Vykurovacia komora na odpad a spôsob výmeny vykurovacej rúrky

Číslo patentu: 282120

Dátum: 18.09.2001

Autori: Unverzagt Karlheinz, May Karl, Herm Hartmut

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vykurovacia komora na odpad, ktorá je otočná okolo svojej pozdĺžnej osi (10), je zhotovená s vo vnútri umiestnenými vykurovacími rúrkami (12), ktoré sú jedným koncom pripevnené na prvú koncovú dosku (28) a druhým koncom na druhú koncovú dosku (30). Vždy jeden koniec vykurovacích rúrok (12) prestupuje otvorom (31) v prvej, prípadne druhej koncovej doske (28, 30) a zasahuje do vonkajšieho priestoru. Vždy jeden koniec vykurovacích rúrok (12) je spojený s vonkajšou plochou prvej, prípadne druhej koncovej dosky (28, 30) prostredníctvom goliera (34). Golier (34) obklopuje vždy do vonkajšieho priestoru vyčnievajúcu koncovú časť vykurovacej rúrky (12). Spôsob výmeny vykurovacej rúrky (12) spočíva v tom, že sa časť na pripevnenie upraveného goliera (34, 54) odreže, takže zostávajúca časť goliera (34, 54) zostane na koncovej doske (28, 30), že sa vykurovacia rúrka (12) vytiahne z vnútorného priestoru (13) cez otvor (53) v jednej z oboch koncových dosák (28 30), že sa vloží nová vykurovacia rúrka (12) a že sa nová vykurovacia rúrka (12) na čelnej strane zvarí so zostávajúcou časťou goliera (34, 45).

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka vykurovacej komory na odpad, ktorá je otočná okolo svojej pozdĺžnej osi, s vo vnútri umiestnenými vykurovacimi nirkami, ktoré sú jedným koncom pripevnené na prvej koncovej doske a druhým koncom na druhej koncovej doske. Vynález sa ďalej týka spôsobu výmeny vykurovacej rúrky, ktorá je pripevnená vo vnútomom priestore vykurovacej komory jedným koncom na prvej koncovej doske a druhým koncom na druhej koncovej doske.Vykurovacie komora sa využíva na tepelné odstraňovanie odpadu, najmä spôsobom nízkotcpelnej karbonizácíe pri malom prístupe vzduchu.V oblasti odstraňovania odpadu je známy takzvaný spôsob nízkotepelnej karbonizácie pri malom prístupe vzduchu. Tento spôsob a zariadenia, pracujúce podľa neho,na tepelné odstraňovanie odpadu sú opísanć napríklad v spisoch EP-A-O 302 310, DE-A-38 30 153 a EP-A-O 149 798. Zariadenie na tepelné odstraňovanie odpadu, spôsobom nízkotepelnej karbonizácie pri malom prístupe vzduchu, obsahuje ako podstatné komponenty vykurovaciu komoru na nízkotepelnú karbonízáciu, to je pyrolytický reaktor a vysokotepelnú spaľovaciu komoru. Komora na nízkotepelnú karbonizáciu obsahuje odpad, dodávaný dopravným zariadením na odpad na plyn z nízkotepelnej karbonízácie a pyrolytickú zvyškovú hmotu. Plyn z nizkotepelnej karbonizácie a pyrolytická zvyšková hmota sa potom po vhodnej úprave privádzajú do horáka vysokotepelnej spaľovacej komory. Vo vysokotepelnej spaľovacej komore sa tvori kvapalná troska, ktorú je možné odťahovaním odoberať a po ochladení je k dispozícii v podobe skla. Vytvárané spaliny sa privádzajú pomocou spalinoveho potrubia do komina, ktorý tvorí výpust. Do tohto spalinového potrubia je ako chladiace zariadenie vstavané zariadenie na využitie odpadovej pary, uriadenie na frltrovanie prachu a zariadenie na čistenie dymových plynov.Ako komora na nízkotcpelnú karbonizáciu, to je pyrolytický reaktor, je spravidla nasadený otáčavý relatívne dlhý bubon na nízkotepelnú karbonizáciu, ktorý má viac paralelne umiestnených vykurovacích rúrok, na