Zariadenie na optické snímanie informačnej roviny

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prístroj je určený na snímanie optického nosiča (1) záznamu, kde zväzok (b) žiarenia, vysielaný zdrojom (4), je zaostrovaný sústavou šošoviek, a kde žiarenie, odrážané nosičom (1), sa zaostruje do dvoch žiarivých bodov (V1, V2), v ktorých každý spolupracuje s jednou dvojicou detektorov (18, 19, 20, 21). Kombinovaný element na štiepenie a oddeľovanie zväzkov je tvorený ohybovou mriežkou (9), ktorá pozostáva z dvoch čiastkových mriežok (12, 13) s odlišnými mriežkovými parametrami. Čiastkové mriežky (12, 13) majú premenlivé mriežkové periódy (p1, p2) a zakrivené mriežkové prúžky (14, 15), takže na vzájomnú polohu zdroja (4) a detektorov (18 až 21) sú kladené menej prísne požiadavky.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na optické snímanie informačnej roviny, ktoré obsahuje diódový laser, vysielajúci snímací zväzok, objektív na zaostrenie snímacieho zväzku na vytvorenie snímacieho bodu V informačnej rovine, zloženú pohybovú mriežku, ktorá je umiestnená medzi diódovým laserom a objektívom a pozostáva z dvoch čiastkových mriežok na odchyľovanie zväzku žiarenia, odraz/anebo od infonnačnej roviny, do snímacej sústavy citlivej na žiarenie a obsahujúcej dve dvojice detektorov, a na štiepenie odrazeného zväzku žiarenia na dva sekundárne zväzky, z ktorých každý spolupracuje s vlastnou dvojicou detektorov.Doteraj ší stav technikyPrístroj tohto typu, ktorý je principiálne vhodný na čítanie skôr vykonaneho záznamu z nosiča a na optický záznam takého záznamu, je známy z amerického pat. spisu č. 4 665 310. V tomto prístroji vykonáva zložená ohybová mriežka dve funkcie, pre ktoré by bolo inak treba dva oddelené elementy. Po prvé, mriežka zaisťuje,aby žiarenie, ktoré bolo odrazené od informačnej rovíny a prechádza objektívom, bolo odchyľované od dráhy žiarenia, vysielaného diódovým laserom, takže detekčná sústava môže byť usporiadaná v dráhe odrazeného žiarenia. Po druhe, štiepi mriežka odrazený lúč na dva čiastkové zvázky, nevyhnutné na generovanie signálu chyby zaostrenia, to znamená signálu, ktorý obsahuje informáciu o veľkosti a smere odchýlky medzi ohniskovou rovinou objektívu a inforrnačnou rovinou. Každý čiastkový zväzok je priradený jednej dvojici detektorov,pričom signál, udávajúci rozdiel medzi výstupnými signálmi z detektorov jednej dvojice, je mierou zaostrenia snímacieho zväzku na informačnej rovine.Na nosiči záznamu je informácia usporiadané v informačných stopách. Keď je deliaca čiara medzi oboma čiastkovýrrri rnriežkami rovnobežná so smerom stopy, je možne tým, že sa určí súčet výstupných signálov z oboch dvojíc detektorov a tieto súčtové signály sa od seba odčitajú, vytvoriť signál, ktorý obsahuje informáciu o veľkosti a zmysle odchýlky medzi stredom snírnacieho bodu a osou informačnej stopy, ktorá je práve snímaná.Aby došlo k požadovanému štiepeniu zväzku, pozostáva ohybová mriežka V známom prístroji z dvoch čiastkových mriežok s rovnakou mriežkovou periódou, pričom pásy mriežky V prvej čiastkovej mriežke prebiehajú pod prvým uhlom a mriežkové pásy druhej čiastkovej mriežky pod druhým uhlom, ktorý je rovnako veľký, ale opačneho znamienka ako prvý uhol, vzhľadom na deliacu čiaru medzi oboma deliacimi mriežkami. Pretože ohybová mriežka odchyľuje dopadajúci zväzok do roviny, ležiacej naprieč smeru rnriežkových čiar, tá časť zväzku, ktorá dopadá na jednu čiastkovú mriežku, bude mať iný smer ako tá časť