Zariadenie na dvojvalcové kontinuálne liatie s izolačným krytom

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dvojvalcové zariadenie na kontinuálne liatie zahŕňa dva protismerne otočné valce (1, 2), majúce rovnobežné osi a vymedzujúce medzi sebou lejací priestor (5), a kryt (4) umiestnený nad lejacím priestorom (5) a obsahujúci dve pozdĺžne steny (41), ktoré sa rozprestierajú pozdĺž povrchu každého valca. Každá pozdĺžna stena (41) zahŕňa dve prívodné trubice (45, 46) plynu s otvormi smerujúcimi proti uvedeným povrchom valcov. Tieto trubice sú navzájom rovnobežné, priliehajú k povrchu valca a sú oddelené podtlakovými tesniacimi prostriedkami (50, 64) tak, že prúd plynu privádzaného trubicou (45), ležiacou vyššie vzhľadom na smer rotácie valca, je smerovaný výhradne von z krytu (4) a prúd plynu privádzaného druhou trubicou (46), umiestnenou nižšie v smere rotácie valca je smerovaný do lejacieho priestoru (5). Zariadenie je použiteľné predovšetkým na dvojvalcové kontinuálne liatie tenkých oceľových pásov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka mriadenia na dvojvalcovć kontinuálne liatie, ktoré zahŕňa kryt na izoláciu lejacieho priestoru vymedzeného medzi uvedenými dvomi valcami.Dvojvalcové zariadenia na kontinuálne liatie sú z terajšíeho stavu techniky známe. Známe sú predovšetkým zariadenia na výrobu tenkých oceľových pásov, ktoré zahŕňajú dva protismeme sa otáčajúce valce s rovnobežnými osami, ktoré medzi sebou vymedzujú lejací priestor, do ktorého je odlievaný roztavovaný kov, ktorý v kontakte s chladenými stenami uvedených valcov tuhne a je pri otáčaní týchto valcov odvádmný vo forme pásu.Známym problémom pri kontinuálnom liatí je, že kov obsiahnutý v lejacom priestore má sklon chladnúť na povrchu a tým vytvárať nežiaduce tuhé časti, ktoré môžu narušiť správnu funkciu lejacieho zariadenia. Na odstránenie tohto problému bolo navrhnuté umiestniť nad lejacím priestorom tepelno izolačný kryt.Ďalej, aby sa mbráitilo oxidácii roztaveného kovu a taktiež jeho tuhnutiu, bolo navrhnuté použiť ochranný kryt,do ktorého je, s cieľom zamedziť kontaktu okolitého vzduchu s tekutým kovom a s povrchom tuhnúceho kovu, vhaňaný ínerlný plyn. Aby sa zabránilo nadmemej spotrebe tohto inertného plynu je kryt umiestnený čo možno najbližšie k povrchu valcov bez toho, aby sa ich však dotýkal a taktiež čo možno najbližšie k horným častiam bočných stien. Pretože sa valce otáčajú a navyše sa môžu rozťahovaním deformovať, je nemožné mistiť dobré tesnenie medzi uvedeným ochranným krytom a valcami pomocou statického tesnenia. Takéto tesnenie by navyše predstavovalo i nebezpečenstvo poškodenia povrchu valcov. Preto bolo navrhnuté zaistiť toto tesnenie pomocou vháňania inertnćho plynu do oblasti, kde sú valce prekryté uvedeným krytom,čím sa zabráni vstupu vzduchu pod kryt a taktiež sa zabráni prenikaniu ínertného plynu mimo chránenú oblasť kokily.Dokument EP-A-O 409 645 opisuje zariadenie, v ktorom sú kanály na vháňanie inertného plynu umiestnené proti pozdĺžnym bočným stenám ochranného krytu, ktorý prekrýva lejací priestor. Tieto kanály zahŕňajú štrbinu prívrátenú k povrchu valcov tak, aby uvedený inertný plyn mohol byť vháňaný smerom oproti tomuto