Použitie farmaceutických preparátov na báze kurkumínu

Číslo patentu: 281947

Dátum: 12.07.2001

Autori: Safayhi Hasan, Okpanyi Samuel Hwachukwu, Ammon

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Farmaceutické preparáty na báze kurkumínu, obsiahnutého najmä v rastline Curcuma longa, alebo jeho derivátov, sa používajú na výrobu liečiv na profylaxiu a/alebo liečenie chronického zápalového ochorenia čriev, najmä chorôb colitis ulcerosa alebo Crohnovej choroby a taktiež na liečenie chronickej hepatitídy, chronickej bronchiálnej astmy alebo psoriázy.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka použitia farmaceutických preparátov na báze kurkumínu, obsiahnutého najmä v rastline Curcuma longa, alebo jeho derivátov.Podľa vynálezu sa používajú preparáty na báze kurkumínov najmä pri chronických zápalových ochoreniach čriev, ako je Colitis ulcerosa alebo Morbus Crohn (Crohnova choroba) a pri chronickej hepatitíde, pri chronickej astme bronchiale alebo pri Psoriasis (lupienke).Napríklad v prípade Morbus Crohn a pri Colitis ulcerosa ide o dve chronické zápalové ochorenia čriev, ktoré nebolo možné dostatočne ovplyvniť dosiaľ známymi terapiami alebo sa dosiaľ známymi terapiami ovplyvňovali len nedostatočne. Z hľadiska patofyziológie je predpoklad, že nadmerné vytváranie takzvaných leukotriénov (mediátorov zápalu, ktoré pôsobia ako lákadlá bielych krviniek) je hlavnou príčinou udržovania týchto chorôb. Až doteraz neexistoval prakticky účinný liek proti zápalovým ochoreniam čriev. Existujú síce takzvané glukokortikoidy (deriváty honnónov kôry nadobličiek), najmä kortizol. Sú však spojené so značnými vedľajšimi účinkami, takže ich používanie nie je bezproblémové. Takisto používanie sulfazalazinu je neuspokojivé. Sulfazalazín je látka, ktorá brzdí najmä vytváranie takzvaných prostaglandínov (taktiež mediátorov zápalu), ktorá však zasahuje do zápalových procesov spôsobom, ktorý sa od pôsobenia leukotriénov v zásade líši. Brzdenim prostaglandlnovej syntézy sa pri týchto ochoreniach nedospeje vždy k cieľu.Chronická astma a psoriáza /lupienka/ sú ochorenia, pre ktoré nie sú doteraz známe uspokojivé liečivá. Obidve ochorenia sa ošetrujú okrem iného kortzizonom alebo derivátmi kortiznu. Podávanie kortizonu a jeho derivátov, najmä dlhší čas, je však spojené so značnými nevýhodarni. Taktiež pre chronickú hepatitídu nie sú doposiaľ známe účinné lieky.Je známe, že zložkou bunkových membrán sú fosfolipidy. Z fosfolipidov bunkových membrán pôsobením fosfolipázy A 2 vzniká kyselina arachidonová, ktorá sa cyklooxygenázou a lipooxygenázou metabolizuje na prostaglandíny a leukotriény. Prostaglandíny a leukoirriény udržujú zápalový proces pri chronických zápalových ochoreniach čriev, pri hepatitíde, pri chronickej astme bronchiale alebo pri psoriáze (lupienke).