ktorých je do veľkej miery odpad ohrievaný pri uzavretom vzduchu. Bubon na nízkotepelnú karbonizáciu sa pritom otáča okolo svojej pozdlžnej osi. Výhodne je pozdĺžna os bubna na nizkotepelnú karbonizáciu mieme sklonená proti horizontále,takže sa nizkotepelne karbonizovaný materiál na výstupe z bubna na nizkotepelnú karbonízáciu zhromažďuje a môže byť odtiaľ ľahko vynesený. Pri otáčaní dopadá hore nadvihnutý odpad nad vykurovacie rúrky, ktoré sú upravené pod ním. Pretože odpad môže obsahovať ťažké zložky, ako napríklad kamene, fľaše, časti kovu a keramiky, vzniká nebezpečie, že sa pritom vykurovacie rúrky poškodia. Okrem tohto mechanického namáhania sa tvorí taktiež vysoké tepelné namáhanie vykurovacích rúrok. Komora na nízkotepelnú karbonízáciu môže mať dlžku 15 až 30 m, čo predstavuje podstatnú kapitálovú investíciu.Vynález si kladie za úlohu usporiadať vykurovaciu komora, v úvode uvedeného druhu tak, aby mala dlhú životnosť a tým umožňovala ekonomicky výhodnú prevádzku.Vynalez pritom spočíva v tom, že uvedené je možné dosiahnuť tak, ked bude možnosť, zvlášť veľmi namáhané komponenty vykurovacej komory po určitej dobe nahradiť. V súlade s tým spočíva úloha vynálezu tiež v drotovení spôsobu na jednoduchú výmenu vykurovacej rúrky v takej vykurovacej komore.Túto úlohu spĺňa vykurovacia komora na odpad, ktorá je otočná okolo svojej pozdĺžnej osi, s vnútri umiestnenými vykurovacími rúrkami, ktoré sú jedným koncom pripevnené na prvú koncovú dosku a druhým koncom na druhú koncovú dosku, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že vždy jeden koniec vykurovacích rúrok prestupujc otvorom v prvej, prípadne druhej koncovej doske a zasahuje do vonkajšieho priestoru, že vždy jeden koniec vykurovacích rúrok je spojený s vonkajšou plochou prvej, prípadne druhej koncovej dosky, prostrednictvom goliera a že golier obklopuje vždy do vonkajšieho priestoru vyčnievajúcu koncovú časť vykurovacej rúrky.Vykurovacie rúrky by mali byť umiestnené medzi obidvoma koncovými doskami tak, aby boli ľahko vymeniteľné. Aby sa to dosiahlo, je podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu golier prípevnený len na svojom konci, smemjúcom od vnútomého priestoru príslušnej vykurovacej rúrky.Aby sa nezvyšovali náklady a aby sa místila aj pri rutinných prácach možnosť rýchleho opätovneho použitia, je možnosť výmeny rúrok zabezpečená tak, že sa pri ich výmene nemusí na prvej alebo na druhej koncovej doske pracovať, napríklad zvárať. Aby sa to dosiahlo, spočíva ďalšie výhodné uskutočnenie v tom, že vždy jeden koniec vykurovacej rúrky je možné zaviesť cez otvor v prvej alebo v druhej koncovej doske, pričom tento koniec je spojený s vonkajšou plochou prvej, pripadne druhej koncovej dosky,pomocou goliera. Tento zodpovedajúci golier pritom slúži na uvoľniteľnć pripevnenie.Podľa ďalšieho výhodného zhotovenie sa predpokladá,že golier má dĺžkový kompenzátor, práve zvlnený rúrkový kompenzátor. Tento dĺžkový kompenzátor môže pritom byť pripevnený medzi prvým puzdrom a medzi druhým puzdrom, pričom prvé puzdro je čelne spojené so zodpovedajúcou vykurovacou rúrkou a druhé puzdro je spojené s prvou koncovou doskou, výhodne zvarené.Každá vykurovacia rúrka má výhodne redukčnú tvarovku.Golier má výhodne puzdro rúrkového dna, ktoré je spojené, najmä zvarené na jednej strane so zodpovedajúcou vykurovacou rúrkou a na druhej strane s dnihou koncovou