Číslo patentu: 278222

Dátum: 08.06.1994

Autori: Ebbinghaus Wilfried, Laudszun Heinz

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Brzdový bubon (2) má valcovú dosadaciu plochu (7) na brzdové obloženie (4) a kruhový otvor (14). Aby bolo možné merať hĺbku opotrebenia brzdového bubna (2) a súčasne odstrániť nutnosť dodatočného opracovania brzdového bubna (2) pri výmene brzdového obloženia (4), navrhuje sa upraviť na otvore (14) do dosadacej plochy (7) zapustenú obvodovú drážku (15), ktorá je usporiadaná v axiálnom smere najmenej k brzdovému obloženiu (4).

Text

Pozerať všetko

Predmetom vynálezu je brzdový bubon s valcovou dosadacou plochou na brzdové obloženie a s kruhovým otvorom, Doterajší stav technikyBrzdový bubon uvedeného typuje známy napnklad z EP-PS 0 030 608. V tomto brzdovom bubne sú usporiadané brzdové čeľuste, prípadne na nich usporiadanć brzdové obloženie, od kruhového otvoru brzdového bubna presadenć v smere dovnútra. Pri stanovenej prevádzke brzdového bubna s brzdovými čeľusťami, usporiadanými v ňom sa síce opotrebováva brzdove obloženie, súčasne sa však tieto brzdové obloženia tiež zahrabávajú do úložnej plochy brzdového bubna. Pritom ostáva v otvore východisková hrúbka steny brzdového bubna zachovaná,čím sa počas doby s narastajúcim oderom brzdovćho bubna vytvára v otvore obvodový výstupok, ktorý komplikuje kontrolný pohľad na hrúbku brzdovćho obloženia a rozpoznanie opotrebenia brzdového bubna. Okrem toho je nutné tento obvodový výstupok pri výmene brzdového obloženia trieskovo opracovávať.Z DE-AS 11 28 766 je známa čeľusťová brzda na motorové vozidlá, v ktorej je brzdové obloženie a brzdový bubon vytvorený tak, že v axiálnom smere lícujú. V tomto známom usporiadaní brzdového obloženia a dosadacej plochy brzdového bubna sice neostáva pri líeujúcom uzávere žiadny okraj na brzdovom bubne, avšak vzhľadom na silne znečistenie bŕzd v dôsledku oderu brzdového obloženia možno len veľmi ťažko zistiť veľkosť opotrebovania brzdovćho obloženia. Okrem toho nie je v tejto čeľusťovej brzde takmer vôbec možne rozpoznať opotrebenie brzdového bubna.Na základe uvedených skutočností si vynález kladie za úlohu vytvoriť brzdový bubon, ktorý by pri výmene brzdového obloženia nevyžadoval žiadne dodatočné opracovanie a na jeho otvore by bolo možné zmerať dosiahnutú a maximálnu hĺbku opotrebovania.Ako technicke riešenie sa k tomu navrhuje usporiadať V otvore do dosadacej plochy zapustenú obvodovú drážku, ktorá je upravená V axiálnom smere najmenej k brzdovému obloženiu.Vo výhodnom vyhotovení môže táto drážka presahovať v axiálnom smere cez prednú hranu brzdových obloženi. V radiálnom smere by mala mať táto drážka hĺbku,ktorá zodpovedá maximálnemu opotrebovaniu brzdového bubna. Na vnútomom konci dosadacej plochy je vo výhodnom vyhotovení zapustená drážka, ktorá v axiálnom smere presahuje zadnú hranu brzdovćho obloženia a v radiálnom smere má takú hĺbku, ktorá tak isto zodpovedá maxímálnemu opotrebovania brzdového bubna Prostredníctvom tejto drážky medzi dnom a dosadacou plochou brzdového bubna sa zabráni vytáčaniu dosadacej plochy pri výmene brzdovćho obloženia.Aby sa zabránilo prerastaniu vonkajšieho