Spôsob výroby ťažko zápalnej až nehorľavej združenej dosky a zariadenie na jeho vykonávanie

Číslo patentu: 278258

Dátum: 19.02.1992

Autori: Schlatter Reinhard, Hödl Otto, Ehrat Rainer, Müller Peter, Kübler Paul

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podľa vynálezu je ťažko zápalná až nehorľavá združená doska vyrábaná z nepretlačiteľnej jadrovej zmesi (24) zo sypkého, nehorľavého výplňového materiálu a spojiva a z obidvoch strán s jadrom pružne zlepených krycích pásov. Pre plynulú výrobu združenej dosky je v jednej pracovnej operácii jadrová zmes (24) nasypávaná na podoprete prebiehajúcu spodnú zlepovaciu fóliu (16), na ktorej vytvorí po celej jej šírke prebiehajúci sypný kužeľ. Medzi spodnou zlepovacou fóliou (16) a tiež podoprete zavádzanou hornou zlepovacou fóliou (30) vložený materiál jadrovej zmesi (24) je plynule a rovnomerne preťahovaný klinovitou medzerou (45) na hrúbku. Takto predbežne stlačená jadrová zmes (24) medzi zlepovacími fóliami (16, 40) je potom prelepovaná plynule privádzanými krycími pásmi, ohrievaná a definitívne stlačená a prirezaná na požadovanú dĺžku združenej dosky.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby ťažko zápalnej až nehorľavej združenej dosky s jadrom z nepretlačiteľnej jadrovej zmesi zo sypkého a nehorľavého výplňového materiálu a zo spojiva a z obidvoch strán k jadru pružne prilepených krycích pásov. Vynález sa tiež týka zariadenia na vykonávanie tohto spôsobu výroby.Sú známe združené dosky, majú kovové alebo nekovové krycie pásy spojené sjadrovými vrstvami prevažne anorganického charakteru celoplošným zlepenim s použitim lepidla. Jadrové materiály môžu síce byť anorganické a nehorľavé, ale pre nedostatočnú pružnosť nie sú väčšinou schopne prijímať deformácie, vyplývajúce z mechanických narnáhaní alebo z tepelných dilatácií krycích vrstiev. Pri takto združených doskách dochádza teda pomeme často ku krehkému lomu jadra alebo k odlepovaniu krycích vrstiev. Okrem toho sú takéto združené dosky s jadrovou vrstvou anorganického charakteru často citlivé na vlhkosť alebo nasávajú vodu, čím môže dochádzať ku korózii kovových krycích vrstiev, najmä pri použití alkalicky reagujúcich látok.Ak anorganické jadrové materiály obsahujú minerálne zložky vysokej tvrdosti alebo azbestovć vlákna, je ich trieskové obrábanie možné len špeciálnymi nástrojmi. Okrem toho je ich mechanické obrábanie sťažované vývinom toxikologicky pôsobiacich prachov.Materiály s malým podielom organických látok, napríklad zlepovacie fólie, môžu byť podľa radu národných noriem začlenené do triedy nehorľavých alebo aspoň ťažko vznetlivých konštrukčných materiálov alebo konštrukčných častí. Jadrové materiály z organických alebo prevažne organických látok nesplňajú naproti tomu požiadavku ťažkej Vznetlivosti až nehorľavosti. Pri pôsobení ohňa alebo iných vysokých teplôt dochádza pri nich rozkladom organických zložiek k odštepovaniu značného množstva horľavých plynov.Je známe, že horľavosť organických látok, ako syntetických živic, je možné podstatne znížiť zapracovanírn do nich pokiaľ možno veľkých podielov, napríklad hydroxidu hlinitého. Pri zvýšenej teplote sa z neho uvoľňuje chemicky viazaná voda a pôsobí potom účinným hasiacim účinkom.Je tiež známa zdnržená doska s dvoma krycími plechmi a s jadrom zo zmesi zmitého výplňového materiálu s bežným spojivom, obsahujúca vysoký podiel zmitého plniva, najmä hydroxidu