Zips s tkanými nosnými pásmi a v nich zatkanými radmi zapínacích článkov

Číslo patentu: 280655

Dátum: 12.01.1995

Autor: Frohlich Alfons

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zips z tkaných nosných pásov má zatkané rady zapínacích článkov (5) z plastového monofilového vlákna. Nosné pásy sú zhotovené z osnovných nití a vedľa seba ležiacich dvojitých útkov (4), ktoré sú v priemete do roviny zipsu usporiadané pod a medzi zapínacími článkami (5). Viazacie osnovné nite (31 až 36) sú vedené nad zapínacími článkami (5). Dvojité útky (4) sú ťahané aspoň jednou z viazacích osnovných nití (31 až 36) až do oblasti horných ramien zapínacích článkov (5). Viazacie osnovné nite (3 1 až 34) stále obopínajú dvojité útky (4) nosných pásov zdola a aspoň dva zapínacie články (5) zhora, potom obopínajú zdola jeden zapínací článok (5) dvojitým útkom (4) ležiacim pod ním. Pri usporiadaní s jednou viazacou osnovnou niťou (35) táto zhora obopína dvojité útky (4) nosných pásov medzi zapínacími článkami (5) a zapínacie články (5) s dvojitým útkom (4) sú obopnuté zdola. Viazacie osnovné nite (31 až 34) sú spolu s pod nimi ležiacimi dvojitým útkom (4) obopnuté zdola aj viazacou osnovnou niťou (35) druhého usporiadania.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zipsu s tkanými nosnými pásmi a v nich zatkanými radmi zapinacich článkov z plastového monofilového vlákna, pričom nosné pásy sú zhotovené z osnovných niti a dvojitých tkaní plynulej základnej útkovej nite, pričom rady zapinacich článkov každej polovice zipsu sa skladajú z plynulej skrutkovice so zapinacími článkami,zhotovenými ako dvojitý útok z plastového monofilového vlákna so spojovacimi hlavami a na ne nadvázujúcimi ramenami, ležiacimi v priemete do roviny zipsu prakticky nad sebou, a zo zadných spojovacich časti, pričom dvojité útky základných útkových niti sú v priemete do roviny zipsu usporiadané pod zapinacími článkami a medzi zapínacími článkami a niektoré z osnovných niti nosných pásov sú vedené ako viazacie osnovné nite nad zapinacími článkami, a pričom dvojité útky sú ťahané medzi zapinacími článkami aspoň jednou viazacou osnovnou niťou ako oporná slučka základnej útkovej nite až do oblasti homých ramien zapinacich článkov. V čiastočnom znaku, že dvojité útky sú vedené niťami základného útku bez obopínania plastového monofilového vlákna zhora ide konkrétne o vyjadrenie, že tieto dvojité útky neobopinajú zadné spojovacie časti zhora, ale zdola.Takéto zipsy sa vyrábajú na moderných ihlových tkacích automatoch s vysokou rýchlosťou tkania, pričom ihly znášajú jednak dvojité útky základnej útkovej nite, a jednak zapinacie články ako dvojité útky monofilového vlákna.V známych zipsoch (DE-PS 30 07 276, DE-PS 30 22 032), z ktorých vychádza vynález, sa pracuje s rôznymi väzbami a rôznymi raportmi vo vzťahu k viazacím osnovným nitiam, usporiadanie je však neustále realizované tak, že v jednom vrecku osnovných nití sú usporiadané dva zaplnacie články. To sa osvedčilo, no pevnosť v ohybe vzhľadom na ohyby v rovine zipsu a von z roviny zipsu je možné zlepšiť. To platí aj pre takzvanú pevnosť proti rozUhnutiu spoja radom zapinacich článkov a nosných pásov na koncoch uzáveru v oblasti viazacích osnovných niti.Ulohou vynálezu preto je zlepšiť na opísanom zipse uvedenej konštrukcie pevnosť v ohybe a zároveň aj pevnosť proti roztrhnutiu. To plati ďalej aj pri výhodných realizáciách vynálezu vo vzťahu k takzvanému vyrovnávaniu, keď dve polovice zipsu je potrebné v súvislosti s ich všitlm pretiahnuť proti sebe málo v jazdci, aby sa lepšie zaistila schopnosť spojenia ovládaním jazdca. Celkovo je snahou vynálezu znížiť tvrdosť zipsu v ohybe, zlepšiť pevnosť proti roztrhnutiu a takzvané vyrovnávanie, a to bez obmedzenia pevnosti v priečnom ťahu a v ohybe.Túto úlohu plni zips s tkanými nosnými pásmi a v nich zatkanými radmi zapinacich článkov z plastového monofilového vlákna, pričom nosné pásy sú zhotovené z osnovných nití a dvojitých útkov plynulej základnej útkovej nite,pričom rady zapinacich článkov každej polovice zipsu sa skladajú z plynulej skrutkovice so zapinacími článkami,zhotovenými ako dvojitý útok z plastového monofilového vlákna, so spüacimi hlavami a na ne nadväzujúcimi ramenami, ležiacimi v priemete do roviny zipsu prakticky nad sebou, a zo zadných spojovaclch časti, pričom dvojité útky základných útkových nití sú v priemete do roviny zipsuusporiadané pod zapinacími článkami a medzi zapinacími článkami a niektoré z osnovných niti nosných pásov sú vedené ako viazacie osnovné nite nad zapinacími článkami, a pričom dvojité útky sú ťahané medzi zapinacími článkami aspoň jednou viazacou osnovnou niťou ako opomá slučka základnej útkovej nite až do miesta homých ramien zapínacich článkov podľa vynálezu, podstatou ktorého je, že prvé usporiadanie s niekoľkými viazacimi osnovnými niťami je vedené tak, že tieto viazacie osnovné nite stále obopínajú dvojité útky nosných pásov zdola a aspoň dva zapínacie články obopínajú zhora, a potom obopínajú zdola jeden zapínací článok s dvojitým útkom, lcžiacim pod ním, druhé usporiadanie aspoň s jednou viazacou osnovnou niťou je vedené tak, že zhora obopina dvojité útky nosných pásov medzi zapinacími článkami a zapinacic články s pod sebou ležiacim útkom sú obopnuté zdola, pričom usporiadanie je zrealizované tak, že zapínacie články obopnuté viazacími osnovnými niťami prvého usporiadania sú spolu s pod nimi ležiacim dvojitým útkom obopnuté zdola aj viazacou osnovnou niťou druhého usporiadania viazacích osnovných nití.vynález sa zakladá na poznatku, že na riešenie uvedenej úlohy je podstatné, že pri zipse opisanom v úvode so zapinacími článkami vyhotovenými ako dvojité útky plastového monofilového vlákna, sa súčasne uskutočnia oba podstamé znaky. Kombinácia potom celkovo vedie k tomu,že jednotlivé zapínacie články, to znamená príslušné dvojité útky monofilového vlákna sú usporiadané v jednom vrecku osnovných nití. Ak sa uvažuje teraz o spoje radov zapinacich článkov obrazne ako o reťazi (v tomto zmysle sa hovorí o reťazi zipsu), tak sa podľa vynálezu počet článkov reťaze oproti známym vyhotoveniam uvedeným dvoma zapinacími článkami v jednom vrecku viazacích osnovných nití takmer zdvojnásobí. Tým sa zníži tvrdosť v ohybe. Pevnosť v priečnom ťahu a pevnosť v ohybe tým prekvapivo nie sú nijako obmedzené.Pri zipse, ktorý sa síce skladá z tkaných nosných pásov a so zatkaných radov zapinacich článkov z plastového monoñlového vlákna, no iného druhu, je známe (DE 28 55 370 C 2), viesť viazacie osnowié nite podobne, ako sme opísali, no bez toho, že by viazacie osnovné nite prvého usporiadania v nadväznosti na zapínací článok obopnutý zhora obopínali zospodu zapínaci článok s pod nim ležiacim dvojitým útkom základnej útkovej nite. Tento známy zips je iného druhu, pretože rady zapinacich článkov nie sú zhotovené ako dvojité útky z plastového monofilového vlákna a samé osebe sú vyrobené tkanim jednou alebo dvoma zvláštnymi ihlami na zanášanie útku. Rady zapinacich článkov sú zhotovené skôr pomocou stroja, ktorý je usporiadaný v automatickom stave, no nie je textilným strojom, teda pomocou navíjacieho stroja s navijacím tŕňom, pričom rady zapinacich článkov sú navinuté do skrutkovice a pri tvorení zivy sa len zatkávajú ako skrutkovicové vinutie. To je však nákladné. Známy spôsob previazania radu zapinacich článkov nepríspieva pri týchto zipsoch l( zvýšeniu pevnosti v ohybe, ktorá je určená skôr výplnkovou niťou a taktiež nezlepšuje pevnosť proti roztrhnutiu. Dvojité útky základných útkových nití, ktoré sú vedené nad zadnými spojovacími časťami, prichádzajú do kontaktu s bokmi jazdca zipsu a predčasne sa opotrebujú.le samozrejmé, že väzbu je potrebné upraviť, a to s ohľadom na štruktúru V jednotlivostiach, no aj so zreteľom na napätie viazacích osnovných nití. To sa prejaví v hotovom zipse okrem iného takzvaným vstupným pomerom viazacej osnovnej nite. Pod pojmom vstupný pomer viazacej osnovnej nite sa rozumie pomer dĺžky nepreviazanej osnovnej nite k dĺžke takzvaného zipsu, z ktorého je zipspodľa vynálezu vyrobený. Podľa výhodného vyhotovenia vynálezu sú viazacie osnovné nite usporiadané v prvom usporiadaní viazacích osnovných nití so vstupným pomerom viazacej osnovnej nite v rozmedzí od 1,25 l do 1,35 1. Osvedčilo sa vyhotovenie, pri ktorom sú viazacie osnovné nite prvého usporiadania usporiadané so vstupným pomerom viazacej osnovnej nite v rozmedzí od 1,28 l do 1,32 1.Podľa ďalšieho výhodného nahotovenia je aspoň jedna viazacia osnovná niť druhého usporiadania viazacích osnovných nití usporiadaná so vstupným pomerom v rozmedzí od 2,50 1 do 3,50 l. Tu sa osvedčilo vyhotovenie, v ktorom je aspoň jedna viazacia osnovná niť druhého usporiadania usporiadaná so vstupným pomerom v rozsahu od 2,80 l do 3,20 l. Vstupné pomery platia pre zipsy s radmi zapínacích článkov z monofilového vlákna hrúbky od 0,48 do 0,50 mm a príslušnou hrúbkou radu zapínacích článkov od 1,1 do 1,4 mm. Ak sa použijú väčšie hrúbky monoíilovćho vlákna, väčšia sa aj absolútne vstupné hodnoty.Aby sa pri zipse podľa vynálezu zlcpšilo aj v úvode opísané vyrovnanie alebo takzvaný vyrovnávací pomer, je tretie usporiadanie viazacích osnovných nití aspoň s jednou viazacou osnovnou nitov vedené tak, že dvojité útky nosných pásov medzi zapínacimi článkami, ktoré sú vytialmuté nahor ako opomé slučky nite základného útku, sú obopnuté zospodu, no zapínacie články sú obsiahnuté zhora, pričom prvé a druhé usporiadanie viazacích osnovných nití je usporiadané blízko spojovacich častí a tretie usporiadanie viazacích osnovných nití je usporiadané blízko spojovacich hláv. V tejto súvislosti sa odporúča realizovať také usporiadanie,že aspoň jedna viazacia osnovná niť tretieho usporiadania je usporiadaná so vstupným pomerom v rozmedzí od 1,10 l do 1,20 l. Tu sa osvedčil vstupný pomer viazacej osnovnej nite od 1,14 l do 1,18 l.Do rámca vynálezu patrí v jednotlivostiach mnoho možností ďalších hotoveni a realizácií. Tak môže byť podľa výhodného vyhotovenia vynálezu prvé usporiadanie tvorené tromi viazacími niťami, ktoré sú proti sebe posunuté vždy o dve zanesenia útku. Podľa ďalšieho výhodného zhotovenia vynálezu môže mať prvé usporiadanie štyri viazacie osnovné nite, ktoré sú vždy proti sebe posunuté o dve zanesenia alebo prehody útku. Prvé usporiadanie viazacích osnovných nití je výhodne vedené v raporte hore/dole/hore/dole/dole/dole, alebo v raporte hore/dole/hore/dole/dole/dole/hore/dole tak, že sú hore pridržiavané dva alebo tri zapínanie články.Druhé usporiadanie viazacích osnovných niti je výhodne vedené v raporte dole/hore, tretie potom v raporte hore/dole. Do rámca vynálezu patrí usporiadanie viazacích osnovných nití prvého alebo druhého, alebo tretieho usporiadania na ramenách zapínacích článkov viackrát vedľa seba. Do rámca vynálezu ďalej patrí usporiadanie medzi zapinacimi článkami a pod nimi usporiadanými dvojitými útkami základných útkových nití aspoň jednej ďalšej viazacej osnovnej nite vyhotovenej ako pevná niť.A nakoniec je podľa vynálezu výhodné, ak nosné pásy sú vyhotovené z polyesterových vlákien a monoíilové vlákna zapínacích článkov sú vyhotovené z materiálu zo skupiny polyamidov, hlavne z polyamidu 6.6 alebo z polyesterbutyléntereñalátu.Prehľad obrázkov na výkresochVymüez bude ďalej bližšie vysvetlený na príkladoch realizácie podľa priložených výkresov, na ktorých obr. lznázorňuje oproti skutočnosti veľmi zväčšený pôdorys časti polovice zipsu podľa vynálezu, obr. 2 pohľad na zips z obr. l v smere šípky A, obr. 3 schému väzby zipsu podľa obr. 1 a 2, v pozdlžnom reze jednu polovicu zipsu, obr. 4 podobne ako obr. 3 ďalšiu schému väzby zipsu podľa vynálezu, obr. 5 podobne ako obr. 2 ďalšiu realizáciu zipsu podľa vynálezu a obr. 6 podobne ako obr. 2 ďalšiu realizáciu zipsu podľa vynálezu.Zips, znázomený na obrázkoch, je zipsom s tkanými nosnými pásmi 1 a do nich zatkanými radmi zapínacích článkov 5 z plastového monofilového vlákna. Nosné pásy 1 sa skladajú z osnovných nití 3 a ležiacich vedia seba dvojitých útkov 4 plynulej základnej útkovej nite. Rady 2 zapínacích článkov 5 každej polovice zipsu sa skladajú z plynulej skrutkovice, vyrobenej pri tkaní, so zapinacimi článkami 5 zo spojovacich hláv 6 a na ne nadväzujúcich ramien 7, ležiacich v priemete do roviny zipsu prakticky nad scbou. Okrem toho majú zapinacie články 5 zadné spojovacie časti 8.Usporiadanie je vyhotovené tak, že dvojité útky 4 sú v priemete do roviny zipsu usporiadané pod zapinacimi článkami 5 a medzi zapinacimi článkami 5 a niektoré z osnovných nití 3 nosných pásov l sú vedené ako viazacie osnovné nite 3 nad zapinacimi článkami 5. Dvojité útky 4 medzi zapinacimi článkami 5 sú ťahané aspoň jednou osnovnou niťou 3 ako opomá slučka základnej útkovej nite až do oblasti homých ramien 7 zapínacích článkov 5.Z porovnania obr. 1 a 3, prípadne obr. l a 4, je vidieť,že prvé usporiadanie s niekoľkými viazacimi osnovnými niťami 31, 32, 33, respektíve 31, 32, 33, 34, je vedené tak,že tieto osnovné viazacie nite 31, 32, 33, 34 neustále obopínajú alebo podchádząiú dvojité útky 4 nosných pásov 1 zdola a aspoň dva zapínacie články 5 obopínajú zhora a v nadväznosti na to obopínajú alebo podchádzajú zdola zapínaci článok 5 s pod ním ležiacim dvojitým útkom 4.Okrem toho je druhé usporiadanie aspoň s jednou viazacou osnovnou niťou 35 vedené tak, že obopína zhora dvojité útky 4 nosných pásov 1 medzi zapinacimi článkami 5 a zdola oboplna články 5 s pod nimi ležiacim dvojitým útkom 4. Usporiadanie je celkovo zhotovené tak, že viazacie osnovné nite 31, 32, 33, respektíve 31, 32, 33, 34, prvého usporiadania sú spolu so zapínacim článkom 5 obopínaným zdola s pod ním ležiacim dvojitým útkom 4 obopínané zdola i najskôr jednou viazacou osnovnou niťou 35 dmhého usporiadania.zvláštny význam má v rámci vynálezu takzvaný vstupný pomer viazacej osnovnej nite. Tento vstupný pomer je definovaný ako pomer dĺžky nepreviazanej viazacej osnovnej nite 3 k dĺžke takzvanej reťaze zipsu, z ktorej je zips podľa vynálezu vyrobený a ktorý sa skladá z nosných pásov 1 a radov 2 zapínacích článkov 5. Vstupný pomer je z obrázkov dostatočne jasný a je pri viazacích osnovných nitiach 31, 32, 33, respektive 31, 32, 33, 34, prvého usporiadania v rozsahu od 2,25 l do 1,35 l. Aspoň jedna viazacia osnovná niť 35 druhého usporiadania je oproti tomu usporiadaná so vstupným pomerom v rozsahu od 2,50 3,50.Príklady uskutočnenia sa týkajú tých realizácií, pri ktorých je optimálny aj vpredu uvedený vyrovnávací pomer. Je vidieť aj tretie usporiadanie aspoň s jednou viazacou osnovnou niťou 36, ktorá je vedená tak, že dvojité útky 4 nosných pásov l medzi zapinacimi článkami 5 vytiahnuté hore ako opomá slučka základnej útkovcj nite, sú upevnenézdola, no zapínanie články 5 sú pridržiavané zhora. Celkovo je usporiadanie zhotovené tak, že prvé a druhé usporiadanie s viamcími osnovnými níťami 31 až 35 je usporiadané blízko zadných spojovacích časti 8 a tretie usporiadanie aspoň s jednou viazacou osnovnou niťou 36 je usporiadané blízko spojovacích hláv 6. Tu je vstupný pomer viazacej vstupnej nite v rozsahu od 1,10 do 1,20.V príklade realizácie podľa obr. 4 má prvé usporiadanie tri viazacie nite 31, 32, 33, ktoré sú proti sebe posunuté vždy o dve zanesenia alebo prehodenia útku. V ďalšom príklade realizácie je na obr. 3 vidieť, že prvé usporiadanie má štyri viazacie osnovné nite 31, 32, 33, 34, ktoré sú proti sebe posunuté vždy o dve zanesenia útku. Pre prvé usporiadanie platí raport podľa patentového nároku ll, ktorý je vidieť z obr. 3 a 4, a to hore/dole/hore/dole/dole/dole alebo v raporte hore/dole/hore/dole/dole/dole/hore/dole.Pre druhé usporiadanie platí raport a dole/hore v príklade uskutočnenia podľa obr. 1, 2 a 3. Ďalší príklad realizácie druhého usporiadania s viazacími osnovnými niťami 35 podľa obr. 4. Tu sú dve viazacie osnovné nite 35 proti sebe predsunuté o dve zanesenia útku a vedené v raporte hore/hore/dole/hore, pričom pre tretie usporiadanie platí raport horddole. Taktiež je možný raport hore/hore/dole/hore. Do rámca vynálezu patrí usporiadanie viazacích osnovných nití 31 až 36 prvého alebo druhého, alebo tretieho usporiadania na ramenách 7 zapínacích článkov 5 niekoľkokrát vedľa seba.Na obr. 3, 5 a 6 vidieť, že ďalej môžu byť usporiadané viazacie osnovné nite, vedené prídavne ako pevné nite 37,prechádzajúce medzi zapinacími článkami 5 a dvojitými ütkami 4. Obr. 6 okrem toho znázorňuje, že usporiadanie viazacích osnovných nití sa môže meniť z hľadiska počtu a polohy.l, Zips s tkanými nosnými pásrni a v nich zatkanými radmi zapínacích článkov z plastového monoñlového vlákna, pričom nosné pásy sú vyhotovené z osnovných nití a dvojitých útkov plynulej základnej útkovej nite, pričom rady zapinacích článkov každej polovice zipsu sa skladajú z plynulej skrutkovite so zapinacími článkami, vyhotovenými ako dvojitý útok z plastového monofrlového vlálcna, so spojovacími hlavami a na ne nadväzujúcimi ramenami, 1 ežiacimi v priemete do roviny zipsu prakticky nad sebou, a zo zadných spájaclch časti, pričom dvojité útky základných útkových nití sú v priemete do roviny zipsu usporiadané pod zapinacími článkami a medzi zapinacími článkami a niektoré z osnovných nití nosných pásov sú vedené ako viazacie osnovné nite nad zapinacími článkami, a pričom dvojité útky sú ťahané medzi zapinacími článkami aspoň jednou viazacou niťou ako opomá slučka základnej útkovej nite až do oblasti homých ramien zapínacích článkov,vyznačujúcí sa tým,že a) prvé usporiadanie s niekoľkými viazacími osnovnými niťami (3 l, 32, 33, respektíve 31, 32, 33, 34) je vedené tak,že tieto viazacie osnovné nite (31 až 34) stále obopínajú dvojité útky (4) nosných pásov (l) zdola a aspoň dva zapínacíe články (5) obopinajú zhora, a potom zdola obopínajú jeden zapínaci článok (5) dvojitým útkom (4), ležiacim pod ním, b) druhé usporiadanie aspoň sjednou viazacou osnovnou niťou (35) je vedené tak, že zhora obopína dvojité útky (4) nosných pásov (l) medzi zapinacími článkami (5) a zapínacie články (5) s pod sebou ležiacim útkom (4) sú obopnuté zdola, pričom usporiadanie je vyhotovené tak, že zapínaciečlánky (5) obopnuté viazacími osnovnými niťami (31, 32,33, respektive 3 l, 32, 33, 34) prvého usporiadania sú spolu s pod nimi ležiacim dvojitým útkom (4) obopnute zdola aj viazacou osnovnou niťou (35) druheho usporiadania viazacích osnovných nití.2. Zips podľa nároku l, vyznačuj úci sa t ý m , že viazacie osnovné nite (31, 32, 33, respektíve 31,32, 33, 34) prvého usporiadania sú usporiadané so vstupným pomerom medzi 1,25 l až 1,35 l.3. Zips podľa nároku 2, vyznačujúci sa t ý m , že viazacie osnovne nite (31, 32, 33, respektíve 31,32, 33, 34) prvého usporiadania sú usporiadané so vstupným pomerom medzi 1,28 1 do 1,32 l.4. Zips podľa jedného z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú e i s a t ý m , že aspoň jedna viazacia osnovná nit (35) druhého usporiadania je usporiadaná so vstupným pomerom medzi 2,50 1 až 3,50 1.5. Zips podľa nároku 3, vyznačujúci sa t ý m , že aspoň jedna viazacia osnovná nit (35) druhého usporiadania je usporiadaná so vstupným pomerom medzi 2,80 1 až 3,20 l.6. Zips podľa jedného z nárokov l až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že