okraja brzdových obložení do drážky, môže byť radiálne rameno drážky zvlnenć v obvodovom smere. Vreholky vĺn presahujú pritom v axiálnom smere brzdového obloženia a zabraňujú tak zarastaniu drážky.V altematíwiom vyhotovení má brzdove obloženie na k otvoru privrítených vonkajších okrajoch vybrania,ktoré presahujú cez radiálne rameno drážky, čím sa umožní kontrola tak opotrebovania brzdového obloženia, ako aj opotrebovania brzdového bubna.Kontrola opotrebovania brzdovćho obloženia a brzdovćho bubna sa v praktickom vyhotovení brzdoveho bubna podľa vynálezu uľahčí prostredníctvom kontrolného okienka, ktoré je vyrazene v krycom plechu. Aby sa zabránilo vnikaniu nečistôt a rozstrekovaniu vody brzdového bubna, môže byť kontrolné okienko uzatvorené gumovým krytom alebo krytom z plastickej hmoty, ktorý je zavesený na krycom plechu.Brzdový bubon vytvorený podľa vynálezu má tú veľkú výhodu, že pri jeho kontrole je možné priamo poznať a tiež odmerať pokračujúce opotrebovanie brzdovćho obloženia a brzdového bubna. Okrem toho vynález zaisťuje, že nieje potrebne odstraňovať obvodový výstupok, ktorý na otvore vzniká s narastajúcim opotrebovaním brzdového bubna, tak ako je to bežne podľa známeho stavu techniky. Vynález má súčasne tri výhody, a to, že umožňuje dokonalejšiu kontrolu opotrebovania brzdového obloženia, opotrebovanie brzdoveho bubna a súčasne vylučuje nutnosť opracovania brzdového bubna pri výmene brzdového obloženia.Prehľad obrázkov na výkreseĎalšie podrobnosti a výhody vyplývajú z nasledujúceho opisu priložených výkresov, na ktorých sú znázomené tri výhodné vyhotovenia brzdového bubna podľa vynálezu, pričom tieto vyhotovenia sú znázomené schematieky.Na obr.l je znázomený priečny rez brzdovým bubnom s krycím plechom. Na obr.2 je vo väčšej mierke znázomený výrez z obr.l podľa bodkočiarkovanej čiary II s novým brzdovým bubnom a s novými brzdovými obloženiamí. Na obr.3 je znázomený rovnaký výrez podľa bodkočiarkovanej čiary III s čiastočne opotrebovaným brzdovým obložením a s čiastočne opotrebovaným brzdovým bubnom. Na obr.4 znázomený rovnaký výrez podľa bodkočiarkovanej čiary IV s opotrebovaným brzdovým bubnom a s opotrebovaným brzdovým obloženim v konečnom stave.Na obr.5 je znázomene zväčšenie druhého prikladu vyhotovenia s novým brzdovým bubnom a s novými brzdovými obloženiarni podľa bodkočiarkovanej čiary V na obr.l. Na obr.6 je vo väčšej mierke znázomený pohľad v smere šípky VI na obr.5, a to bez brzdových čeľustí a bez brzdového obloženia.Na obr.7 je znázornený výrez priečneho rezu tretieho prikladu vyhotovenia s novým brzdovým bubnom a s novým brzdovým obložením v rovine podľa čiary VII- VII na obr.8 je znázomený ten istý výrez pri pohľade v smere šípky VIII na obr.7. Na obr. 5 je znázomený výrez pozdĺžneho rezu v rovine podľa čiary IX - IX na obr.8.Na obr.l 0 je znázomený brzdový bubon v priečnom reze.Na náboji telesa l nápravy, ktorý pre zjednodušenie nie je vyobrazený, je otočne upevnený brzdový bubon2. Vo vnútri brzdovćho bubna 2 sú usporiadané dve schematicky znázomene brzdové čeľuste 3, ktoré sú vybavené brzdovými obloženiami 4, a ktore sa opierajú o spodné podpeme ložísko S, ktoré je upevnené na brzdovom mostíku 6, spojenom s telesom l nápravy. Na hornom konci môžu byť brzdové čeľusti 3 pritlačovanć rozpemým ústrojenstvom, ktoré nie je pre zjednodušenie znázomenć, proti valcovej dosadacej ploche 7 brzdovćho bubna 2.Brzdový bubon 2 má na svojom plášti 8 vytvarovanć,prípadne odliate okrajová zosilnenie 9. Na vnútomej strane okrajového zosilnenia 9 je upravený vysúvací úkos 10, ktorý je v znázornenom príklade vyhotovenia konkávne zakrivený. Pred brzdovým bubnom 2 je usporiadaný voľný a s telesom 1 nápravy spojený krycí plech 11, ktorý svojím konvexne upraveným vonkajším okrajom 12 zasahuje do vysúvacieho úkosu 10 a spoločne s ním vytvára z vnútra navonok kužeľovito sa zužujúcu tesniacu medzeru 13.Valcová dosadacia plocha 7 brzdovćho bubna 2 má v axiálnom smere upravený kruhový otvor 14. V prechodovej oblasti medzi dosadacou plochou 7 a otvorom 14 je usporiadané drážka 15, ktorá zasahuje do brzdovćho bubna 2 do dosadacej plochy 7, je usporiadaná po obvode a presahuje v axiálnom smere cez predný okraj brzdovćho obloženia 4. V radiálnom smere má táto drážka 15 takú hĺbku, ktorá zodpovedá maximálnemu opotrebovaniu brzdovćho bubna 2.V prevádzkovom stave, ktorýje znázomený na obr.2,je brzdový bubon 2 a brzdové obloženie 4 v novom stave. Drážka 15 má svoju maximálnu hĺbku, ktorá súčasne udáva maximálne opotrebovanie brzdovćho bubna.V prevádzkovom stave, ktorýje znázomený na obr.3,sú už brzdový bubon 2 a brzdové obloženie 4 čiastočne opotrebované. Radiálna hĺbka drážky 15 sa zmenšila. Súčasne brzdové obloženie 4 zarástlo do otvoru 14 drážky 15. Veľkosť ešte otvorenej štrbiny 16 medzi brzdovým bubnom 2 a medzi brzdovým obložením 4 V drážke 15 je mierou pre už vzniknutć opotrebovanie bubna 2 a brzdové obloženie 4. Pri vetraných brzdových čeľustiach 3 možno zostávajúcu hĺbku drážky 15 presne zmerať, to znamená, že možno presne posúdiť opotrebovanie brzdovćho bubna 2.V prevádzkovom stave, ktorý je znázornený na obr.4,drážka 15 už celkom zmizla. Dosadacia plocha 7 prechádza až k otvoru 14 priamočiaro. Z toho je zjavné, že brzdový bubon 2 dosiahol maximálnu mieru svojho opotrebovania, a že musí byť vymenený. Tiež brzdové obloženie 4 dosiahlo taký stav opotrebovania, ktorý vyžaduje jeho výmenu.Na obr.5 a 6 znázomený dmhý príklad vyhotovenia má drážku 15 s obvodovým, zvlneným radiálnym ramenom 17. Zvlnené usporiadanie tohto ramena 17 spôsobi,že okraj brzdovćho obloženia 4 nemôže zarastať do drážky 15, pretože vrcholky vÍn presahujúce cez brzdove obloženie 4 okamžite odlomí ich presah. Spodky vln umožňujú rozpoznať mieru opotrebovania brzdovćho bubna 2.V ďalšom príklade vyhotovenia podľa obr.7 a 8 majú brzdové obloženia 4 na tom okraji, ktorý je privràtený k otvoru 14, vybranie 18. Tieto vybrania 18 umožňujú kontrolu opotrebovania brzdovćho obloženia 4 a spoločne s drážkou 15 tiež opotrebovanie brzdovćho bubna 2.Kontrola opotrebovania brzdovćho obloženia 4 a opotrebovania brzdovćho bubna 2 sa uľahčí prostredníctvom kontrolného okienka 19, ktore je znázomené naobr.7 až 9. Kontrolné okienko je vyrazené v krycom plechu 11 a umožňuje priamy pohľad na brzdove obloženie 4 a na drážku 15.Aby sa zabránilo vnikaniu nečistôt a