povrchu. Cieľom je odstrániť z povrchu valcov vrstvu vzduchu strhávanú valcami pri ich rotácii a čiastočne odstrániť vzduch obsíahnutý v dutínách tvoriacich drsnosť uvedeného povrchu valca. Všetky tieto opatrenia sa vykonávajú s cieľom zabrániť prieniloi uvedeného okolitého vzduchu do lejacieho priestoru a udržať neoxidačnú atmosféru v lejacom priestore.Na zaistenie distribúcie inertného plynu po celej šírke valcov boli uvedené kanály vytvorené tak, že je možné ich rozdeliť. Uvedený dokument taktiež opisuje altematívne prevedenie, v ktorom je vonkajší kryt pripevnený k spodnému okraju bočnej steny, umiestnený priľahlo k povrchu valcov a zahŕňa na svojom vonkajšom okraji kanál na prívod inertného plynu. Toto umiestnenie účinnejšie zabraňuje vstupu vzduchu do lejacieho priestoru, pretože vnútomý priestor uvedeného vonkajšieho krytu je vyplnený inertným plynom.Tieto systémy však nie sú celkom uspokojujúce. Aj ked sú určené prednostne na zabránenie prieniku vzduchu do lejacieho priestoru, neumožňujú účinne riadiť privádzanie inertného plynu do tohto priestoru, pretože tento inertnýplyn, privádzaný štrbinamí v kanáloch, môže byť rozdeľovaný ako v smere, tak i v proti smere týchto štrbín. Pretože sa množstvo tohto plynu, pretekajúceho proti smeru štrbín,teda smerom von z lejacieho priestoru, môže meniť v závislosti predovšetkým od veľkosti medzery medzi uvedenými kanálmi a povrchom príslušného valca a od obvodovej rýchlosti valcov, alebo od nmožstva vzduchu unášaného otáčajúcimi sa valcami, je prietok plynu, ktorý prúdi v smere štrbín, teda smerom do lejacieho priestoru, taktiež premenný. Tieto zmeny majú zlý vplyv na výrobný proces a taktiež na odlievaný výrobok, pretože nadbytok plynu môže v dôsledku chladiaceho efektu, ktorým pôsobí na odlievaný kov, viesť k nasýteniu tohto kovu plynom, prípadne k zmene tvaru valca.Cieľom tohto vynálezu je vyriešiť uvedené problémy a hlavne navrhnúť ochranný kryt, umožňujúci zaistiť spoľahlivú izoláciu lejacieho priestoru, účinné ovládanie vlastností a množstva plynu nasávaného povrchovou drsnosťou valcov, pretože tento plyn, uzatvorený v povrchových priehlbinách medzi valcami a körou stuhnutého kovu, ovplyvňuje tepelný tok medzi uvedeným kovom a stenami valcov a tým ovplyvňuje i podmienky tuhnutia a taktiež i tvar uvedených stien valcov.Predmetom tohto vynálezuje dvojvalcové zariadenie na kontinuálne líatie, zahŕňajúce dva protísmeme otočné valce, mąjúce rovnobežne osi a vymedzujúce medzi sebou lejaci priestor, a kryt umiestnený nad lejacím priestorom a obsahujúci dve pozdlžne steny, ktoré sa rozprestierajú pozdlž povrchu každého valca a ktoré sú vybavené prívodnými trubicami plynu, majúcimi otvory smerujúce proti uvedeným povrchom valcov. Podstata vynálezu spočíva v tom,že každá pozdĺžna stena zahŕňa podtlakové tesniace prostriedky na vytvorenie podtlaku v oblasti, umiestnené medzi uvedenou pozdĺžnou stenou a povrchom príslušného valca a medzi dvomi uvedenými tiubicami tak, že prúd plynu privádzaný trubicou ležiacou vyššie vzhľadom na smer rotácie valca, je smerovaný von z krytu a prúd plynu privádzaný druhou tmbicou, umiestnenou nižšie po smere rotacie valca, je smerovaný do lejacieho priestoru.Týmto zariadením