doskou.Medzi puzdrom rúrkového dna a zodpovedajúcou vykurovacou rúrkou je výhodne umiestnený vystreďovací kus.Na vykurovacích rúrkach je výhodne umiestnený a výhodne privarený vždy jeden odrazový žliabok, najmä v tvare pološkrupiny z ocele.Vnútomý priemer puzdra rúrkovčho dna je výhodne väčší ako vonkajší priemer vykurovacej rúrky a hrúbka odrazovćho žliabku.Golier má výhodne puzdro, ktoré je jedným koncom zavedené cez otvor v koncovej doske a ktoré je vo vnútornom priestore na čelnej strane s touto koncovou doskou zvarené.Uvedená úloha je z hľadiska spôsobu výmeny vykurovacej nirky podľa vynálezu riešená tak, že sa časť na upevnenie upraveného goliera odreže, takže zostávajúca časť goliera zostane na koncovej doske, že sa vykurovacia rúrka vytiahne z vnútomého priestoru cez otvor v jednej z oboch koncových dosak, že sa vloží nová vykurovacia rúrka a žesa nová vykurovacia rúrka, na čelnej strane zvarí so zostávajúcou časťou goliera.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej podrobnejšie vysvetlený na príkladoch zhotovenia, v spojení so štyrmi obrázkami.Na obr. l je schematicky znñzomené nízkotepelné karbonizačné zariadenie s komorou na nízkotepelnú karbonizáciu v reae, ktoré môže byť nasadená v rámci spôsobu nizkotepelnej karbonizácie.Na obr. 2 je vo väčšej mierke znázomené upevnenie jednej rúrky na studenej strane komory na nízkotepelnú karbonizáciu. Na obr. 3 je vo väčšej mierke znázornená upevnenie jednotlivej nirky na horúcej strane komory na nízkotepelnú karbonizáciu.Na obr. 4 je znázomená montážna situácia pri zavádzaní vykurovacej rúrky na honicej strane komory na nízkotepelnú karbonizáciu.Podľa obr. l sa privádza pevný odpad A prostredníctvom privádzacieho alebo dávkovacieho zariadenia 2 a závitovky 4, ktorá je pohánaná motorom 6, do pyrolytického reaktora, alebo komory 8 na nízkotepelnú karbonizáciu. Komora 8 na nízkotepelnú karbonizáeiu je zhotovená ako okolo jej pozdĺžnej osi 10 poháňacími prostriedkami otáčavý pyrolytický bubon alebo bubon na nízkotepelnú karbonizáciu, ktorý pracuje pri teplote 300 až 600 °C, je do značnej miery prevádzkovaný pod uzáverom proti kyslíku a okrem prchavého plynu s z nízkotepelnej karbonizácie tvorí do značnej miery pevnú pyrolytickú hmotu f. Jedná sa pritom o komoru 8 na nízkotepelnú karbonizáciu v tvare bubna vnútri vybaveného väčším počtom vzájomne rovnobežných upravených vykurovacích rúrok 12, ktoré sú vo vnútornom priestore 13 a z ktorých sú znázomené len dve. Na horúcom konci je upravený vstup 14 pre vykurovací plyn h a na studenom konci je upravený výstup 16 pre vykurovací plyn h. Pozdĺžna os 10 komory 8 na nízkotepelnú karbonizáciu je výhodne vzhľadom na horizontálu sklonenú, takže vpravo upravený horúci koniec je usporiadaný hlbšie ako vľavo známmený vstup pre odpad A. Za komorou 8 na nízkotepelnú karbonizácíu je na výstupnej alebo na vynàšacej strane pripojený vynášací mechanizmus 18, ktorý je vybavený odsávacím hrdlom 20 plynu z nizkotepelnej karbonízácie na odvádzanie plynu s z nlzkotepelne j karbonizácie a výstupom 22 pyrolytických zvyškových látok na odvádzanie pyrolytických pevných hmôt f. Na odsávacie hrdlo 20 plynu z nízkotepelnej karbonizácie pripojené potrubie plynu z nízkotepelnej karbonizácie môže byť spojené s horákom vysokoteplotnej spaľovacej komory. Otáča pohyb komory 8 na nízkotepelnú karbonízácíu okolo pozd àiej osi 10 je tvorený pohonom 