tretie usporiadanie aspoň s jednou viazacou osnovnou niťou (36) je vedené tak, že dvojité útky (4) nosných pásov (l) medzi mpinacími článkami (5), ktoré sú vytiahnuté nahor ako opomé slučky základnej osnovnej nite, sú obopnuté zdola, no zapínacie články (5) sú obopinané zhora, pričom prvé a druhé usporiadanie viazacích osnovných nití (31 až 35) je usporiadané blízko zadných spojovacích časti (8) a tretie usporiadanie viazacích osnovných nití (36) je usporiadané blízko spojovacích hláv (6).7. Zips podľa nároku 6, vyznačujúcí sa t ý m , že aspoň jedna viazacia osnovná nit (36) tretieho usporiadania je usporiadaná so vstupným pomerom medzi 1,10 l až 1,20 l.8. Zips podľa nároku 7, vyznačujúci sa t ý m , že aspoň jedna viazacia osnovné. nit (36) tretieho usporiadania je usporiadaná so vstupným pomerom medzi 1,14 1 až 1,18 l.9. Zips podľa jedného z nárokov 1 až 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že tretie usporiadanie obsahuje tri viazacie osnovné nite (31, 32, 33), ktoré sú proti sebe predsunuté vždy o dve zanesenia útku.10. Zips podľa jedného z nárokov l až 9, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že prvé usporiadanie obsahuje štyri viazacie osnovné nite (31, 32, 33, 34), ktoré sú proti sebe predsunuté vždy o dve zanesenia útku.11. Zips podľajedného z nárokov l až 10, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prve usporiadanie s viazacími osnovnými niťami (3 l, 32, 33, respektíve 31, 32, 33, 34) je vedené v raporte hore/dole/hore/dole/dole/dole alebo v raporte hore/dole/hore/dole/dole/dole/hore/dole tak, že sú zhora obopnuté vždy dva alebo tri zapínanie články (5).12. Zips podľajedného z nárokov 1 až 11, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že druhé usporiadanie aspoň s jednou viazacou niťou (35) je vedené v raporte dole/hore.13. Zips podľajedného z nárokov l až 12, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že tretie usporiadanie aspoň s jednou viazacou niťou (36) je vedené v raporte hore/dole.14. Zips podľajedného z nárokov l až 13, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že viamcie osnovné nite (31 až 36) prvého alebo druhého, alebo tretieho usporiadania sú usporiadané niekoľkokrát vedľa seba na ramenách (7) zapínacích článkov (5).15. Zips podľajedného z nárokov 1 až 14, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že medzi zapinacími článkami(S) a pod nimi ležiacimi dvojitými útkami (4) základných úlkových nití je usporiadaná ďalšia viazacia osnovná niť,vedená ako pevná niť (37).16. Zips podľajednćho z nárokov 1 až 15, v y z n a čuj ú ci s a tým , že nosné pásy (l) sú vyhotovené z polyesterových vlákien a monoňlovć vlákna zaplnacích článkov sú vyhotovené z materiálu zo skupiny polyamídov,hlavne z polyamidu 6.6 alebo polyestcrbutyléntereftalàtu.

MPK / Značky

MPK: A44B 19/12, A44B 19/54

Značky: tkanými, nosnými, zapínacích, zatkanými, radmi, pásmi, článkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-280655-zips-s-tkanymi-nosnymi-pasmi-a-v-nich-zatkanymi-radmi-zapinacich-clankov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zips s tkanými nosnými pásmi a v nich zatkanými radmi zapínacích článkov</a>

Podobne patenty