Beznosičový modifikovaný vanádo-fosforečný katalyzátor na výrobu maleínanhydridu a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 278275

Dátum: 09.11.1994

Autor: Brutovský Milan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný katalyzátor na báze vanádu a fosforu, do štruktúry ktorého ako modifikátor je zabudovaný cín v atómovom pomere Sn : V = 0,04 až 0,17 a spôsob výroby tohto katalyzátora.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka modiñkovaného vanádo-fosforečného katalyzátora vhodného pre chemický priemysel na ekonomickú a ekologickú výrobu maleínanhydridu z C 4 až C 10 frakcie uhľovodíkov a spôsobu výroby tohto katalyzátora.Maleínanhydrid je dôležitý chemický medziprodukt,surovina na výrobu niektorých plastických látok, poľnohospodárskych chemikálii, na výrobu lakov či ako dôležitá zložka prísad do motorového oleja. Jeho potreba vo svetovom meradle dlhodobo každoročne narastá. Vo svetovej výrobe maleínanhydridu /IVIA/ ešte stále prevláda proces založený na parciálnej oxidácii benzénu. Tento spôsob výroby má tri zásadné nedostatky z benzénu sa principiálne dajú využiť len štyri uhlíky, benzén je relatívne drahý a naviac nenahraditeľný pri iných chemických výrobách a nakoniec, stopy benzénu, ktoré sa dostávajú do ovzdušia z výroby, znamenajú ekologickú hrozbu, pretože benzén je karcinogénnou látkou. Ako vysokokonkurencie schopné boli zavedené výrobne MA založené na využití vedľajšej frakcie petrochemického priemyslu, a to zmesi C 4 frakcie uhľovodíkov alebo určítých zložiek tejto zmesi. Je to spôsob výroby ekonomicky i ekologicky výhodný. Trvalou úlohou pre tento proces je vyvíjať katalyzátory s vyššou aktivitou, selektivitou, so schopnosťou produkovať väčšiu hmotnosť MA na jednotkový objem katalyzátora za hodinu práce katalyzátora. Ďalej je žiaduce, vyvíjať katalyzátory s väčšou mechanickou, tepelnou a chemickou odolnosťou v procese výroby MA.Už celý rad rokov sa potvrdzuje, že najúčinnejšie katalyzátory pre spomínaný proces sú založené na báze vanádu a fosforu. Pri syntéze sa využívajú látky ako oxid vanadičný, metavanadičnan amónny a obvykle soli vanádu s neoxidačným aniónom. Z fosforečných zlúčenín je to oxid fosforečný, chloridy fosforu ale hlavne kyselina trihydrogénfosforečná. Reakciou týchto zložiek vznikajú vanádo-fosforečné katalyzátory. Na zvýšenie ich katalytickej účinnosti i fyzikálno-chemickej odolnosti sa pri ich syntéze vnášajú soli kovov, ktoré sa pri tepelnom spracovaní katalyzátora rozložía a ich kovový katión sa zabuduje do matrice katalyzátora Takto zavedené katióny modifikujú vlastnosti katalyzátora a majú promotorujúci účinok v reakcii parciálnej oxidácie uhľovodíkov pri ich premene na maleínhydrid (MA).Jeden zo základných patentov, dávajúci úspešné výsledky pri parciálnej oxidácii n-butánu je francúzsky patent FR 2 166 357 (zverejnený V r. 1973) a identický patent DE 2 161 907 (r. 1973). Opisujú prípravu modifikovaných vanádo-fosforečných katalyzátorov V prostredí koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej. Ako modifikátorý boli úspešne použité katióny zinku, bizmutu, medi,lítia a neúspešne katióny železa, mangánu, cínu a chrómu. Najvyšší výťažok MA bol dosiahnutý na katalyzátore modifikovanom zinkom s atómovým pomerom VPZn 1 l, 15 0,19, a to 50,9 mol (86 hmotn.). Ako málo účinná sa ukázala modiñkácia vanádofosforečného katalyzátora železom, výťažok MA bol len 3 mol , a okrem iných cínom, kde výťažok MA bol tiež len 13,6 mol . To sú výsledky horšie, ako boli dosiahnutć na nemodiñkovanom V-P-O katalyzátore, kde bol dosiahnutý výťažok MA 30,8 mol .