Vysílací směrová krátkovlnná anténní soustava

Číslo patentu: 266406

Dátum: 12.01.1990

Autor: Jindra Zdeněk

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká vysílací směrové krátkovlnné anténní sour stavy, tvořené aktivní stěnou z ploěných zářičů, upravenou před reflektorovou stěnou, tvořenou sítí z horizontálně orientovaných vodičů.Doeud známé vysílací směrově krátkovlnné anténní soustavý jsou zpravidla vytvořeny aktivní etěnou symetrických horizontálních zářičů řazených ve vertikálním a v horizontálním eměru,přičemž výrazného eměrového účinku záření se dosahuje reflektorovou stěnou ze zářičů shodného provedení i seskupení jako u stěny aktivní. Zářiče aktivní stěny jsou napájeny, zatímco zářiče reflektorové stěny jsou na svých výetupních evorkách laděny proměnnou reaktancí. Provedení zářičů je objemové - ve tvaru vícedrátovýoh válcových p 1 och Jsou již také známy vyeílecí směrové krátkovlnné anténní soustavý s aktivní stěnou vytvořenou objemovými zářiči s reflektorovou stěnou eperiodickou ve tvaru sítě z horizontálních vodičůg Rovněž jsou známy vysílací anténní soustavy s aktivní stěnou z plošnýoh zářičů různěho tvaru s eperiodickou.stěnou ve tvaru sítě z horizontálních V 0 dičůeHlavní nevýhodou dosud známé vyeílací směrové krátkovlnné anténní soustavy s objempvými zářiči v aktivní stěně a laděnými zářiči stejného provedení v reflektorové etěně je malá šířka kmitočtového pásma. Je-li tato anténa použite pro rozhlasovou službu, pak svými impedančními a vyzařovaoími vlastnostmi vyhovuje zpravidle pouze ve dvou sousedníeh rozhlasových kanálech. Další nevýhodou je značná složitost napájecího rozvodu aktivní stěny a provedení ladicích vedení u reflektorové stěny. Pro překrytí všech rozhlasových kanálů krátkovlnného pásma je pak nutné budovat několik antén. Při vícenásobném směrovém využití lze dosáhnout změny směru hlavního záření maximálně i 8 - 10 °.U soustav s objemovými zářiči s aperiodickým reflektorem lze sice dosáhnout příznivých impedančních i vyzeřovacĺch vlastností ve spojitém kmitočtovém pásmu až 1 2 2, avšak pro vytvoření dostatečně úzkého vertikálního vyzařovaoího diagremu a tím i vysokého zieku je třeba vybudovat mnohapatrovou soustavu. Pro do sažení příznivýoh impedančních vlastností na nejnižších kmitočÉech je třeba zajistit minimální délku jednoho ramene eymetric kéhoezářiče 1 Š 0,20 - 0,23.l , kde.1 je vlnová délka. Tím všakvzrůstají 1 velké nároky na horizontální rozměr soustavy. Maximální změna směru hlavního záření v horizontální rovině je 15 - 20 °. K hlavním nevýhodám pak patří 1 velké nároky na zastavěný prostor, na výšku 1 na mechanické namáhání anténních nosičů a celková složitost anténní soustavy. Uvedené nevýhody jsou odstraněny antěnní soustavou podle vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom, že aktivní stěne sestává ze dvou antén, z nichž každá je tvořena dvěma vyzařovacími jednotkami, vytvořenými ze dvou plošných čtvercových zářičů uspořádanýoh ve dvou patreoh nad sebou, ke každému zářiči horního petra je připojen jeden první svod a ke každému zářiči spodního patra je připojen jeden druhý svod mezi každou dvojicí svodů téže vgzeřovací jednotky je připojeno po jednom z prvních impedančních transformátorů, z nichž první impedanční transformátory první antény jsou spolu spojeny spojovacím vedením,stejně jako první impedančnívtransformátory druhé antény, do středu každého spojovacího vedení je zapojen jeden druhý impedanční transformátor, k druhému impedenčnímu transformátoru první antény je přes první dvoupolohový přepínač připojenkonec prvního kmenového napáječe, jehož začátek je přes třetí dvoupolohový přepínač spojen s prvním vývodem reverzačního přepínače,k jehož druhému vývodñ je připojena první napájecí trasa a k jhož třetímu vývodu je připojena druhá napájecí trase, a k druhému impedančnímu transrormátoru druhé antény je přes druhý dvoupolohový přepínač připojen konec druhého kmenového napáječe, jehož začátek je spojen s čtvrtýmn vývodem reverzačního přepínače, přičemž mezi prvním dvoupolohovým přepínačem e druhým dvoupolohovým přepínačem je zapojen fázovač, který je přes třetí impedanční trensformátor připojen k třetímu dvoupolohovému přepínači. Hlavní výhody anténní soustavy podle vynálezu spočívají v tom, že se jedná o vysílací směrovou krátkovlnnou enténní soustevu, u níž lze ve srovnání se známymi typy krátkovlnnýoh směrových vysílacích enténních soustav dosáhnout optimálních hada not vstupní impedance ve velmi širokém spojitém kmitočtověm pásmu bez použití doladovacích prvků s jednoduchým napájecím rozvodem, minimálního-vyzařování ve zpětném směru, menší šířky vertikálního vyzařovacího diagramn a vyššího zisku, přd konstrukč 266 406ní jednoduchosti zářičů aktivní stěny, menší výšce anténních nosičů a menší zabrané ploěe. S oübdem na velikost horizontálních rozměrů je zvláště výhodné, že na spodním okraji provozního kmitočtového pásma lze dosáhnout optimálních hodnot vstupní impedance již při délce ramene plošného zářiče 1 Š 0,16 J Pro rozhlasovou službu lze anténní soustavou podle vynálezu obsáhnout rozhlasové kanály ll, 13, 15, 17 a 21 MHz a pro vstupní výkon nižší než 10 kw 1 kanál 9-MHz. Důležitou předností je,že jednotlivé zářiče v patrech nad sebou nejsou vzájemně izolovány. Pro dosažení uvedených předností je zvláště výhodné použití nosičů z elektricky nevodñvého materiálu.Ne připojených výkresech je na obr. 1 ve dvou pohledech znázorněn příklad provedení vysílací směrové krátkovlnně anténní soustavy podle vynálezu, na obr 2 je schematicky znázorněno zapojení napájecího rozvodu této soustavy. Na obr. 3 je nakreslen letecky změřený horizontální vyzařovací diagram anténní soustavy podle vynálezu při společném provozu antén g, § v rozhlasovém kanálu 17 MHz. Na obr. 6 je čárkovaně vyznačena naměřená kmitočtová závislost činitele stojatých vln při společném provozu antén g, § bez Iázového posunu napájecích proudů. Letecky změřený horizontální vyzařovací diagram při samostatném provozu antény 5 v rozhlasovém kanálu 17 Mz je vyznačen na obr. 4. Změřený činitel stojatých vln odpovídající tomuto druhu provozu je vyznačen v obr. 6 plnou čarou. Na obr. 5 je nak kreslen letecky změřený vertikální vyzařovací diagram v pásmu 17 MHz odpovídající samostatnému i společnému provozu antén 5,3, Anténní soustava podle vynálezu je tvořena aktivní stěnou,sestávající ze dvou shodných antěn, a to první antény 5 a druhé antény Q, přičemž aktivní stěna, zavěšená na dvou nosných stožárech g, g aktivní stěny, je uspořádána před společnou reflektorovou stěnou 5, tvořenou sítí z horizontálních vodičů~ a zavěšenou na dvou nosných stožárech 2, 2 reflektorové stěny Ž.Každá z antén 5, g je vytvořena ze dvou plošných čtveroových zářičů A uspořádaných ve dvou patrech nad sebou. Ke každému zářiči A horního petra je připojen jeden první svod Q s vřazeným impedančním transformátorem a ke každému zářiči 5 spodního petra je připojen jeden druhý svod 1 s vřazeným impedančním transtormátorem. Mezi každou dvojicí svodů §,1 téže vyzařovacíjednotky 1 je připojeno po jednom z prvních impedančních transformátorů 8. První impedanční transrormátory g první antény g jsou spolu .spojeny spojovaoím vedením g, stejně jakogprvní impedanční transformátory § druhé antény p. Do středu každého z obou spojovacíoh vedení gje zapojen jeden druhý impedanční transformátor 19. K druhému impedančnímu transfer-náteru 1 ç první antény g je přes první dvoupolohový přepínač g připojen konoő prvního kmenového napájače Zl§, jehož začátek je přes třetí dvoupolohový přepínač 11 spojen s prvním vývodem reverzačního přepínače 39. K druhému vývodu reverzačního přepínače gg je připojeną první napájecí trasa 1 § aktřetímu vývodu reverzačního přepínače 29 je připojena druhánapájecí trasa 1 . K druhému impedenčnímu transformátoru 1 g druhé antény g je přes druhý dvoupolohový přepínač ZLg připojen konec druhého kmenového napáječe 6, jehož začátek je spojen s štvrtým vývodem reverzačního přepínače .2 Qo ltíezi prvním dvoupolohovým přepínačem j| 1 a druhým dvoupolohovým přepínačem 33 je zapojen Eázovač lg, který je přes třetí impedanční transformátor 13 připojen k třetímu dvoupolohovému přepínači HC-Při samostatném provozu první antény g je vysokofrekvenční výkon veden bud po první napájecí trase 1 § od prvního nezakresleného vysílače nebo po druhé napájecí trase lg od druhého nezakresleného vysílače na reverzační přepínač 2). Dále přes třetí dvoupolohový přepínač 11 samostatného a společného provozu, první kmenový napáječ 1 , první dvoupoľohový přepínač 11, druhý impedanční transformátor 1 ç, první antény A, spojovací vedení g s impedančními transformátozw § a svody §, 1 obou vyzařovacích jednotek l první antény g. Při vsamostatném provozu drułzé antény g je vysokofrekvenční výkon veden z reverzačního přepínače 39 druhým lnnenovým napáječem J 6 přes druhý dvoupolohový přepínač lg,druhý impedanční transformátor lg druhé antény p, spojovací ve-dení 2 druhé antény g a svody á, 1 obou vyzařovaoích jednotek l druhe antény g. Při společném provozu obou antén g, g se vysokoIrekvenční výkon od prvního nebo od druhého vysílače. odvádí z°reverzačního přepínače go na třetí dvoupolohový přepínač 11 samostatného a společnéhoqprovozu, ktery je nyní přepnut do polohyvyznačené na obr. 2 čárkovaně, .dále přes třetí impedanční transí

MPK / Značky

MPK: H01Q 21/29

Značky: krátkovlnná, soustava, anténní, smerová, vysílací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-266406-vysilaci-smerova-kratkovlnna-antenni-soustava.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysílací směrová krátkovlnná anténní soustava</a>

Podobne patenty