Úlohou vynálezu je preto vytvoriť prepaiáty použiteľné na profylaxiu a/alebo terapiu chorôb, ktoré súvisia s nadmerným vytváraním leukotriénov a/alebo prostaglandínov. Preparáty podľa vynálezu by mali byť len nepatrne toxické, chorí by ich mali dobre znášať a mali by byť ľahko dostupné.V súčasnosti sa s prekvapením zistilo, že kurkumín alebo jeho deriváty, alebo farrnaceutické preparáty na báze rastliny Curcuma Ionga alebo iných rastlín, ktoré kurkumín obsahujú, sú vhodné na liečenie zápalových ochorení, ktoré sú spôsobené vytváraním leukotriénov a prostaglandínov.Podstatou vynálezu je použitie fannaceutických preparátov na báze rastliny Curcuma Ianga alebo iných rastlín,ktoré kurkumín obsahujú, a na báze kurkumínu alebo derivátov kurkumínu na profylairiu a/alebo terapiu chorôb, kto ré sú vyvolávané nadmemým tvorením leukotríćnov a/alebo prostaglandínov.Vynález bližšie objasňuje nasledujúci opis pomocou priložených obrázkovObr. 1 LTB 4 príprava ( kontroly). Je znázornené na koncentrácii závislé brzdenie 5-lipooxygenázy kurkumínom v kalcium/ionoforom stímulovaných nedotknutých peritoneálnych neutrotilných granuloeytoch potkanov (stredná hodnota smerodajná odchýlka). Obr. 2 Pôsobenie kurkumínu na trombocyty. Je znázomené na koncentrácii závislé brzdenie cyklooxygenázy a IZ-lipooxygenázy kurkumínom v kalcium/ionoforom stimidovaných nedotknutých ľudských krvných doštíčkách (stredná hodnota smerodajná odchýlka). Obr. 3 Antioxidačné pôsobenie kurkumínu.Je znázornená na koncentrácii kurkumínu závislé brzdenie produktov, vznikajúcich peroxidáciou arachidonovej kyseliny, prostredníctvom systému železo/askorbát (stredná hodnota smerodajná odchýlka), Pri výskumoch mechanizmov všeobecne protizápalového (antiflogistického) pôsobenia, opísaného na zvieracích modeloch v pripade opuchu potkaních labiek (prehľad pozri Ammon a Wahl, 1990), sa uskutočnili farmakologické pokusy na získanie nasledujúcich biochemických poznatkovKurkumín brzdí in vitro nasledujúce aktivitya) Aktivitu kľúčového enzýmu leukotriénovej biosyntézy(S-lipooxygenázy) v stímulovaných neutroíilných granulacytoch potkanov pri polomaximálnej brzdiacej koncentrácii(ICSO) približne 20 pmol/l. Na obr. l je vzťah koncentrácie - pôsobenia pri brzdení produkcie leukotriénov B 4 z endogénneho substrátu v nedotknutých neutrofilných granulocytoch potkanov kurkumínom (metóda Safayhi, Tiegs,Wendel Biochem. Pharmaccol. 34 2691 až 2694, 1985).b) Aktivitu kľúčového enzýmu prostanoidnej biosyntézy(prostaglandín/tromboxan/prostacyklín) v nedotknutých,stímulovaných ľudských krvných doštičkách pri 2 mol/l. Na obr. 2 je vzťah koncentrácie a pôsobenia so zreteľom na brzdenie aktivity cyklooxygenázy v nedotknutých krvných doštičkách kurkumínom (metóda Safayhi a kol., JPET akceptovanć).c) Aktivitu IZ-lipooxygenázy v nedotknutých, stimulovaných ľudských krvných doštičkách pri IC 5 Q približne 20 mol/l. Na obr. 2 je vzťah koncentrácie a pôsobenia so zreteľom na brzdenie vytvárania IZ-hydroxyeikosatetranoovej kyseliny (12-HETE) v nedotknutých, ľudských krvných doštičkáeh kurkumínom (metóda Safayhi a kol.,JPET akceptované).d) Aktivitu vzniku peroxidovaných produktov kyseliny arachídonovej v bezbunkovom systéme pri koncentrácii príbližne 1 mol/l. Na obr. 3 je brzdenie systémom železo/askorbát navodeného vzniku oxidovaných