Širokú škálu modifikátorov Mg, Ca, Sc, Y, La, Ce,U, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Al, Ga, In, Si, Ge, Sn,Sb, Bi alebo Te využili na zvýšenie aktivity vanádo-fosforečného katalyzátora v nemeckom patente DE 2 834 554. Tieto katalyzátory sušili v prúde vzduchu do 400 °C. Na zvýšenie pevnosti miešali práškový katalyzátor so 4 roztokom polyvinylalkoholu. Po sušení pri 110 °C granulovali zrná na veľkosť l 000 až 1 400 ma znovu sušili na vzduchu do 400 °C. Vyskúšali sériu katalyzátorov, ktoré obsahovali titán, PzVzTi 1,15 l 0,06 a tieto sa obvykle nechali nasýtiť roztokom niektorého z uvedených modiñkâtorov. Po vysušení sa skúšala ich aktivita a selektivita pri premene n-butánu(1,5 obj. vo vzduchu) na MA. Najlepšie výsledky dzüi katalyzátory zloženia PVTiZn 1,2 1 z 0,06 z 0,03, výťažok MA 52 mol , selektivita 62 ,PVTíCe 1,15 1 0,06 0,04 výťažok mol 51,5,selektivita 61 a PVTiZnSb 1,15 z 0,06 0,04 0,02 výťažok MA 54,5 mol , selektivita 61 .Ako zistili Kerr R. O. a Barone B. J. a iní, je optimálny atómový pomer VP l 1,05 až 1,2 a pre celkový obsah modifikátorov v katalyzátore je vhodný ich obsah menší ako 0,25 atómu na jeden atóm vanádu (US 3 980 585). Kerr v tomto a ďalších svojich patentoch(US 4 016 105, US 4 056 487, US 4 105 586) vyskúšal veľkú škálu modifikátorov Cu, Te, Zn, Ni, Ce, W, Pd,Ag, Mn, Cr, Zn, Mo, Re, Sm, La, Hf, Ta, Th, Co, U a Sn. Obvykle syntetizoval veľmi komplexné vanádo-fosforečné katalyzátory, obsahujúce viac modífikátorov súčasne, v meniacich sa koncentrácíách. Katalyzátory sú veľmi zložité, pričom dosiahol katalytické výsledky len výnimočne na úrovni v predošlom odseku.V anglických patentoch GB 1 462 724, GBl 48 l 146 a GB 1 514 581 ako modiñkátory vanádo-fosforečných katalyzátorov využili Ti, Zn, Hf, ktoré kombinovali s jedným z alkalických prvkov. V druhom patente kombinovali prvky zo skupiny IV.B a tiež Fe, Cr, Ni, Ag s jedným z prvkov Be, Mg, Ca, Sn alebo Ba Koncentrácie boli Volené v už spomínaných preferovaných hodnotách. Keďže pre dobrú aktivitu V-P katalyzátorov je potrebné, aby bol vanád v katalyzátore prevažne v oxidačnom stave VN, využili na to pri príprave redukčné vlastnosti vodného roztoku HCl, alebo kyselinu oxalovú. Na vzduchu kalcinovali katalyzátory len do 250 °C a potom v atmosfére dusíka do 500 °C. V anglickom patente GB 1 514 981 zvolili prípravu katalyzátora v prostredí organických hydroxy - alebo - oxo - zlúčenín glykolov a pod., pretože kyselina chlorovodíková pôsobí veľmi korozívne na okolie, Ako redukčné látky tiež využívali cukry. Podľa našich skúseností majú organické látky i ďalší významný vplyv na vlastnosti katalyzátora. Ovplyvňujú pórovitosť, veľkosť povrchu katalyzátora, často znižujú jeho mechanickú pevnosť. Katalytické vlastnosti tu prezentovaných katalyzátorov odpovedajú dobe svojho vzniku.V patente US 4 604 371 je vanádofosforečný katalyzátor nanesený na mikropórovitý kremičitý nosič alebo kryštalický zeolit, ktorý obsahuje oxid kremičitý a hlinitý v pomere aspoň 6. Tento nosičový katalyzátor obsahuje ako modifikátor cín, v množstve asi 0,08 atómov cínu na jeden atóm vanádu. Katalyzátory