Zavážacie zariadenie s otočným žľabom na šachtové pece

Číslo patentu: 281738

Dátum: 21.05.2001

Autori: Lonardi Emile, Thillen Guy, Reuter Georges

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zavážacie zariadenie s otočným žľabom (32) na šachtové pece (10) obsahuje nosnú konštrukciu (22), presahujúcu nad šachtovú pec (10), montážnu prírubu (18) upevnenú k šachtovej peci (10), dávkovací zásobník (26, 28) podopretý nosnou konštrukciou (22), a hnaciu skriňu (30) na ovládanie natáčania žľabu (32), spojenú utesnene na jednom svojom konci s dávkovacím zásobníkom (26, 28) a na druhom konci s montážnou prírubou (18), pričom v skrini (30) je umiestnené najmenej jedno veľkopriemerové valivé ložisko (40) na podopretie žľabu (32) s valivým ložiskom (40). Na predĺženie životnosti valivého ložiska (40) je do sústavy pevných prvkov, spájajúcich montážnu prírubu (18) s valivým ložiskom (40), zaradený najmenej jeden deformačný spojovací prvok (70) na zamedzenie tuhého prenosu deformácií montážnej príruby (18) do valivého ložiska (40).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zavážacieho zariadenia s otočným žľ bom na šachtové pece, obsahujúceho nosnú konštrukciu presahujúcu nad šachtovú pec, montážnu prírubu pripojenú pevne k šachtovej peci, dávkovací zásobník podopretý na nosnej konštrukcii, hnaciu skriňu na natáčanie žľabu, spojenú jedným svojím koncom s dávkovacím zásobníkom a druhým koncom s montážnou prírubou na upevnenie na šachtovej peci, a najmenej jedno veľkopriemerové valivć ložisko, upevnené v skrini podopierajúcej otočný žľab.Zariadenia tohto druhu sú opísanć napríklad v US-PS 3 693 812, US-PS 3 880 302, US-PS 3 814403, US-PS 4 941 792 a US-PS 5 022 806. V týchto zariadeniach je zavážací žľab zavesený v otočnej klietke, podopretej v skrini pomocou veľkopriemerového valivého ložiska. Otočná klietka tvorí spodnú časť axíálneho prívodnćho kanála,spájajúceho dávkovaci zásobník so žľabom, a veľkopriemerové valivé ložisko obklopuje z vonkajšej strany axiálny prívodný kanál. Valivé ložisko je upravené na zachytávanie značnej axiálnej sily a veľkého klopnćho momentu. Valivé ložisko je tvorené dvoma súosovými krúžkami, medzi ktorými sú umiestnené valivć prvky. Jeden z oboch týchto ložiskových krúžkov je pevne upevnený k podpomej doske,ktoráje súčasťou skrine. Samotná skriňa je vybavená spodnou prírubou, ktorou je pevne podopretá na montážnej prírube, upevnenej na šachtovej peci. Dávkovací zásobník je utesnene spojený so skriňou buď pevným spojom, alebo prostredníctvom dilatačného spoja. Stručne povedané, pri známych zariadeniach sa váha žľabu prenáša tuhými a nepoddąjnými prvkami cez podpomú dosku a skriňu na montážou prírubu šachtovej pece.Mnohé zavážacie zariadenia tohto druhu plnené žľ bom boli v prevádzke šachtových pecí počas obdobia viac ako 20 rokov. Najvhodnejším doteraz známym spôsobom pre otočné zavesenie žľabu v skrini je veľkopriemerové valivć ložisko.l ked tento typ zavesenia otočného žľabu je úplne postačujúci, je potrebné konštatovať, že prakticky dosiahnuteľná životnosť veľkopriemerového valivého ložiska je podstatne kratšia ako životnosť, ktorá by sa dala