zväzku, ktora dopadá na druhú čiastkovú mriežku.V praxi sa prejavuje neustále väčšia potreba zmenšiť rozmery optického snímacieho prístroja na optické nosiče záznamu, ako sú známe prehrávače CD, aby sa dali tieto prístroje ľahšie vyrábať a zabudovať. Zvláštnu dôležitosť pritom hra zmenšenie dĺžky optickej dráhy medzi diódovým laserom a nosičom záznamu. Túto dĺžku je možne zmenšiť, ak sa dá zmenšiť vzdialenosť medzi dródovým laserom a ohybovou mriežkou. Pri zmenšení tejto zdialenosti je možne tiež zmenšiť vzdialenosťmedzi ohybovou mriežkou a zobrazovaním šošovkovým systémom, pričom je možne vyhovieť požiadavke, aby diely zväzku Vysielaného diódovým laserom, ktoré sú prvého a vyšších radov, patrili po difrakcii mimo pupily šošovkovej sústavy. Pri montáži prístroja potom musí byť moüré presne nastaviť vzdialenosť medzi diódovým laserom a detektorrni, merané V smere rovnobežnom s optickou osou prístroja, pretože inak by dochádzalo k odchýlke signálu chyby zaostrenia a snímací lúč by prestal byť zaostrený na informačnú rovinu.V snahe o výrobu lacnejších, ľahších a menších snírnacích prístrojov je vhodne použiť element, ktorý dodávajú napríklad Výrobcovia polovodičových komponentov a ktorý obsahuje diódový laser a detektory vo forme fotodiód, pričom diódový laser a fotodiódy majú vzájomne pevnú polohu. S prihliadnutím na výrobné tolerancie je potrebné vziať do úvahy, že táto vzdialenosť sa líši od požadovanej vzdialenosti a má za následok odchýlku chybového signálu zaostrenia. Vplyv tejto odchýlky je tým väčší, čím menšia je vzdialenosť medzi ohybovou mriežkou a diódovým laserom.Vynález umožňuje kompenzovať odchýlku ohniska v snímačom prístroji, ktorá vzniká ako dôsledok nesprávnej vzdialenosti medzi diódovým laserom a fotodiódami V smere optickej osi.Ako je uvedené v citovanom americkom pat. spise č. 4 665 310, je konštrukcia mriežky, opísanej V tomto spise, založenána skôr navrhnutej zloženej ohybovej mriežke. Táto mriežka pozostáva z dvoch čiastkových mriežok, kde mriežkové prúžky jednej čiastkovej mriežky majú rovnaký smer ako prúžky druhej čiastkovej mriežky, kde však mriežkové periódy oboch čiastkových mriežok sú tmájomne rozdielne. V prístroji,ktorý obsahuje takú zloženú mriežku, sú čiastkové zväzky zaostrené do žiarivých bodov, ležíacich na krivke V rovine kohnej na rovinu detektorov. Keď sú dvojice detektorov umiestnené V jednej rovine, nemôžu byť oba äarivé body zaostrene rovnako presne vzhľ dom na svoje dvojice detektorov. Odchýlka chybového signálu zaostrenia vznika teda v tomto prístroji ešte skôr ako V zariadení so zloženou ohybovou mriežkou,kde mriežkové pruhy jednej čiastkovej mriežky zvierajú určitý uhol s pruhrni druhej čiastkovej mriežky.V dôsledku toho a z ďalších dôvodov, ktoré budú ešte vysvetlene, je vynález zvlášť vhodný na použitie V prístroji, vybavenom ohybovou mriežkou, ktorá pozostáva z dvoch čiastkových rnriežok, ktorých mriežkové čiary sú rovnobežne.Podstatou vynálezu je to, že diódový laser a detekčná sústava, umiestnená v prístroji sú vzájomne nehybné, že vzdialenosť meraná v optickej osi prístroja medzi diódovým laserom a zloženou mriežkou, je menšia ako priblľme 9 mm, a že čiastkové mriežky majú premenlivé mriežkové periódy a mriežkové prúžky oboch čiastkových mriežok sú zakrivené.V dôsledku rôznych rnriežkových periód a zakrivených mriežkových prúžkov funguje zložená mriežka ako šošovka a premiesmením tejto mriežky v smere deliacej čiary medzi oboma čiastkovými rnriežkami je možné zobrazovaciu