24, ku ktorému taktiež patrí motor 26. Tieto poháňacie prostriedky spolupracujú napríklad s ozubeným vencom, ktorý je upevnený, na obvode bubna komory 8 na nízkotepelnú karbonizáciu.Z obr. 1 je jasné, že vykurovacie rúrky 12 sú upevnené vždy jedným koncom na prvej koncovej doske 28 a druhým koncom na druhej koncovej doske 30. Ako vyplýva z ďalších obrazkov 2 až 4, je upevnenie koncových dosák 28, 30 zhotovené tak, že je zaistené ľahké vymenenie vykurovacích rúrok 12.Na obr. 2 je vo väčšej mierke znázomené upevnenie vykurovacích rúrok 12 na ľavej, studenej alebo prvej kon covej doske 28. Koniec vykurovacích rúrok 12 vyčnieva cez otvor 31 vždy a to z vnútomého priestoru 13. Os vykurovacích rúrok 12 je pritom vždy nasmerovaná kolmo na povrchovú plochu prvej koncovej dosky 28. V znázornenej konštrukcii sa berie do úvahy tá skutočnosť, že jednotlivé vykurovacie rúrky 12 sú tepelne a mechanicky vysoko namáhané a že sa prvá koncová doska 28, ktorú možno označiť tiež ako rúrkovú dosku alebo bubnové rúrkové dno, otáča okolo pozdĺžnej osi 10 bubna komory 8 na nízkotepelnú karbonizácíu. Ďalej je potrebné brať do úvahy tú skutočnosť, že odstup d medzi vykurovacími rúrkami 12 vo vnútornom priestore 13 by mal byť pokiaľ momo malý a odstup D rovnakých vykurovacích rúrok 12 na upevnenie na prvej koncovej doske 28 by mal byť z výrobných alebo montážnych dôvodov pokial možno veľký. Ďalej je treba brať do úvahy aj to, že v prevádzke bubna komory 8 na nízkotepelnú karbonizáciu počas doby jeho životnosti by mali byť vykurovacie nirky 12 menené relatívne často,diaľkové kompenzátory 38 relatívne Ľiedka a prvé koncové dosky 28 podľa možnosti nikdy. Pri výmene vykurovacích rúrok 12, ako aj pri prípadnej výmene diaľkových kompenzátorov 38 by nemali byť nutné na prvej koncovej doske 28 žiadne práce, hlavne žiadne zváracie práce. To isté platí účelne taktiež pre niäie vysvetlené upevnenie na druhej koncovej doske 30.Uvedené podmienky z hľadiska odstupov d, D sa splnia tým, že každá vykurovaeia rúrka 12 má vo svojom vnútri redukčnú tvarovku 32. Tá je usporiadané vo vnútomom priestore 13 tesne pred povrchovou plochou prvej koncovej dosky 28.Každá z vykurovacích rúrok 12 je na oboch koncoch upevnené relatívne ľahko sa uvoľniteľne. Upevnenie konca vykurovacej rúrky 12 na prvej koncovej doske 28 je zhotovené prostredníctvom goliera 34, ktorý sa skladá zo za sebou zapojeného prvého puzdra 36, diaľkového kompenzátora 38 a druhého puzdra 40. Prvé puzdro 36 a druhé puzdro 40 sa skladajú z ocele a sú motovené ako rúrkové navarované kusy. Golier 34 obklopuje vždy do vonkajšieho priestoru vyčnievąiúcu koncovú časť vykurovacej rúrky 12 so menšeným priemerom. Prvé puzdro 36 je na čelnej strane so zodpovedąiúcou vykurovacou rúrkou 12 spojené prostredníctvom zvarového spoja 42. Druhé puzdro 40 je spojené prostredníctvom zvarovćho šva 44, ktorý je upravený vo vnútornom priestore 13, ako aj prípadne prostredníctvom ďalšieho zvarovćho spoja 46 vo vonkajšom priestore a prvou koncovou doskou 28. Diaľkový kompenzátor 38 je pritom vytvorený práve ako zvlnený rúrkový kompenzútor. Je pritom prostrednictvom bližšie neoznačených zvarových spojov spojený na oboch stranách s vnútomými koncamí rúrkových navarovacích kusov alebo puzdier 36, 40.Význam má tiež axiálna dĺžka puzdier 36, 40. Axiálna dĺžka prvého puzdra 36 môže mať napríklad rozmery na zrealizovanie piatich