produktov arachidonovej kyseliny kurkumínom (metóda Safayhi a kol., JPET akceptované).Tieto výsledky ozrejmujú, že kurkumín v nedotknutých bunkách brzdí vytváranie mediátorov z kyseliny arachidonovej, podporujúcich zápaly (leukotriény cez S-lipoxygenázu,ll-hydroxyeikosatetranoová kyselina (12-HETE) cez IZ-lipoxygenázu a prostaglandíny cez cyklooxygenázu) a vznik toxických peroxidov. skutočnosti podľa odsekov a) až d) predstavujú kombináciu mechanizmov brzdíacich zápaly a látku, pre ktorú na trhu liečiv nie je porovnanie. Znárnosť tejto kombinácie je taktiež považovaná za vynález a je využiteľná na liečbu uvedených chorôb. Hoci by zvý SK 281947 B 6šené vytváranie leukotriénov pri týchto ochoreniach mohlo stáť výrazne v popredí, nie je prehlíadnuteľné, že aj iné zápalové mediátory, ako prostaglandíny a kyslíkové radikály podporujú zápaly (odstraňujú sa antioxidačným pôsobením kurkumínu). V tabuľke je uvedený vzťah dôležitých mediátorov zápalu.Tabuľka Mediátory a ich pôsobenie. Zdôraznenć sú najdôležitejšie vplyvy na patofyziologickć pochody. Poznámky k tabuľke v závislosti od úseku obehu a od živočíšneho druhu v závislosti od živočíšneho druhu v prítomnosti iných mediátorov (napr. histamínu, CSa) v prítomnosti neutroíilnýeh granulocytov o len vo vysokých koncenoáciáchV stĺpci II (cievny tonus) znamenajú jednotlivé symboly Dilat dilatáciu, Konslrikt zmrštenie, a Kontrakt zúženie. V stĺpci Ill (permeabilita ciev) znamená symbol Z zvýšenie. V stĺpci IV (agregácia krvných doštičiek) znamená symbol F podporu a symbol H brzdenie. V stĺpci v 1 (priedušky) znamenajú jednotlivé symboly Dilat dilatáciu, Konstrikt zmrštenie a Kontrakt zúženie. V stĺpci VII (žalúdok) mamená symbol X zvýšenie produkcie kyseliny, XX ochrana a XXX ulcerogćnne pôsobenie. V stĺpci VIII (maternica) marnená symbol Kontakt zúženie a Relax relaxáciu.Pripojené skica znázorňuje miesta napádania zápalových procesov liečivami, momentálne dostupnými na trhu,ktorými sa môže ovplyvňovať takzvanú kaskáda kyselinyGlukokortikoidy brzdia vytváranie ako prostaglandínov, tak aj leukotriénov, majú však ako látky odvodené od steroidných hormónov mnoho nepriaznivých vedľajších účinkov.Nesteroidné protizapalovć preparáty (antiílogistiká,napr. kyselina acetylsalicylová, indomethacin, diclofenac,ibuprofen) brzdia inhibiciou cyklooxygenázy biosyntézu prostaglandinov. Tým však môžu nepriamo viesť k zvýrazneniu syntćzy leukoírićnov, a tým dokonca zvýrazňovať patofyziologické reakcie, sprostredkovanie leukotrićnmi(napríklad tzv. astma, vyvolaná aspirínom). Obom triedam inhibítorov (glukokortikoidy) chýba ochrarmý vplyv, vyvolaný zložkami, ktoré bránia tvorbe peroxidov.Prekvapujúco sa zistilo, že kurkumín a preparáty obsahujúce kurkumín rastliny Curcuma longa alebo iných rastlín, ktoré obsahujú kurkumín, brzdia tvorbu ako prostaglandlnov, tak aj leukotriénov, a teda profil ich pôsobenia je porovnateľný s protizápalovými vlastnosťami steroidov,nevykazujú však nežiaduce účinky steroidov a predovšetkým kortizolu. Je to znázomenć na nasledujúcej schémeSpôsob pôsobenia kurkumínu je však zásadne odlišný v porovnaní s látkami, odvodenými od steroidnćho hormónu. Kurkumín má prídavné antioxidačne účinné zložky, od ktorých sa očakáva ďalšie liečivé pôsobenie na zápalové procesy. Pretože kurkumín nie je žiadny hormón, nedochádza k nežiaducemu, honnónmi podmienenému, glukokortikoidnému vedľajšiemu pôsobeniu, ale so zreteľom na zápal brzdiace pôsobenie dosahuje žiaduci účinok, ako majú steroidy.Kurkumín brzdí teda zápaly trojakým účinkom jeho antioxidačnć pôsobenie, ku ktorému dochádm už pri koncentrácii l M, by mohlo byť nasledovné1. Antioxidačné pôsobenie odstraňuje aktivovanć kyslíkové molekuly a radikály. Na takéto pôsobenie dosiaľ neexistovalo liečivo.2. Antioxidačným pôsobením by malo dochádzať k inhibícii vytvárania cyklooxygenázových produktov.3. Antioxidačným pôsobením sa brzdí vytváranie 5-lipoxygenázových produktov a IZ-lipoxygenámvých produktov. V prípade kurkumínu ide teda o úplne nový typ protizápalovćho prostriedku (antíflogistika). Jeho prednosťou je, že okrem na každom zápale podieľajúcich sa aktivovaných kyslíkových radikálov brzdí tiež vytváranie leukotriénov.Je úplne prekvapujúce, že kurkumín je účinný pri uvedených ochoreniach, najmä pri zápalovom ochorení čriev. V literatúre je opísané, že kurkumín pri experimentálnej liečbe žalúdočných problémov potkanov nevyvolal žiadne zlepšenie. Bathia a kol. (Bathia A.,Singh G. B. a Khanna N. M., 1964, Indian Exptl. Biol.2, str. 158 až 160) nenašli žiadny ochranný účinok u morčiat pri žalúdočných ťažkostiach, navodených histamínom. Okrem toho Prasad a kol.(Prasad, D. N., Gupta B., Seivastava R. K. a Satyavatí G. V., 1976, Indian J. PhysiolPhannacol. 20,92) zistili pôsobenie vysokých dávok kurkumínu na žalúdočnú sliznicu,pokiaľ sa kurkumín podáva orálne v dávkach 100 mg/kg v priebehu šiestich dní.Prostaglandíny majú vo fyzíologických koncentráciách ochrarmý vplyv na žalúdočnú sliznicu. Prostaglandíny nemajú žiadny ochranný vplyv na črevnú sliznicu (na rozdiel od žalúdočnej). Synehronizovaná inhibicia mediátorov zápalových procesov (prostaglandíny a leukotrićny) ako aj inhibicia vzniku peroxidov kurkumínom, najmä pri zápaloch črevnej sliznice (Colitis uleerosa a Morbus Crohn), je preto V tejto kombinácii pre odbomíka prekvapujúca.Podľa vynálezu sa používajú preparáty na báze rastliny Curcuma Ionga, výhodne preparáty, ktoré sa získajú z koreňov a korienkov, preparáty z iných rastlín, ktoré kurkumín obsahujú, napríklad Curcuma lang (Syn. Amomum Curcuma Jacq., Curcuma domestica Lour., Curcuma xanthorríza Naves), Curcum xantharriza Roxb. (Syn. Curcuma xanthorriza Dietrich, Curcuma xantharriza Roxb.), prirodneho alebo syntetickćho kurkumínu alebo jeho derivátov. V prípade kurkumínu ide o podstatnú zložku takzvaného žlteho koreňa (Curcuma longa) ako aj Curcuma xanthorriza. Žltý koreň sa už dlho v ázijských krajinách používa najmäpri ošetrovani dyspepsií (zažívacích ťažkostí bez blížšej charakteristiky). Sú zložkou všeobecne známeho korenia curry.V nasledujúcich drogách sú obsiahnuté seskviterpény a V nich je taktiež obsiahnutý kurkumín Curcuma aramatica Salisb. (Syn. Curcuma zedoaria Roxb.), Curcuma Kwandsiensis Lee et Liang., Curcuma zedoaria (Berg.) Rosa.