predpokladať na základe výpočtu. Tento jav bol známy už niekoľko desiatok rokov, ale odborníci v tomto odbore doteraz nedokázali vysvetliť, prečo sa v praxi musí prvé valivé ložisko vymeniť za nové skôr, ako to predpokladali výpočty.Základným problémom, ktorý sa má vyriešiť pri zariadení podľa vynálezu, je predĺženie životnosti valivého ložiska V zavážacom zariadení, ktoré má druhové znaky uvedené v úvodnej časti opisu.Tento problém sa vyriešil použitím najmenej jedného deformovateľného spojovacieho prvlm, zaradeného do skupiny pevných prvkov, mechanicky spájajúceho montážnu prírubu, pevne spojenú so šachtovou pecou, s valivým ložískom, na ktorom je uložený otočný žľab takým spôsobom, že prenos deformácií z montážnej príruby do valivého ložiska je výrame obmedzený.Za podstatu vynálezu je potrebné považovať skutočnosť, že pri montážnej prírube, upevnenej pevným spojom k šachtovej peci, dochádza k nesúmemým deformáciám, ktoré ovplyvňujú životnosť valivého ložiska. Tieto deformácie montážnej príruby šachtovej pece sú spôsobené jednak vnútomým pretlakom vnútri šachtovej pece a jednak tepelným rozťahovaním pece. Asymetria týchto deformácií je pravdepodobne spôsobená skutočnosťou, že kopula šachtovej pece, ku ktorej je montážna príruba pevne upevnená, je nesúmemou konštrukciou, ktorá má napríklad niekoľko veľkých lokálnych otvorov. V dôsledku toho sa kopula kombinovaným pôsobením vnútomćho tlaku a napätia vyvolaných teplotnými zmenami deformuje nesúmeme. Okrem tohto nie je zaručené, že sa kopula bude zahrievať rovnomerne. V praktickom uskutočnení šachtovej pece môže byť totiž vnútorná žiaruvzdomá výmurovka v niektorých miestach slabšia, čo pochopiteľne vedie k nesúmernemu zahrievaniu kupoly a v dôsledku toho tiež steny kupoly a k vzniku nesůmemého rozloženia tepelného namáhania. Stručne povedané, v kopule dochádza k nesúmemým defomráciám, ktoré nutne vyvolávajú nesúmemé deformácie montážrtej príruby, upevnenej ku kopule.Pri doteraz známych zariadeniach tohto druhu sa tieto nesúmemé deformácie montážnej príruby prenášajú skupinou viac alebo menej pevných prvkov lmacej skrine do valivého ložiska. Valivé ložisko je v dôsledku toho vystavené pôsobeniu nesúmemých napätí a dochádza tak pri ňom k rôznym deformáciám v jeho rôznych oblastiach, ktoré majú nepriaznivý vplyv na jeho kruhový tvar a rovinnosť. Dôsledkom tohto je rýchlejšie opotrebovanie a tým tiež skrátenie životnosti valivćho ložiska a v niektorých prípadoch dokonca úplné zablokovanie valivćho ložiska ešte dlho pred uplynutím doby dosiahnuteľnej teoretickej životnosti.Pri zariadeniach podľa vynálezu absorbuje deformačný spojovací prvok, zaradený do reťazca pevných prvkov,spájajúcich montážou prírubu šachtovej pece s valivým ložiskom, na ktorom je zavesený otočný rozdeľovací žľab,veľkú časť nesúmemých deformácií montážnej príruby ešte skôr, ako by tieto deformácie mohli zmeniť geometriu valivého ložiska.V prvom výhodnom uskutočnení podľa vynálezu je deforrnovateľný spojovací prvok spojený na jednej strane s montážnou doskou a na druhej strane s vonkajším plášťom skrine. Valivé ložisko je upevnené na montážnej doske a vonkajší plášť