hlinitého, a malý podiel spojiva. Obsah spojiva sa pritom od styčných plôch krycích plechov k stredu jadra znižuje, čím je možné takúto združenú dosku podľa radu národných noriem zaradiť do triedy nehorľavých konštrukčných časti.Jadrová zmes s anorganickým plnivom nie je pretlačíteľná, preto výroba príslušných združených dosiek prebieha v taktoch. Najprv sa položí spodná loycia vrstva s nánosom lepidla, na ktorú sa potom nasype alebo inak nanesie jadrový materiál. Potom sa priloži nánosom lepidla opatrená horná krycia vrstva a Združená doska sa ohriatím, zlisovaním a ochladením upraví do požadovaného konštrukčného tvaru. l pri starostlivom spôsobe práce sa však nedosahujú rovnomerné, nepórovć vrstvy použitého lepidla, čím je znižovaná protikorózna ochrana. Časti výrobného zariadenia, slúžiace na vytváranie vrstiev, prichádzajú pritom do styku s priľnavými zlož 10kami, čím dochádza k vytváraníu nepravidelných vrstiev. Okrem toho nemôžu byť na spojovanie kovových krycích vrstiev s minerálne tvrdými jadrovými vrstvami nanášané vrstvy lepidla s dostatočne vysokou pruàrosťou.Zámerom vynálezu je vyvinutie spôsobu výroby a zariadenia na výrobu ťažko zápalných až nehorľavých združených dosiek, s umožnenim ich podstatne jednoduchšej a hospodámejšej výroby a s dosiahnutím zlepšených vlastností z hľadiska protikoróznej odolnosti a pružnosti spojenia krycích vrstiev s tvrdými jadrovými vrstvami.Zámer vynálezu bol splnený vyriešenim spôsobu výroby ťažko zápalnej až nehorľavej združenej dosky s jadrom z nepretlačiteľnej jadrovej zmesi zo sypkého a nehorľavého materiálu a zo spojiva a z obidvoch strán k jadru pružne prilepených krycích pásov. V zmysle vynálezu sa pri plynulej výrobe takto združenej dosky v prvej pracovnej operácii nasypáva na podoprete prebiehajúcu pružnú spodnú zlepovaciu fóliu jadrová zmes tak, že po celej ploche spodnej zlepovacej fólie je z jadrovej zmesi vytváraný sypný kužeľ. V druhej pracovnej operácii je nanesený jadrový materiál poťahovaný hornou, tiež podoprete prebiehajúcou pružnou zlepovacou fóliou a zavádzaný do klinovitej medzery, v ktorej je za plynulého a rovnomemého preťahovania po prvé stlačovaný a kalibrovaný na hrúbku. V tretej pracovnej operácii sú zlepovacie fólie, obsahujúce predbežne stlačenú jadrovú zmes, zlepované plynule privádzanými krycími pásmi a v ďalších operáciách je takto zostavená Združená doska pripadne opatrená obojstranným ochranným povlakom a ďalším stlačovanim zlisovaná,ohriata, ochladená a prirezaná na jej konečná dĺžkový rozmer.Spôsob výroby podľa vynálezu umožňuje plynulú výrobu združených dosiek z nepretlačiteľnej jadrovej zmesi, čo znamená značný pokrok nielen z hľadiska produktivity, ale i akosti. Tým môžu byt sypké, až ťažko tekuté, viac alebo menej lepive jadrové zmesi, tvorené napriklad 60 až 95 hmoty anorganickými plnivami a 5 až 40 hmoty spojivami, dávkované plynule na priebežnú plochu, tvorenú spodnou zlepovacou fóliou. Spojenim s homou zlepovacou fóliou sa potom vytvorí presne kalibrovaná hrúbka jadrovej vrstvy rovnomemej hustoty. Medzi zlepovacimi fóliami stlačená jadrová vrstva môže byť potom vlepená medzi krycie pásy. Tým sa dosiahne pružné spojenie medzi vytvrdeným jadrom a krycími pásmi, pričom pružné spojenie je možné urobiť súčasne s vytvrďovaním jadra. Medzi dvoma zlepovacimi fóliami obsiahnutá a kalibrovaná vrstva je pritom spoločne zo zhora a zdola privádzanými