Vedení řetězu uhelného pluhu

Číslo patentu: 268835

Dátum: 11.04.1990

Autori: Steinkuhl Bernd, Breuer Oswald, Rassmann Christoph, Merten Gerhard

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká vedení řetězu uhelného pluhu, ktery svou mečovitou částí zabírä zespodu s přemístitelnym řetězovym hřeblovým dopravníkem e je na základkové streně řetězového hřeblového dopravníku spojen s tažnou větví řetězu uhelného p 1 uhu,přičenž vedení řetězu sestávú z vodicích dílů, připojených na zákledkovou stranu žlabových díla řetězového hřeblového dopravníku a tvořenych boění deskou, probíhsjící pocelé délco žlabověho dílu, a třemi krycími díly, probíhejícími jen v dělce části dé~ lky žlebového dílu a umístěnými vedle kluznych distančních dílú, umíetěných nad se bcu mezi boční deskou a krycími díly, které od sebe oddělují jednotlivé kanály pro vedení řetčzu uhelného pluhu, přičemž spodní řetězový kanál má ve své epodní části vstupní otvor pro spojení pluhověho mečovítěho nástroje s tažnou větví řetězu pluhą otevřený směrem k porubní stěně a krycí díly vodicích dílů jsou opatřeny připojove cími prvky pro připojení vratných válců, popřípadě s díly kráčivé výztuže.Vedení řetězu uhelného pluhu 5 mečovítým precovním nástrojom, mající uvedené kon strukční provedení, je známé z DE-PS 20 47 520. Na každém žlebovém dílu řetězového hřeblového dopravníku jsou připevněny pomocí šroubů tří krátké kryty a mezery mezi nini jsou překryty samostatnými krycími plechy. Kryty seetávají z krycích dílů, majících v podstatě profil ve tvaru písmena E, na kterém je vytvarován kluzný distan ční díl, vytvořený tak vcelku s krycími díly. Podle jiněho známého provedení vedení řetězu mečovitého uhelného pluhu podle DE-PS 21 33 262 je každy žlebový díl řetězové ho hřeblověho dopravníku opatřen po své délce dvěma kryty, mejícími v průřezu příblr žně tvar písmene E, probíhejícími přibližně podél poloviny délky žlebového dílu, které jsou společně s průchozím oddělovecím plechem připojeny pomocí dvou nad sebou le~ žících řad šroubů s postrenním profilem žlabovych dílů, obrácenym směrem k základce. Kryci díly jsou opatřeny vytvarovenymi atojinami, tvořícími připojovecí prvky pro posuvnou výztuž. Konečne je z DE~OS 30 24 507 známo příšroubovet na postranní profil žlebového dílu po celé jeho délce-jednodílný kryt společně s jednodílnym oddělovacím plechem. Také v tomto případě jsou kryty opatřeny připojovacími liětami pro vretné válce, popřípadě posuvnou důlní výztuž.Úkolem vynâlezu je vyřešit konstrukcí vedení řetězu mečovitěho uhelného pluhu,která by měla podobně jednoduché provedení jako u známých řešení, která by se snadno montovala e byla dostatečně stabilní, aby mohla zejistít spolehlivý přenos provozních sil, vyvozovanych především připojenými vretnymi véloi nebo posuvnou důlní výztuží,e pokud možno která by také byla schopna přenáäet upínací síly při použití běžných upínacích ústrojí, zejména blokových nebo dílčích upínecích ústrojí.Tento úkol je vyřešen vedením podlelvynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že každý úsek vedení řetězu, probíhající po délce jednoho žlebověho dílu řetězového hřelového doprevníku, sestává z jednodílného středního dílu, tvořeného boční deskou s úhelníkovým profilem, spojenou nerozebiratelně se středním kluznym distenčním kusem e se středním krycím dílem, ke kterému jsou z obou stran připojeny odebratelné poetre nní krycí díly s uvolnitelnými postranními kluznými distančními