skrine je upevnený priamo na montàžnu prírubu, upevnenú k šachtovej peci. Deforrnáeie tejto montážnej príruby sa predbežne zachytávajú deformačným spojovacím prvkom. Dosahovaný absorpčný účinok je zvýraznený, ak je podpomú doska vybavená výstužnými prvkami,ktoré jej dodávajú podstatne väčšiu tuhost ako má deformačný spojovací prvok.V druhom výhodnom uskutočnení podľa vynálezu je deformačný spojovací prvok tvorený prvým vyrovnávacím spojom, ktorým je utesnene spojená skriňa, obsahujúca valivć ložisko, s montážnou prírubou šachtovej pece. Skriňa je potom podopretá bud priamo tuhou nosnou konštrukciou, alebo dávkovacím ásobníkom. Dávkovací zásobník je podopretý priamo alebo nepriamo na tuhej nosnej konštrukcii. V tomto uskutočnení je prerušené tuhé spojenie medzi montážnou prírubou a skriňou nesúcou valívé ložisko.V treťom výhodnom uskutočnení vynálezu je deformačný spojovací prvok zaradený priamo medzi montážou dosku, ktorá je súčasťou skrine, a valivé ložisko. Toto riešenie prirodzene zabezpečuje najlepšiu ochranu valivého ložiska, pretože v tomto prípade sa tiež absorbujú defonnácie podpomej dosky.V prvom a treťom výhodnom uskutočnení vynálezu je deformovateľný spojovací prvok tvorený predovšetkým prstencom, ktorého prstencová tvarovaná stena má v profile tvar defonnovateľnej slučky.Vo štvrtom výhodnom uskutočnení podopiera deformovateľný spojovací prvok podľa vynálezu skriňu priamo na montámej prírube. Toto výhodné uskutočnenie sa odlišuje od prvého uskutočnenia vynálezu, opísaného v predchádzajúcej časti, skutočnosťou, že defomračný spojovací prvok je schopný prenášať váhu sústavy obsahujúcej skriňa a otočný žľab priamo na montážou prírubu šachtovej pece,zatiaľ čo expanzný spoj prvého výhodnćho uskutočnenia je použitý iba na utesnenie spojenia skrine s montážnou prírubou šachtovej pece a nie je žiadnym spôsobom upravený na prenášanie váhy sústavy obsahujúcej skriňu a otočný žľab.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnenia zobrazených na výkresoch, kde znázorňujú obr. l bočný pohľad na šachtovú pec, vybavenú prvým príkladným uskutočnením zavážacieho zariadenia s otočným žľabom, a zobrazenú čiastočne vo zvislom reze, obr. 2 bočný pohľad s čiastočne zvislým rezom na alternatívne príkladné uskutočnenie zariadenia z obr.l, obr. 3 zvislý rez pohonnou skriňou pre natáčanie žľabu,tvoriacej súčasť druhého príkladného uskutočnenia zavážaeieho zariadenia s otočným žľabom podľa vynálezu, obr. 4 zvislý rez pohonnou slcríňou pre natáčanie žľabu,tvoriacej súčasť tretieho príkladnćho uskutočnenia zavážacíehc zariadenia s otočným žľabom podľa vynálezu.obr. S zvislý rez pohonnou skriňou pre natáčanie žľabu,tvoriacej súčasť štvrtého prikladného uskutočnenia zavážacieho zariadenia s otočným žľabom podľa vynálezu, aobr.6 priečny rez detailom deformovateľnćho spojovacieho prvku z obr.5.Na obr. l je zobrazená len homá časť šachtovej pece 10,ktorá môže byť vytvorená vo forme vysokej pece alebo šachtovej pece na farebné kovy, vybavenej otočným zavážacím žľabom 32. Zobrazená šachtova pec 10 je vybavená valcovým plášťom 12 a koncovou kopulou 14. Koncová kopula 14 je vybavená zavážacím