Pojazdné zariadenie na snímanie alebo kladenie, ako aj na prepravu koľajových polí

Číslo patentu: 278199

Dátum: 06.03.1996

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pozostáva z nosného ústrojenstva (5) koľajového poľa (4) s úchytným ústrojenstvom (13) koľajníc (2), upraveným na nadvihovanie a kladenie koľajového poľa (4) na nosnom ráme (7) nosného ústrojenstva (5) a opatrené dvoma za sebou usporiadanými dvojicami (9, 10) naprieč k pozdĺžnemu smeru koľaje protiľahle upravených zdvihových stojok (11). Tieto sú prostredníctvom pohonu výškovo prestaviteľné vzhľadom na traťové teleso. Obe navzájom pevne spojené dvojice (9, 10) zdvihových stojok (11) sú pre vysokú stabilitu polohy usporiadané v pozdĺžnom smere koľaje na nosnom ráme (7), nosného ústrojenstva (5). Nezávisle od nosného ústrojenstva (5) koľajového poľa (4) je upravený pomocný vozeň (6) s úložnou plošinou (21) na uloženie koľajového poľa (4) spoločne s nosným ústrojenstvom (5). Pomocný vozeň (6) má na koncoch po jednom koľajovom podvozku (22) a jednom nekoľajovom podvozku (23).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pojazdného zariadenia na snímanie alebo kladenie, ako aj prepravu koľajových polí, vytvorených z koľajníe a podvalov, ktoré pozostáva z najmenej jedného nosného ústrojenstva koľajového poľa s uchopovacími. prípadne pridržiavacimi ústrojenstvami koľajníe, ktoré sú upravené na naddvíhavanie a kladenie koľajového poľa na nosnom ráme nosného ústrojenstva koľajového poľa, a ktoré sú opatrené dvoma v pozdĺžnom smere koľaje za sebou usporiadanými dvojicami naprieč k pozdĺžnemu smeru koľaje protiľahle upravených zdvlhových stojok, ktoré sú prostrednictvom pohonu relatívne prestaviteľné vzhľadom na traťové teleso a sú naň uložiteľné.Z európskej patentovej prihlášky 0 196 70 je známe pojazdné zariadenie na snímanie alebo kladenie, ako aj prepravu koľajových poli, vytvorených z koľajníe a podvalov. Toto zariadenie pozostáva z troch navzájom nezávislých a vo vzájomnom rozstupe usporiadaných nosných ústrojenstiev koľajového poľa so vždy doma dvojicarni zdvihových stojok, ktoré sú naprieč k pozdĺžnemu smeru koľaje usporiadané proti sebe, a ktoré sú pohonom vzhľadom na traťové teleso výškovo prestaviteľné a naň uložitelné. Zdvíhové stojky, ktoré sú upravené vždy na jednej pozdlžnej strane nosného ústrojenstva, a ktoré sú usporiadané v nepatmých rozstupoch bezprostredne vedľa seba, sú navzájom spojené výstuharni do tuhej jednotky a sú upevnené vždy na jednej priečne posuvnej stojke. Tie sú uložené na nosnom ráme, pojazdnom prostrednictvom podvozka s dvoma, vždy k jednej koľajnici príradenými, hákovitými, uchopovaclmi, pripadne pridržovacími ústrojenstvami koľajníe. V tomto známom zariadení sú tri také nosné ústrojenstvá koľajového poľa spolu s podvozkami vo vzájomnom rozstupe odstavovanć na koľajové pole, uložené vedľa prestavbovej medzery. Potom sa zdvihové stojky prostrednictvom priečnych posuvných stojok presunú do svojej vonkajšej bočnej polohy, privrátenej k prestavbovej medzere, a spustia sa na podložku. Pritom sa koľajové pole, zachytené uchopovacím, pripadne pridržiavacím ústrojenstvom naddvihne a činnosťou priečnych presuvných stojok v opačnom smere sa spolu s nosným rámom presunie do krajnej koncovej polohy v smere k prestavbovej medzere. Táto pretržitá činnosť sa opakuje tak dlho, ažje koľajové pole uložené nad prestavbovou medzerou. Tieto známe nosné ústrojenstvá jednotlivých koľajových poli sú vzhľadom na usporiadanie zdvihových stojok v nepatmom rozstupe v pozdlžnom smere priradených dvojíc zdvihových stojok pomeme nestabilné, takže vzniká veľké nebezpečie preklopenia, a to najmä vtedy, pokiaľ je podložka nerovná alebo mäkká. Okrem toho je manipulácia relatívne ťažká a časovo náročná, a tým nehospodáma. Okrem toho musí byť koľajové pole odložené presne bočne od prestavbovej medzery.