výmen vykurovacej rúrky 12 a axiálna dĺžka druhého puzdra 40 môže mať napríldad rozmery pre dve výmeny zvlneného rúrkového diaľkového kompenzátora 38. Tato skutočnosť je znázomená prostredníctvom piatich zvislých čiar 50, pripadne pomocou dvoch zvislých čiar 52 na spodnej vykurovacej rúrke 12.V prípade eny vykurovacej rúrky 12 sa prvé puzdro 36 odreže pozd prvej zvislej čiary 50 a príslušná vykurovacia rúrka 12 sa vytiahne smerom vpravo z vnútomého priestoru 13. Potom sa nahradí novou vykurovacou rúrkou 12, ktorá sa po zavedení cez zodpovedajúci otvor 31 v prvej koncovej doske 28, presnejšie povedané cez kombináciu druhého puzdra 40, diaľkového kompenzátora 38 a prvé ho puzdra 36, privarí na koncovej strane pomocou nového zvarovćho šva 42. Ako bude neskoršie ešte zdôraznené, po SK 282120 B 6stupuje sa na vpravo upravenej horúcej druhej koncovej doske 30 zodpovedajúcim spôsobom.Ak má byť na rozdiel od toho, prípadne prídavne k vykurovacej rúrke 12, vymenený zvlnený nn-kový diaľkový kompenzátor 3 x, tak sa druhé puzdro 40 odreže pozdĺž r vej zo zvislých čiar 52. Tým sa umožní privariť nový zvlnený rúrkový diaľkový kompenzátor 38 s nasadeným prvým puzdrom 36 na vytvorenú reznú plochuKonštrukcia, ktorá je mázomená na obr. 2, umožňuje ľahkú, rýchlu a tým aj ekonomicky výhodnú možnosť výmeny vykurovacích rúrok 12 a diaľkových kompenzátorov 38 tak, aby nebolo potrebné zvárať na prvej koncovej doske 28,pripadne na neprístupných miestach. To má značný ekonomický výmam, ak si človek uvedomí, že bubnová komora 8 na nídcotepelnú karbonizáciu má sto až dvesto vykurovacích rúrok 12, ktoré sú upevnené na prvej koncovej doske 28. Na obr. 3 je znázomené upevnenie jednej z vykurovacích rúrok 12 na pravej, horúcej alebo druhej koncovej doske 30, ktorá sa tak otáča okolo pozdĺžnej osi 10. Taktiež tu vyčnieva vykurovacia rúrka 12 cez otvor 53 z vnútorného priestoru 13. Na upevnenie je použitý golier 54. Tento golier 54 sa sldadá z jednoduchej kovovej tvarovky, pripadne rúrkového kusa,ktorý plní funkciu puzdra 56 rúrkového dna. Významné je tu to, že vnútomý priemer puzdra 56 rúrkového dna je o niečo väčší ako vonkajší priemer vykurovacej rúrky 12. Tento odstup je premostený vystreďovacim kusom S 8 v tvare puzdra,ktorý je čelne vložený po zavedení vykurovacej rúrky 12 do puzdra 56 rúrkového dnaVystreďovací kus 58 v tvare puzdra je na vnútomom konci vybavený zošikmením 59, ktoré uľahčuje navlečenie alebo vloženie. Puzdro 56 rúrkového dna je na jednej strane spojené so zodpovedajúcou vykurovaeou rúrkou 12 pomocou čelného zvaru 60 a na konci montáže upraveného montážneho švu prostredníctvom zvárania. Puzdro 56 rúrkového dna je na opačnom konci spojené s druhou koncovou doskou 30 prostredníctvom zvarového šva 62, upraveného vo vnútornom priestore 13.Vystreďovací kus 58 v tvare puzdra je v tomto príklade realizácie potrebný, pretože zodpovedajúca Vykurovacia rúrka 12 je vybavená odrazovým žliabkom 64 z kovu. V tomto odrazovom žliabku 64 môže isť práve o pološkrupinu, ktorá je z vonkajšej strany na Vykurovacia rúrku 12 navarená prostredníctvom najmenej jedného stehového zvaru,ako je to vidieť z obr. 4. Odrazový žliabok 64 má hrúbku b. Jeho úlohou je ochrana vykurovacej rúrky 12 vo vnútomom priestore 13 pred padąiúcim pevným materiálom, ktorý je vynášaný smerom hore pri oláčaní bubna komory 8 na nizkotepelnú karbonizáciu, ako je napríklad