otvorom 16, obklopeným montážnou prírubou 18, ktorá sa v ďalšej časti opisu nazýva montážnou prímbou 18 šachtovej pece 10. Táto montážna príruba 18 je pevne spojená s koncovou kopulou 14 a prenášajú sa tak do nej všetky deformácie koncovej kopule 14.Nad koncovou kopulou 14 je umiestnené zavážacie mriadenie 20 s otočným žľabom 32. Zavážacie zariadenie 20 obsahuje v prvom rade nosnú konštrukciu 22, vystupujúcu nad koncovú kopulu 14 šachtovej pece 10 a uloženú napríklad na plášti 12 šachtovej pece 10. V niektorých prípadoch je však šachtová pec 10 obklopená samostatnou nosnou konštrukciou, vytvorenou vo forme štvorbokej veže, pričom nosná konštrukcia 22 je potom uložená na tejto štvorbokej veži. Od homého konca ku spodnému koncu obr. 1 je možne rozoznať nasledujúce časti zavážacieho zariadenia pevný alebo otočný zásobník 24, do ktorého sa dodáva zavážací materiál, dávkovací zásobník 26, ktorý môže byť na jednom konci utesnene oddelený od zásobníka 24 a na druhom konci od šachtovej pece 10, vážiaci system 28 na váženie dávky materiálu, ktorý je umiestnený ako samostatný prvok pod dávkovacím zásobníkom, ktorý sa však v tomtoopise z dôvodu zjednodušenie terminológie považuje za súčasť dávkovacieho zásobníka 26, hnacia skriňa 30 a žľab 32, ktorý sa môže otáčať okolo zvislej osí šachtovej pece 10 a ktorého uhol sklonu ku zvislej osi sa môže meniť.Zavážacl materiál prúdi z dávkovacieho zásobníka 26 cez vážiaci systém 28 a hnaciu skriňu 30 na otočný žľab 32. Tento otočný žľab 32 rozdeľuje zavážací materiál po povrchu 34 vsádzky. Hnacia skriňa 30 je tiež vybavená závesnými prvkami na zavesenie otočného žľabu 32 a tiež zariadením na ovládanie jeho otočnćho pohybu. Rôzne typy závesných prvkov a hnacích zariadení pre otočný žľab 32 sú podrobnejšie opísané v dokumentoch citovaných v úvodnej časti opisu. Jedno z možných príkladných uskutočnení závesných prvkov a hnacieho zariadenia pre otočné zavesenie žľabu 32 je zobrazené na obr. 3.Z obr. 3 je zrejme, že otočný žľab 32 je podopretý na otočnej klietke 36 prostredníctvom dvoch postrarmých otočných čapov 38, 38. Tieto postranné otočné čapy 38, 38 deñnujú vodorovnú otočnú os pre otočný žľab 32, okolo ktorej sa môže meniť uhol sklonu otočného žľabu 32 vzhľadom na zvislú os. Otočné. klietka 36 tvori spodnú časť prívodného kanála 39, ktorý je súosový s osou šachtovej pece 10. Táto otočná klietka 36 je podopretá v hnaoej skrini 30 pomocou velkopriemerovćho valivého ložiska 40, obklopujúceho prívodný kanál 39 a ktorého os je zhodné so zvislou osou otáčania otočnej klietky 36. Valivé ložiska 40 je skúšaným testovaným prvkom pre otočné zavesenie žľabu 32 a obsahuje vnútomý krúžok 42 a vonkajší krúžok 44, medzi ktorými sú uložené valivé prvky 46 takým spôsobom, že môžu prenášať značne veľké zaťaženie a veľké naklápacie momenty. Otočná klietka 36 je podopretá predovšetkým na vonkajšom krúžku 44, zatiaľ čo vnútomý loúžok 42 je upevnený na podpomej doske 48 skrine 30. Vonkajší lcrúžck 44 potom nesie ombené koleso 50, ktoré je v zábere s neznázomeným pastorkom rovnako neznázomenćho hnacieho zariadenia pre natáčanie otočnej klietky 36 a v dôsledku toho potom žľabu 