(Syn. Amomum Zedoaria Berg., Amomum zerumbet Koen.,Costus lutens Blanco, Curcuma nigricans Blanco, Curcuma zerumbet Roxb., Rascoea lutea Hassk., Roscoea nigrociIíara Haas/L). Tieto látky sa podľa vynálezu môžu taktiež používať, pokial obsahujú kurkumín.Kurkumín ako taký sa navyše po perorálnom podaní sotva nachádza v krvi. Kurkumín sa preto hodí k miestneinu použitiu (psoriasis, chronická astma bronchiale - vo forme sprejového inhalátu). Keďže kurkumín bol objavený aj v pečení (Ammon a Wahl 1990), je jeho použitie možné aj pri chmnickej zápalovej hepatitíde.Pri ochoreniach so zvýšenou syntézou leukotrićnov, pri ktorých kurkumín nie je účinný pri orálnom podaní, je možné uvažovať o parenterálnom podaní alebo o použití resorbovateľných derivátov s nepatmým javom first pass. Kurkumín má všeobecný vzorecKurkumín nevykazuje prakticky žiadne toxické pôsobenie v dávke 5 g/kg pri orálnom podaní v prípade morčiat a potkanov.Farmaceutické preparáty podľa výnálezu sa môžu podávať intraperitoneálne, orálne, rektálne, intramuskulárne,topicky, subkutánne, intraartíkulárne alebo intravenózne. Orálnemu podávaníu sa dáva prednosť. Použitie môže byť vo forme tabliet, dražé, kapsúl, roztokov, emulzií, krémov,inhalátov, aerosólov alebo čaplkov.Podľa vynálezu je ďalej možné podávanie spolu s inými chemicky čistými liečivami a/alebo s inými rastlinnými látkami. Ako príklady takýchto chemicky čistých liečiv sa uvádzajúNesteroidné antiflogistiká Kyselina salicylová a jej deriváty VitamínyPodľa vynálezu používané farmaceutické preparáty sa môžu pripravovať známym spôsobom s použitím jedného alebo niekoľkých farmaceutický vhodných nosičov alebo riedidiel. Farmaceutické preparáty sa môžu fonnulovať na orálne, parenteràlne, rektálne alebo intranazálne podanie alebo na podanie inhaláciou alebo šnupaním. Prednosť sa dáva formulácií preparátov na orálne podanie.Farmaceutické preparáty na orálne podanie môžu mať napríklad formu tabliet alebo kapsúl, ktoré sa vyrábajú mámym spôsobom s použitím farmaceutický vhodných riedidiel, ako sú spojívá (napríklad predželatinovaný kukuričný škrob, polyvinylpyrrolidon, hydroxypropylmethylcelulóza), plnidlá (napríklad laktóza, sacharóza, mannitol,kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza alebo kalciumhydrogénfosfát), mazadlá (napríklad kyslina stearová, polyetylénglykol, stearát herečnatý, mastenec alebo oxid kremičitý), rozptyľovacie prostriedky (napríklad zemiakový škrob, natriumglykolát škrobu, natríumkarboxymethylcelulóza) alebo namáčadlá (napríklad natriumlaurylsulfát. Tablety sa môžu povliekať známym spôsobom. Kvapalné prostriedky na orálne podanie môžu mať napríklad formu vodných alebo olejových roztokov, sirupov, elíxírov, emulzií alebo suspenzií, alebo môžu byť vo forme suchého produktu, ktorý sa vodou alebo iným vhodným nosičom upravuje na použitie. Takéto kvapalné preparáty sa môžu pripravovať známym spôsobom s