krycími vrstvami plynule preťahovaná priebežným lisom s ohrievacím a chladiacim pásmom, pričom sú súčasne tak zlepovacie fólie ako i jadro naťahované a prípadne vytvrďované a jadrová zmes je lisovacím tlakom ďalej stlačovaná, čím je medzi všetkými vrstvami združenej dosky dosahovaná optimálna adhézia.Pred nasypanim jadrovej zmesi na spodnú zlepovaciu fóliu alebo pred vtiahnutím do klinovitej medzery sú zlepovacie fólie prednostne vedené cez reguláciu ťahu v nich. To umožňuje dosiahnutie konštantného pnutia v zlepovacích fóliách, čo má značný význam prerovnomemé vťahovanie jadrovej zmesi do klinovitej medzery.V zvláštnych vyhotoveniach podľa vynálezu sú krycie pásy zavedené súčasne so zlepovacími fóliami, t. j. pred vstupom do klinovitej medzery. V tomto prípade môžu krycie pásy pôsobiť ako určitá ochrana už v priebehu dávkovania jadrovej zmesi na spodnú zlepovaciu fóliu a v priebehu vťahovania jadrovej zmesi medzi zlepovacie fólie v klinovitej medzere.Prívod jadrovej zmesi je prednostne regulovaný tak,aby spotrebovaný jadrový materiál bol plynule nahradzovaný novým materiálom a aby po celej šírke spodnej zlepovacej fólie sa vytvárajúci sypný kužel bol konštantny.Ako ohňu odolávajúce sypké plnivo jadrovej zmesi,činiace prednostne 60 až 95 hmoty, sú vhodné najmä hydroxid hlinitý alebo hydrouhličitan horečnatý, ktoré pri ohrievaní uvoľňujú chemicky viazanú vodu alebo kysličník uhličitý, alebo pre chlór obsahujúce plastické hmoty kysličník antimoničitý.Ako organické spojivo, ktorého podiel v jadrovej zmesi činí prednostne 5 až 40 hmoty, môžu byt použité termosety alebo termoplasty. Termosety sú po vytvrdení krehko tvrdé alebo pružné, termoplasty nestráceijú po vytvrdení pružnosť. Ako terrnosetové spojivá sa prednostne používajú fenolové, polyuretánové alebo polyizokyanové živice s nízkou horľavosťou a s malým vývinom dymu. Pri použití termoplastových spojív sa dáva prednosť polyetylénu.Ako anorganickć spoj ivá môžu byť použité cementove mlieko, sadra alebo vodné sklo. Pri použití anorganického spojiva sú združené dosky s kovovými krycími pásmi i pri použití termoplastových zlepovacích fólií skoro nehorľavé.Ako krycie pásy sú vhodné v prvom rade kovy, napríklad hliník, jeho zliatiny alebo oceľ.Uhol sypnćho kužeľa na spodnú zlepovaciu fóliu nasypávanej jadrovej zmesi je okrem iného závislý od vlastností a zmitosti použitého vyplňovacieho materiálu a homogćnne primiešavanćho spojiva Pri jadrovej zmesi s menším sypným uhlom kužeľa alebo s tekutými pastovými vlastnosťami sa pracuje s menším prvým stlačením,dosahovaným menším nábehovým uhlom klinovitej medzery alebo aspoň malým polomerom zaoblenia ich vymedzovacích plôch. Pri malom nábehovom uhle je väčšie nebezpečie viaznutia ako pri väčšom polomere zaoblenia, najmä pri húževnatých, lepivých hmotách.V tejto súvislosti treba poukázať na to, že jadrová zmes po opustení dávkovacieho zariadenia nepríde už do priameho styku s niektorou časťou výrobného zariadenia.Zariadenie na vykonávanie spôsobu výroby združených dosiek je podľa vynalezu riešené tak, že v smere priebehu pásu obsahuje po jednej cievke s navinutou spodnou a homou zlepovacou fóliou, po jednom rozpínacom valci vodiace valčeky pre každú zlepovaciu fóliu,súpravu na rovnomemé nanášanie jadrovej zmesi na spodnú zlepovaciu fóliu, prvé prostriedky na vytvorenie nábehového uhla a nastaviteľné klinové medzery pre prvé stlačenie jadrovej