kusy, přičemž na stře dnim krycím dílu jednodílného středního dílu je vytvořen připojovecí prvek pro připojení zpětného válce nebo posuvné důlní výztuže. Podle výhodného konkretního provedení vynálezu se na středním krycím dílu jednodíľného středního dílu nacházejí připojovecí díly pro delší částí výztuže, popřípadě spojovacích prvků, zejména pro připojení upínocích válců blokového upínecího ústrojí, upínacích zkřížených podpěr dílčího upína cíhc ústrojí a/nebo pro hydraulické ovládací válce, eloužící u běžných dobývacích za řízení pro ovládání řezné výšky uhelného pluhu. .Tímto konstrukčním řešením podle vynálezu je vyřešen stanovený problém. Přitom každý žlabovy díl řetězového hřeblového dopravníku je opetřen trojdílným krytem, jehož střední krycí díl je spojen s kluzným distančním kusem a s boční deskou, mající ühelníkovy profil, do celistvého nerozebiratelného konstrukčního celku, zetímco oba postranní krycí díly jsou spolu s kluznými distančními kusy snadno odpojitelnými kon 2 cs 25 s 835 B 2strukčními jednotkami, připojenými šroubovými spoji. Střední díl každého úseku većenž řetězu může byt vytvořen jako zvláätě pevná konstrukční jednotke, která může být připojene pomocí několika řad šroubů na žlabový díl dopravníku tak, že může zachycovet síly, vyvozovane posuvnou výztuží, vratnými válci, popřípadě dalšími zařízeními uvedené ho druhu, a přenášet tyto síly dále. Všechny přípoje různých přídavnych zařízení se tedy koncentrují na pevný krycí díl středního pevného úseku. Oba postrenní krycí díly nejsou přitom vyataveny působení zatěžovacích síl a mohou mít proto vylehčenou konstrukcí. Konstrukční provedení vedení řetězu uhelného pluhu podle vynálezu umožňuje také poměrně jednoduchou předmontáž jednotlivých dílů vedení, při které se ke střednímu dílu pripojí z obou stran oba odebratelná postrenní krycí díly spolu s príslušnými kluznými distan čními díly e takto předem sestevená jednotka se potom pripojí ke žlabovémudílu řetězcvého hřeblováho dopravníku. Střední krycí díl může být vytvořen se svým kluzným distančním dílem a různými připojovacími úchyty z jednoho kusu ve formě odlitku.Podle jináho výhodněho provedení vynálezu je boční deska vytvořena ve formě úhlové ho plechu, ktorý je svým přibližně svislým ramenem, eměřujícím k počvě, sešroubovan s postranním profilom žlabového dílce, přivráceného směrem k základne, a jehoi přibližně vodorovné rameno, směřující k zákledce, zakrývá shore horní ŕetězový kendl přitom je střední krycí díl pevně spojen s tímto vodorovným ramenem dhlováho plechu, se kterým je společně ee svým kluznym distenčním dílem evařen. Postranní krycídíly mohou být odebrstelně upevněny krátkymi ärouby na volný konec ramena úhlového plechu, obráceného směrea k zákledce.Střední díl každého úseku vedení řetězu je podle výhodného provedení pŕipojen šrou~ by, procházejícími otvory v distančním kusu, na postranní žlabovy profil. Pro zvláště pevná spojení středního dílu se žlabovým dílem se doporučuje sešroubovat boční plech, vy tvorený zejména ve formě dhlového plechu, po obou stranách styčných sper jednotlivych žlebových dílu pomocí lišt nebo podobných prvků, překrývajících v úrovni horního řetězcvého kanálu místa spojení středních krycích dílů s postranními krycími díly, s postrenním profilem žlebového dílu. Tímto spojením se získává další řada spojovecích šroubů v oblasti středníhdkrycího dílu, přenášejícího zetížení. Odebratelně pripojené postranní krycídíly