použitím farmaceutický vhodných prísad, ako sú suspenzačné činidlá (napriklad sorbitový sirup, deriváty celulózy, glukózo/cukomý sirup,želatína, aluminiumstearátový gél alebo hydrogenovanć požívateľné tuky), emulgátory (napríklad lecilin, akácia alebo sorbitanmonooleát), nevodné nosiče (napríklad mandľový olej, olejovitć estery, etylénglykol alebo frakcie rastlinného oleja) a konzervačnć prísady (napríklad metyl-phydroxybenzoát alebo propyl-p-hydroxybenzoát, kyselina sorbová). Kvapalné preparáty môžu pripadne obsahovať známe pufre, ochucovacie a aromatizačné látky, íärbívá a sladidlá.Na parenterálne podanie sa môžu zlúčeniny formulovať na podanie injekcií, výhodne intravenóznej, intramuskulámej alebo subkutánnej. Preparáty na vstrekovanie môže mať jednotkovú formu napríklad v ampuliach alebo v nádobách na opakované podanie s pridaným konzcrvačným prostriedkom. Preparáty môžu mať formu suspenzií, roztokov alebo emulzií V olejových alebo vodných nosičoch a obsahujú pomocné prísady, ako sú napríklad suspenzačnć, stabilizačné a/alebo disperznć činidlá a/alebo činidlá na nastavenie tonícity roztoku. Altematívne môže byť účinný podiel v práškovej forme na úpravu pred použitím vhodným nosičom, napríklad sterilné pyrogény čistou vodou.Zlúčeniny sa môžu tiež formulovať ako rektálne preparàty ako sú čapíky, ktoré obsahujú napríklad známu základnú hmotu, ako je kakaové maslo alebo ine glyccridy.Na intranazálne podanie sa používajú zlúčeniny vo forme kvapalných sprayov alebo vo forme kvapiek.Na inhalačné podanie sa zlúčeniny uvoľňujú vo forme aerosólových sprayov z obalov pod tlakom s použitím vhodného hnacieho prostriedku alebo rozprašovacieho zariadenia. V prípade aerosólov, ktoré sú v obale pod tlakom,sa stanovuje dávkované jednotkové množstvo tak, že je nádoba vybavená ventilom, ktorý uvoľňuje vopred stanovené trmožstvo. Kapsuly a patróny, napríklad zo želatíny na použitie v inhalačnom zariadení alebo v šnupacom zariadeni sa môžu pripravovať tak, že obsahujú práškovitú zmes zo zlúčeniny, používanej podľa vynálezu a z vhodnej práškovej základnej látky, ako je laktóza alebo škrob.Tablety na orálne podaniel. účinná látka derivát kurkumínu 15,0 až 30,0 mg/tbl(prípadne práškovitá droga 0,5 až 1,0 g/tbl) stearát horečnatý BP 0,65 mg/tbl laktóza bez obsahu vody 80,00 mg/tblÚčinná latka sa mieša s laktózou bez obsahu vody a so stearátom horečnatým a zmes sa preoseje. Získaná zmes sa lisuje na tablety s použitím tabletovacieho stroja 2. účinná látka derivát kurkumínu 15,0 až 30,0 mg/tbl(prípadne práškovitá droga 0,5 až 1,0 g/tbl) stearát horečnatý BP 0,7 mg/tbl mikrokryštalická celulóza 100 mg/tblÚčinná látka sa preoseje a zmiesi s mikrokryštalickou celulózou a so stearátom horečnatým. Získaná zmes sa lisuje na tablety s použitím tabletovacieho stroja.