Způsob potahování sedel a zařízení k provádění způsobu

Číslo patentu: 267438

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pšeja Rudolf, Vaníček Jiří

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zpüsobu potahování sedel, zejména sedel jízdních kol, napínáním a přehýbáním povlaku přes hranu skořepiny. vynález se dále týká zařízení k provádění způsobu. které sestává z tvarovacĺ formy, po jejímž obvodu jsou upraveny kleště a nad níž je svísle posuvné uložena zatláčecí opěra.Sedlo jízdního kola obvykle sestává z tuhé. prostorově vytvarované skořepiny. jež je potažena povlakem z usně nebo podobného materiálu. Mezi tuhou skořepinu a povlak se navíc případně vkladá pružná poduška. V současné době se tato sedla potahují vesměs ručné. Povlak se předem opatří nánosem lepldla a skořeplna se upevní v pomocném přípravku. Úbsluhující pracovník pak přilepí přední okraj povlaku k přednímu okraji skořepiny. pak celý povlak ručné podélně napne. v tomto napnutém stavu jej středem přiloží ke skořepině a současně přilepí jeho zadní okraj k zadnímu okraji skořepiny. Pak obsluha oběma rukama současně napíná postranní protilehlé okraje potahu a přehýbá je přes hranu skořepiny. Tak postupně napne celý potah. Ruční napínání potahu a přehýbání okraje je velmi namáhavé a pracné. Přítom při postupném ručním přehýbání okraje se často vytvářejí nepravidelné přehyby povlaku. které je pak nutné odstranit, aby nenarušily vzhled potaženého sedla. Pro částečně snížení namáhavostj a pracnosti se povlaky předem tepelně aktivují nebo vlhčí. Tím se však zvyšují výrobní náklady.Jsou známá zařízení pro napínání a přehýbání částí svršků obuvl, která sestávají ze svisle posuvného držáku kopyta. po jehož obvodu jsou upraveny kleště a přehýbače. Kopyto zde předsta vuje tvarovací formu. Svršek obuvi se uloží na kopyto a jeho okraj se vloží do čellstí kleští, které se pak uzavřou. Kleště pak potáhnou svršek pod spodní hranu kopyta a přehýbače přehnou okraj svršku k nášlapové ploše kopyta. Tato zařízení jsou uzpůsobena k napínání a přehýbání pouze určité části svršku obuvi. V případě potřeby napnout a přehnout celý obvod svršku na jednom stroji. tento stroj pak sestává z několika pracovních stanic. Takové zařízení je však velmi složlté a nákladné. Přehýbače těchto zařízení jsou uzpůsobena k přehnutí obvodové záložky svršku pouze o 90 °. což je pro daný účel zcela dostačující. avšak nevyhovující pro přehýbání obvodové záložky sedlového povlaku. Celistl všech kleští mají pouze polohy úplného otevření nebo úplného zavření. Pro napínání povlaku sedla jsou však nezbytné postranní kleště, které podle potřeby povlak uvolňují.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob potahování sedel podle vynálezu. jehož podstata spočívá v tom. že se povlak napne v ploše, jejíž zakřivení odpovídá prostorovému zakřivení sedla a do takto napnutěho povlaku se zatlačí skořepina sedla až po obvodovou hranu, přes jejíž celý obvod se pak okraj povlaku současně přehne a následně zažehlí k vnitřní ploše skořepiny.Podstata zařízení k provádění způsobu spočíva v tom. že tvarovací forma sestává ze středového tvarovače. jenž je uložen na pružinách a z bočnic. k nimž jsou připojeny pístnlce vodorovných tlakových válců a zatláčecí opěra je nosnou tyčí upevněna k příčníku. který je přípojen k pístnicím svislých tlakových válcü. Nanosné tyčí zatláčecí opěry je uložen pouzdrový držák zažehlovačü,jenž je připojen k pístnici zažehlovacího tlakového válce. K pouzdrovému držáku je připevněn střední zažehlovač a k jeho ob~ jímce jsou ukotveny dotláčecí tlakové válce, k jejichž pístnicím je přípojen přední zažehlovač a zadní zažehlovač. Na bočnicích tvarovací formy jsou uloženy postranní kleště, které sestávají 2 vahadla, na jehož jednom konci je uložen přidržovací váleček a druhý konec je ve styku s pístnicí upínacího tlakového válce. Na vnitřních stenách bočnic formy jsou vsazeny obvodové manžety.Vyšší účinek způsobu spočívá v tom, že při zatláčení skoře~ piny do povlaku. který je napnut do prostorově zakřivené plochy. se jednak zamezuje vytváření záhybů na vnější straně sedla a jednak se optimálne využívá plochy povlaku. Zatláčením skořepiny do napnutého povlaku až po obvodovou hranu se