a kluzné distanční kusy jsou pripojeny samostatnými ärouby na postrenní žlabový pro fil, takže poetranní krycí díly se mohou uvolnit a odobrat, aníž by bylo třeba současnů uvolňovat kluzné distenční kusy. Uvolnitelná kluzné distanční kusy mohou být opatřeny na svých vnějších koncích čepy pro naeunutelná oka, která slouží známym způsobem pro vzájemné spojování-žlebovych díld. Doporučuje se, aby uvolnitelne kluzné dístanční kusy měly takový rozměr, aby na koncích přesahovaly přes čelní plochy vnějäích postrenních krycích dílů e žlabovych dílů, aby byl vytvořen mezi sousedními díly vedení a dopravního žlebu spoj na sraz., Příklad provedení vedení řetězu uhelného pluhu podle vynélezu je zobrezen na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje axonometricky pohled na schematicky zjednodušene vedení ře tězu uhelného pluhu, zobrazené v rozloženém stavu, na obr. 2 je vedení řetězu znázorně no v čelním pohledu, vedeném ve směru äipky II z obr. 1, obr. 3 znázorňuje boční pohled na vedení řetêzu z obr. 1 ze strany základky a na obr. 4 je půdorysný pohled a částečně podélny-řez vedením ŕetězu uhelného pluhu, vedený govinou IV-IV z obr. 3.Na výkresoch je zobrazen jen jediný žlabový díl 1 řetčzového hřeblového dopravníku,na jehož straně, obrácené k potrubní stěně, je veden uhelný pluh pro dobyvání uhlí nebo jiných neroatnych surovin, který zasahuje zespodu svým mečovitým pracovním nástroje do žlabové větve řetězového hřeblového dopravníku a který klouže po počvě a je tažen poháněným řetězem podél řetězového hřeblového dopravníku, vedeným ve vedení, vytvořeněm na základkové straně řetězového hřeblověho doprevníku. Taková konstrukční řešení uhelného pluhu jsou obecně známá a nejsou proto na výkresoch zobrazena. vynález se týká konstrukčního řešení vedení řetězu uhelného pluhu, připojeného k jednotlivým žlebovým dílům řetězcvého hřeblového dopravníku na základkové straně žlabových díld 1 a sestávajícího z jednotlivých úseku g vedení, probíhajících podél délky žlabového dílu 1.Každý úsek g vedení, probíhajícího podél celé žlabové větve řetězového hřeblováho dopravníku, sestává v podstatě z boční desky ve formě úhlového plechu 1, probího jícího podél celé délky žlabového dílu 1 a připojeného svým přibližně svíslým razenez 5, směřujícím k počvě, na bočním profilu Ž příslušného žlabového dílu 1, směřujícím k zákledce, a ze tří krycích dílů §, 1, § a jim přiřazených kluzných distančních kusů §, lg. Ke střednímu krycímu dílu § jsou z obou podélných stran připojeny uvolnitelnými šroubovými spojí dve postranní krycí díly 1, § 9 stejně tak uvolnitelnýai spojí jsou pripojeny kluzné distanční kusy lg. Střední kluzny distanční kus 2 je vytvo řen v jednom kusu se středním krycím dilem § a nemůže se od něj oddělit. Střední krycí díl § je kromě toho gpojen do jednoho celku a uhlovým plechem 3. Střední krycí díl § je dále na svém horním okraji přivařen ve stykovém místě ll k volnému okraji vo dorovného ramena lg uhlověho plechu 3, směřujícího k zákledce. V odstupu pod títo stykovým místem ll je střední krycí díl § přivařen prostřednictvím svého středního kluzného distenčního kusu.2 ve stykovém místě 13 na přibližně svislé rameno 5 úhlového plechu 1.Oba postranní krycí díly 1, § mají zrcadlově shodné vytvoření a také jejich klu zné distenční kusy lg jsou zrcedlově shodné. Kluzné distenční kusy 2, lg všech tří kry cíoh dílů Š, 1, § tvoří části vodicí dráhy řetězu uhelného pluhu, probíhající po ćálce jednoho žlabového dílu 1 řetězového hřeblového doprevníku, přičemž oddělují horní řo tězový kanál lg od spodního řotězového kanálu 12. V hornín řetězovém kanálu L 3 je ve~ dena, jak známo, vratná větev poháněného řetězu uhelného pluhu, ve spodním.