majú pomeme vysoký obsah fosforu, PV 2,3. Vyznačujú sa vďaka nosiču memou plochou väčšou ako 300 m 2. Podobne v patente US 4 567 314 prezentujú V-P katalyzátor nosičový s veľkou plochou do 450 mz/g. Jeho zloženie sa dá vyjadriť vzorcom M,VPSn 0,X, kde Mje kov zo skupiny I.A alebo II.A a Xje kryštalickýkremičitan, pričom pomer týchto prvkov v katalyzátore je obdobný ako v predošlom príklade. Na nich dosiahnute katalytické údaje predstavujú bežne dosahované hodnoty.Ako modifikátory používajú V patente US 4 824 819 Zn, Mo, W, U, Ti, Sn, Co, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Bí, Sb alebo ich zmes. Za optimálny pomer PV považujú hodnotylzlaž 1,7 l apreMVhodnoty 0,0 l 1 až 0,2 1 čo súhlasí i s našimi experimentálnymi výsledkami. Modifikátor vnášąiú do katalyzátora bud priamo, alebo na povrch pripravenćho vanádo-fosforečného katalyzátora. Katalyzátor sa syntetizuje bud vo vodnom alebo organickom prostredí a často s použitím nosiča. organické prostredie pôsobí redukčne na vanád a preferované je použitie tetrahydrofuránu a metanolu. Obvykle býva v katalyzátore viac ako 50 vanádu ako VN. Na týchto katalyzátoroch oxidovali n-bután s koncentráciou 0,8 až 1,6 obj. so zmesou, ktorá obsahuje aspoň 10 obj. kyslíka a objemová prietoková rýchlosť zmesi je 1 000 až 4 000 hoďl. Teplota reaktora sa pohybuje od 380 do 450 °C. Najlepší výsledok dosiahli na V-P katalyzátore modifikovanom molybdénom a pripravenom v prostredí tetrahydrofuránu, na ktorý bol dodatočne nanesený roztok VOCI V tetrahydrofuráne. Dosiahli výťažok maleínanhydridu až 63 mol pri 93 konverzii.V dvoch vynálezoch z r. 1990 a 1991 US 4 965 235 a US 4 996 179 Haddád M. S. a spolupr. opisujú vanádo-fosforečnć katalyzátory modifikované jedným katiónom z prvkov Mo, Zn, W, U, Bí, Ti, Sb, Nb, Co alebo Sn. Pri ich príprave hľadali a našli také podmienky syntézy, že vzniknuté katalyzátory vykazujú nepatme zmeny svojho objemu pri zmene teploty. Tým sa dosahuje vyššia mechanická odolnosť katalyzátora v reaktore. Dosahované katalytické výsledky sú bežné.V našom vynáleze CS 222 325 boli vanádufosforečnć katalyzátory modifikované bud Sn, Cr alebo Mn v pomere MV 0,07 až 0,25, pričom vždy bolo pridané aj Li v pomere LiV 0,007 až 0,03. Tieto boli pripravené v prostredí kyseliny chlorovodíkovej a po ich vysušení a aktivácii použité V reakcii parciálnej oxidácie n-butánu s kyslíkom zo vzduchu. Najvyšší dosiahnutý výťažok MA bol 58,5 mol pri 92 konverzii butánu.Beznosičový modiíikovaný vanádo-fosforečný katalyzátor vznikajúci z prekurzora s atómovým pomerom fosforu a vanádu v ňom v rozsahu PV 1,03 až 1,4 obsahuje chemicky zabudovaný cín v atómovom pomere SnV 0,04 až 0,17, pričom si, pri danom postupe, katalyzátor zachováva kryštalickú defektnú štruktúru. Cín je chemicky zabudovaný do katalyzátora, takže netvori samostatnú fázu. Svedčia o tom röntgenodifraktogramy,obr. l až 4, kde vidno len difrakčné línie prislúchajúce(VO)2 P 3 O 7 a prímesových fosforečnanov vanadylu. Dalej na uvedených obrázkoch vidno, že s rastom atómověho pomeru SnV klesá intenzita difrakčných línii, difrakčné linie sa rozširujú, čo svedčí o tom, že defekmosť štruktúry s rastom koncentrácie cínu narastá, pričom sa zvyšuje aj množstvo katalyzátora v amorfnom stave. Najlepšie katalytickć vlastnosti vykazuje katalyzátor, kde je optimálna defektnosť kryštalickej štridçtúry