rozstrekovaniu vody do brzdovćho bubna 2, je možné uzatvoriť kontrolné okienko 19 krytom 20, ktorý je zhotovený z gumy alebo plastickej hmoty. Na upevnenie tohto krytu 20 na krycom plechu 11 je na kryte 20 vytvarované rebro 21, ktoré je zalisovane do výrezu 22, ktorý je vyrazený rovnobežne s kontrolným okienkom 19. Prostredníctvom dvoch ďalších rebier 21 sa upevňuje kryt 20 V kontrolnom okienku 19. Kontrolné okienko 19 je potom možne otvoriť zatiahnutím za pätku 22, ktorá je vytvarovaná na kryte 20.V opisaných a znázomených príkladoch vyhotovenia je vynález uskutočnený na brzdovom bubne 2 s okrajovým zosilnením 9 a s vysúvacím úkosom 10. Je samozrejme tiež možné využiť vynález v brzdovom bubne 2, ktorý má až k voľnému okraju valcový plášť 8 bez okrajového zosilnenia 9 a bez vysúvacieho úkosu 10, v ktorom teda plášť 8 a otvor 14 konvergujú priamočiaro v uhle s hodnotou asi 90 °C.Na vnútomom konci dosadacej plochy 7 je na prechode do dna brzdovćho bubna 2 zapustená obvodová drážka 24, ktorá v axiálnom smere presahuje cez zadnú hranu brzdových obložení 4 a v radiálnom smere má takú hlbku, ktorá zodpovedá maximálnemu opotrebovaniu brzdovćho bubna 2. Bez takej drážky 24 by bolo za niektorých okolností po výmene brzdovćho obloženia 4 nutné trieskovo opracovať dosadaciu plochu 7 na jej vnútomom konci. Tomu však možno zabrániť úpravou uvedenej drážky 24.1. Brzdový bubon s valcovou dosadacou plochou na brzdové obloženie a s kmhovým otvorom, v y značujúci sa tým, že naotvore (14)je usporiadané. do dosadacej plochy (7) zapustená obvodová drážka (15), ktorá je upravená V axiálnom smere najmenej k brzdovým obloženiam (4).2. Brzdový bubon podľa nároku l, v y z n a č u j ú e i s a tý m , že drážka (15) presahuje v axiálnom smere cez prednú hranu brzdovćho obloženia (4).3. Brzdové bubon podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že drážka (15) má v radiálnom smere hĺbku, ktorá zodpovedá maximálnemu opotrebovaniu brzdovćho bubna (2).4. Brzdový bubon podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že radiálne rameno (17) drážky(15) je vytvorené zvlnené v obvodovom smere.5. Brzdový bubon podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že brzdove obloženie (4) má na k otvoru (14) privrátených vonkajších okrajoch vyhrania(18), ktore presahujú cez radiálne rameno (17) drážky6. Brzdový bubon podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a tým , že krycí plech (11) mánad drážkou (15) kontrolné okienko (19).7. Brzdový bubon podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že najeho dneje umiestnená do dosadacej plochy (7) vytvorená drážka (24).8. Brzdový bubon podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že drážka (24) presahuje v axiálnom smere cez zadnú hranu brzdovćho obloženia (4).9. Brzdový bubon podľa nároku 7, v y z n a č u j ú ci sa tý m , že drážka (24) má v radiálnom smere hĺbku, ktorá zodpovedá maximálnemu opotrebovaniu brzdového bubna (2).

MPK / Značky

MPK: F16D 65/10, F16D 66/02

Značky: brzdový, bubon

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-278222-brzdovy-bubon.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Brzdový bubon</a>

Podobne patenty