Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zámkové soustavy okrouhlého pletacího strojepro ovládání odhazových platin, ktoré obsahuje vnitřní pevný platié nový zámkový kroužek 3 vnější pohyblivé plàtinové zámky, uložené ve vĺku platinového kruhua ktoré jsou kinemetícký spojeny s hustoto vými zámky. ÁJe znám maloprůměrový okrouhlý plezací stroj pro výrobu punčo~,chového zboží, kde ve víku platinového kruhu jsou vnější pohyblivézámky vytvořeny jako klobově sdružené, což je popsáno v čs. A 0 č 228 612 Zámek za bodem zátahu pletacího systému je kinematicky spojen s hus totovým zámkom. Druhý ze zámků dosedá svým druhým koncom na oçpru~.ženou část ve víku platinověho kruhu.Výše uvedené zařízení má tu nevýhodu, že při otáčkäch okolo 1500/min. jehelního válce vlivem zvětěující se odstředivé síly dochází k nejstejnoměrnému obrušování kolének odhazových platina to V místě kloubového spojeni zminěných vnějšĺch platinových zámků.V místě kloubu totiž na horní polovinu kolénká odhazové platiny působí jeden zámek a na spodhí polovínu kolénka druhý zámek, které jsou v tomto místě poloviční sily. Vlivem vzájomného pohybu obou zmíněných platinových zámků okolo kloubu působí totéž na kolénka odhazových platin Vždy jiné části zámką . proto nejsou stejnoměrně obroušenm a mají proto různý abrasivni účinek.Úkolem vynálezu je odstranit výše uvedené nevýhody, což je v podstatě splněno tím, že vnější pohyblivé platinové zámky jsou uloženy vratně pohyblivé ve smslu oblouku jehelniho válce tak, že počátky jejich pracovních bran jsou stále ve stejné vzdálenosti odpracovní hrany vnitřního pevného platinového zámkového kroužku.265 o 23 Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že provedení zámků a jejiçhuložení zajišĺuje při vysokých rycñlostech jejich přeenou polovinu bez ohledu na odstředivé síly a zároveä 1 přeený průběh odhazovýchplatin s ohledem na hustotu pleteninyoZařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkresech, na nichž značí, obr. 1 uspořádání vnitřnich a vnějšíchplatinových zámku, obr. 2 částečný osový řez jehelním váĺcem a platinovým kruhom se znázorněním uložení jehel a odhazových platin, obr. 3 detail uspořádání vnějšiho pohyblívého platinového zámku ve víku platinového kruhu, obr. 4 schemaťicky polohu vnějšiho platinového zámku k vnitřní~ 1 mu platinovému kroužku v poloze nejmenšiho odhozu, obr. 5 totéž co obro 1, Jenže v poloze největěího odhozu.známý jednováloový okrouhlýlpletací stroj pro výrobu punčochovéhozboží je opatřen jehelním válcem (obr. 2), v jehož drážkách jsou ulaženy jehly g, které spolupracují při tvorbě oček s odhazovými platinami 29 Odhazové pĺatiny 3 jsou uloženy v drážkách platinového kruhu i a ve směru°radiá 1 ním jsou zde drženy kruhovou pružinou §působíci na jejich konce. Odhazové pletiny 3 jsou ovládány vnitřním peďhým platinovým zámkovým kroužkem Q (obr. 1) a vnějšími pohyblivými platia novými zámky 1 banánového tvaru, přičemž všechny jsou uloženy ve viku g platinového lcruhu g.Každý vnější pohyblivý platinový zámek 1 je uložen na dvou čepech 2 zaeunutých do děr situovaných k jeho koncom» Každý čep 2 je . opatřen hlavičkou 2 (obr. 3), na níž vlastně vnější pohyblivý platinový zámek 1 doeedá, a vá 1 covoučáeti gg zasunutou do zmíněné diny vnéjšího pohyblivého platinového zámku 1. Nad válcovou částí gg máčep 2 vytvořenu další válcovou část 21 se závitem, která je excentric~ ká vůči válcové části 2. Na zmíněné válcové části 22 je nasunut kroužek gg, Kroužky go obou čepů 2 jsou nasunuty v průchozích rovných dráž~ho válce různý sklonu Drážky łł, łg jsou vytvarovány tak, že ve epod~ ni užši části je zasazen kroužek yg, jak je vidět na obro 3,a v horní části se nachází podložka łj jištěná matici łi, oboji uepořádané na válcové části gg čepu 2. Vüle mezi kroužky yo a stěnami łł, resp.265 O 2) 13 a vůle mezi podložkemi g a vodorovnými stêênami drúžlcgr g, wresp..L 2 l dovoluji pohyb čepů 9, resp. vnějších pohyblivých platinových zámu ků Ive směrech zmíněných drážek LL, Lig. Excentricky uspořádaná válcová část 23 čepu 9 slouží pro správné vymezení postavení čepu g, resp. kroužku 1 Qv dréžce g, l 2, aby nedooházelo k blokování pohybu vnější~ ho pohyblivého platínového zámku 1 °Pohyb každého vnejšího pohyblivého platinového zámku 1 je odvo~ zen od páky l§, .je ,již konec je zasunut v ,jeho vybrání. Na druhý konec páky y působí jeden konec další páky łá. Na druhý konec páky L§ dosedá konec svisle orientované páky łl, který je známým způsobem kinematicky spojen s neznázorněným hustotovým zámkom pletacího systémuo Páky L 5, § jsou uloženy na neznázorněném sto jánku na víku § plati nového kruhu i.~ Tím, že drážky łł, łg mají k oblouku jehelního válce jiný sklon, ,jsou vnější pohyblivé platinové zámky 1 uloženy ve víku se dvěma stupni volnosti pohybu. Vzájemná poloha drážek łł a J..2 umožnuje, aby ta část vnějšího pohyblivého platínového zámku 1, V místěpřed odhozem oček, se pohybovala v podstatě po kiíívce blízké kruhuA tak, aby mezi pracovními hranami vnějšího rpohyblivého platínovéhozámku 7 a vnitřního pevného platinového zámkového kroužku 6 byl vytvořen kanál o šířce l( (obr. 4, 5),která je konstantni. Pracovni hrana zmíněnéhcłą platinového zámku 1 ,je tvarována tak, aby odpovídela pracovní hrané vnitřního pevného platinového zámkového kroužvłcu Q., Při platení ,je funkce výše uvedeného zařízení následující. Vlivem změn husto-t, resp. polohy hustotových zatahovacích zámlců, je prostřednnictvím pák ZL 7 a L§ ovládána i páka J.§. Při pletení velmi hustá plew teniny je působenĺm páky ZL§ přesunut proti směru § (obr. 4)° točeni,jehelního válce Il vnější pohyblivý platinový zámek l. Působenim drážky lg na čep g se tento konec zmíněného zámku 7 odchýlí od jehelní-v ho válce gta proto je i dostředný pohyb oďhazových plati 2 menší Při pletenĺ řídlcýchzpletenin ,je pákou g přesunut zmínězzý zámek 1 ve směru § točeni Jehelního válce g, přičemž působením drážky łg na čep 9 se tento konec zmíněného zámku 1 příblíží k Jehelnímu válci La tím je dostředný pohyb odhazových platin z větší Odhezové platiny 2, resp. ,jejich kolénka, pak procházgł kanálemfnvoř-eným hranami vněj~ šiho pobyblivého platinového zámku 1 a vnitřního pevného platinového zámkového kroužku 6, ,jak je ridět na obr. 5 Ovšem i při platení hust ších pletenin, resp při jakékoliv hustotě zde na oblouku, ktorý odpo~vídá místu největšího odtažení odhazových platin Q směrem od středu,tedy počátku zmíněného zámku 1, jsou kolénka odhazových platia 2 ve»dema v uzavřeném kanálu, jak je vidět na obr» 4, což má vliv na ome zení kmitů,vzniklých při nárazu kolének na vnější pohyblivý platino~ vý zámek 1 ° Vzdálenost pracovních hran zmíněných zámků je tedy kon stantni o vzdálenosti šezámková soustava okrouhlého pletacího stroje pro ovládání odhazových platia, která obsahuje vnitřní pevný platinový zámkový kroužek a vnější pohyblivé platinové zámky uložené ve víku platinového kruhu, které jsou kinematicky spojeny 5 hustotovými zámky, vyznačující se tím, že vnější pohyblivé p 1 atinové.zámky (7)jsou uloženy vratně pohyblivé ve smyslu oblouku jeholního válce(1) tak, že počétky jejich pracovních bran jsou stále ve stejné vzdálenosti od pracovniqhrany vnitřniho pevného platinového zámkového kroužku (6).lzámková soustava podle bodu 1, vyznačujicí se tim že vnější Qpohyblivý platinový zámek (7) je opatřen dvěmá čepy (9), které Jsou ůosuvně uloženy v drážkách (11, 12) víka (8) platinovéhoZámková soustava podle bodů 1, Ž, vyznačujicí se tim, že zmíněné drážky (ll, 12) jsou přímé a maji odlišný sklon k oblouku jehel ního válce (1).

MPK / Značky

MPK: D04B 15/34

Značky: soustava, okrouhlého, zámková, stroje, pletacího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-265023-zamkova-soustava-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty