb zmesami zlúčenin I, II, III a IV a použitia zlúčenin l, Il,IIl a IV na prípravu takýchto zmesí.Predmetom predloženého vynálezu bolo poskytnúť zmesi, ktoré majú zlepšenú účinnosť proti škodlivým hubám spojenú so znížením celkového množstva použitých účinných zložiek (Synergická zmesi) z hľadiska zníženia aplikačných pomerov a zlepšenia spektra iičinnosti známych zlúčenin.V súlade s tým sme zistili, že tento cieľ sa dá dosiahnuť pomocou zmesí podľa vynálezu. Okrem toho sme zistili, že lepšie ničenie škodlivých húb je možné aplikáciou zlúčenin l a II alebo III, alebo IV súčasne spoločne alebo oddelene, alebo následnou aplikáciou zlúčenin I a II alebo III, alebo IV, než ako ked sa použijú jednotlivé zlúčeniny.Všeobecný vzorec (I) predstavuje predovšetkým karbamáty, v ktorých kombinácia substituentov zodpovedá jednému riadku v nasledujúcej tabuľkeVýhodné sú predovšetkým zlúčeniny 1.12, 1.23,1.32 a 1.38. Všeobecný vzorec (II) znamená predovšetkým oxímétery, v ktorých X znamená kyslík a Y predstavuje CH alebo X znamená amino a Y predstavuje N.Okrem toho sú výhodnými zlúčeninami zlúčeniny ll, v ktorých Z znamená kyslík.Rovnako výhodnými zlúčeninami íI sú také zlúčeniny, v ktorých R predstavuje alkyl alebo benzyl.Predovšetkým výhodne z hľadiska svojho použitia v synergických zmesiach podľa tohto vynálezu sú zlúčeniny Il, ktore sú zhrnutć v nasledujúcich tabuľkáchTabuľka 2 zlúčeniny vzorca (IIA), v ktorom ZR pre každú zlúčeninu zodpovedá jednému riadku v tabuľke BTabuľka 3 Zlúčeniny vzorca (llB), v ktorom ZR pre každú zlúčeninu zodpovedájednému riadku v tabuľke BZ hľadiska dvojitých väzieb CY alebo CN, zlúčeniny vzorca (l), (II) a (III) môžu byť v E alebo Z konfigurácii (vzhľadom na funkciu karboxylovej kyseliny). Na základe toho sa môžu použiť v zmesiach podľa vynálezu vždy bud vo forme čistého E alebo Z izoméru,alebo vo forme E/Z izomémej zmesi. Výhodne sa vždy používa E/Z izoméma zmes alebo E izomér, predovšetkým výhodnýje E izomćr.Dvojité väzby CN oxíméterových skupín v bočnom reťazci zlúčenin I môžu byť vždy vo forme čistého E alebo Z izoméru alebo vo forme E/Z izomérnych zmesí. Zlúčeníny I sa môžu použiť v zmesiach podľa vynálezu vo forme izomérnych zmesí a vo forme čistých izomćrov. Z hľadiska ich použitia sú predovšetkým výhodné také zlúčeniny I, v ktorých koncová oximéterová skupina bočného reťazca je v cís konfigurácii(OCH 3 skupina vzhľadom na ZR).Vzhľadom na zásaditý charakter, zlúčeniny l, II, III a IV sú schopné tvoriť adukty alebo soli s anorganickými alebo s organickými kyselinami, alebo s kovovými iónmi.Príkladmi anorganických kyselín sú halogćnovodikové kyseliny, ako je kyselina fluorovodíková, kyselina chlorovodlková, kyselina bromovodíková a kyselina jodovodíková, kyselina sírová, kyselina fosforečná a kyselina dusičná.Vhodnými organickýmí kyselinami sú, napríklad,kyselina mravčia, kyselina uhličitá a alkánovć kyseliny,ako je kyselina octová, kyselina tritluóroctová, kyselina trichlóroctová a kyselina propiónová, a tiež kyselina glykolova, kyselina tiokyánová, kyselina mliečna, kyselinajantárová, kyselina citrónová, kyselina benzoová,kyselina škoricová, kyselina šťaveľová, alkylsulfónové kyseliny (kyseliny sulfónové, ktoré majú lineáme alebo rozvetvenć alkylové zvyšky obsahujúce od l do 20 atómov uhlíka), arylsulfónové kyseliny alebo aryldisulfónové kyseliny (aromatické zvyšky, ako je fenyl a nattyl, ku ktorým sú pripojene jedna alebo dve sulfónové skupiny), alkylfosfónove kyseliny (fosfónovć kyseliny,ktoré majú lineáme alebo rozvetvené alkylové zvyšky obsahujúce od l do 20 atómov uhlíka), arylfosfónove kyseliny alebo aryldifosfónově kyseliny (aromatické zvyšky, ako je fenyl a naftyl, ku ktorým sú pripojené jeden alebo dva zvyšky kyseliny fosforečnej), pričom k alkylovým alebo arylovým zvyškom môžu byť pripojene