účinná látka derivat kurkumínu 15,0 až 30,0 mg/tblškrob BP 30,0 mg/tbl predželat. kukuričný škrob BP 15,0 mg/tblstearát horečnatý BP 1,5 mytblÚčinná látka sa preoseje vhodným sitom a zmiesi sa s laktózou, škrobom a predželatínovým kukuričným škrobom. Pridá sa vhodný objem predčistenej vody a prášok sa granuluje. Po usušení sa granulát preoseje a zmiesi sa so stearátom horečnatým. Granulát sa potom s použitím razidla lisuje na tablety vhodného priemeru.Môžu sa lisovať aj tablety iného zloženia, pričom sa pomer účinnej látky k laktóze alebo zlisovaná hmotnosť mení a používa sa zodpovedajúce razidlo.účinná látka derivát kurkumínu 15,0 až 30,0 mg/kpsškrob 1500 150,00 mg/kps stearát horečnatý BP 1,00 mg/kpsÚčinná látka sa preoseje a zmiesi sa s inými podielmi. Zmes sa s použitím vhodného zariadenia plní do želatínových kapsúl číslo 2. Môžu sa vyrábať aj iné kapsuly, pričom sa mení hmotnosť plnenej látky a prípadne sa zodpovedajúcim spôsobom mení veľkosť kapsuly.Príklad 3 Sirup Prostríedok neobsahujúci sacharózu mg/S m 1 dávku účinná látka derivát kurkumínu 15,0 až 30,0 hydroxypropylmetylcelulóza USPsladidlo čistená voda na doplnenie na 5,0 mll-lydroxypropylmetyloelulóm sa v horúcej vode disperguje, ochladí sa a potom sa zmiesi s vodnou suspenziou, ktorá obsahuje účinnú látku a ďalšie zložky farmaceutického prostriedku. Získaný roztok sa nastaví na svoj objem a premieša saPríklad 4 Suspenzie mg/S ml dávku účinná látka derivát kurkumínu 15,0 až 30,0(zodpovedajúca usušenćmu extraktu drogy) monostearát hlinitý 75,0 prípadné zložky sladidlo ochucovacia prísada farbivofrakcionovaný olej kokosových orechov do 5,0Monostearát hlinitý sa disperguje v približne 90 ñakcionovanom oleji kokosových orechov. Získaná suspenzia sa zahreje za miešania na teplom 115 °C a potom sa ochladí. Pridajú sa prípadne sladidlo, ochucovacia prísada a farbivo a potom sa disperguje účinná látka. Suspenzia sa zmiesi so zostatkovým ñakeionovaným olejom kokosových orechov,objem sa upraví podľa potreby a zmes sa prerniesi.Tablety vkladanć pod jazykúčinná látka derívát kurkumínu 15,0 až 30,0 mg/tbllisovaný cukor NF 50,5 mg/tblstearát horečnatý BP 0,5 mg/tblÚčinná látka sa preoseje vhodným sitom a zmieša sa s ostatnými zložkami a potom sa s použitím vhodného razidla lisuje na tablety. Môžu sa vyrábať tablety odlišnej hrúbky, pričom sa meni pomer účinnej látky k nosiču alebo zlisovávaná hmotnosť.Čapíky na rektálne podanieúčinná látka derivát kurkumínu 15,0 až 30,0 mg/tbl Wítepsol H 15 na doplnenie na 1,0 gvhodná kvalita Adeps solidus Ph. Eur.Pripraví sa suspenzia účinnej látky v roztavenom Witepsole a s použitím vhodného zariadenia sa plní do formy na čapíky s obsahom l g hmoty.Príklad 7 Injekcia na intravenózne podanie účinná látka derivát kurkumínu intravenózna natriumchloridová infúzia, BP 0,9 hmotnosť/objem na doplnenie na 1 ml veľkosť násady 2500 mlÚčinná látka sa rozpusti v jednom diele natríumchloridovej intravenóznej infúzie, roztok sa s natriumchloridovou

MPK / Značky

MPK: A61K 31/12, A61K 35/78, C07C 49/245

Značky: preparátov, farmaceutických, kurkumínu, báze, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-281947-pouzitie-farmaceutickych-preparatov-na-baze-kurkuminu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie farmaceutických preparátov na báze kurkumínu</a>

Podobne patenty