je možné účinne regulovať izoláciu a podmienky tepelnej výmeny medzi odlievaným kovom a valcami vďaka skutočnosti, že zariadenie podľa tohto vynálezu umožňuje prakticky oddeliť dve funkcie plynu privàdzaného medzi kryt a valce, teda- na jednej strane, utesnenie lejacieho priestoru vzhľadom na okolitú atmosféru, kde toto utesnenie je uskutočňované plynmi privádzanými trubicou ležiacou vyššie proti smeru rotácie valcov,- a na druhej strane, izoláciu a vytvorenie rozhrania medzi líatym kovom a valcami z hľadiska tepelného (tepelný tok z kovu do valcov) a chemického (vplyv vlastností plynu v odlievanom kove, predovšetkým oxidácia), čo je uskutočňované pomocou prúdu plynu privádzaného ďalšou trubicou, umiestnenou nižšie v smere otáčania valca.Vo výhodných uskutočneniach vynàlezu sú uvedené podtlakové tesniace prostriedky tvorené vystupujúcou časťou pozdĺžnej steny, rozprestierajúcou sa medzi uvedenými prívodnými trubicarni do bezprostrednej blízkosti povrchu valca a môžu zahŕňať pozdĺžne drážky rovnobežné s uvedenými trubicami. Tieto drážky umiestnené v tesnej blízkosti povrchu každého valca vytvárajú s týmto povrchom valca sériu priehradiek zväčšujúcich podtlak medzi trubicami.Na zlepšenie rozvodu plynov, ktoré sú privádzané trubicarrti, po celej šírke valcov, sú tieto trubice vyvŕtané v uvedených pozdĺžnych stenách a uvedené otvory sú výhodne tvorené kontinuálnou drážkou pozdĺž celej dĺžky trubice alebo niekoľkými priľahlými drážkami. Trubice potom výhodne obsahujú, aspoň v oblasti uvedených otvorov smerujúcich proti povrchu valca, porézny materiál.Dalej je výhodné, keď zariadenie zahŕňa prostriedky na ovládanie polohy krytu vzhľadom na povrch valca. Tieto prostriedky zahŕňajú napríklad polohové snímače spojené s krytom a merajúce zmeny vzdialenosti povrchu valcov vzhľadom na tento kryt, a ďalej pohony na nastavenie polohy krytu vzhľadom na podvozok zariadenia. Toto usporiadanie umožňuje aj pri defonnácii povrchu valca vplyvom tepelného rozťahovania udržať trubice, a predovšetkým podtlakové tesniace prostriedky, v podstate v konštantnej vzdialenosti od povrchu valcov. Podtlak medzi prívodnými trubicami tak zostáva v podstate konštantný a čo možno najväčší.Ďalšie uskutočnenia vynálezu zahŕňajú- ochranný kryt, zahŕňajúci vo vnútri tepelný štít, vyrobený zo žiaruvzdomého materiálu, spájajúci obe steny a zároveň umožňujúci priechod prívodnej výlevky kovu a taktiež oddelenie lejacieho priestoru od homej komory krytu, pričom v uvedenom kryte sú vytvorené otvory prepájąiúce lejací priestor s uvedenou homou komorou- regulačné prostriedky na nezávislú reguláciu tlaku a/alebo vlastností plynu privádzaného každou trubicou- dynamické tesniace prostriedky na tesnenie medzi krytom a stenami bočného vymedzení lejacieho priestoru- dynamické tesniace prostriedky na tesnenie medzi krytom a koncami valcov.