Ďalšie známe zariadenie podľa zverejnenej prihlášky vynálezu NSR č. 24 32 326 pozostáva z väčšieho počtu nosných ústrojenstiev koľajového poľa, ktoré sú usporiadané v pozdlžnom smere koľaje za sebou, a z väčšieho počtu prepravných strojov typu otočných podvozkov. V tomto zariadeni je koľajové pole, ktoré je rozdelené na krátke jednotlivé kusy, spolu s nosnými ústrojenstvami koľajového poľa. ktorých je taktiež veľký počet, a ktorésú navzájom spojené spojovacími tyčarni, uložené na prepravné stroje, spojené navzájom spojovacími tyčami, a prostredníctvom ťažného stroja je presunuté na pomocnú koľaj, upravenú v prestavbovej medzere. Potom sa jednotlivé častí koľajového poľa nosnými ústrojenstvami naddvihnú a prepravné stroje a pomocná koľaj sa odstránia. Pretože jednotlivé nosné ústrojenstvá koľajového poľa majú vždy iba jednu dvojicu proti sebe usporiadaných zdvihových stojok, nie je zaistená žiadna veľká stabilita. Spojovacie tyče, ktoré navzájom spojujú jednotlivé nosné ústrojenstva, ešte ďalej zmenšujú celkovú stabilitu, člm sa vytvára veľmi labilné zariadenie. Spojovacie tyče slúžia iba na to, aby aspoň navzájom dištancovali väčší počet nosných ústrojenstiev koľajového poľa, prípadne na zaistenie odvozu kladeného koľajového poľa. Nutnosť položiť a demontovať potrebnú pomocnú koľaj spôsobuje navyše prídavné časové a pracovné náklady, Taktiež manipulácia je relatívne nákladná a ťažká a celkový výkon je malý.Konečne je zo zverejnenej prihlášky vynálezu NSR č. 35 ll 520 toho istého prihlasovateľa známe zariadenie, v ktorom má každé nosné ústrojenstvo koľajového poľa nosný rám, ktorý je vytvorený z dvoch pozdlžnych a v pozdĺžnom smere do seba zasúvateľných nosných časti. Každá z týchto oboch nosných častí je spojená s dvoma, vo veľkom vzájomnom rozstupe usporiadanými, dvojicami zdvihových stojok, čo umožňuje samostatný pohyb tohto nosného ústrojenstva koľzýového poľa s celkom štymii dvojicami zdvihových stojok, vrátane naddvíhnutého koľajového poľa v pozdĺžnom a priečnom smere, pričom sa však celková dĺžka takého zariadenia prakticky zdvojuje.Vynález vychádza z európskej patentovej prihlášky 0 196 701 a kladie si za úlohu vytvoriť pojazdné zariadenie v úvode uvedeného typu, ktoré pri jednoduchej konštrukcii umožní prepravovať v presnej a stabilnej polohe aj najťažšie výhybkové koľajové polia, a to pri veľkom výkone a bez použitia pomocnej koľaje.Vytýčená úloha sa rieši a uvedené nedostatky sa odstraňujú pojazdným zariadením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že obe navzájom pevne spojené dvojice zdvihových stojok sú pre vysokú stabilitu polohy usporiadané v pozdĺžnom smere koľaje vo veľkom rozstupe na nosnom ráme, usporiadanom v pozdĺžnom smere koľaje na nosnom ústrojenstve koľajového poľa, a že je upravený nezávisle na nosnom ústrojenstve koľajového poľa pojazdný pomocný vozeň s úložnou plošinou na uloženie koľajového poľa spoločne s nosným ústrojenstvom koľajového poľa, pričom pomocný vozeň má na koncoch po jednom koľajovom podvozku ajednom nekoľajovom podvozku.Zariadenie vytvorené podľa vynálezu má