sklo, železné a keramické častice, čim sa zabraňuje poškodeniu povrchových plôch vykurovacích rúrok 12. Táto odrazová ochrana predlžuje intervaly, v ktorých je potrebné vykurovacie rúrky 12 vymieňať. Pološkrupina odrazovćho žliabku 64 je pre každú vykurovaciu rúrku 12 individuálne nasmerovaná proti smeru padýúcich častí.Taktiež v tomto realizovaní je axíálna dĺžka puzdra 56 rúrkového dna zvolená tak, že vystačí na päť výmen vykurovacej rúrky 12. To je opäť mázomené zvislými čiarami 68.Na obr. 4 je znázomená montážna situácia pri zavádzaní vykurovacej rúrky 12. Montážny proces bude teraz blížšie vysvetlený na podklade obrázkov 3 a 4.Najskôr sa upevni puzdro 56 rúrkového dna prostredníctvom zvarového šva 62 v otvore 53 druhej koncovej dosky 30. Toto puzdro 56 rúrkového dna pritom vyčnieva do vonkajšieho priestoru, to je do vstupu 14 horúceho plynu. Potom sa zavedie Vykurovacia rúrka 12 sprava k otvom v druhej koncovej doske 30. Na tejto vykurovacej rúrke 12 je už upevnený odrazový žliabok 64 prostredníctvom steho vých zvarov 66. Podobne je na nej privarený vystreďovací kus 58 v tvare puzdra prostredníctvom čelného šva 60. Takto pripravená Vykurovacia rúrka 12 je zaťažená alebo zasunutá sprava do puzdra 56 rúrkového dna. Táto situácia je znázomená na obr. 4. Ako vidieť, dosadá pri zavádzaní vonkajšia spodná plášťová čiara vykurovacej rúrky 12 na vnútomú spodnú plášťovú čiam puzdra 56 rúrkového dna. Rozmery sú pritom usporiadané tak, že vnútomý priemer puzdra 56 rúrkového dna, ktorý má byť čo najmenší, je len o málo väčší ako vonkajší priemer vykurovacej rúrky 12 vrátane hrúbky odrazového žliabku 64. Pri znázomenl tejto montážnej situácie je tiež zakreslená os H vykurovacej rúrky 12 a os R puzdra rúrkového dna. Je tu tiež viditeľný odstup m oboch osi H, R.Po takmer úplnom zasunutí sa Vykurovacia rúrka 12 nadvihne o odstup m. Tým sa uvedú osi H, R do rovnakej polohy. V tom okamžiku lícuje vystreďovací kus 58 v tvare puzdra do puzdra 56 rúrkového dna. Na záver sa potom na čelnej strane puzdra 56 rúrkového dna a vystreďovacieho kusa 58 v tvare puzdra upraví montážny čelný šev 60.V prípade výmeny vykurovacej rúrky 12 sa tu odreže kombinácia tvorená puzdrom 56 rúrkového dna, vysreď vacím kusom 58 v tvare puzdra a vykurovacou rúrkou 12 pozdĺž najviac vpravo upravenej zvislej čiary 68. Ako už bolo vysvetlené, uskutoční sa to isté na studenom konci podľa obr. 2. Potom je možné vykurovacou rúrkou 12 s nasadeným odrazným žliabkom 64 vytiahnuť vpravo z vnútomého priestoru 13 cez otvor 53, presnejšie povedané cez puzdro 56 rúrkového dna a nahradiť ju novou. Postup montáže tejto novej vykurovacej rúrky 12 sa uskutočňuje na podklade už skôr vysvetleného princípu. V prípade ďalšej alebo nasledujúcej výmeny sa kombinácia tvorená puzdrom 56 rúrkového dna, vystreďovaeím kusom 58 v tvare puzdra a vykurovacou rúrkou 12, opäť odreže, avšak teraz pri pohľade sprava pozdĺž druhej zvislej čiary 68. Pri tretej výmene sa uskutočňuje odrezanie pozdĺž tretej zvislej čiary 68 atď. Vždy však zostane ešte dostatočné množstvo materiálu na puzdre 56 nírkového dna na úpravu montážne čelného šva 60.1. Vykurovacia komora na odpad (A), ktorá je otočná okolo svojej pozdĺžnej osi (ro), s vo vnútri umiestnenými vykurovacimi rúrkami (12), ktoré sú jedným koncom pripevnené na prvej koncovej doske (28) a dmhým koncom na druhej koncovej doske (30), v y z n a č uj