Ďalšie charakteristiky a výhody zariadenia sú uvedené v opise konkrétneho uskutočnenia vynálezu na príklade mriadenia na kontinuálne liatie tenkých oceľových pásov.Prehľad obrázkov na výkresochVynàlez bude ďalej objasnený s odkazom na pripojené výkresy, kde obr. l predstavuje čiastočný schematický pohľad v reze na zariadenie podľa vynálezu obr. 2 je čiastočný rez pozdĺž čiary lI-Il z obr. 1 obr. 3 zobrazuje rez ďalším zariadením na kontinuálne liatie obr. 4 je detailný pohľad na oblasť kontaktu medzi krytom a jedným valcom a obr. 5 zobrazuje okruhy prívodu plynu do trubíc umiestnených v pozdĺžnych stenách ochranného krytu.Na obr. 1 a obr. 2 je v reze rovinou kolmou na osi valcov schematicky zobrazená oblasť prívodu roztaveného kovu v zariadení na kontinuálne liatie. Toto zariadenie zahŕňa dva lejacie valce 1, 2, ktorých vonkajšia stena 3, ktorá je bežným spôsobom tvorená plášťom alebo objímkou, je silne chladené. Valce l a 2 sú uvádzané do rotačného pohybu v smere šípky F. Tepelný a izolačný kryt 4 je umiestnený nad lejacím priestorom 5, vymedzeným medzi oboma valcami 1 a 2. Kryt 4 je pripojený k medzipanve 6 s roztaveným kovom, ku ktorej je pripevnená dosadacia výlevka 7, siahajúca zvisle priamo dole do lejacíeho priestoru 5. Na medzipanve 6 sú ďalej umiestnené uzavieracie prostriedky 8, ako napriklad známy posúvačový systém, ktorý umož ňuje uzavrieť výlevku 7. Ochranný kryt 4 je utesneným spôsobom pripojený k tomuto posúvačovému systému pomocou tesniacich prostriedkov 9 obklopujúcich dosadaciu výlevku 7, napríklad, ako je zobrazené na obr. l a obr. 2,pomocou pieskového žľabu. Tieto tesniace prostriedky 9 dovoľujú miemy posun medzi medzipanvou 6 a lejacím zariadením pri zachovaní požadovanej tesnosti a tým súčasne dovoľuje izoláciu dosadacej výlevky 7.Ochranný kryt 4 je udržovaný na svojom mieste pomocou nosných prostriedkov 10, ktoré sú umiestnené, predovšetkým vertikálne tak, že pozdĺžne steny 41 ochranného krytu 4 sú udržované vo veľmi malej vzdialenosti nad povrchom plášťov 3 lejacich valcov 1 a 2. Pozdĺžne steny 41 ochranného krytu 4 sa rozprestierajú rovnobehie s osarni valcov 1, 2 nad celou šírkou plášťov 3 a nesú na každom zo svojich čiel smerujúcich do vnútra krytu 4 tepelne ochranný obklad, pozostávajúci napriklad zo žiaruvzdomých prvkov 42, ktoré siahajú dole pod uvedené pozdĺžne steny 41 do blízkosti povrchov valcov 1 a 2 tak, aby tieto steny boli chránené pred tepelným žiarením roztaveného kovu obsiahnutého v lejacom priestore 5.Spojenie medzi pozdĺžnymi stenami 41 krytu 4 a tesniacími prostriedkami 9 je zaistené vekom 43. Na zaistenie tesnosti lejacieho priestoru 5 v blizkosti koncov valcov 1 a 2, zahŕňa toto veko 43 čelné steny 44, ktoré siahajú zvislo dole do bočných vymedzovacích stien 11, situovaných bežným spôsobom pri koncoch valcov l, 2 a vymedzujúcich lejací priestor 5 v blízkosti uvedených koncoch valcov. Je treba pripomenúť, že tieto bočné vymedzovacie steny 11,ktoré sú bežne známe, zahŕňajú kovové teleso 12, ktorého len homá časť je zobrazená na obr. 2, ktoré nesie Žiaruvzldomý obklad 12 dosadajúci na konce plášťov 3. Medzi spodnými koncami čelných stien 44 veka 43 a uvedenými bočnými vymedzovacími stenami 11 sú umiestnené dynamické tesniace prostriedky 14. Tieto dynamické tesniace prostriedky 14 pozostávajú výhodne z priehradkovej tesniacej sústavy, ktorá umožňuje zaistiť podtlakové tesnenie bez priameho kontaktu medzi telesom 12 a krytom 4. Tým je možné dosiałmuť uspokojivé tesnenie aj pri pohyboch bočných vymedzovacích stien 11, ktoré sú v priebehu liatia nevyhnumé.Tesniace prostriedky podobného typu sú ďalej vytvorené aj medzi koncovými hranami pozdlžnych stien 41 a uvedenými bočnými vymedmvacími stenami 11 (nezobrazene).Každá pozdĺžna stena 41 ochranného krytu 4 zahŕňa dve vzájomne rovnobežnć trubice 45, 46, ktoré sa rozprestierajú v bezprostrednej blízkosti steny valcov 1, 2 a po celej ich šírke. Každá z týchto trubíc 45, 46 vyúsťuje bočne, cez príslušné otvory 47, 48 vytvorené vo forme pozdĺžnych drážok, na spodnom povrchu 49 pozdlžnej steny 41 proti povrchu valca. Medzi oboma trubicami 45, 46 a tým medzi ich drážkami sú v oblasti 22, vymedzenej dolným povrchom pozdlžnej steny 41 a valca, vytvorené podtlakové tesniace prostriedky, napríklad jednoducho časti 50 pozdlžnej steny 41, vyčnievajúce smerom proti valcu. V príklade zobrazenom na obr. 1 ústia drážky 47, 48 v šikmom smere vzhľadom na povrch valcov 1, 2. Sklon drážok 47 vytvorených v trubici 45, ktorá je umiestnená trocha vyššie proti smeru otáčania valca 1, je smerovaný mimo krytu 4 tak, že prúd inenného plynu vytekąjúci z týchto drážok 47 je prakticky výlučne smerovaný mimo krytu 4, zatiaľ čo drážky 48 vytvorené v trubici 46, umiestnenej nižšie v smere otáčania valca 1, sú smerované do lejacieho priestoru 5. Ak je potom stlačený inertný plyn vháňaný do trubice 45,je drážkami 47 smerovaný proti povrchu valca 1 v smere opačnom k smeru otáčania tohto valca, čím sa zabráni prie SK 281882 B 6niku vzduchu z vonkajšku do lejacieho priestoru 5. Na vonkajšom povrchu pozdlžnej steny 41 je ďalej umiestnená kefa 51 alebo ekvivalentný prostriedok, ktorý obmedzuje množstvo vzduchu privádzaného pod pozdĺžnu stenu 41 v dôsledku rotácie valcov l, 2 a predovšetkým chráni uvedenú pozdlžnu stenu 41 proti stúpajúcim horúcovzdušným prúdom, vznikajúcim otáčaním týchto valcov 1 a 2 v priebehu liatia. Ešte vyššie proti smeru otáčania valcov než kefa 51 sú umiestnené dúchacie prostriedky 52, smerujúce prúd plynu proti povrchu valca 1, a to taktiež v smere opačnom k smeru otáčania valca.Z predchádzajúceho opisu je zrejmé, že trubica 45 a drážky 47, umožňujúce privádzať na stykovú plochu medzi pozdlžnou stenou 41 ochranného krytu 4 a valca prúd plynu smerovaný mimo tohto krytu 4, v kombinácii s dúchacími prostriedkami 52 a s kefou 51 zabraňujú vzduchu strhávanému rotáciou valcov prestupovať do lejacieho priestoru 5. Druhá trubica 46 potom umožňuje privádzať inertný plyn alebo zmes plynov s vopred stanovenými charakteristikami,ktoré môžu byť prispôsobované podľa podmienok liatia,priamo na povrch valcov 1, 2, a taktiež to, že malá vzdialenosť medzi vystupujúcou časťou 50 pozdĺžnej steny 41 a povrchom valca vytvára dostatočne nízky tlak v oblasti 22 medzi oboma trubicami 45 a 46, ktorý túto oblasť utesňuje. Z tohto dôvodu je snaha čo možno najviac minimalizovať vzdialenosť medzi povrchom valca a touto vystupujúcou časťou 50 pozdlmej steny 41 krytu 4, predovšetkým vytvorením tejto častí 50 tak, že jej povrch je bližšie k povrchu valca než ostatné časti tejto pozdlžnej steny 41, ktoré sú umiestnené na druhej strane trubíc 45, 46.Obr. 3 a obr. 4 potom zobrazujú altematívne prevedenie zariadenia na kontinuální liatie podľa tohto vynálezu. Pri tomto prevedení budú ďalej