pomeme jednoduchú konštrukciu, spoľahlivú manipulácia a najmä jeho konštrukčná dĺžka nie je ani príliš krátka,pretože tým by trpela jeho stabilita, ani príliš dlhá, čo by komplikovalo manipuláciu. Takto vytvoreným zariadením, ktore pozostáva z nosného ústrojenstva koľajového poľa a z pomocného vozňa, je možné prepravovať aj najťažšie, napriklad betónovými podvalmi opatrené výhybkové koľajové pole, pričom odpadajú časove a pracovne náročné prípravné práce a koľajové pole sa dostáva v spoľahlivej polohe priamo k prestavbovej medzere. Pritom pozdĺžne vytvorenie nosného rámu.ktoré umožňuje usporiadať veľký rozstup medzi jednotlivými dvojicami zdvihových stojok, ktoré sú výhodne poháňané hydraulickými pracovnými valcami, zaisťuje,že nosné ústrojenstvo koľajového poľa má zvlášť vysokú stabilitu, To má veľkú výhodu najmä vtedy, pokiaľ sa majú týmto veľkopriestorovým štvorbodovým uložením nosného ústrojenstva podľa vynálezu bez problému zdvíhať a spúšťať tiež výhybkové koľajové polia, ktoré vďaka svojej nesúmemosti majú ťažisko mimo svojho stredu a preto je manipulácia s nimi ťažká. Navyše umoàíuje pozdlžne vytvorenie nosného rámu výhodné viacnásobne zavesenie koľajového poľa, ktoré šetrí upevnenie koľajníc. Koncové usporiadanie dvoch rôznych podvozkov na každom pozdlžnom konci pomocného vozňa zaisťuje podstatný nárast výkonnosti zariadenia podľa vynálezu, pretože koľajové pole možno prepravovať priamo do prestavbovej medzery bez nejakej pomocnej koľaje.Podstata zvlášť výhodného uskutočnenia podľa vynálezu spočíva v tom, že každá dvojica zdvihových stojok je usporiadané zhruba v strednej oblasti vždy jednej pozdĺžnej polovice nosného rámu, pričom každá zdvihová stojka je spojená so samostatnou, výhodne hydraulický ovládanou priečnou posuvnou stojkou, a je vytvorená nezávisle priečne prestaviteľné. Toto usporiadanie umožňuje dosiahnuť jednak vysokú stabilitu nosného ústrojenstva koľajového poľa, a to vďaka veľkému rozstupu dvojíc zdvihových stojok v pozdĺžnom smere koľaje,a jednak výhodné prispôsobenie nerovnomemým obrysom výhybkového koľajového poľa, ktoré zaisťuje možnosť nezávislého priečneho prestavenia. Najmä je taktiež možné pre ďalšie zvýšenie stability usporiadať od seba nezávisle jednotlivé zdvihové stojky v okrajových oblastiach koľajového poľa, prípadne je možné ich tam presunúť.Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia vynálezu je nosný rám a/alebo nosné ústrojenstvo koľajového poľa vytvorené pre prepravu rozdielne dlhých koľajových polí, pričom dĺžka nosného rámu v pozdĺžnom smere kol je je aspoň 3 m, pripadne je rovná aspoň vzdialenosti piatich normálnych rozstupov podvalov po 60 cm a má dĺžku najviac 15 m, prípadne je rovná najviac vzdialenosti 25 normálnych rozstupov podvalov po 60 cm. Taká minimálna dĺžka nosného rámu nosného ústrojenstva koľajového poľa nemôže ešte nepriaznivo ovplyvňovať jeho vysokú stabilitu, najmä v spojení s krátkymi, prípadne menšími koľajovými poliami. Súčasne sa tiež dosiahnuteľnou maximálnou hranicou dĺžky zabráni tomu, aby nosný rám mal príliš veľkú hmotnosť, alebo prípadne príliš malú odolnosť V zákrute.Na nosnom ústrojenstve koľajového poľa sú podľa ďalšieho výhodného vytvorenia vynálezu usporiadané tak medzi výhodne hydraulický ovládanými dvojicami zdvihových stojok, upravenými vo vzájomnom rozstupe s hodnotou aspoň dva metre, ako aj na každom pozdlžnom konci nosného rámu uchopovacie, prípadne pridržovacie ústrojenstvá koľajníc, ktoré sú vytvorené od seba navzájom nezávisle prestaviteľné naprieč k pozdĺžnemu smeru nosného vozňa. Toto trojnásobné usporiadanie týchto veľmi ľahko prestaviteľných uchopovacích, prípadne pridržovacích ústrojenstiev koľajníc, umožňuje pri rovnomernom zaťažení nosného rámu také zavesenie koľajového poľa, ktoré šetrí upevnenie koľajníc a zabraňuje škodlivým priehybom. Zvýši sa taktiež stabilita nosného ústrojenstva, pretože je tu zabezpečené neotočné spojenie medzi nosným rámom a koľajovým poľom.