zmesi vtiahnutej medzi zlepovacími fóliami, druhé prostriedky na podpieranie spodnej zlepovacej fólie až po stlačovacie alebo ťažné valce a tretie prostriedky na konečné ohriatie a stlačenie, ako i súpravu na prirezanie združenej dosky na jej konečný dĺžkový rozmer.Podľa prednostného prvého variantu vyhotovenia zariadenia sú prvé prostriedky na nastavenie klinovitej medzery tvorené prierezovo valcovým alebo oválnymalebo trojhranným až šesťhranným raklovým priečnikom, obsahujúcim pri hranatom priereze prednostne na každej hrane v pozdĺžnom smere prebiehajúcimi rôznymi polomermi zaoblenia, alebo natočiteľným raklovým listom a aspoň jednou zaoblenou úzkou pozdĺžnou stranou a v podstate vodorovné usporiadaným raklovým stolom. Raklový priečnik alebo raklový list alebo raklový stôl sú výškovo prestaviteľne a je tiež nastaviteľná klinovitú medzera Natočením raklového priečniku alebo raklovćho listu alebo sklonom odpovedajúcej pozdĺžnej strany je možné nastaviť polomer zaoblenia alebo nábehový uhol B, odpovedajúci požadovanému stlačeniu jadrovej zmesi. Raklový priečnik alebo raklový list a raklový stôl sú v každej nastavenej výškovej a natáčacej polohe zaistiteľné tak, že nemôžu byt pri vťahovaní jadrovej zmesí pôsobiacimi silami prestavené. Všetky klzné plochy na zlepovacie fólie, vyhotovene na raklovom priečniku alebo raklovom liste a na raklovom stole, sú účelne potiahnuté klznou vrstvou,prednostne vrstvou polyteuaíluoretylénu (teflónu).Podľa druhého variantu vyhotovenia zariadenia sú prvé prostriedky na nastavovanie klinovitej medzery tvorené súpravou valčekov a kladiek, vytvárajúcich uloženie, unášanie a opretie, a vymeniteľnými dávkovacími valčekmi, vytvárajúcimi klinovitú medzeru. Valčeky a kladky sú známym spôsobom jednotlivo výškovo a stranovo prestaviteľné tak, že šírka klinovitej medzery, priemerom daný polomer zaoblenia a nábehový uhol môžu byť podľa potreby zmenené. Poháňaný môže byť iba jeden z valčekov v súprave a ostatne valčeky môžu byť poháňanć ich trecím stykom.Za klinovitou medzerou je účelne začlenená dvojica poháňaných stlačovacích valcov, ktoré ďalej stlačujú medzi ne zavádzanú jadrovú zmes obsiahnutú medzi zlepovacími fóliami a pritom prednostne poháňajú cez unášacie kladky ložiskové, opemé a dávkovanie valčeky.Druhé prostriedky, slúžiace na podopieranie spodnej zlepovacej fólie, sú tvorené tesne vedľa seba usporiadanými vodiacimi alebo opemými valčekmi alebo klzným stolom, opatrenými teílónovým povlakom.Tretie prostriedky, slúžiace na konečne stačenie a ohriatie a účelne tiež na udržiavanie teploty v priebehu určitej časti priebežného času a na ochlaďovanie, sú účelne utvárané ako priebežný lis, prednostne ako dvojpásový lis.Spôsobom výroby združených dosiek a zariadením najeho uskutočňovanie podľa vynàlezu môžu byt priebežne spojovanć vytvrdené jadrové vrstvy s najmä kovovými krycími pásmi do starnutia a vplyvom prostredia odolných združených dosiek s kvalifikáciou nehorľavosti, skoro nehorľavosti alebo ťažkej vznetlivosti.Spôsob výroby a zariadenia podľa vynálezu umožňuje ďalej- nie bežné súčasné spracovanie a spojovanie termoplastových a tennosetových vrstiev na združené vrstvy- nie bežné vytváranie vrstiev s dostatočnou hrúbkou a hmotovou stálosťou vrstiev silným stlačením, označovaným tiež ako napchávanie, netváme jadrové hmoty v klinovitej medzere vymedzené nábehovým uhlom a as» poň jedným polomerom- nie bežné, proti vplyvom prostredia odolné spojenie medzi tvrdými a nepružnými jadrovými vrstvami a pomerne pružnými kovovými krycími pásmi s vyššími súčiniteľmi lineárnej dilatácie ako majújadrové vrstvy- ochranu kovových krycích pásov proti korózii, prípad ne z boku prenikajúcimi kvapalinami vytvorením bez SK 278258 B 6pórovitej vrstvy zo zlepovaných fólií.