vzdialenosť sústavy, pozostávajúcej z objektívu a mriežky, prispôsobiť vzdialenosti medzi diódovým laserom a fotodiódou v smere optickejNa základe koncepcie podľa vynálezu je možné korigovat chyby zobrazenia, ako je koma a astigmatizmus,ku ktorým by inak mohlo dôjsť pri použití ohybovej mriežky s rovnými mriežkovými čiarami. Na tento účel je možne krivosť mriežkových čiar prispôsobiť už počas výroby mriežky.Prve vyhotovenie zariadenia podľa vynálezu sa ďalej Vyznačuje tým, že mriežkove prúžky oboch čiastkových mriežok V oblasti deliacej čiary medzi oboma čiastkovými mriežkami sú na ňu kolmé, a že zodpovedajúce časti čiastkových IľlľĺČŽDk majú rôzne mriežkove periody a odlišnú krivost mriežkových prúžkov. Čiastkové mriežky majú teda ohniskovú mohutnosť.Výhodné vyhotovenie vynálezu sa však ďalej vyznačuje týrn, že zodpovedajúce časti čiastkových mriežok majú rovnaké mriežkové periódy, a že zodpovedajúce prúžky čiastkových mriežok prebiehajú pod rovnakým,ale vzájomne opačným uhlom vzhľadom na deliacu čiaru medzi oboma čiastkovými mriežkami. V porovnaní s prvým vyhotovením má táto dmhá altematíva výhody, uvedene v spomínanom americkom pat. spise č. 4 665 310.Ohybová mriežka so zakrivenými ohybovýani prúžkami sa v literatúre často uvádza ako hologram. Použitie hologramu V optickom čítacom prístroji bolo opísane V publikovanej prednáške japonskej firmy NEC s názvom An optical head using a multiftmctíoning hologram for CD players (optická hlava s viacñmkčným hologramom na prehrávače CD), prednesenej V Japonsku 18. 12. 1986 na kongrese s názvom Optical Memory Symposium. Tento hologram vykonáva tri funkcie- jednak oddeľuje zväzok z diódového laseru od zväzku,odrazeného od nosiča záznamu,- štiepi odrazený zväzok na dva čiastkové zväzky kvôli detekcii chyby ohniska a- dáva možnosť generovať signál uhlovej odchýlky.Tento hologram pozostáva z dvoch subholograrnov,ktoré odchyľujú dopadajúce časti zväzku do rôznych smerov. Uvedená publikácia sa netýka problémov, ktorých riešenie prináša vynález, čo je pochopiteľne, pretože osová vzdialenosť medzi diódovým laserom a hologçrarnom je 18 mm. Uvádza sa iba možnosť prípadného vplyvu zmien vlnovej dĺžky laserového lúča, vyvolaných kolísaním teploty, na akosť žiarivých bodov, vznikajúcich V rovine detektora. Uvádza sa, že zložený hologram má ohniskovú mohutnosť V podstate nulovú. Okrem toho sa V publikácii uvádza, že počas montáže sa poloha fotodiód prispôsobuje zmene vlnovej dĺžky laserového zväzku. V schematickom znázoniení na obr. l tejto publikacie sú šikmé čiary V hologramoch tiene, defmujúce oba subholograrny.Podľa ďalšieho význaku vynálezu je zložená ohybová mriežka fázová mriežka s reliéfnou štruktúrou. Taká mriežka má podstatne vyššiu účinnost V požadovanom smere odchýlky ako amplitúdová mriežka a má ďalšiu výhodu, spočívajúcu v tom, že z matrice takejto mriežky sa dá známym spôsobom lacno vyrobiť veľký počet kópií, čo je zvlášť dôležité, ak sa majú mriežky používať v spotrebiteľských prístrojoch.Prehľad obrázkov na výkresoch Vynález bude opísaný podrobnejšie na príkladochuskutočnenia v súvislosti s výkresmi, kde znázorňuje obr. 1 schematicky vyhotovenie čítacieho prístroja s o 10hybovou mriežkou, obr. 2 axonometrický pohľad na prvé vyhotovenie ohybovej mriežky podľa vynálezu a na priradený detekčný system, citlivý na žiarenie, obr. 3 a, 3 b zmeny žiarivých bodov na detektoroch pri chybách zaostrenia, obr. 4 realizovanú rnriežku typu, zobrazeneho na obr. 2, obr. Sa, Sb známej