zjednodušuje následné přehnutí okraje povlaku.Vyšší účinek zařízení spočíva v tom. že středový tvarovač umožňuje předběžné napnutí povlaku do tvaru prostorového zakřive~ ní sedla. Při zatláčení skořepiny se středový tvarovač posouvá proti působení pružin do úrovně bočnic formy. Pouzdrový držák se zažehlovači se posouvá nezávisle na posuvu nosné tyče se zatláčecí opěrou. Výkyvné tlakové válce ovládají pohyb předního a zadní~ ho zažehlovače. Přidržovací válečky postranních kleští podle pot~ řeby uvolňují okraj povlaku. Obvodové manžety zajíštují současné přehnutí okraje celého obvodu povlaku.Povlaky se vyseknou 2 umělé usně a na rubní straně se opatří nánosem lepidla. Pak se povlak napne v ploše, jejíž zakřivení od povídá prostorovému zakřivení sedla a v takto napnutém stavu sepřidrží potřebnými nástroji. Do takto napnutého povlaku se pak zatlačí skořeplna sedla až po obvodovou hranu- Pak se celý obvod povlaku přehne současně přes celou obvodovou hranu skořeplny a následně se jeho okraj zažehlí a přilepí k vnitřní ploše skořepiny. Při současném přehnutí se zamezí vytváření záhybů na vnější ploše sedla. Při následném zažehlení se pak vytvoří rovnoměrné záhyby pouze na vnitřní. nevidltelné ploše skořepiny.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schématícky zobrazen na výkresech, kde značí obr. 1 celkový nárys. obr. 2 podélný řez středovým tvarovačem s napnutým povlakem. obr. 3 půdorys dle obr. 2, obr. 4 podélný řez středovým tvarovačem se zatlačenou skořepínou. obr. 5 částečný řez rovinou A-A dle obr- 1 a obr. 6 částečný řez rovinou B-B dle obr. 2.Na rámu L (obr. 1) je upevněna základní deska 11. na níž je uložena tvarovací forma 2 (obr. 5). která sestává ze středového tvarovače g (obr. 2) a z bočnic gg (obr. 3). Středový tvarovač 2 je uložen na pružínách gg ukotvených k základní desce łł. Bočnice gg mají na vnitřní stěně vsazeny obvodové manžety 25 (obr. 4) z pružného materiálu a jsou uloženy ve vedeních Lg upravených kolmo k podélné ose g středového tvarovače zl na základní desce. Pro posuv ve vedeních lg jsou bočnice gg připojeny k pístni 3 CS 267438 B 1cim 25 vodorovných tlakových válcü gs. Po obou stranách středového tvarovače 2 ve směru podelné osy Q jsou na základní desce L upravený napínací kleště 3. jež sestávají Z pevné čelísti 31 a z posuvné čellsti ąg. Posuvná čelist 32 je přlpojena k pístnící 33 kleštového tlakového válce 34. Pevná čelslt 3 je přípojena k pístnjoi až napínacího tlakového válce QQ. Na bočnicích gg jsou ve směru kolmém k podélné ose g uloženv postranní kleště Q (obr 6). které sestávají z vahadla 41. na jehož jednom konci je uložen přidržovací váleček gg a druhý konec je ve styku s pístnlcí 43 upínacího tlakového válce gg.V rámu L jsou uloženy svislé tlakové válce §. k jejichž pístnicím 51 jsou připojeny svislé tyče §g, k nimž je připevněn příčník EZ. V jehož středu je upevněna nosná tyč gs. která je ve spodní části ukončena zatláčecí opěrou 54 ve tvaru sedla. Na nosné tyčí §§ je svisle posuvně uložen pouzdrový držák ââ. jenž je přlpojen k pístnlcl §§ (obr. 5) zažehlovaoího tlakového válce az. který je upevněn k příčníku 52. Ke spodnímu konci pouzdrového držáku §§ je přlpevněn střední zažehlovač §§. Pouzdrový držák §§ je opatřen objímkou Q, k níž jsou ukotveny dva dotláčecí válce Q s pístnloemi gg- K pístnlcím ÉZ je přlpojen přední zažehlovač Qg a zadní zažehlovač gg. Tyto zažehlovače §§, gg jsou uspořádány po stranách středního zažehlovače §§ a jsou s ním Výkyvné spojeny. Zažehlovače §g. gg. Qg jsou vytvořeny z pružných planžet §§,jež jsou vytvarovány podle příslušné části sedla. které sestává ze skořepiny s a povlaku g.V základní poloze jsou bočnice gg formy odsunutv a středgvý tvarovač 21 je vysunut působením pružin 23 do vrchní úvrati. Celisti napínacích kleští 3 jsou otevřeny. přidržovací válečky 42 jsou odkloněny nad bočnlcemí gg a příčník az je vysunut 1 s nosnou tyčí 53 zatláčecí opěry 54 do vrchní úvrati. Tato poloha je znázorněna na obr. 1. odsunutá poloha bočnlc gg je žnázorněna na obr. 3. Obsluha uloží výsek povlaku E na středový tvarovač gg,předním a zadním okrajem jej uloží do čelistí napínacích kleští Q a postrannímí okraji jej uloží pod přidržovací válečky gg postranních kleští 4. Pak