32 okolo osi šachtovej pece 10.Natáčací mechanizmus umožňuje meniť uhol sklonu žľabu 32 počas jeho otáčania. Tento mechanizmus pozostáva najčastejšie z veľkopriemerového druhého valivého ložiska 52, ktorého vnútorný krúžok 54 je upevnený k podpomej doske 48. Vonkajší krúžok 56 druhého valivého ložiska 52 je vybavený druhým ozubeným kolesom 58, spolupracujúcim s neznázomeným druhým pastorkom hnacieho mechanizmu. Hnací mechanizmus je schopný uvádzať vonkajší krúžok 56 do otáčavého pohybu, ktorý môže mať premenný uhlový fázový rozdiel vzhľadom na otáčavý pohyb otočnej klietky 36. Mechanizmus 60, zaradený mechanicky medzi vonkajší knižok 56 a najmenej jeden z postranných otočných čapov 38, 38, umožňuje premeniť tento uhlový fázový rozdiel alebo fázový posun na natočenie žľabu 32 okolo dvoch postrarmých otočných čapov 38,38. Tento natáčací mechanizmus 60 je podrobnejšie opísaný v dokumentoch uvedených v úvodnej časti tohto opisu.Tuhý reťazec prvkov mechanicky spájajúcich prvé valivć lozisko 40, podporujúcich otočný žľab 32, s montážnou prírubou 18 šachtovej pece 10, obsahuje najmenej jeden deforrnovateľný spojovací prvok, takže sa zamedzi tuhćmu prenosu deformácií medzi montážnou prírubou 18 a prvým valivým ložiskom 40. Obr. l až 5 zobrazujú niekoľko takýchto výhodných príldadných uskutočnení vynálezu.V príkladnom uskutočnení zobrazenom na obr. l je vyrovnávací spoj 70 vytvorený medzi montážnou prírubou 18 kopule 14 a pripojovacou prírubou 18 skrine 30 hnacieho zariadenia. Vyrovnávací spoj 70, tvorený napríklad kovovým vlnovkovým vyrovnávacím prvkom, zabezpečuje utesnenć spojenie skrine 30 so šachtovou pecou 10 a súčasneumožňuje relatívne pohyby oboch navzájom spojovaných prírub 18, 18. Skriňa 30 hnacieho zariadenia je nesená sústavou obsahujúcou dávkovací zásobník 26 a vážiaci systém 28. Táto sústava je sama podopretá na nosnej konštrukcii 22, ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti opisu. Vyrovnávací spoj 70 tak má plniť predovšetkým tesniacu funkciu a nemusí v žiadnom prípade prenášať zaťaženie sústavy pozostávąjúcej zo skrine 30 a zo žľabu 32. Je teda výhodné, že v tomto príkladnom uskutočnení sa kopula 14 môže deforrnovať asymetricky napríklad účinkom asymctrickćho teplotného poľa alebo pôsobením vnútorných tlakov pôsobiacich na kupolu 14, bez toho, aby sa tieto deformácie. prenášali do skrine 30. Prvé valivć ložisko 40, ktoré je súčasťou skrine 30, je tak chránené pred pôsobením ťahových napätí, vyvolávaných asymetrickými defonnáciami kopuly 14.Zariadenie zobrazené na obr. 2 sa odlišuje od príkladu z obr. 1 tým, že skriňa 30 je priamo podopretá nosnou konštrukciou 22. Medzi sústavu obsahujúcou dávkovací zásobník 26 a prerušovací vážiací systém 28 a skriňu 30 je zapojený druhý vyrovnávací spoj 72. Toto prlkladné uskutočnenie vynálezu má výhodu spočívajúcu v tom, že skriňa 30,ktorá má zvyčajne vyššiu teplotu ako dávkovací zásobník 26, sa môže takmer voľne rozťahovať na oboch svojich koncoch. Okrem toho sa tento druhý vyrowiávací spoj 72 odporúča predovšetkým v prípadoch, kedy sa vyžaduje plynulé Váženie materiálu v dávkovacom zásobníku 26 pomocou vàžiacich článkov, ktoré sú súčasťou podpomej konštrukcie dávkovacieho zásobníka 26 na nosnej konštrukcii.Obr. 3 zobrazuje výhodné príkladnć uskutočnenie vynálezu, v ktorom je deformovateľný spojovací prvok súčasťou skrine 30. Tento deformovateľný spojovací prvok obsahuje konlaćtríe deformačný prstenec 80, ktorý je jedným svojím okrajom pripojenýk vonkajšiemu plášťu 82 skrine 30. Takto modifikované skriňa 30 môže byť pevne prichytenà k montážncj prirube 18 šachtovej pece 10. Výsledkom toho je, že deformácie tejto montáäiej prímby 18 ovplyvní vonkajší plášť 82 skrine 30, ale má len malý alebo dokonca žiadny vplyv na podpomú dosku 48. Je potrebne poznamenať, že podpomá doska 48 je výhodne vystužená skriňovými útvarmi 84, ktoré zvyšujú jej tuhosť. Dôsledkom toho je, že čím je väčšia tuhosť podpomej dosky 48 v porovnaní s tuhosťou deformačného prstenca 80, tým väčšie deformácie vonkajšieho plášťa 82 sa budú prenášať deformačným prstencom 80. Vysoká tuhosť podpomej dosky 48 preto zosilňuje absorpčný účinok pre defonnáciu deformačného prstenca 80 a tým zaisťuje, že podpomá doska 48 sa nedeformuje ani vo svojej rovine, ani v smere kolmom na túto rovinu. V dôsledku toho deformácia kupoly 14 prakticky nevyvoláva vo vnútornom krúžku 42 prvého valivého ložiska 40, ktoré je podopretě na podpomej doske 48, žiadne deformácie, ktoré by ovplyvnili kruhový tvar a rovinnosť tohto vnútomćho krúžku 42.Deformačný prstenec 80 je tvorený napríklad prstencom, ktorý má v priečnom reze tvar dovnútra otvoreného písmena U. Jedno z ramien tohto profilu je svojím voľným okrajom pripevnenć napríklad zvarením k stene vonkajšieho plašťa 82, zatiaľ čo druhé rameno jeho profilu tvorí prírubu, upevnenú taktiež napríklad zvarením, k podpomej doske 48. Deformačný prstenec 80 je, ako to je už zrejme z predchádzajúcej časti opisu, dimenzovaný tak, aby mal podstatne menšiu tuhosť ako podpomá doska 48. Výsledkom tohto konštrukčného uskutočnenia je to, že defomiácia steny vonkajšieho plášťa 82 skrine 30 vyvolá defonnáciu profilu U pri deformačnom prstenci 80 a nemá žiadny vplyv na tvar podpomej dosky 48.Obr. 4 znázorňuje príkladné uskutočnenie, pri ktorom je deformovateľný spojovací článok súčasťou skrine 30. V tomto príkladnom uskutočnení je vonkajší plášť skrine 30 spojený s podpomou doskou 48 viac alebo menej tuhým spojom, ktorý je tvorený deformačným spojovacím prstencom 90, upevneným medzi podpomou doskou 48 a prvým valivým ložiskom 40. Tento defonnačný spojovací prstenec 90 absorbuje všetky defonnácie podpomej dosky 48 bez prenášania väčších napätí do prvého valivého ložiska 40. Modiñkovaná skriňa príkladu z obr. 4 však může byť tiež upevnené pevne na montážnu prírubu 18 kupoly 14.Obr. 5 zobrazuje príkladnć uskutočnenie deformačnćho spojovacieho prvku 100, ktorý je v tomto prípade zaradený medzi skriňu 30 a kupolu 14 a ktorý má špecifické konštrukčne znaky umožňujúce prenos tiaže sloine 30 a žľabu 32 do kupoly 14. Deformačný spojovací prvok 100 obsahuje spodnú prírubu 102, upevnenú ku kupole 14 a montážnu prímbu 104, na ktorej je podopretá spodná strana skrine 30. Obidve príruby 102, 104 sú spolu spojené deformačnou kovovou stenou 106, ktorá má v priereze tvar slučky, otvorenej smerom dovnútra. Je výhodné, ak táto slučka má lýrovitý tvar. Táto deformačná kovová stena 106 je dimenzovaná tak,že je schopná prenášať tiaž sústavy obsahujúcej skriňu 30 a žľab 32 z montážnej príruby 104 do spodnej príruby 102 pri udržaní relativnych vodorovných a/alebo zvislých polôh oboch prírub 102, 104. Aby sa však predišlo tomu, že by vzájomné pohyby oboch prírub 102, 104 boli veľké, že by mohli spôsobiť plastickú deformáciu deformačnej kovovej steny 106, sú medzi ramenami deformačnej kovovej steny 106 umiestnené zarážky 108, 110. Prvá mrážka 108 brání príliš veľkému stlačeniu deformačného spojovacieho prvku 100,zatiaľ čo druhá zarâžka 110 na druhej strane bráni príliš velkému vodorovnćmu posuvu oboch prírub 102, 104. Je potrebné zdôramiť, že druhú zarážku 110 tvoria ťahadlá, ktorých hlavnou úlohou je obmedzovanie príliš veľkého axiálneho roniahnutia slučky, tvoriacej prierez deformačnej kovovej steny 106, účinkom vnútomého pretlaku vnútri pece,Spôsobenćho spätným tlakom.Obr. 6 zobrazuje v priečnom reze výhodné príkladné uskutočnenie deformačného spojovacieho prvku 100. Z tohto príkladu je zrejmé, že celý vnútomý priestor obmedzený dcfonnačnou kovovou stenou 106 deforrnačného spojovacieho prvku 100 sprierezom lýrovitćho tvaru alebo tvaru približne písmena U, je vyplnený výplňovým nateriálom 112. Tento výplňový materiál 112 tvorí izolačný a stlačiteľný materiál, napríklad minerálna vlna. Vnútomá obvodová medzera medzioboma ramenami deformačnej kovovej steny 106 proíilu U, ktorá je v priečnom reze otvorom slučky, je uzatvorená prstencovou stenou 114 uloženou tak, že žiadnym spôsobom neobmedzuje vzájomné pohyby ramien slučky. Toto príkladnć uskutočnenie deformačného spojovacieho prvku 100 má výhodu spočívajúcu vtom, že deformačná kovová stena 106 je chránená proti nadmemému zahricvaníu, ktoré by mohlo mať nepriaznivé vplyvy na jej pružiace vlastnosti. Okrem toho sa vyplnením dutiny vnútri slučky nestlačiteľným materiálom môže vylúčiť nežiaduca deformáeia deformačnej kovovej steny 106.Odbomíkom v tomto odbore je zrejmé, že ďalšie možnosti príkladnćho uskutočnenia vynálezu poskytujú kombinácie príkladných uskutočnení v jednom zavážacom zariadení, vybavenom otočným žľabom, na šachtové pece, aby sa tieto rôzne príkladne uskutočnenia navzájom podporovali pri absorpcii deformácií kupoly 14. Tak napríklad je možné kombinovať riešenie podľa príkladného uskutočnenia zobrazeného na obr. 3 s riešením podľa obr. 2 a 5, prípadne využiť riešenie podľa obr. 4 pri všetkých ďalších uskutočneniach vynálezu.1. Zavážacíe zariadenie s otočným žľabom na šachtovć pece, obsahujúce nosnú konštrukciu presahujúcu nad šachtovú pec, montážnu prínrbu pripojenú pevne k šachtovej peci, dávkovaci zásobník podopretý na nosnej konštrukcii, hnaciu skriňu na natáčanie žľabu spojenú jedným svojím koncom s dávkovacím msobníkom a druhým koncom s montážnou prírubou, najmenej jedno veľkopriemerovć valivć ložiska, upevnené v skrini a podopierajúce otočný žľab, pričom prvé valivć lozisko je mechanicky spojené s montážnou prirubou skupinou pevných prvkov,vyznačujúce sa tým, že