ohybovej mriežky v reze a obr. 6 druhe vyhotovenie ohybovej mriežky podľa vynálezu a príslušnej detekčnej sústavy,citlivej na žiarenie.Obr. l je rez v dotyčnicovom smere, vedený malým úsekom optického nosiča záznamu l, ktorý má informačnú rovinu 2, odrážajúcu žiarenie. Obr. 1 ukazuje jednu zo stôp 3, ktoré ležia V informačnej rovine 2. Stopa 3 obsahuje informačné oblasti 32, ktore sa striedajú s medziľahlými oblasťami 3 b, pričom napríklad informačné oblasti 3 a sú umiestnene v odlišnej výške ako medziľahlé oblasti 3 b. Informačná plocha 2 je snímaná zväzkom b, vysielanýrn zdrojom 4 žiarenia,napríklad diódovým laserom. Zväzok b je zaostrovaný objektívom 6, znázornený/m schematicky ako jediná šošovka, a tvorí v informačnej rovine 2 nepatrný bod V. Pred objektívom 6 môže byť zaradený oddelený kolimátor. Zobrazovacía sústava môže byť altematívne tvorená kombináciou kolirnátora a objektívu, ako ukazuje obr. 1. Keď sa nosič 1 záznamu otáča okolo osi 8,stopa 3 je snímaná a čítací lúč je modulovaný informáciou, obsiahnutou v tejto stope 3. Ked sa nosič záznamu 1 a čítacia jednotka, ktorá pozostáva zo zdroja 4, objektívu 6 a detekčnej sústavy 10, vzájomne pohybujú V radiálnom smere, sníma zväzok celú informačnú plochu 2.Zväzok, ktorý bol odrazený a modulovaný inforrnačnou plochou, je treba detekovať, to znamená, že tento zväzok je treba oddeliť od vysielaného zväzku b. V dôsledku toho musí zariadenie obsahovat oddeľ vací element.Na čítanie informačnej štruktúry s veľmi malými informačnými detailmi, napríklad rádu l , je treba objektív s veľkou číselnou apertúrou. bka ostrosti takéhoto objektívu je mala. Pretože medzi infonnačnou plochou 2 a objektívom 6 môže dochádzať k zmenám vzdialenosti, ktoré sú väčšie ako hĺbka ostrosti, je treba vykonať opatrenia na detekciu týchto zmien a V zádslosti od týchto zmien korigovať zaostrenie. Na tento účel môže byť zariadenie vybavené rozdeľovačom zväzku, ktorý štiepi odrazený zväzok na dva čiastkové zväzky, a ďalej napríklad dvoma dvojicami detektorov,z ktorých prvá dvojica spolupracuje s prvým čiastkovým zväzkom a druhá dvojica s druhým čiastkovým zväzkom. Výstupné signály z detektorov sa spracovávajú medzi iným na servosignál na zaostrenie.Ako je opísané V článku Optische Fokusfehlerdetektion (optická detekcia ohniskovej chyby) v časopise Neues aus der Technik, č. 6, str. 3, 15. 12. 1980,je možné oddelenie a štiepenie zväzku realizovať pomocou jediného elementu, a to transparentnej mriežky. Táto mriežka štiepi zväzok, odrazený od informačnej plochy 2, ktorý prešiel objektívom 6, na čiastkový zväzok bez difrakcie nulového rádu a na veľký počet čiastkových zväzkov prvého rádu a vyšších radov. Parametre mriežky, hlavne pomer medzi šírkou mriežkevých prúžkov a medziľahlých prúžkov, a hĺbky a tvaru rnriežkových drážok je možne zvoliť tak, aby maximal SK 278407 B 6ne množstvo žiarenia dopadlo do detekčnej sústavy.Obr. 2 znázorňuje axonornetrický pohľad na prvé vyhotovenie mriežky 9 a detekčnej sústavy 10, citlivej na žiarenie. Vysielaný zväzok b je znázornený svojim prierezom na ploche mriežky 9. Mriežka 9 pozostáva z dvoch čiastkových mriežok 12, 13, ktoré sú od seba oddelené deliacou čiarou 11. Čiastkové mriežky 12, 13 majú mriežkové prúžky 14, 15, ktoré sú od seba oddelené medziľahlými prúžkarni 16, 17. Podľa tohto vyhotovenia majú mriežkové prúžky 14,15 V oblasti deliacej čiary 11 rovnaký smer a sú napríklad kolmé na deliacu čiaru 11. Priemerná mriežková perióda p 1 čiastkovej mriežky 