opísanć len tie prvky, ktoré sa lišia od opísaného zariadenia z obr. l a obr. 2.Pri tejto altemative sú pozdĺžne steny 41 krytu 4 pripojené k rámu 53, ktorý ich prevyšuje. Tento rám 53 je tiež z vnútomej strany obložený žiaruvzdomou tepelnou ochranou 54. K tomuto rámu 53 sú ďalej pripevnenć nosné prostriedky 10 ochranného krytu 4, ktoré spočívajú cez valcovć pohony 55 na priečnych nosníkoch 56 rámu zariadenia. Priečne nosníky 56 nesú taktiež vetrolamy 57 obsahujúce brit 58 umiestnený čo možno najtesnejšie pri povrchu valcov, avšak bez kontaktu s nimi. Zmyslom týchto vetrolamov 57 je chrániť pozdlžne steny 41 krytu 4 pred horúcovzdušnými prúdmi, ktoré sú vyvolávané rotáciou valcov l,2 V priebehu procesu liatia. Medzi žiaruvzdomými prvkami 42 je umiestnený tepelný štít 59 pozostávajúci z dosky žiaruvzdomćho materiálu umiestnenej v podstate horizontálne,a spštjajúcí uvedené žiaruvzdomć prvky 42 a z otvoru 60,vytvoreného v tejto doske na umožnenie priechodu dosadacej výlevky 7.Rám 53 je pokrytý vekom 43, ktoré je spojene s posúvačom 8 medzipanvy 6 cez tesniace prostriedky, majúce určitý stupeň pružnosti a majúce nastaviteľnú výšku, napríklad cez vlnovec 61. Veko 43 môže navyše zahŕňať rôzne príslušenstvo, ako je napríklad pozorovacie okno 62 alebo nosníky na zariadenia merajúce hladinu kovu v lejacom priestore atd.Na pozdĺžnych stenách 41 sú v blízkosti valcov umiestnené bezkontalctné, vzdialenosť merajúce snímače 63 známeho typu, napríklad kapacitnć snímače. Tieto snímače 63 kontínuálne merajú vzdialenosť uvedených pozdlžnych stien 41 od povrchov valcov 1, 2 a ovládajú valcové pohony 55, ktoré udržujú túto vzdialenosť na konštantnej hodnote. Tieto snímače 63 by mohli byť nahradenć akýmikoľvek inými prostriedkami umožňujúcimí ovládať polohukrytu 4 vzhľadom na polohu povrchu valcov v oblastí príľahlej k trubiciarn 45 a 46.Trubice 45 a 46 obsahujú výhodne porćmy materiál umožňujúci rovnomeme distribuovať plyn privádzaný týmito trubicami po celej ich dĺžke. V príklade zobrazenom na obr. 4, kde sú z tohto dôvodu v trubiciach 45 a 46 umiestnené trubice 72, 73 z takého porćzneho materiálu, je plyn privádzaný vnútrajškom týchto trubíc 72, 73 priechodom cez uvedený porezny materiál distribuovaný rovnomerne po celej dlžke trubíc 45, 46, a teda po celej šírke valcov 1 a 2.Princíp tesnenia medzi pozdlžnou stenou 41 a valcom je možné ľahšie pochopiť z obr. 4, ktorý zobrazuje túto pozdĺžnu stenu 41 v reze a v zväčšenom meradle.Plyn privedený do trubice 45, umiestnenej vyššie proti smeru otáčania valca, z nej vychádza otvormi 47, vytvára laminámy prúd plynu (šípka F 1) v smere opačnom k smeru otáčania valca 2 (šípka F), a tvorí tak bariéru pre tenkú vrstvu vzduchu strhávanćho otáčaním valca 2.Plyn privedený do trubice 46, umiestnenej nižšie v smere otáčania valca 2, vychádza z tejto trubice 46 otvormi 48 a vytvára ďalší laminámy prúd (šípka F 2) v smere rovnakom, ako je smer otáčania valcov. Výsledkom jeho pôsobenia je predovšetkým väčšie zríedeníe kyslíka obsiahnutćho vo vzduchovej vrstve prilipnutej na valcoch, ktorá by sa mohla dostať cez bariéru tvorenú prúdom plynu vychádząjúcim z trubice 45 do lejacieho priestoru 5.Tieto dva prúdy plynu (F 1, F 2) sú