řetě 2 ovém ke~ nálu 12 je vedena tažné větev řetězu. Spodní řetězový kanál 12 je na své spodní stra~ ně otevřen pod boční profil 2 žlebových dílu 1 řetězového hřeblového doprevníku v nístě lg, kudy prochází pracovní nástroj mečovitého uhelného pluhu, který tak zasahujedo spodního řetězového kanálu 15 e je v něm spojen prostřednictvím vodící kladníce nebo podobného prostředku 3 tažnâu větví řetězu uhelného pluhu, jak je tomu také u zná mých řešení.Vcelku vytvorená střední jednotke úseku g vedení řetězu je připojena pomocí dvou vodorovných řad spojovacích šroubů 3 počním profilem Ž žlabového dílu 1 řetězového hřeblového doprevníku. První řada je tvořeno vodorovnými šrouby ll, procházejícími otvory lg V kluzných diatančních kusech 2, 19 e také otvory ve svislém ramenu 5 úhlového pls chu 1 a zachycenými svými hlavami 12 za držáky gg, které jsou upevněny přivařenín do prohlubně gl profilu V v bočním profilu Ž žlabového dílu 1. Tyto šroubově spoje s použitím přivařených držáků 39 jsou rovněž známy. Vodorovné šrouby 11 procházejí také otvory v krycích dílech §, 1, §. Na závitových koncích vodorovných šroubů 11 jsou našroubovány matice 31. Z příkladného provedení, zobrazeného na vykresech, je zřejmě, že každý z krycích dílů §, 1, § je připojen dvěma vodorovnými šrouby 11.Druhá šroubová řada je tvořena krátkymi šrouby gg, umístěnými v urovni horního řetězového kanálu 13. Těmito krátkymi ěrouby gg je sešroubováno svislé rameno 5 úhloveho plechu 3 pomocí 1 išt« 25 s bočním profilem 5 žlabového dílu 1. Lišty gž jsou umístěny na boku horního řetězoveho kanálu 15 e jsou uloženy na svislěm rameno 5 uhlcváho plechu 3, přičemž jak je petrno zejména 2 obr. 4, přemosĺují místa spojení středního krycího dílu É s oběma postranními krycími díly Z, §. Krycí díly §, 1, § jsou po obou stranách styčnych spár aeěroubovény s bočním profilem Ž žlabového dílu 1 krátkymi šrouby gg, procházejícími avislým ramenem A ühlového plechu 3 a lištou gg. Lišty gg jsou opatřeny v místech šroubových spojů kruhovými výstupky gg, které zapedají do přísluěně tvarovaných otvoru gz ve svislém ramenu 5 uhlového plechu 1. Matice gl krátkych šroubú gg, naěroubované zevnitř z prostoru horního řetězového kanálu 13, jsou tak zapušLěnyćo lišty gj. Boční profil Ž žlabového dílu 1 je opetřen vyříznutýmí svis 1 ýmidrážksmi gg,probíhajícími až k horní ploše horní příruby bočního profilu 2, takže krátké šrouby ggmohou být svými hlavami zasunuty ahora do těchto svislých dréžek gg, které současně tvoří úložné kapsy pro krátké šrouby L 4. Krycí díly §, 1, § jsou opatřeny na vodorovné spojnici krátkých ěroubů y, otvory 32, kterými se při montáži nebo demontéží zasouvá z vnější strany nástroj pro dotahování nebo uvolňování matic 2. Šroubovéspoje s liätami g vytvářejí zvláštä pevné spojení stŕedního knycího dílu 6 a tím také střední calistvá jednotka se žlabovým dílem 1 řetězového hřeblového doprawmíku.Oba postranní krycí díly 1, g jsou připevněny svými uvolnitelnými kluznými distančními kusy 19 pomocí přiřasmých vodorovných lroubů 11 na boční profil z 21 a bovćho dílu 1, a také v odatupu nad týmito droubcvými spoji jpou připàvněny pomocí připojovacích kratkých äroubů 39 ziaivvihhovýíplaoh 3. Úhlový plech 