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej podrobne popisaný na príkladoch uskutočnenia, s odvolaním na priložené vyobrazenia, ktoré schematicky znázorňujú obr. 1 - nárys zariadenia na plynulú výrobu ťažko zápalných až nehorľavých združených dosiek podľa vynálezu obr. - zväčšený čiastkový nárys prvého variantu uskutočnenia zariadenia podľa obr. l obr. 3 - bočný pohľad v zväčšenej mierke na štvorhranný raklový priečnik obr. 4 - bočný pohľad v zväčšenej mierke na dvojstranný raklový list obr. 5 zväčšený čiastkový nárys druhého variantu uskutočnenia zariadenia podľa obr. l obr. 6 - čiastkový prierez združenej dosky V zväčšenej mierke.Podstatné časti výrobného zariadenia podľa obr. l súuložené na základe 10 a na základovej doske 11. Zo spodnej cievky 14 je odvíjaná spodná zlepovacia fólia 16 a cez reguláciu 18 ťahu tejto fólie, rozpínací valec 20 a vodiaci valček 22 je v približne vodorovnej polohe zavádzaná do oblasti prívodu jadrovej zmesi 24. V tejto oblasti prilieha počas prevádzky spodná zlepovacia fólia 16 klzne k raklovému stolu 26.Z homej cievky 28 je odvíjaná homá zlepovacia fólia 30 a cez reguláciu 19 ťahu fólie, rozpínací valec 21 a vodiaci valček 32 vedená okolo raklovćho priečnika 34(obr. 3) alebo okolo raklovćho listu 35 (obr. 4).Na spodnú zlepovaciu fóliu 16 je automaticky ovládanou dávkovacou súpravou 36 v malých plynulých dávkach dávkovaná jadrová zmes 24. Jadrová zmes 24 je do dávkovacej súpravy 36 plynule doplňovaná prívodným potrublm 38.Raklový priečnik 34 alebo raklový líst 35 a raklový stôl 26 vymedzujú kužeľovitú medzem 40 (obr. 3), definujú kalibrovaný profil pre jadrovú zmes 24 medzi spodnou zlepovacou fóliou 16 a homou zlepovacou fóliou 30.Zlepovacie fólie 16, 30 sú dvojicou ťažných valcov 42 preťahovanć klinovitou medzerou 40, pričom je spolu s nimi vťahovaná medzi nimi obsiahnutá jadrová zmes 24 a stlačená najprv v klinovitej medzere 40 a potom medzi stlačovacími valcami 44.Ťažné valce 42 sú obopnute horným krycím pásom 46 a spodným krycím pásom 48 a pritlačujú ich na zlepovacie fólie 16, 30 s medzi nimi obsiahnutou jadrovou zmesou 24 už čiastočne stlačenou a znovu stlačovanou.Plynule prebiehajúci združený pás prebieha potom najprv ohrievacou súpravou 50 a potom stolícou 51 s cievkami ochrannej fólie 52 a stolicou 53 s cievkami ochranného papierového pásu 54 do dvojpásového lisu 56. V ňom je združený pás, zložený zo stlačenej jadrovej zmesi 24, zlepovacích fólií 16, 30, krycích pásov 46, 48,ochranných fólií 52 a papierových pásov 54, definitívne zlisovaný, ohriaty, pcdržaný na teplote, ochladený a nakoniec za dvojpásovým lisom 56 zastrihnutý na požadovanú konečnú dĺžku, čím sa získa Združená doska 86(obr. 6). Krycie pásy 46, 48 môžu samozrejme zostať bez ochranných fólií 52 a papierových pásov 54, alebo môžu byt opatrené iba ochrannými fóliami 52 alebo len papierovými pásmi 54.Na obr. 2 je znázomené vedenie zlepovacích fólií 16, 1030 až ku klinovitej medzere 40 (obr. 3) medzi okolo pozdĺžnej osi A otočným a výškovo prestaviteľným raklovým