Ďalší výhodný variant uskutočnenia vynálezu sa vy 10značuje tým, že uchopovacie, prípadne pridržiavacie ústrojenstvo koľajníc, vytvorené ako kliešte na uchopenie hlavy koľajnice, sú posuvne uložené na vodiacich koľajniciach, ktoré sú upravené naprieč k pozdĺžnemu smeru nosného vozňa, ktoré majú súmeme k nosnému rámu usporiadanú strednú časť, a ktoré majú vždy na koncovej strane strednej častí upevnenú a okolo zvislej osi vykývnuteľnú bočnú časť. Také usporiadanie, prípadne vytvorenie uchopovacieho, prípadne pridržiavacieho ústrojenstva koľajníc, je zvlášť jednoduché a robustné a bez problémov odoláva aj ťažkým zaťaženiam,Pritom trojdielne vytvorenie vodiacej koľajnice umožňuje presné prispôsobenie rôznym šlrkam asymetrického koľajového poľa. Prosté vykývnutie bočných častí v smere k nosnému rámu umožňuje premiestneníe na ďalšie pracovisko bez toho, aby hrozilo nebezpečie prekročenía svetlého profilu trati. Použitie klieští na hlavy koľajníc zaisťuje spoľahlivé uchopenie koľajnice z oboch strán.Ďalší, zvlášť výhodný variant uskutočnenia vynálezu spočíva v tom, že stredná časť vodiacej koľajnice je pre výškové prestavovanie spojená prostrednictvom hydraulický ovládaných prestavných pohonov s nosným rámom nosného ústrojenstva koľajového poľa, a že na strednej časti je upevnené najmä kvádrové vodiace teleso, ktoré je usporiadané vo vybraní, ktoré zodpovedá vodiacemu telesu a je upravené v nosnom ráme,pričom stredná časť je vytvorená oproti vodiacemu telesu, otočne okolo zvislej osi. Výškovo prestaviteľné vytvorenie vodiacich koľajníc umožňuje spúšťať koľajové pole výhodným spôsobom taktiež bez uvedenia zdvihových stojok do činnosti.Tým sa predovšetkým uľahčí vystreďovanie kol jového poľa vzhľadom na prestavbovú medzeru. Okrem toho sa tým prídavné ku zdvihovým stojkárn zväčší výška zdvihu, čo umožňuje usporiadať zdvihové stojky celkom vo vnútri svetlého proñlu. Vodiace teleso taktiež výhodne prenáša veľké sily, ktoré vznikajú pri preprave, prípadne pri kladení koľajového poľa, na nosný rám.Ďalšie výhodné vytvorenie vynálezu spočíva v tom. že na homej strane vodiacej koľajnice je upravených viac aretačných čapov na zaistenie nosného priečnika,ktorý je usporiadaný po oboch pozdlžnych stranách vodiacej koľajnice, je spojený vždy s jedným kliešťovitým uchopovaclm, prípadne pridržiavacím ústrojenstvom koľajníc a je posuvný pozdĺž vodiacej koľajnice. Tieto aretačné čapy umožňujú bez nepriaznivého ovplyvňovanie spoľahlivosti rýchle presúvanie koľajového poľa vrátane klieští hláv koľajníc. Pritom má zvláštny význam tá skutočnosť, že odpadá každé nebezpečie pri manipulácii s pohyblivými časťami, ako napríklad so zásuvnými čapmí alebo podobne, ktoré by mohlo vzniknúť pri vzniku nejakej nepresnosti.Podľa zvlášť výhodného význaku vynálezu sú oba koľajové podvozky, vytvorené výhodne ako otočné podvozky s kolesami s okolesníkmi, usporiadané vždy na pozdlžnych koncoch pomocného vozňa, a oba nekoľajove podvozky, opatrené trakčným pohonom