na stykovej ploche medzi pozdlžnou stenou 41 krytu 4 a povrchom valca oddelené prakticky stabilným plynným predelom, udržiavaným v oblasti 22 priehradkami, ktoré sú tvorené drážkami 64, vytvorenými v spodnom povrchu pozdlžnej steny 41 medzi oboma trubicarni 45, 46 a rovnobežnýrni s nimi. Je zrejmé, že tento plynný predel, ktorý je tvorený podtlakom medzi výstupmi trubíc 45, 46 na spodnej ploche 49 pozdĺžnej steny 41, môže fungovať len vtom prípade, že vzdialenosť medzi týmto povrchom 49 a stenou valca 2 je dostatočne malá. Nevyhnumosťou sa teda stáva udrüť túto malú vzdialenosť v priebehu liatia i pri deformáciách spôsobených rozťahovanim valcov 1, 2, a to činnosťou valcových pohonov 55, ktoré nastavujú vertikálnu polohu krytu 4.Napríklad vzdialenosť Jl medzi valcom 2 a spodným povrchom 49 pozdlžnej steny 41 krytu 4 v mieste nad prívodnou trubicou 45 je menšia než alebo rovná 2 mm, zodpovedajúca vzdialenosť J 2 v mieste pod trubicou 46 je napríklad menšia než alebo rovná 2,5 mm a vzdialenosť .73 v oblasti 22 je menšia než alebo rovná 1,5 mm.Okrem už uvedeného efektu zriedenia kyslíka má prúd inertného plynu vychádzajúci z trubice 46 ešte ďalšie dva účinky, ktoré budú opísanć.Tento prúd inertného plynu, ktorý preniká do lejacieho priestoru 5 je v skutočnosti rozdelený na prúd Ql, ktorý zostáva v hraničnej vrstve priľahlej k valcom, preniká medzi povrch valca a odlievaného kovu a tým sa zapája do tepelnej výmeny medzi týmto valcom a odlievaným kovom,a na prúd Q 2, ktorý prechádza nad povrchom kúpeľa odlievanćho kovu a zaisťuje jeho izoláciu. Tretí prúd Q 3 je potom odvádzaný do homej časti krytu 4 otvormi 65, vytvorenými na tento účel v žiaruvzdomom obklade 42 a/alebo v tepelnom štíte 59, aby sa zabránilo príliš veľkému prúdu plynu dosialmuť meniskus odlievaného kovu, čo by mohlo viesť k nasýteniu tohto kovu plynom a k jeho ochladeniu.Na dosiahnutie rôznych účinkov plynov alebo zmesí plynov privádzaných do trubice 45 resp. 46, ktoré boli opísané, je nevyhnutné umožniť reguláciu ich prívodu, a to ako prietoku, tak i tlaku. V prípade použitia zmesí plynov je ďalej nevyhnutné zaistiť ovládanie ich vlastnosti. Na tentoúčel zahŕňa zariadenia podľa tohto vynálezu regulačná a ovládacie prostriedky, umiestnené v nezávislých okruhoch napájajúcich trubice 45 a 46, ktore sú schematicky zobrazené na obr. 5.Prvý napájací okruh 81 je spojený s trubicami 45 v dvoch pozdlžnych stenách 41 a podobný druhý okruh 82 napája súčasne trubice 46.Každý z okruhov 81, 82 zahŕňa miešaciu komoru 83 spojenú s privodnými sústavami rôznych inertných plynov(naprildad argónu, dusíka a pod.) cez regulovateľnć ventily 84 slúžiace na reguláciu zloženia zmesí plynov, vytváraných v uvedenej miešacej komore 83, a ďalej s rozvádzacim okruhom, ktorý zahŕňa v tomto poradí diaľkovo ovládaný dvojpolohový ventil 85, tlakomer 86 a teplomer 87,ohrievač 88 plynov, druhý tlakomer 89 a druhý teplomer 90, prietokomer 91, regulátor 92 tlaku na reguláciu tlaku plynu alebo zmesi plynov v trubiciach 45 a tlakomer 93.K týmto dvom napájacím okruhom 81 a. 82 je možné pridať ešte treti podobný okruh na privádzanie inertnéhoplynu priamo do krytu 4.l. Dvojvalcovć zariadenie na kontinuálne liatie zahŕňajúce