priečnikom 34 a raklovým stolom 26, ktorý môže byť tiež výškovo prestaviteľný a nakláňací. Každá z cievok 14, 28 odvíjaných zlepovacích fólii 16, 30 je vedená tu lepšie znázornenými reguláciami 18, 19 ťahu fólie. Zlepovacie fólie 16, 30 sú prítlačnými valčekmi 58, 59 pritlačovanć k hnacim valcom 56, 57. Ťah pásov fólií 16, 30 je vyrovnaný napínacími valčekmi 60, 61. V znázomenom príklade uskutočnenia obsahuje každá regulácia 18, 19 ťahu fólie ešte jeden až tri valce 62, 63.Medzi zlepovaclmi fóliami 16, 30, ktoré v oblasti násypu jadrovej zmesi 24 nie sú ešte lepivé, obsiahnutá a klinovitou medzerou 40 preťahovaná a v nej prvýkrát stlačovaná jadrová zmes 24 je znovu stlačovaná medzi stlačovacími valcami 44 a potom v smere šípky 64 vedená ďalej k častiarn zariadenia, znázorneným na obr. l.V kostre 66 zabudovaný nakláňací a výškovo prestaviteľný raklový stôl 26 je striedavo rouniestenými(neznázomenými) tlačnými a ťažnými skrutkarni pripevnený k nosníku 68. Týmito tlačnými a ťažnými skrutkami môže byť teflónovou vrstvou opatrený povrch raklového stola 26 o niekoľko desatín milimetra nastavený voči pevnému nosníku 68. Tým je možné harmonický vyrovnať menšie nerovnosti povrchu raklového stola 26.Na obr. 3 je v zväčšenej mierke znázomený štvorcový raklový priečnik 34, natáčateľný okolo pozdĺžnej osi A a výškovo prestaviteľný. Raklový riečnik 34 je obopnutý homou zlepovacou fóliou 30, k zajúci pozdĺž bočnej plochy 70 raklového priečnika 34, opatrený teñónovou vrstvou a vytvárajúci nábehový uhol B.Spodná zlepovacia fólia 16, kĺzajúca po (na obr. 3 nemázomenom) raklovom stole 26, prebieha vodorovne. Pozdĺžne hrany raklového priečnika 34 sú zaoblené rôznymi polomerrni r., rz, rs, n, pričom je polomer zaoblenia r. najmenší a polomer zaoblenia r. najväčší.Na obr. 4 je v zväčšenej mierke znázornený raklový list 35, otočný tiež okolo pozdĺžnej osi A a výškovo prestaviteľný. Jedna z nerovnobežne prebiehajúcich bočných plôch 70 vytvára pri podľa obr, 3 nastavenom raklovom liste 35 nábehový uhol B. Pri nerovnobež ných bočných plochách 70 môžu byt na raklovom liste 35 urobené zaoblenia s rozdielnymi polomenni r, a rz,majúce rovnakú funkciu ako zaoblenie hrán raklovćho priečnika 34. Vo variantoch uskutočnenia raklového listu 35 môžu prirodzene tiež jeho bočné plochy 70 prebiehať vzájomne rovnobežne alebo môže byt urobené iba jedno zaoblenie.Raklový priečnik 34 môže byt ako plné teleso alebo ako hrubostenný dutý profil urobený masívnejšie ako raklový list 35, a tým môže pôsobiace sily zachytávať s menšími deformáciami.Na obr. 5 je znázornený variant vyhotovenia súpravy na vťahovanie jadrovej zmesi 24 medzi zlepovacie fólie 16, 30. Klínovitá medzera 40 je vytvorená dvoma dávkovacími valčekmi 72, medzi ktorými tiež prebieha prvé stlačovanie jadrovej zmesi 24. Nábehový uhol 3(obr. 3) je vymedzený usporiadaním opemých valčekov 74. Spodná zlepovacia fólia 16 prebieha pritom okolo dvoch spodných opemých valčekov 74 a homá zlepovacia fólia 30 okolo troch opemých homých valčekov 74.Ložiskové valčeky 76 slúžia na podpieranie dávkovaclch valčekov 72 a opemých valčekov 74 a na prevod točivého momentu, vyvodzovaného poháňanými stlačo SK 278258 B 6vacími valcami 44, cez unášacie trecie kladky 78.Na spodnej zlepovacej fólii 16, podpieranej tesne vedľa seba usporiadanými vodiacímí valčekmi 80, je pritom vytváraný sypný kužel automaticky rovnomeme privádzanej jadrovej zmesi 24. 