a obsahu amorfnej fázy. V našom prípade je to pri atómovom pomere SnV 0,14. Pri vyššom obsahu cínu, SnV 0,2, už vzniká príliš defektný katalyzátor, obr. 4, s vysokým obsahom amorfnej fázy, ktorý má nízku selektivitu prevznik maleínanhydridu a vedie reakciu na nežiaduce produkty hlbokej oxidácie CO, C 02 a HgO.Na výrobu katalyzátora je potrebne najprv urobiť syntézu prekurzora. Táto spočíva V tom, že vypočítanć množstvo V 205 sa za refluxu rozpustí v HCl. Nasleduje pridanie potrebného množstva SnClZł-IZO a opäť sa roztok refluxuje. V ďalšej etape sa pridá požadované množstvo H 3 PO, tak, aby atómový pomer fosforu a vanádu ležal v preverenej optimálnej oblasti PV 1,03 až 1,4 (tu boli syntetizované katalyzátory s pomerom PV 1,2) a roztok sa retluxuje 6 hodín. Vznikol tak prekurzor, ktorý sa získa odparenim nadbytočného roztoku pri teplotách 40 až l 00 °C. Vzniknutý tuhý produkt sa sušl pri teplote 100 až l 20 °C počas 2 až 24 hodín. Potom sa teplota zvyšuje rýchlosťou 2 až 10 °C za hodinu do teploty 200 až 240 °C. Nakoniec sa urýchlene zvýši teplota na 260 až 300 °C a na tejto teplote sa prekurzor udržuje počas 0,5 až 4 hodiny za obmedzeného prístupu vzduchu. Nasleduje tepelne spracovanie prekurzora pri 420 až 490 °C za obmedzeného prístupu vzduchu alebo v inertnom plyne. Dôjde tak k chemickej premene prekurzora, ktorý predstavuje kyslý fosforečnan vanadylu, na katalyzátor, ktorý tvorí hlavne difosforečnan vanadylu s prímesou ďalších fosforečnanov. Katalyzátor sa nakoniec aktivuje do stabilnćho stavu tým, že pri teplotách 350 až 500 °C, výhodne pri 420 až 470 °C, sa nechá pracovať v reakčnej zmesí l až 1,6 obj. jedneho z C., až C 10 uhľovodíkov, výhodne n-butánu so vzduchom alebo v zmesi s obsahom 6 až 20 obj. kyslíka v ineitnom plyne, pri postupnej záťaži katalyzátora, kedy sa konverzia uhľovodíka postupne mení od 30 do 95 . Po tejto aktivácii sa vlastnosti katalyzátora stabilizujú, uskutočnia V ňom chemické a kryštálografickć zmeny a ustalia sa jeho katalytickć vlastnosti. Je dôležité, že sa vzhľadom na podmienky priebehu reakcie, parciálnej oxidácie uhľovodíkov prednostne na MA, ustáli pomer iónov vanádu v oxidačnom stave Vw a VV v katalyzátore. Katalyzátor so stabilizovanými vlastnosťami je už podstatne menej citlivý na nepriaznívé reakčne podmienky, ako sú vyššia teplota a nevhodná prevaha kyslíka vzhľadom na uhľovodík v pretekajúcej zmesi.Na takýmto spôsobom pripravených katalyzátoroch boli dosiahnuté nasledujúce výsledky. Nemodifikovaný V-P-O katalyzátor za optimálnych podmienok, pri konverzii uhľovodíka nad 85 , dosahuje selektivitu neprevyšujúcu 41 a výťažok MA 36 mol . Na predtým uvádzaných príkladoch zo svetovej patentovej literatúry vidno, že výťažky MA okolo 60 ml predstavujú vysoký štandard. Katalyzátory pripravené podľa vynálezu sú svojím zložením jednoduché (len jeden modiíikátor), ich príprava má štandardnú náročnosť pre tento typ katalyzátorov, svojou mechanickou pevnosťou sú schopné praktického použitia. Tu prezentované,beznosičové, cínorn modifikované vanádo-fosforečne katalyzátory majú vysokú aktivitu a selektivitu. Zvlášť dobré katalytické parametre má katalyzátor obsahujúci cín v pomere SnV 0,14, ktorý pri oxidácii n-butánu dáva výťažok MA 64 mol a dosahuje sa selektivita jeho premeny na MA 70 privysokej konverzii uhľ vodíka (v danom prípade 92 ).Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázkoch l až 4 sú röntgenodifraktogramy cínom modifikovaných vanádo-fosforečných katalyzáto SK 278275 B 6rov, v ktorých je atómový pomer PV 1,2. Na obr. l je difraktogram katalynítora s pomerom SnV O, 05, na obr. 2 s pomerom SnV 0,1, na obr. 3 s pomerom SitV 0 ,l 4 a na obr. 4 s pomerom SnV 0, 2.Do varnej banky so zábrusom sa naleje 0,6 l koncen~ trovanej HCl. Za miešania sa nasype 45,17 g V 202(čistoty p. a). Na banku sa nasadí spätný chladič a zmes sa refluxuje 2 hodiny, Vriaca HCl zredukuje V 5 na V a vznikne zelený roztok VOC 12. Roztok sa schladí na 50 °C a za miešania sa napipetuje do vamej banky 40,9 ml koncentrovanej (85) kyseliny trihydrogénfosforečnej. Na banku sa nasadí spätný chladič a roztok sa refluxuje počas 6 hodín. Po ochladení sa roztok prenesie do otvorenej 2 l banky a pri teplote 85 °C sa postupne odparí do sucha. Potom sa tuhá masa ďalej zbavuje kyseliny chlorovodíkovej pri lO 5 °C počas 17 hodín. Teplota takto vzniknutého prekurzora sa zvyšuje rýchlosťou 8 °C za hodinu, kým sa nedosiahne teplota 240 °C. Ked už zostali len stopy HCl, prekurzor sa zrýchlene ohreje na 270 °C a na tejto teplote sa udržuje počas 1,5 hodiny za obmedzenćho prístupu vzduchu. Takýto prekurzor pri laboratómej teplote už nenaberá vlhkosť zo vzduchu. Vzniknutý prekurzor má vlastnú kryštalickú stavbu a až pri ďalšom tepelnom spracovaní nadobudne štruktúru charakteristickú pre vanádo-fosforečný katalyzátor. Táto premena sa realizuje tým, že sa prekurzor zahreje na 470 °C za obmedzeného prístupu vzduchu. Ďalej katalyzator sa aktivuje a stabilizujú sa jeho vlastnosti tým, že sa postupne zaťažuje konverziou uhľovodrka od 30 do 95 . Pretekýúca zmes obsahovala 1,3 obj. n-butánu vo vzduchu. Na takto pripravenom nemodifikovanom katalyzátore sa dosiahol výťažok MA 36 mol a selektivita 41 .Opakoval sa celý postup podľa príkladu l okrem toho, že sa prekurzor sušil pri teplote 115 °C počas 10 hodín, ďalej sa jeho teplota zvyšovala rýchlosťou 3 ° za hodinu na neplotu 200 °C. Ďalší rozdiel oproti príkladu 1 spočíval v urýchlenom zahriatí prekurzora na 300 °C a v jeho ďalšom zahriatí v atmosfére dusíka na 490 °C. Katalyzátor sa potom aktivoval a stabilizoval v umelej zmesi obsahujúcej l n-butánu s dusíkom, do ktorej bol namiešaný kyslík v koncentrácii 15 . Stabilizovaný katalyzátor dával výťažok 35 mol a selektivitu 40,5 , čo sú výsledky zhodné, v rámci chýb merania, s príkladom l.Bol volený rovnaký postup ako v príklade 1 s tým rozdielom, že prekurzor bol sušený pri l 00 °C počas 24 hodín. Ďalší rozdiel spočíva v aktivácii a stabilizácii katalyzátora v zmesi 1,55 obj. n-butánu so vzduchom. Katalytické výsledky boli rovnaké ako v príklade 1.Celý postup podľa príkladu 1 sa opakuje, s tým rozdielom, že pri syntéze prekurzora, po rozpustení V 105 V koncentrovanej HCl sa pridá soľ SnCIÄZHZO v množstve 5,63 g, aby vznikol pomer SnY 0,05 a roztok refluxuje počas 2 hodín. Celý další postup ako v príklade l. Na získanom katalyzátore bol dosiahnutý výťažok MAOpakuje sa postup z príkladu 4, s tým, že množstvo pridanej soli cínu je 11,27 g, teda pomer SnV 0,1. Získaný výtažok MA na tomto katalyzátore bol 58 mol a selektivita 65 .Opakuje sa postup z príkladu 4. Množstvo naváženej soli cinu bolo 15,78 g, teda pomer SnY 0,14. Dosiahnuté katalytickć parametre sú výťažok MA je 64 mol a