doskupinypevných spojovacích prvkov je medzi montážnu prirubu ( 18) a valivé ložísko (40), podopierajúce otočný žľab (32), zaradený najmenej jeden deformačný spojovací prvok (70, 80,90, 100) na výrazné zamedzenie tuhćho prenosu deformácií montážne priruby (18) do valivého ložiska (40).2. Zavážacie zariadenie podľa nároku l, v y z n a čuj úce sa tým, že skriňa (30) je vybavená vonkajším plášťom (82), zaradeným utesnene medzi montážnu prirubu (18) a dávkovací zásobník (26, 28), a podpomou doskou (48) s vysokou tuhosťou, na ktorej je upevnené prve valivć ložiska (40), pričom podpomá doska (48) je podopretá deformačným spojovacím prvkom (80) na plášti (82).3. Zavážacie zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s s t ý m , že deformačným spojovacím prvkom je deformačný prstenec (80), ktorý má v priečnom reze tvar U.4. Zaváücie zariadenie podľa nároku 2 alebo 3,vyznsčujúce sa tým, že montážna podpomá doska (48) je vybavená skriňovými útvarmi (84) na zvýšenie tuhosti.5. Zavážacie zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že deformačný spojovací prvok obsahuje prvý vyrovnávací spoj (70), ktorým je skriňa (30) utesnene spojená s montážnou prírubou (18) pri umožnení relatívnych pohybov skrine (30) a montážnej príruby (18).6. Zavážacie zariadenie podľa nároku 5, v y z n a č uj ú c e s a tým, že dávkovaci zásobník (26, 28) je podopretý tuhou nosnou konštrukciou (22) a skriňa (30) je pevne podopretá dávkovacim zásobníkom (26, 28).7. Zavážacie zariadenie podľa nároku 5, v y z n a č ujú ce sa tý m , že skriňa(30)jepodopretátuhou nosnou konštrukciou (22) a druhý vyrovnávací spoj(72) je vytvorený medzi skriňou (30) a dávkovacím zásobníkom (26, 28).8. Zavážacie zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že valivé ložisko (40) je priamo podopretć v skrini (30) pomocou deformačnćho spojovacieho prvku (90).9. Zavážacie zariadenie podľa nároku 8, v y z n a č uj ú c e s s tý m , že deformačným spojovacím prvkom (90) je objímka s deformovateľnou stenou.10. Zavážacie zariadenie podľa nároku 1, v y z n a čuj úee sa tým, že skriňa (30) je podopretá prostrednictvom deformačného spojovacieho prvku (100) na montážnej prírube (18).ll. Zavážacie zariadenie podľa nároku 10, v y značuj ú ce sa tým , žedeformačnýspojovací prvok (100) obsahuje montážou spodnú prirubu (102), hornú montážnu prirubu (104) a deforrnačnú kovovú stenu(106), spájajúcu utesnene spodnú prirubu (102) s homou prírubou (104) a dimenzovanú tak, že prenáša hmotnosť sústavy obsahujúcej žľab (32) a skriňu (30), a zarážky (108, 110) obmedzujúce relatívne pohyby oboch prírub (102,104).12. Zavážacie zariadenie podľa nároku 11, v y značujúce sa tým, že deforrnačná kovová stena (106) má v priereze tvar slučky vyplnenej izolačným stlačiteľnýrn výplňovým materiálom (112).

MPK / Značky

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: žľabom, otočným, zavážacie, šachtové, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-281738-zavazacie-zariadenie-s-otocnym-zlabom-na-sachtove-pece.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zavážacie zariadenie s otočným žľabom na šachtové pece</a>

Podobne patenty