5Za klinovitou medzerou 40 je prvýkrát stlačená, medzi zlepovacími fóliami 16, 30 vložená jadrová zmes 24 tiahnutá po klznom stole 82 a vťahovaná medzi stlačevacie valce 44, medzi ktorými prebieha jej druhe stlačevanie. Stlačený združený pás je potom po druhom rade 10 vodiacich valčekov 84 odvádzaný v smere šípky 64 k ďalším častiam zariadenia, znázomenýan na obr. l.Z vyobrazenia na obr. l až obr. 5 je zrejmé, že jadrová zmes 24 prichádza stále len do styku so zlepovacími fóliami 16, 30 a nestýka sa so žiadnymi pevne zabudo- 15 vanými časťami zariadenia. To podstatne prispieva k prevádzkovej spoľahlivosti a jednoduchej údržbe zariadenia, pretože lepivájadrová zmes 24 sa nemôže usadzovať na povrchu valcov alebo kladiek.Na obr. 6 V reze znázomená časť združenej dosky 86 20 predstavuje značne stlačenú a vytvrdenú jadrovú zmes 24, zlepenú pružne dvoma zlepovacími fóliami s dvoma krycími pásmi 46, opatrenými krycími fóliamí 52. Zlepovacie fólie 16, 30 nie sú už v konečnom vyhotovení združenej dosky zrejmé. 25l. Spôsob výroby ťažko zápalnej až nehorľavej zdru- 30 ženej dosky s jadrom z nepretlačiteľnej jadrovej zmesi zo sypkého a nehorľavého materiálu a zo spojiva a z obidvoch strán k jadm pružne prilepených krycích pásov,vyznačujúci sa tým, žepriplynulejvýrobe takejto združenej dosky (86) sa v prvej pracovnej 35 operácii na podoprete prebiehajúcu pružnú spodnú zlepovaciu fóliu (16) nasypávajadrová zmes (24) tak, že po celej ploche spodnej zlepovacej fólie (16) je z jadrovej zmesi (24) vytváraný sypný kužeľ, že v druhej pracovnej operácii je na spodnú zlepovaciu fóliu (16) nanesenýjad- 40 rový materiál (24) poťahovaný homou, tiež podoprete prebiehajúcou pružnou zlepovacou fóliou (30) a zavádzaný do klinovitej medzery (40), v ktorej je za plynulého a rovnomemćho preťahovania prvýkrát stlačovaný a kalibrovaný na hrúbku a že v tretej pracovnej operácii sú 45 zlepovacie fólie (16, 30), obsahujúce predbežne stlačenú jadrovú zmes (24), zlepované s plynule privádzanými krycími pásmi (46, 48), a že v ďalších operáciách je takto zostavená a predbežne stlačená Združená doska (86) prípadne opatrená obojstranným ochranným povlakom (52, 50 54) a ďalším stlačovaním zlisovaná, ohriata, ochladená a prirezaná na jej konečný dlžkový rozmer.2. Spôsob výroby podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že z cievok (14, 28) odvijané zlepovacie fólie (16, 30) sú pre vyvíjanie konštantného 55 vypnutia vedené reguláciami (18, 19) ťahu fólií.3. Spôsob výroby podľa bodu l alebo 2, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že zlepovacie fólie (16, 30) a krycie pásy (46, 48) sú privádzané v jednej pracovnej operácii. 604. Spôsob výroby podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 ažlvyznačujúci sa tým, žepred klinovítou medzerou (40) v zásobe existujúca jadrová zmes(24) je podľa potreby automaticky doplňovaná.5. Spôsob výroby podľa ktoréhokoľvek z nárokov l 65 až 4,vyznačujúci sa tým, žejedávkovanájadrová zmes (24), tvorená 60 až 95 hmoty anorga nickými plnivami a 5 až 40 organickým alebo anorganickým spojivom, prednostne v zmitej alebo pastovej fomie, a že sú nalepovanć krycie pásy (46, 48) z kovu alebo z ťažko vznetlivej plastickej hmoty.6. Spôsob výroby podľa ktoréhokoľvek z nárokov laživyznačujúci sa tým, žepripoužití jadrovej zmesi (24), vytvárajúci kužeľ s malým sypným uhlom alebo majúci pastove vlastnosti, je