selektivita 70 , Je to najlepší dosiahnutý výsledok z uvedenej série katalyzátorov. Ako vidno na difraktograme na obrazku č. 3, tu má katalyzátor dostatočne defektnú kryštalickú štruktúru a amorfná fáza nepresahuje optimálne množstvo.Katalyzátor sa syntetizuje podľa postupu v príklade 4, avšakje pridané väčšie množstvo soli cínu, 22,53 g,takže dosiahnutý pomer SnV 0,2. Prudký pokles výťažku MA, t. j. 15 mol a selektivita 17 ukazujú, Že katalyzátor nemá potrebnú štruktúru. Môžeme sa o tom presvedčiť na obr. č. 4, Vidno, že kryštalická fáza takmer úplne zanikla. Takýto katalyzátor už neusmerňuje oxidačný proces premeny uhľovodika na MA, ale reakciaje usmemená na produkty hlbokej oxidácie.Vynález rieši možnosť výroby maleínanhydridu katalytíckou cestou z vedľajšej frakcie petrochemického priemyslu, zmesi C 4 uhľovodíkov, z jednotlivých oddelených zložiek C 4 frakcie uhľovodíkov, i z menej reaktívneho n-butánu a ďalších uhľovodíkov C 5 až Cm. Existujúce výrobné jednotky ukazujú, že takáto výroba je zreteľne lacnejšia, ekologicky výhodnejšie. Nie je vylúčená i možnosť využitia modifikovaných vanádo-fosforečných katalyzátorov na likvidáciu škodlivín v emisných plynoch (S 01, CO, uhľovodlky). Cínom modifikované vanádo-fosforečné katalyzátory vyžadujú kratší čas kontaktu reakčnej zmesi s katalyzátorom na dosiahnutie vysokej konverzie uhľovodíka. Znamená to teda, že môžu produkovať vysokú hmotnosť vmikajúceho MA na dm katalyzátora za hodinu prevádzky. Výhodou je i malé znečistenie hlavného produktu MA inými látkami.l. Beznosičový modifikovaný vanádo-fosforečný katalyzátor vznikajúci z prekurzora s atómovým pomerom fosforu a vanádu v ňom v rozsahu PV 1,03 až 1,4, na výrobu maleínanhydridu z C 4 až C 10 frakcie uhľovodlkomvyznačujúci sa tým, že v ňom je chemicky zabudovaný cín v atómovom pomere SnV 0,04 až 0,17 tak, že kryštalická defektná štruktúra ostáva zachovaná.2. Spôsob výroby katalyzátora podľa nároku l,vyznačujúci sa tým, žepozreagovani zložiek prekurzora v roztoku sa roztok odparuje pri teplotách 40 až l 00 °C, vznikajúci tuhý produkt sa suší pri teplote 100 až 120 °C počas 2 až 24 hodín, potom sa zvyšuje teplota rýchlosťou 2 až 10 °C za hodinu doteploty 200 až 240 °C, nakoniec sa urýchlene zvýši teplota na 260 až 300 °C a na tejto teplote sa udržuje počas 0,5 až 4 hodiny za obmedzenćho prístupu vzduchu, ďalej sa prekurzor tepelne spracuje pri 420 až 490 °C za obmedzenéňo prístupu vzduchu alebo v inertnej atmosfére.3. Spôsob výroby katalyzátora podľa nároku 1 a 2,vyznačujúci sa tým, žejeho chemické,štruktúme a katalytickć charakteristiky sa stabilizujií prietokom zmesi 1 až 1,6 obj. jedneho z C 4 až Cm uhľovodíkov v hodne n-butánu vo vzduchu alebo v zmesi s obsahom 6 až 20 ohj. kyslíka v inertnom plyne, pri teplotách 350 až 500 °C, výhodne pri 420 až 470 °C a pri postupne narastajúcej konverzíi uhľovodíka od 30 do 95 .

MPK / Značky

MPK: B01J 27/18, B01J 27/14

Značky: vanádo-fosforečný, výroby, spôsob, výrobu, modifikovaný, beznosičový, katalyzátor, maleinanhydridu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-278275-beznosicovy-modifikovany-vanado-fosforecny-katalyzator-na-vyrobu-maleinanhydridu-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Beznosičový modifikovaný vanádo-fosforečný katalyzátor na výrobu maleínanhydridu a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty