Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení

Číslo patentu: 268367

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rathuský Jiří

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález ee týká zařízení k upínóní ložieek při jejich zkeuäení, zejména redíálních valivých ložieek při zkoušce dynamické ůnoenoeti.Zařízení k upínání ložieek při jejich zkouäení umožňuje navodit požadovaná podmínky uložení zkoušených ložieek různých typo a velikoetí a dále vetupní podmínky zkoušky,generovaná zkušebním strojom. V eoučaane době je na zkuäabních etrojích e pomocí jednoho upínecího zařízení zkouěeno více kusů ložiaek, obvykle čtyři. Pro tato ložieke je nutno zajistit stejne podmínky uložení, mazání, zatížení a otáčení během«zkouäkya součaeně jednoduchou přípravu zkoušky a enednou e bezpečnou montáž. Ve atávajícím zařízení jsou čtyři zkoušená ložiska vnítřnímí kroužky nalíeováne na hřídel, opatřený na jednom konci polohovecím nákružkem s vnějším povrchem upraveným pro uchýlení do klíče a přechézejícím v núkružek a čelem opatřaným drážkou pro střední díl křížove epojky a na druhém konci válcovou závítovou plochou pro uložení matice e pojiatnou podložkou a příložkou zasahující až k prvnímu ložieku. Mezi jednotlivými zkoušenými ložieky jeou na hřídeli nevlečeny diatenční kroužky. vnější kroužky krajních ložieek jsou uloženy v operných pouzdrech spojených se skříní zkušebního stroje, přičemž poloha ložíaek je vůči vnitřnímu povrchu opěrných pouzder zafíxovena vymezovacími kroužky. Vnějäí kroužky dvou středních ložieek jeou uložany v zatěžném pouzdru, opetřenée otvorem pro přívod meziva. Mezi čely vnějěích kroužko středních ložisek je uepořúdán centrální kroužek e otvory pro případ mazive. Nevýhodou tohoto uspořádání je možnost vzniku nepřesného rozložení zetížaní na jednotlive ložiska vlivem montážní a dílatační vole mezi eouetevou zařízení k upínaní ložieek a čelen ůložneho prostoru. Při provozu zkušebního zařízení není zaručene dodávka stejneho objemu maziva všem zkoušeným ložiskám a při vyšších zatíženích dochází k deformaci zátěžneho pouzdre,kteri ee přenáší na vnější kroužky zkoušených ložisaką.uvedena nevýhody ve značná míře odstraňuje zařízení k upínání ložísek při jejich zkeuěení, eestavející z hřídele pro uložení vnítřních kroužko zkoušených ložíeek uchycených vnějšími kroužky jednak ve dvojicíopěrných pouzder uložených v dutině skříně zkušebního zařízení a jednak v zátäžném pouzdře epojenóm e převádšcím členem pre vyvozování rediální zátěžne síly. Mezi ložieky uloženými v zátěžnen pouzdře jsou uepořadány centrální e etřední kroužak a polohe ložisek, uložených v opčrných pouzdrech, je na hřídeli vymezena předním a závěrným kroužkem. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zátěžne pouzdro je částí svého válcoveho povrchu ve etyku s vnitřní plochou převáděcího članu e tento válcový povrch je zároveň opetřen jednak alespoň jedním polohovacia prvkem a jednak upínacími prvky pro uchycení zátěžnóho pouzdra k převáděcímu členu. V zátěžnem pouzdře je vytvořen alespoň jeden propojovací kanál vyůstěný na vnějšín válccvěm povrchu do etejného počtu mazacích otvorů vytvořených v převéděcím členu a na upínecí ploše do vnítřního prostoru tak, že ůstí každého propojovecího kanálu je upraveno v alespoň jedné 2 částí vnitřního prostoru vymezených radiálně orientovaným žebrem a čelem zkoušeného ložiska a propojených navzájom nebo a proatorem mezi zátěžným pouzdrem a alespoň jedním opěrným pouzdrem obvodovou epárou. Dalším znakom vynálezu je to, že žebro je vytvořeno ne centrâlním kroužku e/nebo na středním kroužku e nebo, že žebro je Vytvořeno na zátěžném pouzdře. Dalším znakem vynálezu je to, že propojovací kanály jsou uspořádány v jedná radiólní rovině, nebo že propojovací kanály jsou uepořádány ve dvou radíálních~rovinách, přičemž centrální kroužek je opatřen přívody, vytvořenými jako pokračovánípropojovacích kanálů e přední kroužak na