12 je naproti tomu rozdielna od priemernej mriežkovej periódy p čiastkovej mriežky 13. Následkom toho sa uhol ohybu čiastkového zväzku b 1 líši od uhla, V ktorom sa ohýba čiastkový zväzok bg. To znamená, že V rovine detektorov sú žiarivé body V 1, V vzájomne presadené v smere osi X.Každému čiastkovému zväzku b 1, b sú priradené po dvojiciach detektory, citlivé na žiarenie v tvare fotodiód 18, 19 a 20, 21 ktoré sú od seba oddelené úzkymi prúžkarni 22, 23. Detektory sú ilmiestnené tak, že V prípade správneho zaostrenia vysielaného zväzku b na informačnú plochu 2 ležia žiarivé body V 1, V 2, vytvárané čiastkovýrni zvazkami b 1, br, súmeme vzhľadom na detektory tvorené tbtodiódami 18, 19 a 20, 21. Keď dôjde k chybe zaostrenia, žiarivé body V 1, V sa zväčšia a okrem toho sa premiestnia vzhľadom na svoje priradené dvojice detektorov, ako ukazuje obr. 3 a a 3 b. Obr. 3 a znázorňuje situáciu, keď vysielaný zväzok b je zaostrený do rovirry,ležiacej pred informačnou plochou 2, zatiaľ čo obr. 3 b ukazuje pomery, keď vysielaný zväzok b je zaostrený do roviny, ležiacej za informačnou plochou 2.Keď sa označia výstupné signály z detektorov ako S 13, S 19, S 29 a S 21, je chybový signál zaostrenia daný rovnicouSignál, úrnerný čítanej informácii, alebo informačný signál S 1 je daný rovnicouKed je deliaca čiara 11 medzi oboma čiastkovými mriežkami 12, 13 rovnobežna so smerom práve snímanej stopy 3 je takisto možne zo signalov z detektorov vytvorit signál uhlovej chyby. Tento signál S, je daný rovnicouPodľa vynálezu majú čiastkové mriežky 12, 13 rôznu mriežkovú periódu, pričom zmena periódy je napríklad rádu niekoľko percent priememej mriežkovej periódy. Ako ukazuje obr. 2, sú okrem toho mrieämvé prúžky oboch čiastkových rnriežok zakrivené. Čiastkové mriežky majú teda rôznu účinnosť ako šošovky. V dôsledku premenlivej mriežkovej periódy je možné polohu žiarivých bodov V 1 a V meniť V smere rovnobežnom s optickou osou 00, teda V smere súradnice Z, premiestňovaním mriežky 9 pozdĺž deliacej čiary 11. Odchýlky v smere kolmom na deliacu čiaru 11 je možné znížiť na minimum krivosťou mriežkových prúžkov. Možnosť premiestňovania žiarivých bodov V 1 a V V smere osi Z je dôležitá obzvlášť vtedy, ak sa použije V zariadení integrovaná jednotka laser-fotodiódy, to znamená súčiastky, 10kde diódový laser a fotodiódy sú umiestnené na jednej podložke, sú teda vzájomne polohovo fixované a majú V dôsledku toho V smere osi Z pevnú vzájomnú Vzdialenosť. Táto vzdialenosť je daná výrobnými toleranciarni a nedá sa teda skorigovať pri montáži prístroja premiestnenim fotodiód vzhľadom na laserovú diódu v smere osi Z.Vzdialenosť medzi diódovým laserom a stredmi dvojíc detektorov V smere súradnicovej osi X je rovnako daná výrobnými toleranciami. Kompenzácia sa môže uskutočniť prenriestňovaním mriežky 9 V smere deliacej čiary ll.V uskutočnení podľa obr. 2 sa dá zaistiť, aby aj napriek rôznym uhlom, pod ktorými sú čiastkové zväzky b 1, b odchyľované v rovine XZ V dôsledku rozdielnych priemerných mrieüçových period čiastkových rnriežok 12, 13, ležali ohniská obidvoch čiastkových zvázkov V jednej rovine XY, a to tým, že sa mriežkové periódy a krivosť mriežkových prúžkov V zodpovedajúcich častiach čiastkových mriežok 12, 13 vytvoria s rozdielnou zmenou.Dôležitá výhoda ohybovej mriežky so zakrivenými mriežkovými prúžkami V porovnaní s mriežkou s rovnýmí prúžkami spočíva V tom, že sa dá vyhnúť optickým chybám, ako je koma a astigmatizmus, ktoré môžu vzniknúť V spojení s mriežkou s rovnými prúžkami, a to tým, že sa tieto optické odchýlky vezinú do úvahy už pri výrobe mriežky, a že sa podľa nich prispôsobí zakrivenie mriežkových prúžkov.Obr. 4 ukazuje časť realizovanej zloženej ohybovej mriežky, ktorá je použiteľné V zariadeni podľa obr. l. V jednej z čiastkových mriežok sa mriežková perióda mení medzi 1,6 m a 1,8 um, zatiaľ čo v druhej čiastkovej mriežke sa táto perióda meni medzi hodnotou napríklad 2,4 m a 2,7 m. Priemer takejto mriežky s kruhovým obvodom je napríklad 800 um.Ohybová mriežka je tvorená výhodne fázovou mriežkou s reliéfnou štruktúrou, kde mriežkové drážky sú umiestnené V rozdielnej výške ako medziľahlé prúžky. Princíp takejto mriežky je znázomený na obr. Sa. Takouto mriežkou je možné optimalizovať vhodnou voľbou pomeru medzi šírkou W 1 mrieäçových drážok 14 a šírkou W 1 medziľahlých prúžkov 16 a hĺbkou drážok. Okrem toho je možne menit i tvar drážok. Namiesto obdĺžnikového súmemého tvaru podľa obr. Sa je možné použiť nesyrnetrický tvar, napríklad pílovitého tvaru podľa obr. Sb, pretože potom maximálne množstvo žiarenia je možné koncentrovať do jedného stupňa, napríklad do stupňa 1.Namiesto fázovej mriežky je možné alternatívne použiť amplitúdovú mriežku alebo čiernobielu rnriežku, ktorú je možné optimalizovať tým, že sa prispôsobuje zmena začiemenia.Tak amplitúdovú, ako aj fázovú mriežku je možné kopírovať vo veľkom počte z tzv. matricových mriežok,pričom fázová mriežka má tú výhodu, že sa dá kopírovať veľmi lacno vo veľkom počte, a že je možné pritom použiť známe lisovacie alebo kopírovacie techniky,ktoré sú Veľmi vhodne na hromadnú výrobu.Matricu na mriežka je možné vyrobiť holograficky. Používa sa pritom zariadenie, keď zdroje žiarenia, vysielajúce divergujúce zväzky, sa urniestnia do polohy zdroja 4 a do žiadanej polohy žiarivého bodu V 1 a V podľa obr. 2. Fotografická doska sa potom umiestni do polohy mriežky 9 z obr. 2. Najskôr sa exponuje jedna polovica fotograñckej dosky zväzkarni, ktoré sú emitované zdrojmi žiarenia V polohách zdroja 4 a žiarivéhobodu V 1, zatiaľ čo druhá polovica fotograñckej dosky je zakrytá. Potom sa zakryje exponované polovica fotograÍickej dosky a druhá polovica sa exponuje zväzkami,vysielanými zdrojmi žiarenia v polohách, zodpovedajúcich zdrqju 4 a žiarivemu bodu V 2. Interferenčné obrazce, ktoré takto vzniknú na obidvoch poloviciach fotografickej dosky, sa môžu známou technikou vyvíjania a leptania previesť na reliéfnu štruktúru.Ked sú dane polohy zdroja 4 žiarenia, ohybovej mriežky 9 a fotodiód, je alternatívne možné vypočítať Obrazce čiastkových mriežok a potom vpísať tieto obrazce na materiál, citlivý na dopad elektrónov, napríklad pomocou písacieho prístroja s elektrónovým zväzkom.Obr. 6 ukazuje druhe vyhotovenie prístroja podľa vynalezu, ktorý obsahuje ohybovú mriežku, ktorej čiastkové mriežky majú rovnake mriežkové periódy. Hlavné smery zakrivených mriežkových prúžkov 14 čiastkovej mriežky 12 prechádzajú vzhľadom na deliacu čiaru 11 pod pravým uhlom, zatiaľ čo hlavné smery zakrivených mriežkových prúžkov 15 druhej čiastkovej mriežky 13 prebiehajú vzhľadom na deliacu čiaru 11 pod druhým uhlom, ktorý je výhodne rovnako veľký, ale v opačnom smere. Čiastkové zväzky sú odchyľovane prevažne v smere naprieč hlavným smerom, takže fotodiódy musia byt usporiadané odlišným spôsobom ako na obr. 2. Úzke prúžky 22, 23 dvojice detektorov V rovine XY sú v tomto prípade umiestnené za sebou v smere súradnicovej osi Y. Chybový signál zaostrenia, informačný