dva protismeme otočné valce (1, 2), majúce rovnobežné osi a vymedzujúce medzi sebou lejaci priestor (5), a kryt (4), umiestnený nad lejacim priestorom (5) a obsahujúci dve pozdĺhie steny (41), ktoré sa rozprestierajú pozdĺž povrchu každého valca a ktoré sú vybavené privodnými trubicemi plynu, majúcimi otvory smerujúce proti uvedeným povrchom valcov, vyznačuj úce sa tý m, že každá pozdĺžna stena (41) zahŕňa podtlakové tesniace prostriedky (50, 64) na vytvorenie podtlaku v oblastí (22) umiestnené medzi uvedenou pozdlžnou stenou a povrchom príslušného valca a medzi dvomi uvedenými trubicami (45, 46) tak, že prúd plynu privádzaného trubicou(45), ležiacou vyššie vzhľadom na smer rotácie valca, je smerovaný von z krytu (4) a prúd plynu prívádzaného druhou trubicou (46), umiesmenou nižšie v smere rotácie valca, je smerovaný do lejacieho priestoru (5).2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú e e s a tý m , že uvedené podtlakove tesniace prostriedky sú tvorené vystupujúcou časťou (50) pozdĺžnej steny, rozprestíerrýúcou sa medzi uvedenými trubicemi (45, 46) do bezprostrednej blízkosti povrchu valca.3. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 a 2, v y značujúce sa tým, že uvedené podtlakove tesniace prostriedky zahŕňajú pozdĺžne drážky (64) rovnobežne s uvedenými trubicamí (45, 46).4. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 3, v y značujúce sa tým, že uvedenćtrubice (45,46) sú vyvŕtanć v uvedených pozdĺžnych stenách (41) a obsahujú, aspoň v oblasti uvedených otvorov smerujúcich proti povrchu valca, porézny material.5. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokowvyznačuj úce sa tým, žepozdĺžna stena (41) nesie na svojom vonkajšom povrchu kefu (51),priloženú na povrch valca.6. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že zahŕňa prostriedky (63, 55) na ovládanie polohy krytu (4) vzhľadom na povrch valca.7. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokowvyznačujúce sa tým, žekryt(4) vo vnútri zahŕňa tepelný štít (59) vyrobený zo žiaruvzdorného materiálu spájajúci obe steny a zároveň umožňujúcipriechod prívodnej výlevky (7) a oddelenie lejacieho priestoru od homej komory krytu (4), pričom v uvedenom loyte(4) sú vytvorené otvory (65) prepojujúce lejací priestor (5) s uvedenou homou komorou.8. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že zahŕňa regulačná prostriedky (84, 92) na nezávislú reguláciu tlaku a/alebo vlastností plynu privádzaného každou Irubicou (45,46).9. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že zahŕňa dynamické tesniace prostriedky (14) na tesnenie medzi krytom (4) a stenami (11) bočného vymedzenia lejacieho priestoru.10. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcichnárokomvyznnčujúce sa tým, žezahíňa dynamické tesniace prostriedky na tesnenie medzi krytom (4) a koncarni valcov.

MPK / Značky

MPK: B22D 11/10, B22D 11/06

Značky: kontinuálně, dvojvalcové, krytom, zariadenie, izolačným, liatie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-281882-zariadenie-na-dvojvalcove-kontinualne-liatie-s-izolacnym-krytom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na dvojvalcové kontinuálne liatie s izolačným krytom</a>

Podobne patenty