nadávkovaná jadrová zmes (24) spracovaná s malým prvým stlačenlm a že pri použití jadrovej zmesi (24), vytvárajúci väčší sypný uhol kužeľa, je nadávkovaná jadrová zmes (24) spracovaná s väčším prvým stlačením,pričom menšie prvé stlačenie je vykonávané s nastavením strmejšieho nábehového uhla (B) alebo aspoň smenším polomerom (rl, r) zaoblenia vymedzovacích plôch klinovitej medzery (40) a väčšie prvé stlačenie je vykonávané s nastavením plochejšieho nábehoveho uhla (B) alebo aspoň s väčším polomerom (T 3, n.) zaoblenia vymedzovacích plôch klinovitej medzery (40).7. Zariadenie na uskutočnenie spôsobu výroby ťažko zápalných až nehorľavých združených dosiek podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v smere priebehu (64) združovaných pásov obsahuje po jednej cievke (14, 28) s navinutou spodnou a homou zlepovacou fóliou (16, 30), po jednom rozpínacom valci (20, 21) a vodiace valčeky (22,62, 63) zlepovacích fólií (16, 30), súpravu (36) na. rovnomeme nanášanie jadrovej zmesi (24) na spodnú zlepovaciu fóliu (16), prvé prostriedky (26, 34, 35) na vytvorenie nastaviteľného nábehového uhla (B) a nastaviteľné klinovitć medzery (40) pre prvé stlačenie jadrovej zmesi (40) vtiahnutej medzi zlepovacie fólie(16, 30), dnihé prostriedky (26, 80, 82) na podopieranie spodnej zlepovacej fólie (16) až po stlačovacie alebo ťaäié valce (44) a tretie prostriedky (50, 56) na ohriatie a konečné stlačenie zdmženého pásu, ako i súpravu na prirezaníe združenej dosky (86) na jej konečný dĺžkový rozmer.8. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že prvé prostriedky na nastavenie klinovitej medzery (40) a nábehového uhla (B) sú tvo renć prierezovo valcovým alebo oválnym alebo trojhranným až šesťhranným raklovým priečnikom (34), opatreným pri łhranatom priereze prednostne na každej strane v pozdlžnom smere prebiehajúcimi rôznymi polomermi zaoblenia (r), alebo natočiteľným raklovým listom (35) s aspoň jednou zaoblenou úzkou pozdĺžnou stranou a V podstate vodorovne usporiadaným raklovým stolom (26), pričom raklový priečnik (34) alebo raklový list (35) alebo raklový stôl (26) sú výškovo prestaviteľné a otočné a v každej polohe nastavenia zaistiteľné, a že všetky klzné plochy pre zlepovacie fólie(16, 30) na raklovom priečniku (34) alebo raklovom liste (35) a raklovom stole (26) sú opatrené klznou vrstvou, tvorenou prednostne teflónom. 9. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prvé prostriedky na nastavenie klinovitej medzery (40) a nábehového uhla (B) sú tvorené sústavou opemých valčekov (74), úložných valčekov (76), unášacíeh kladiek (78) a vymeniteľných dávkovacích valčekov (72), vytvárajúcich klinovitú medzeru (40), pričom všetky valčeky a kladky (72, 74, 76, 78) sú výškovo a stranovo prestaviteľnć tak, že šírka klinovitej medzery (40), priemerom dávkovacích valčekov(72) daný polomer zaoblenia (r) a nábehový uhol (B) môžu byť podľa potreby zmenené a pričom sú valčeky

MPK / Značky

MPK: C04B 35/02, B32B 31/00, B32B 33/00, B32B 35/00, B32B 18/00

Značky: ťažko, zápalnej, dosky, zariadenie, nehorĺavej, spôsob, združenej, vykonávanie, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-278258-sposob-vyroby-tazko-zapalnej-az-nehorlavej-zdruzenej-dosky-a-zariadenie-na-jeho-vykonavanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby ťažko zápalnej až nehorľavej združenej dosky a zariadenie na jeho vykonávanie</a>

Podobne patenty