ďalšie substituenty, napríklad kyselina p-toluénsulfónová,kyselina salicylová, kyselina pvaminosalicylová, kyselina Z-fenoxybenzoová, kyselina Z-acetoxybenzoová a lnČ.Vhodnými kovovými iónmi sú predovšetkým ióny pwkov druhej hlavnej skupiny, predovšetkým Vápnik ahorčík, a tretej a štvrtej hlavnej skupiny, predovšetkým hliník, cín a olovo, a prvej až ôsmej podskupiny, predovšetkým chróm, mangán, železo, kobalt, níkel, meď,zinok a iné. Predovšetkým výhodné sú kovové ióny prvkov podskupín štvrtej periódy. Kovy môžu byť pritom v rozličných mocenstvách, ktoré im prináležia.Pri príprave zmesí sa výhodne používajú čisté účinne zložky I, II III a IV, ktoré sa podľa potreby môžu zmiešať spolu s ďalšími účinnými zložkami proti škodlivým hubárn alebo iným škodcom ako hmyzu, pavúkovitým alebo nematódom, alebo s herbicídne účinnými zložkami alebo regulátormi rastu, alebo hnojívami.Predložený vynález sa týka binárnych zmesi zlúčenin l so zlúčeninou II, III alebo IV, ale môžu sa tiež použiť ternáme a kvartéme zmesi, ktoré obsahujú 3 alebo 4 zložky.Výhodným príkladom trojzložkových zmesi sú zmesí zlúčenín vzorca (I), (III) a (IV), kde zložkou IV sú výhodne zlúčeniny IV.l, IV.4, IV.5 a IV.10, predovšetkým výhodne zlúčenina IV.5 (epoxiconazole).Zmesi zlúčenín I a Il alebo III alebo IV, alebo súčasné spoločné alebo oddelené použitie zlúčenín I, II,III a IV, sa vyznačuje vynikajúcou účinnosťou proti širokému spektru fytopatogénnych húb, predovšetkým z tried Ascomycetes, Deuteromycetes, Phyeomycetes a Basidiomycetes. Niektore z nich pôsobia systémovo a môžu sa teda použiť ako listové a pôdne fungicídy.Sú špecificky vhodné na ničenie veľkého množstva húb v rozličných plodinách, ako je bavlník, druhy zeleniny (napr. rastliny uhoriek, strukovín a tekvicovitých),jačmeň, tráva, ovos, kávovník, kukurica, ovocné stromy, ryža, raž, sója, vinič, pšenica, okrasné rastliny,cukrová repa a celý rad scmien.Sú predovšetkým vhodné na ničenie nasledujúcich fytopatogénnych húb Erysiphe graminis (múčnatka pravá) na obilninách, Erysiphe cichoracearum a Sphaerotheca fuliginea na tekvicovitých, Podosphaera leucotricha na jabloniach, druhy Puccinia na obilninách, druhy Rhizoctonia na bavlníku, ryži a tráwiiku, druhy Ustilago na obilninách a cukrovej repe, Venturia inaequalis (chrastavitosť jabĺk) na jabloniach, druhy Helminthosporium na obilninách, Septoria nodomm na pšenící, Botrytis cínerea (plieseň sivá) na jahodách,zelenine, okrasných rastlinách a viniči, Cercospora arachidicola na podzemnici olejnej, Pseudocercosporella herpotrichoides na pšenici ajačmeni, Pyrícularia oryzae na ryži, Phytophthora infestans na zemiakoch a rajčiakoch, druhy Pseudoperonospora na tekvicovitých a chmeli, Plasmopara viticola na viniči hroznorodom,druhy Alternaria na zelenine a ovocných stromoch a druhy Fusarium a Vertícillium.Ďalej sa môžu použiť na ochranu materiálov (napríklad pri ochrane dreva), napriklad proti Paecilomyces variotii.Zlúčeníny I, lI, III a IV sa môžu aplikovať súčasne spoločne alebo oddelene, alebo následne po sebe, v pripade oddeleného použitia, toto V zásade nemá žiaden vplyv na výsledok meraní ničenia.Zlúčeníny I a II sa bežne používajú v hmotnostnom pomere od 100 1 do 0,1 1, výhodne 70 l až 5 l,predovšetkým 50 l až l 1 (II I).Zlúčeníny I a lll sa bežne používajú v hmotnostnom pomere od l 0 l do 0, l, výhodne 5 l až 0,5 l, predovšetkým 3 l až 0,2 l (III I).Zvyčajne sa zlúčeniny I a IV používajú v hmotnostnom pomere od l 0 l do 0,1 z l, výhodne 10 l až 0,2 1, predovšetkým 5 l až 0,2 l (IV l).

MPK / Značky

MPK: A01N 47/24

Značky: ničenia, fungicidně, spôsob, zmesí, škodlivých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-282834-fungicidne-zmesi-a-sposob-nicenia-skodlivych-hub.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb</a>

Podobne patenty