3, je pro vytvoření těchto äroubových spojd opatŕanna volnćm okraji svého vodorovného ramena | 2 šroubovými kapsami 31, do kterých jsou vsunuty pripojovací Icrátké ärouby g svými hlavami. Plfipojovací krátké ärouby g prochásají otvory v postranních krycích dílech I, § a na jejich sávitových koncích jsou načroubovány matice 33. Po uvolnění a vylroubovdní matic g. g vodorovných äroubů | 1 a připojovacích krátkych äx-oubů 39 je možno postranní krycí díly 1, 8 odstranit.Uvolnitalnć klusně distanční kusy u, přiřazaně postranním lerycímdílům 1, g, aohou být pripojeny pomocí dalších připojovacích äroubů 11 na boční profil ž žlabového dílu 1. Připojovací šrouby j proohdsají otvory v uvolnitelných kluzných distančních kuscch 19 a otvory va svislém ramsnu 4 úhlového plechu 3, přičemž jejich hlavy jsou opŕaąy v profilové prohlubni 31 bočního profilu 2 o držák gg. Na závitovém konci připojovaoích öroubdn jsou našroubovány matice u. Postranní krycí díly 1, § jsou opatŕany voblasti matio 34 otvory 32, takže postranní krycí díly 1, 8 mohou být po uvolnäní svých äroubových spcjů cddělony od svých uvolnitslraých kluzných distančníchkusůPotom jenmoäno po uvclnäní matic 11 odstranit také. uvolnitelné kluzné dista nčnímaŠtŕadní krycí díl 5, spojený pevně s ůhlovým plechsm 1, je opatřan vcelku výtvarovanými pripojovacími prvlq pro připojení různých výstrojových častí. Přsdeväím je opatřanąvidlicovým kloubovým ąpřípojam 35, na ktorý může být pomocí kloubového čepu pripojene posuvná výstuä nebo vratný valec nebo podobný prvek, pomocí kterého se může retěsový hŕablový dopravník posouvat přerušovarwm pohybom sa kräčející výztuží. Po obou stranachĺvidlicovćho kloubcvého přípoje já je na střsdním krycím dílu g vytvo» m. arm pdrĺvidlicových kloubových přípojů 31, opatřaąłch svialými, připojovacími o Atvoąv 3 § Najtento druhý par vidlicových kloubcvých přípojů 31 je možno podle potřeby pripojit. z pravá nebo z levé strany hydraulický upínací válce známého blokovéhoupínacího zařízení nebo upevňovací prvlq řetěsů rovněž známého dílčího upínecího zařízení. Kromějĺ toho je střední krycí díl Q opatřenpřipojovacími orgány/pro pripoja» ní hydraulických ovládacích válců výložníkového ovladacího ústrojí. Iyto připojovací orgány sastavají například za atŕadicího otvoru 32 a z úložných kapes Q pro uložení šroubů a podobne, jsetliäe má být na střední krycí díl Q připojen připojovací kloub, popřípadě kloubcvá pánov pro hydraulický ovládací valec. Na hornín vodorovnérameno lą úhlového plechu 1 jsou s výhodou vytvoreny připojovací kapsy 11 pro ulože-ní připojovacích äroubů, pomocí kterých je možno připojit další konstrukční prvky, nepříklad krycí plechy, kabelové kanály a podobné. Úhlovy plech 3 je opatřen na svém svislěm ramenu 5 střadicími výstupkjr g Iobr. 4/, které zapadají do prohlubně 21 bočního profilu ž a zajišĺují tak správnou polohu úhlového plechu 3 vůči zlabovému profilovemu dílu 1 řetězoveho hŕabloveho dopravníku.Celý tento úsek g vedení řetözu uhelneho pluhu může být předem smontován do nontážníjednotky a potom pŕipojen popaanými ěroubovými spoji na žlabový díl l. Uvolni telné kluzné distañćní kusy 10 jsou opatřeąv na svých vnějších koncích hákovými čepy

MPK / Značky

MPK: E21C 27/34

Značky: vedení, uhelného, pluhu, řetězů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-268835-vedeni-retezu-uhelneho-pluhu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vedení řetězu uhelného pluhu</a>

Podobne patenty