signál a signál uhlovej chyby je možné pritom vypočítať rovnakým spôsobom, aký bol opísaný v súvislosti s obr. 2.Pretože účinnost ohybovej mriežky, to znamená pomer množstva žiarenia po difrakcii do požadovaného smeru a celkového množstva žiarenia, dopadąjúceho na mriežka, zavisi okrem iného od mriežkovej periódy, je zložená ohybová mriežka podľa obr. 6 výhodnej šia ako mriežka podľa obr. 2. V dôsledku nerovnakých mriežkových period v čiastkových mricžkach ohybovej mriežky podľa obr. 2 majú prípadne čiastkové zväzky rozdielnu intenzitu, takže môže dôjsť k odchýlke signálu uhlovej chyby. V prístroji s ohybovou mriežkou podľa obr. 6 k tomu nemôže dôjsť.Vynález bol opísaný v súvislosti s použitím v čitacom prístroji, je ho však možné altematívne využiť aj v zapisovacích prístrojoch alebo v kombinovaných zapisovacích a čítacích prístrojoch, V ktorých sa v priebehu zámamu monitoruje zaostrenie a pohyb záznamového lúča. Systém na detekciu chyby zaostrenia, ktorý bol opísaný,nevyužíva špeciálne vlastnosti informačnej plochy 2. Je iba nevyhnutné a postačuje, aby táto plocha bola odrazná. Vynalez je teda možné použit v rôznych prístrojoch,kde sa vyžaduje veľmi presné zaostrenie, napríklad v mikroskopoch, pričom v tomto prípade je možné vynechať detekciu uhlovej chyby.l. Zariadenie na optické snímanie informačnej roviny, ktoré obsahuje diódový laser, vysielajúci snímací zväzok, objektiv na zaostrenie snímacieho zväzku na vytvorenie snímacieho bodu na informačnej ploche, zloženú ohybovú mriežka, ktorá je umiestnená medzi diódovým laserom a objektívom a pozostáva z dvoch čiastkových mriežok na odchýlenie vysielaneho zväzku, odrazeného od informačnej plochy, do detekčnej sústavy,citlivej na žiarenie a obsahujúcej dve dvojice detektorov a na rozštiepenie zväzku žiarenia, odrazeného od infor 10mačnej plochy, na dva čiastkové zväzky pre každú dvojicu detektorov, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že diódový laser a detekčná sústava (10), sú vzájomne usporiadané nehybne, vzájomná vzdialenosť meraná v optickej osi prístroja medzi diódovým laserom a zloženou ohybovou mriežkou (9) je menšia ako 9,5 mm, čiastkové mriežky (12, 13) majú premenlive mriežkové periódy a mriežkové prúäcy (14, 15) obidvoch čiastkových mriežok (12, 13) sú zakrivene.2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u júce sa tým, žemriežkové prúžky (14, 15) obidvoch čiastkových mriežok (12, 13) sú v oblasti deliacej čiary (l l) medzi oboma čiastkovými mriežkami(12, 13) kolmé na túto deliacu čiaru (11) a zodpovedajúce časti čiastkových mriežok (12, 13) majú rôzne mriežkové periódy a rôzne zakrivenie mriežkových prúžkov(14, 15).3. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zodpovedajúce časti čiastkových mriežok (12, 13) majú vzájomne rovnaké mriežkové periody a zodpovedajúce mriežkové prúžky (14,15) čiastkových mriežok (12, 13) prebiehajú pod rovnakým, ale opačným uhlom vzhľadom na deliacu čiaru(l l) medzi oboma číastkovýqni mrieäcami (12, 13).4. Zariadenie podľa ,jedneho z nárokov 1 až 3,vyznačujúce sa tým,žezloženáohybová mriežka (9) je tvorená fázovou mriežkou s reliefnou štruktúrou.

MPK / Značky

MPK: G11B 7/08, G11B 7/09, G11B 7/135, G02B 27/16

Značky: optické, roviny, zariadenie, snímanie, informačnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-278407-zariadenie-na-opticke-snimanie-informacnej-roviny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na optické snímanie informačnej roviny</a>

Podobne patenty