obsluha uvede do činnosti klešťové tlakové válce 34 a upínací tlakové válce 45. Posuvné čellstí gg tak pevně upnou přední a zadní okraj povlaku E k pevným čellstem 31 a vahadla 4 se vykloní tak. že jejich přídržovaoí válečky gg dosednou na postranní okraje povlaku E a přitlačí je k vrchní ploše bočnic gg formy. Pak se uvedou do činnosti napínací tlakové válce §§. jejichž pístnlce §§ posunou oboje napínací kleště 3 vzájemné od sebe ve směru podélné osy g. Přldržovací válečky gg přitom uvolñují postranní okraje povlaku B pouze v nejnutnější míše. vyplývající z podélného tahu napínacích tlakových válců gs. Celístí gj. gg napínacích kleští 35. jakož 1 přídržovací válečky gg přitom působí na obvod povlaku E ve směrech prostorového zakřivení středového tvarovače gł. Tak se povlak p napne v ploše. jejíž zakřlvení odpovídá prostorovému zakřivení sedla. Na takto napnutý povlak B obsluha uloží a ustředí skořepinu § sedla a uvede do činnosti svislé tlakové válce §. jejichž pístnlce § tak posunou směrem dolů příčník gg 1 s nosnou tyčí 53 zatláčecí opěry gg. Zatláčecí opěra 53 tak začne zatláčet skořeplnu s do napnutého povlaku E. přičemž středový tvarovač 2 se začne posouvat smě CS 267438 B 1 4rem dolů proti působení pružin 23. Přldržovací válečky gg přitom opět uvolňují Postranní okraje povlaku E pouze v nejnutnější mí~ ře. vyplývající z tahového působení zatláčecí opěry âg. Tak se postupně skořepina 5 zatlačí do napnutého povlaku E až po obvodovou hranu. která se přitom dostane pod úroveň vrchní hrany obvodových manžet gg. V tomto okamžiku se uvedou do činnosti vodorovné tlakové válce go a jejich pístnice gg posunou bočnice 22 formy směrem ke středovému tvarovači zl. Působením obvodových manžet 24 se napnutý povlak E í se skořepinou 5 po celém obvodě upne a okraj povlaku p se po celém obvodě současně přehne o 90 °. V této časové fázi kleštové tlakové Yáloe 34 uvolní posuvné čelisti 32 napínacích kleští 3 a upínací tlakové válce gg vykloní vahadla 4 do základní polohy. Této časové fázi odpovídá obr. 4. Pak se uvede do činnosti zažehlovaoí tlakový válec âz. jehož pístnice §§ posune pouzdrový držák §§ 1 se zažehlovači 53. gg, Qg směrem dolů. Střední zažehlovač §§ přitom zažehlí předehnuté střední okraje povlaku E k vnitřní stěně skořepiny s- Následně se uvedou do činností 1 dotláčecí tlakové válce Ql, jejichž pístnice Qg vykloní přední zažehlovač gg a zadní zažehlovač Qg do tvaru sedla. které tak zažehlí předehnuté okraje přední a zadní části povlaku E k vnitřní stěně skořepiny s. Tím se cyklus potahování sedla ukončí. Před započetím dalšího cyklu se jednotlivé ústrojí vráti zpět do základní polohy.Vynálezu lze využít pro potahování sedel, zejména sedel jíz~ dních kol.1. Způsob potahování sedel, zejména sedel jízdních kol. napínáním a přehýbáním okraje povlaku přes hranu skořeplny. vyznačující se tím. že se povlak napne v ploše. jejíž zakřívení odpovídá prostorovému zakřivení sedla a do takto napnutého povlaku se zatlačí skořeplna sedla až po obvodovou hranuą přes jejíž celý obvod se pak okraj povlaku současně přehne a následně zažehlík vnltřní ploše skořepiný 2. Zařízení k provádění způsobu podle bodu 1, sestávající z tvarovací formy. po jejímž obvodu jsou upraveny kleště a nad níž je svisle posuvně uložena zatláčecí opěra, vyznačující se tím,že tvarovací forma sestává ze středového tvarovače (21). jenž je uložen na pružlnách (23) a z bočnic (22), k nimž jsou přípojeny pístnice (25) vodorovných tlakových válců (26) a zatláčecí opěra (54) je nosnou tyčí (53) upevněna k příčníku (52). který je připojen k pístnicím (51) svislých tlakových válců3. Zařízení podle bodu 2. vyznačující se tím. že na nosné tyčí(53) zatláčecí opěry (54) je uložen pouzdrový držák (55) zažehlovačü (58. 63. 64). jenž je Připojen k Pístnicl (56) zažehlovacího tlakového válce (57).4. Zařízení podle bodu 3. vyznačující se tím. že k pouzdrovému

MPK / Značky

MPK: B32B 31/02, B62J 1/18

Značky: provádění, způsob, sedel, zařízení, způsobu, potahování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-267438-zpusob-potahovani-sedel-a-zarizeni-k-provadeni-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob potahování sedel a zařízení k provádění způsobu</a>

Podobne patenty