straně hnaného konce hřídele je opatřen radiálním rozšířením, jehož průměr přeeehuje průměr pelohevacího nákružku hřídele. Dalším znakem je to, že závšrný kroužak na etraně volného konce hřídele je opatřen rediálně orientovenou pružnou stěnou, přiláhojící k metíci uložené na hřídeli.Výhoda zařízení k upinání ložísek při jejich zkoušení podle vynálezu epočívá v dosežení vyšší objaktivity zkoušek a reprodukovatelnosti jejich výsledků v dosledku zpřeeněného rozložení zatížoní na jednotlivé ložiska a zlepšení mezání. Däle jsou omozony deformace vnějěich kroužků ložísak umístěných V zátěžnám pouzdře a uenadněna montáž aZařízení podle vynálezu je znézornäno na přiloženem výkrese, kde obr. 1 představuje ooový řez tímto zařízením, obr. 2 radíální řez a obr. 3,4 a 5 řez částí tohoto zařÍZBŇÍOU zařízení znezorněněho na obr. l jeou na hřídali 2 vnitřními kroužky nasunuta čtyři ložiska, z nichž dvě krajní ložíaka jeou vnčjäími kroužky uložsna v opěrných pouzdrech gg uchyconých v dutina akřínö gg e dvě střední ložiska jaou vnějüímí kroužky ulozene v zetěžnen pouzdře l. Poloha ložisok na hřídeli g je na strana křížova apojky lg vymezena předním kroužkem lg e radialním rozěířením lg o průměru větším naž je průměr polohovecího nákružku lg a na straně volného konca hřídele 2 závärnýn kroužkem lg opatřeným pružnou rediální stěnou lg a zajíětěným meticí gł. Mezi ložieky uapořádanýai v zátěžném pouzdře ł je na hřídalí g naaunut atředni kroužak 5 a mezi vnějěímí kroužky těchto ložisek je uepořádán centrální kroužek Z, opatřaný radiálně orísntovanýa žebrem lg, zaeahujícín až k povrchu střadního kroužku g a vytvářajicím tak obvodovou epáru gz,spojující dvě části vnitřního prostoru gg. Zátěžne pouzdro l přilehâ částí svého valcoveho povrchu 35 k vnitřní ploša g§ přaváděcího členu 3, epojeneho e nezakresleným ústrojím pro vyvozování radiální zátěžná síly. Ve dvou radíálních rovinách jaou v täleea zátěžnàho pouzdra l vytvořeny propojovací kanály §, k nimž na válcovea povrchu gł přiléhají trysky lg vytvářající ůetí mazacích otvorů § vytvořoných v převádčcín članu 3.Na upínací ploše gš jsou propojovací kanály § vyůstěny do přívodů ll vytvořených v cantralním kroužku Z tak, že k přívodu naziva dochází po obou stranách žabra lg. Do prostoru křížová spojky lg je vyůatňn přívodní kanál łz, vytvořaný jako radiální otvor v opěrnám pouzdře gg. INa obr. 2 ja znázorněno v redialním řezu umístění mazacích otvord É v převáděcím členu g a jejich zakončení tryskemi lg, navazujícími na propojovací kanály § vytvořena v zátěžném pouzdře l. Přívody ll jeou v zobrezanám případě vytvořeny jako celoobvodový zápich v cantrálním kroužku Z, z něhož jsou vyvodeny do vnitřniho proatoru gg čtyři synetricky uspořádaná otvory. Zebro lg zasahuje až ke atřednímu kroužku 8 a vymezujetak obvodovou epáru gz. Zátäžná pouzdro l je v převáděcím članu 3 uložano na polohovacích prvcích š a znehybněno pomocí dvojica upínacích prvků 3, vytvořených v zobrezeném případě jako vybrání v tělaaa zátěžneho pouzdra l, do níchž zapadá příložka pevné apojená e převáděcím členem g. U jínóho provedení může být válcový povrch 35 vytvořen bezvybraní a příložky mohou být opatřeny vnitřní válcovou plochou atejneho poloměru.U provedení znázorněneho na obr. 3 je žebro lg vytvořano na atředním kroužku 8 azasahuje až k upínací ploša 3 zútěžneho pouzdra l, přičemž propojovací kanály 5 ležívs dvou radiálních rovínách a ůati do vnitřního prostoru gg po obou stranách žebra lg.U provedení znázorněnáho na obr. 4 jsou propojovací kanály § v zátěžnćm pouzdře ł uspořádány v jedná radíalní rovině a ůotí do přívodů ll vytvořených v žebru lg obdobnou formou jako u zařízení znazornänáho na obr. 1, přičemž žebro lg je součástí centrálního kroužku 7.U provedení znázorněného na obr. 5 je žebro lg uchycano jako samostatný díl přímo.k zatěžnàmu pouzdru l, čímž je vymezena část vnítřního prostoru gg mezi čalam gg zkoušaného ložiska a přivrácanou stranou žabra lg. Při jiném možnem provedení mdžo být žeb ro lg přímo aoučáetí zátěžnáho pouzdra l. Mozací otvory § v převáděcím členu g nevazujína propojovací kanály § zatěžnáho pouzdra ł, přičemž ůnik meziva do prostoru mimo zatěžné pouzdro l je umožněn obvodovou spárou gž mezi žebrem lg e diatančním kroužkem umístěným na hřídalí 2.Při jiném možnám provedení zařízení podla vynálezu može být žebro lg Vytvořeno 2 části jak na středním kroužku §, tak í na centrálním kroužku Z, přičemž přívody ll mohou být umístěny po stranách žebra lg bua v centrálním kroužku Z nebo přímo v žobru 10.Při provozu zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení podla vynálazu je hří°del g uvâdän do rotaca nozakresleným náhonovým mochoniamem a unáši vnitřní kroužky zkou šených 1 OŽiSBko Prostřednictvim převádäciho članu 3 je na zàtěžnó pouzdro ł přenáäenn radiálni zátäžná sila, ktoré so rozloži rovnoněrně na všechna zkouäená ložiska. Přes mazací otvory § a tryskami łg v převàděcim členu 3 a dále přes propojovací kanály §v zátěžném pouzdře ł je dodáváno do vnitřniho prostoru gg průběžnö mnzivo, přičemž působenim žebra łg je zaručeno stejnoměrná rozděleni mnziva ložiakúm umiatänýn v zátěžném1. Zařízení k upínâní ložieek při jejich zkouäení, eeetóvející z hřídele pro uložení vnitřních kroužkú zkouěených ložíeek uchycených vnějšími kroužky Jednak ve dvojici opěrných pouzder uložených v dutina ekřínä zkuěebního zařízení a jednak v zátěžnóm pouzdře epejeném e převadäcím členem pro vyvozování radiální zátčžne sily, přičemž mezi ložieky uloženými v zátäžnám pouzdře jeou uepořádány centrální e etřední krou žek e poloha ložíeek, uložonýchvŕopšvuýehrpooedrechř je na hříde 1 i.vymezena předním a závěrným kroužkem, vyznačená tím, že zátčžne pouzdro (1) je částí eváho valcováho povrchu (24) vo styku e vnitřní plochou (25) převaděcího členu (2), e tento válcový povrch (24).ja zároveň opatřen jednak alespoň jedním polohovecím prvkam (3) e jednak upínacímí prvky (4) pro uchycení zátěžneho pouzdra (1) k převáděcímu členu(2), přičemž v zátěžnem pouzdře (1) je vytvořen alespoň jeden propojovací kanal (5) vyůetěný na vnějšim vúlcovóm povrchu (24) do atejnáho počtu mazecich otvoro (6) vytvořených v převúděcím členu (2) a na upínací ploäa (23) do vnitřního prostoru (26) tak, že ůetí každého propojovacího kanálu (5) je upraveno v alespoň jedne z částí vnítřního prostoru (26) vymezených rediálnö orientovaný žebrem (10) a čelem (28) zkoušenáho ložieka a propojaných navzajom nebo e proetorem mezi zátěžným pouzdrem(1) e alespoň jedním opěrným pouzdrem (20) prostřednictvím obvodové páry (27).2. Zařízení podle bpdu 1, vyznačené tím, že žebro (10) je Vytvořeno ne centrálním kroužku (7) a/nebo na středním kroužku (B).3. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že žebro (10) je Vytvořeno na zátěžnám pouzdře (1).4. Zeřízení podle bodu 1, vyznačené tím, že propojovací kanály (S) jeou uepeřadány v jedné redíální rovině.5. Zařízení podle bodu 1, vyznačená tímłe propojovací kanály (5) jsou uepořádány ve dvou radíálních rovínách.6. Zařízení podle bodu 2, vyznačené tím, že jako pokračovžní propojovecích kanálů (5) jsou vytvořeny přívody (11) centrálního kroužku (7).7.Zařízení podla bodu 1, vyznačená tím, že v opčrném pouzdře (20) je na straně hnanóho~ konce hřídele (9) umíetěn přední kroužek (12), ktorý je opatřen redíálním rozšířením(13), jehož průměr přeaehuje průměr polohovacího nakružku (14) hřídele (9)a8. Zařízení podle bodu 7, vyznačené tím, že ne straně volneho konce hřídele (9) jeumístěn závěrný kroužek (15), který je opatřen radidlně orientovanou pružnou etěnou(16), přílóhající k matíci (21) uložená ne hřídelí (9).

MPK / Značky

MPK: G01M 13/04

Značky: zařízení, zkoušení, ložisek, upínání, jejich

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-268367-zarizeni-k-upinani-lozisek-pri-jejich-zkouseni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení</a>

Podobne patenty