ú c a s a tý m , že vždy jeden koniec vykurovacích rúrok (12) prestupuje cez otvor (31, 53) v prvej, prípadne druhej koncovej doske (28, 30) a zasahuje do vonkajšieho priestoru,že vždy je jeden koniec vykurovacích rúrok (12) spojený s vonkajšou plochou prvej, prípadne druhej koncovej dosky(28, 30) prostredníctvom goliera (34, 54) a že golier (34,54) obklopuje vždy do vonkajšieho priestoru vyčníevajúcu koncovú časť rúrky (12).2. Vykurovacia komora podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že golier (34)je pripevnený len na svojom od vnútomého priestoru (13) smerujúcom konci príslušnej vykurovacej rúrky (12).3. Vykurovacia komora podľa nároku l alebo 2,vyznačujúca sa tým, žego 1 ier(34,54)má dĺžkový kompenzátor (38), najmä zvlnený rúrkový kompenzútor.4. Vykurovacia komora podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že dĺžkový kompenzátor (38) je pripevnený medzi prvým puzdrom (36) a medzi druhýmpuzdrom (40), pričom prvé puzdro (36) je spojene, najmä zvarené na čelnej strane s príslušnou vykurovacou rúrkou(12) a druhé puzdro (40) s prvou koncovou doskou (28).5. Vykurovacie komora podľa jedneho z nárokov až 4, vyznačujúca sa tým, žekaždávykurovacía rúrka (12) má redukčnú tvarovku (32).6. Vykurovacia komora podľa jedného z nárokov l až 5, vyznačujúea sa tým, žegolier(54)má puzdro (56) rúrkoveho dna, ktoré je spojené, najmä zvarenć na jednej strane so zodpovedajúcou vykurovacou rúrkou(12) a na druhej strane s dmhou koncovou doskou (30).7. Vykurovacia komora podľa nároku 6, v y z n a čujúca sa tým, žemedzipuzdr 0 m(56)rúrkového dna a zodpovedajúcou vykurovacou rúrkou (12) je umiestnený vystreďovaei kus (58).8. Vykurovaeia komora podľa jedného z nárokov l až 7, vyznnčujúca sa tým, ženavykurovacích rúrkach (12) je umiestnený a výhodne privarený vždy jeden odrazový žlíabok (64), najmä v tvare pološkrupiny z ocele.9. Vykurovacie komora podľa nároku 6 alebo nároku 7 anároku 8, vyznačujúca sa tým, že vnútomý priemer puzdra (56) rúrkovćho dna je väčší ako vonkajší priemer vykurovacej rúrky (12) a hrúbka (b) odrazového žliabku (64).10. Vykurovacie komora podľa jedného z nárokov l až 9, vyznačujúea sa tým, žegolíer(34,54) má puzdro (40, 56), ktoré je jedným koncom zavedené cez otvor (31, 53) v koncovej doske (28, 30) a ktoré je vo vnútomom priestore (13) na čelnej strane s touto koncovou doskou (28, 30) zvarenć.11. Spôsob výmeny vykurovacej rúrky (12), ktorá je pripevnená vo vnútomom priestore (13) vykurovacej komory (8) jedným koncom na prvej koncovej doske (28) a opačným koncom na druhej koncovej doske (30), v y značuj úei sa tým, žesačasťnapripevneníe upraveného goliera (34, 54) odreže, takže zostávajúca časť goliera (34, 54) zostane na koncovej doske (28, 30), že sa vykurovací rúrka (12) vytiahne z vnútomćho priestom(13) cez otvor (53) v jednej z oboch koncových dosák (28,30), že sa vloží nová vykurovacia rúrka (12) a že sa nová vykurovacia rúrka (12) na čelnej strane zvari so zostávajúcou časťou goliera (34, 45).

MPK / Značky

MPK: F27B 7/04, F28D 11/04, C10B 1/10, F28F 9/18

Značky: odpad, vykurovacej, vykurovacia, výměny, spôsob, komora, rúrky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-282120-vykurovacia-komora-na-odpad-a-sposob-vymeny-vykurovacej-rurky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vykurovacia komora na odpad a spôsob výmeny vykurovacej rúrky</a>

Podobne patenty