a vytvorené ako pásové podvozky, sú prostredníctvom výkyvného rámu, spojeného s výkyvným pohonom, bezprostredne prikĺbené k plošínovému rámu v nadväznosti na príslušný podvozok s kolesami s okolesníkmí. Tým, že sú pásové podvozky vytvorené s presahom a presne ešte ďalej vystupujú otočné podvozky, je možné pri spätnej doprave zariadenia z prestavbovej medzery rýchle a ľahké umiestnenie na koľaji. Upevnenie páso SK 278199 B 6vého podvozka na výkyvnom ráme umožňuje v každej výškovej polohe spoľahlivý prenos vysokých zaťažovacích sll na štrkové lôžko.Výkyvný rám pásového podvozka, kĺbovo spojený s pomocným vozňom, je výhodne vykývnutelný smerom dohora do zodpovedajúceho vybrania plošinového rámu a je s nim spojiteľný aretačným ústrojenstvom. Toto vybranie V plošinovom ráme umožňuje pokojnú polohu pásového podvozka priamo pod plošinovým rámom, a znamená značnú úsporu miesta. Tak neprináša pásový podvozok žiadne rušivé vplyvy, ktoré by pôsobili na prevádzku na koľaji bez toho, aby pritom bol príčinou nadmemej výšky pomocného vozňa.Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia vynálezu sa predpokladá, že plošinový rám pomocného vozňa je proti podvozku s kolesami s okolesnlkmi vytvorený posuvne naprieč k pozdĺžnemu smeru pomoci-ného vozña,pričom podvozok s kolesami s okolesníkmi je uložený vo vedení, usporiadanom naprieč k pozdĺžnemu smeru pomocného vozňa a je spojený s príečnym prestavným pohonom, priklbeným k plošinovému rámu. Toto vytvorenie plošinového rámu umožňuje rýchle a presné priečne posúvanie koľajového poľa bez toho, aby na to boli potrebné nákladné prídavné zariadenia, ktoré majú spravidla aj nepriaznivý vplyv na spoľahlivosť a bezpečnosť. Tak sa možno tiež pri vykladanl úsekov koľajového poľa ďaleko cez bočné konce vozňa ľahko vyhnúť prekážkam. ktoré sú vedľa koľaje, ako napriklad stožiare napájacieho vedenia alebo pod.Konečne podľa ďalšieho výhodného vytvorenia pojazdného zariadenia podľa vynálezu, a to najmä pre výhybkové koľajové pole, výhybkové koľajové stavebné časti a pod. sa predpokladá, že na spoločnú prepravu dlhých výhybkových koľajových polí sú usporiadané dve pozdĺžnym nosným rámom opatrené nosné ústrojenstva koľajového poľa a dva pomocné vozne za sebou. Táto kombinácia dvoch pojazdných zariadeni podľa vynálezu umožňuje prepravovať rýchlo a spoľahlivo do, prípadne z prestavbovej medzery aj zvlášť dlhé a ťažké výhybkové polia. Pritom možno uskutočniť nielen presnejšie prispôsobenie koľajového poľa, lež tiež nasadenie na prepravu ťažkých výhybkových koľajových poli, napriklad s betónovými podvalmi, ked je dokonca možné použiť spoločne tri alebo štyri také zariadenia. Na rozdiel od toho je samozrejme mohié použiť také zariadenie celkom neobmedzene len jednotlivo, napriklad na manipuláciu s kratšími koľajovými poliarni.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je podrobnejšie vysvetlený na príklade uskutočnenia V spojeni s výkresovou časťou.Na obr. l je schematicky znázomený bokorys pojazdného zariadenia podľa vynálezu, ktoré má vždy dve, v pozdĺžnom smere za sebou usporiadané, nosné ústrojenstvá koľajového poľa a pomocný vozeň, ako aj prepravované výhybkové koľajové pole, ktoré je dlhé zhruba 35 m.Obr. 2 predstavuje pôdorys predného nosného ústrojenstva koľajového poľa, pod ktorým je upravený pomocný vozeň pojazdného zariadenia podľa vynálezu znázomeného na obr. l.Obr. 3 predstavuje pohľad na pojazdné zariadenie podľa šípky Ill z obr. l, a to vo zväčšenej mierke.Na obr. 4 je znázomený vo väčšej mierke priečny rez vodiacim telesom, ktoréje spojené s vodiacou koľajni l 0cou na uchopovacie, prípadne pridržovacie ústrojenstvo kolajníc, a to v rovine podľa čiary IV - lV z obr. 2, prípadne z obr. 5.Obr. 5 predstavuje pôdorys a rez vodiacim telesom z obr. 4, a to v rovine podľa čiary V - V.Na obr. 6 je vo väčšej mierke znázomený bokorys vodiacej koľajnice s kliešťami pre hlavu koľajnice, pohyblivými v pozdĺžnom smere.Na obr. 7 je zobrazený priečny rez vodiacou koľajnicou rovinou podľa čiary Vll - VII z obr. 6.Zariadenie l na snímanie alebo kladenie, ako aj dopravu koľajových poli 4, vytvorených z koľajnic 2 a podvalov 3, tak ako je znázomené na obr. l a 2, pozostáva v podstate z nosného ústrojenstva 5 koľajového poľa 4 a z pomocného vozňa 6. Na v pozdĺžnom smere koľaje upravenom pozdlžnom nosnom ráme 7 s dvoma pozdlžnymi nosníkmi 8 nosného ústrojenstva 5 koľajového poľa 4 sú na každom konci nosného rámu 7 upravené zdvihové stojky 11, z ktorých vždy dve sú usporiadané v priečnom smere protiľahle a vytvárajú dvojicu 9, 10 zdvihových stojok 11. Každá dvojica 9,10 zdvíhových stojok ll je usporiadané vo vzájomnom veľkom rozstupe v pozdĺžnom smere koľaje, čo zaisťuje vysokú polohovú stabilitu, a zhruba v strednej oblasti každej pozdlžnej polovice nosného rámu 7, pričom je každá zdvihová stojka 11 spojená vlastnou, hydraulieky ovládanou, priečnou posuvnou stojkou 12 (obr. 2) a je vytvorená navzájom nezávisle priečne prestaviteľne. Medzi oboma, vo vzájomnom rozstupe najmenej dvoch metrov, usporiadanými dvojicami 9, 10 zdvihových stojok 11 sú na každom pozdĺžnom konci nosného rámu 7 usporiadané s nim spojené uchopovacie, pripadne pridržovacie ústrojenstva 13 koľajnic 2, ktoré sú vytvorené vždy od seba nezávisle prestaviteľne naprieč k pozdĺžnemu smem nosného vozňa. Priečne prestavovanie uchopovacích, prípadne prídržovaclch ústrojenstiev 13 koľajnlc 2, sa uskutočňuje po vodiacich koľajniciach 14, upravených naprieč k pozdĺžnemu smeru nosného vozňa. Tieto vodiace koľajnice 14 pozostávajú zo strednej časti 15, ktorá je usporiadaná symetricky vzhľadom na nosný rám 7, a bočnú časť 16, ktorá je svojím koncom upevnená na strednej časti 15, a ktorá je výkyvná okolo zvislej osi. Stredná časť 15 každej vodiacej koľajnice 14 je na výškové prestavovanie prostredníctvom hydraulických prestavných pohonov 17 spojená s nosným rámom 7 nosného ústrojenstva 5 koľajového poľa 4. Rôzne pohony, najmä zdvihové stojky 11 a prestavné pohony 17, sú taktiež diaľkovo ovládateľné prostredníctvom diaľkového ovládacieho ústrojenstva 20. Nosný rám 7 a/alebo nosné ústrojenstvo 5 koľajového poľa 4 sú vytvorené na prepravu dlžkovo rozdielnych koľajových polí 4. Pritom dĺžka nosného rámu 7 v pozdĺžnom smere koľaje je aspoň 3 m, pripadne je rovná aspoň vzdialenosti piatich normálnych rozstupov podvalov 3 po 60 cm. Najväčšia dĺžka nosného rámu 7 je zhruba 15 m, prípadne je rovná najviac vzdialenosti 25 nonnálnych rozstupov podvalov 3 po 60 cm.Pomocný vozeň 6, ktorý je pojazdný nezávisle od nosného ústrojenstva 5 koľajového poľa 4, je opatrený úložnou plošinou 21 na uloženie koľajového poľa 4 spolu s nosným ústrojenstvom 5 koľajového poľa 4. Na každom konci má pomocný vozeň 6 tak jeden koľajovýpodvozok 22, ako aj jeden nekoľajový podvozok 23. Každý koľajový podvozok 22 je vytvorený ako otočný podvozok s podvozkami 24 s kolesami s okolesníkmi a s pohonom 25. Oba nekoľajové podvozky 23, ktoré sú opatrené trakčným pohonom 26, a ktoré sú vytvorené ako pásové podvozky 27, sú prostredníctvom výkyvného rámu 28 bezprostredne prikĺbené k príslušnému podvoúu 24 s kolesami s okolesníkmi a potom k plošinovému rámu 29. Medzi výkyvným rámom 28 a plošinovým rámom 29 je upravený vždy jeden výkyvný pohon 30 na výškové prestavovanie pásového podvozka 27. Výkyvný rám 28 je vykývnutý do zodpovedajúceho vybrania 31 plošinového rámu 29, s ktorým je spojiteľný prostredníctvom aretačného ústrojenstva 32.Najmä z obr. 2 je zjavné, že plošinový rám 29 pomocného vozňa 6 je vzhľadom na podvozok 24 s kolesami s okolesníkmi vytvorený posuvne naprieč k pozdĺžnemu smeru vozňa. Na tento účel je koľajový podvozok 22 uložený vo vedení 33 plošinového rámu 29, ktoré je upravené naprieč k pozdĺžnemu smeru vozňa, a je spojený s priečnym prestavným pohonom 34, ktorý je na ňom prikĺbený. Na spoločnú prepravu dlhých výhybkových koľajových polí 4 sú usporiadané za sebou dve také nosné ústrojenstvá 5 koľajového poľa 4 s pozdĺžnym nosným rámom 7 a dva pomocné vozne 6. Zhruba v prostriedku na spodnej strane plošinového rámu 29 je upravená energetická ústredňa 35 na zásobovanie pohonov,upravených na pomocnom vozni 6. Na jednom konci pomocného vozňa 6 je usporiadané vidlicové vysokozdvižné ústrojenstvo 37, ktoré je výškovo prestaviteľné prostredníctvom pohonu 36. Výhybkové koľajové pole 4, ktoré je prepravované zariadením 1 podľa vynálezu, je na obr. 2 pre lepší prehľad zobrazené z väčšej časti iba svojimi obrysmi bodkočiarkovanýmí čiarami.Ako je zjavné z obr. 3, je každá priečna posuvná stojka 12 vytvorená ako s nosným rámom 7 spojená, výhodne štvorhranná vodiaca rúrka 38, v ktorej je prostredníctvom pohonu 40 posuvne uložená teleskopická vonkajšia rúrka 39. Koniec teleskopickej vonkajšej rúrky 39 je spojený s vodiacou rúrkou 41 zdvihovej stojky 11,ktorá je v súlade s tým vytvorená tiež štvorhranná. V zdvihovej stojke 11 je taktiež uložená štvorhranná teleskopická vonkajšia rúrka 42, ktorá je posuvná vo zvislom smere prostrednictvom pohonu 43, upevneného na konci vodiacej rúrky 41. Na voľných koncoch teleskopických vonkajších rúrok 42 zdvihových stojok 11 je upravená vždy jedna operná doska 44 na dosadnutie na štrkové lôžka 45. Uchopovacie, prípadne pridržovacie ústrojenstva 13 koľajníc 2 sú na uchytenie koľajnice 2 koľajového poľa 4 usporiadané po dvojiciach na vodiacej koľajnici 44 a sú posuvné v jej pozdĺžnom smere. Na homej strane každej vodiacej koľajnice 14 je usporiadaný väčší počet aretačnýeh čapov 46 na zaistenie nosného priečnika 47, upraveného po oboch pozdĺžnych stranách vodiacej koľajnice 14 a spojeného s uchopovacim, pripadne pridržovacím ústrojenstvom 13 koľajníc 2. Ako otočný podvozok vytvorený koľajový podvozok 22 sa opiera po oboch stranách prostredníctvom opier 48 o spodnú stranu plošínového rámu 29. V prostriedku je usporiadaný vodiaci čap 49, ktorý je vedený v naprieč usporiadanom vedení 33, a ktorý je spojený s priečnym prestavným pohonom 34. Pretože jeho piestnica je spojená s plošinovým rámom 29, presúva sa pri činnosti priečneho prestavného pohonu 34 plošinový rám 29 vzhľadom na koľajový podvozok 22 naprieč, pričom opery 48 zaisťujú spoľahlivé podopretie plošinového rámu 29.Z obr. 4, na ktorom je zobrazený vo väčšej mierke priečny rez vodiacim telesom 18, je zjavné, že vodiaca koľajnica 14 je vzhľadom na vodiace teleso 18 otočné okolo zvislej osi 50. Na tento účel je stredná časť 15 vodiacej koľajnice 14 spojená s kruhovým otočným tanierom 51, okolo ktorého koncovej strany je upravený protikus 52 otočného taníera 51. spojený s vodiacim telesom 18. S týmto protikusom 52 a vodiacim telesom 18 je spojený priečny nosník 53. ku ktorému sú priklbené piestnice prestavných pohonov 17. V protiľahlej koncovej oblasti sú spojené s držiakmi 54, upevnenými na nosnom ráme 7. Vodiace teleso 18 je uložené výškovo prestaviteľne vo vybraní 55, ktoré je upravené medzi pozdlžnymi nosnlkmi 8 nosného rámu 7, a to tak, že sa v uložení vytvára štrbina 56. Vo vnútomých rohových oblastiach vodiaceho telesa 18 sú upravené zosilnenia. Po uvedení prestavných pohonov 17 do činnosti môže vodiace teleso 18 a vodiaca koľąinica 14 dosiahnuť najvyššiu polohu, ktorá je na obrázku znázomená bodkočiarkovanýmí čiarami. Na oboch pozdĺžnych nosníkoch 8 nosného rámu 7 je usporiadaná krycia doska 57.Na pôdorysc podľa obr. 5 je predovšetkým zreteľne zjavné vybraníe 55 na výškové vedenie vodiaceho telesa 18, pričom toto vybraníe 55 je tvorené bokom pozdĺžneho nosníka 8, prípadne oboch pozdĺžnych nosníkov 8 a priečnymi nosníkmí 58, ktoré ich navzájom spojujú. Pozdĺžne nosniky 8 sú navzájom spojené priečnymi nosníkmí 58 tiež v oboch pozdĺžnych koncových oblastiach.Z obr. 6 sú dobre zreteľne uchopovacie, prípadne pridržovacie ústrojenstvá 13 koľajníc 2, ktoré sú posuvné po vodiacich koľajniciach 14, vytvorených výhodne v tva.re profilu písmena T, a ktoré sú vytvorené ako kliešte 59 na uchopenie hláv koľajníc 2. Tie pozostávajú z dvoch kliešťovitých súčastí, udržovaných pod predpatím pmžinou, pričom na koncových stranách sú spojené krátkou reťazou s nosným priečnikom 47. Taktiež na koncových stranách sú upravené rukoväte 60,prostredníctvom ktorých sa obe kliešťové časti pohybujú od seba proti odporu pružiny, čo umožňuje ich časti zavedenie cez hlavu koľajnice 2. Stredná časť 15 a bočná časť 16 vodiacej koľajnice sú navzájom spojené kĺbom 61, čím je možné bočnú časť 16 k strednej časti 15 prestavovať vo vodorovnej rovine. Po aretácii bočnej časti 16 v požadovanej polohe k strednej časti 15 je v homom vodorovnom ramene vodiacej koľajnice 14,ktorej prierez má tvar písmena T, otvor na zasúvanie čapu 62.Ako je zjavné z obr. 7, objima nosný priečnik 47 horné vodorovné rameno vodiacej koľajnice 14 tak, že nosný priečnik 47 je výškovo prestaviteľný o výšku aretačného čapu 46. To umožňuje presúvať priečnik 47 spolu s kliešťami 59 na uchopenie hlavy koľajnice 2 naprieč k vodiacej koľajnici 14 do požadovanej polohy. Akonáhle sa dosiahne správna poloha, položí sa nosný priečnik 47 medzi vymedzujúce aretačné čapy 46 na vodiacej koľajnici 14, Ďalej je najmä v spojitosti s obr. l až obr. 3 opísaný výhodný spôsob práce s pojazdným zariadením 1 podľa vynàlezu pri demontáži napríklad 30 m dlhého výhybkového koľajového poľa.Zariadenie 1, ktoré je na také dlhé koľajové pole 4 vytvorené z dvoch nosných ústrojenstiev 5 koľajového poľa 4 a z dvoch pomocných vozňov 6, sa presunie prostredníctvom koľajových podvozkov 22 k odvážanému koľajovému poľu 4. Nosné ústrojenstvo 5 koľajo

MPK / Značky

MPK: E01B 29/00

Značky: snímanie, prepravu, zariadenie, koľajových, kladenie, polí, pojazdné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-278199-pojazdne-zariadenie-na-snimanie-alebo-kladenie-ako-aj-na-prepravu-kolajovych-poli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pojazdné zariadenie na snímanie alebo kladenie, ako aj na prepravu koľajových polí</a>

Podobne patenty