Zařízení pro cyklické odvíjení útku na vzduchových tkacích strojích

Číslo patentu: 263527

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kalina Jaroslav, Směták Vincenc, Plička Ladislav

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro cyklické odvíjení útku na vzduchových tkacích strojícheJsou známa zařízení pro oyklické oďvíjení útku, která sestávají z nehybného bubnového zásobníku útku a roťujłcího navíjecího křídla. Rozdělování a uvolňování na buben navinuté prohozní délky útku je prováděno rozdělovacím prostředkem,např. kolečkem, které je na svém povrchu opatřeno zuby při rotaoirozdě 1 ovacího kolečka postupně vystupujícímí nad povroh bubnovêho zásobníku. Rotace rozdělovacího kolečka je synchronizována s pohybem navíjecího křídla. Odměřovaná zásoba útku je ukládána do jednotlivých zubových mezer. Její odvínutí je umožněno ze skrytí zubu pod povrch bubnového zásobníku.Nevýhodou tohoto zařízení je, že okamžík vypuštení navinutého útku není přesně definován, protože ponořování zubu pod povrch bubnovćho zásobníku je V důsledku pomalého otáčení rozdělovacího kolečka rovněž pomalé.Rovněž je známo zařízeníjpro cyklické odvíjoní útku, u nčhož je místo rozdělovacího kolečka použit planetový mechanísmus ovládající vysunováni ezzasunování přídržných kolíkunad a pod povrch bubnovóho zásobníku, Nevýhodou tohoto zaříze ní je značná složitost planetovćho mechanišmu, přičemž přes nost vypouštění zásoby odměäeného útku vo srovnání s rozdčlo~vacím kolečkem není výrazně vyšší.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstatou je, že rozdělovací prostředek útku je tvořen unášecí růžicý opatřenou na čepech výkyvnými zuby s vodicími kolíky pro záběr s dráhou vačky, která je spojena s bubnovým zásobníkem, přičemž zuby jsou navzájom spojený tažnými pruži~ namą zavěšenými na vodicích kolících.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že pouočení zubu pod povrch bubnového zásobníku je prakticky okamžité, čímž se zvyšuje úhlová přesnost vypuštöní odměřené délky útku.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 značí celkový pohled na zařízení pro cyklioké odvíjení útku obr. 2 znázorňuje podélný řez rozděloýacím prostředkem, obr. 3 značí 1 řez rozdělovacím prostředkem podle čáry A-A V obr. 2 a obr. Ä znázorňuje řez rozdělovacím prostředkem podle čáry B-B V obr, 2.Bubnový zásobník 1 je pomocí ložísek 3 upevněn na neznázorněném rámu tkacího stroje. Útek 3 je veden z předlohovécívky i přes vstupní vodič Ž do dutého hřídele Š a navíjpoíhokídla Z a na úložuou plochu § bubnového zásobníku I a přesvýstupní vodič 9 do prohozní trysky 10, V bubnovém zásobníku 1je umístěn neznázorněný převodový mechanizmus zakončený výstup~ním hřídelem 15. Na kuželi 1 výstupního hřídele 11 je nasaze na unášccí růžioe 13, na níž jsou na čepech 1 h výkyvně uloženyzuhy 15. Zuby jsou opatřeny vndicími kolíky 16, ktoré jsou5 na jedné straně navzájom propojeny tažnými pružinami 17. Na svém obvodu je unášecí ružice 13 opatřena drážkou 18, V nížje uložen pružný doraz 19.Každý zub lg má ve své spodní části výstupek 20 Vodicí kolíky lg zubů li jsou V záběru s dráhou 3 lvačky 33, ktorá je pevněhřídel ll neznázorněného převodového mechanismu. Unášecí růžice lg spolu s vačkou 33 představuje rozdělovací prostředek útku. Působením tažných pružin 11 jsou zuby li kromě jednoho opřeny svými výstupky 3 Q o pružný doraz 12, Vždy jeden zub li je svým vodicím kolíkem lg opatřeným vybráním 32 v záběru se zvýšenou částí dráhy 31 vačky 33 která je opatřena sestupnou plochou 33, Při funkci tkacího stroje se působením neznázorněného převodového mechaniamu otáčí dutý hřídel Q a s nín i navíjecí kříd lo Z, které ukládá útek 2 na úložnou plochu 8 bubnového zásobníku l. Dutý hřídel 6 zároveä pohání neznázorněný převodový mecha niemusirozdělovacího prostředką uloženého V bubnovém zásobníku1 tak, že zub 15 se püsobením dráhy 21 vačky 22 na vodicí ko lik 16 vysuno nad povrch úložné plochy 8 bubnového zásobníku 1a zadržuje oviny útku 3 na úložné ploše Q, Zvýšená část dráhy21 způsobuje, že zub 15 je držen nad povrchem úložnćploohy Udále, než kdyby dráha 31 byla kruhové. Teprve při dalším natočení unásecí růžice 1 jse vybrání 3 gvodioího kolika lg zubu li dostane proti sestupně ploše 33 dráhy 3 l vačky 33 a působením tažné pružiny iz se zub li ponoři pod povrch úložné plochy § bubnového zásobníku l, čímž se dají oviny útku 2 působením tahu prohozní trysky lg sejmout Z úložné plochy Ž, Vynálezu je možno použít u vzduohových tkacich strojů.~ 1. Zařízení pro cyklické odvíjení úťku na vzduchových tkacíchstrojích,obsahuJící bubnový zásobník s rozdělovacím prostředkem a navíjecim křídlen 5 vyznačující se tím, že rozdělovací prostředek útku (3) je tvořen unášecí růžicí (13) opatřenou na čepech (14) výkyvnými zuby (15) s vodicímí kolíkys bubnovým zásobníkem (1), přičemž zuby (15) jsou navzájem spojeny tažnými pfužinamí (17) zavěšenými na üodicích kolí oích (16).Zařízení podle bodu gvyznačující se tím, že unášecí růžice (13) je na obvodu opatřena drážkou (18)lv níž jeuložen pružný doraz (19).

MPK / Značky

MPK: D03D 47/36

Značky: odvíjení, útku, cyklické, vzduchových, zařízení, tkacích, strojích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-263527-zarizeni-pro-cyklicke-odvijeni-utku-na-vzduchovych-tkacich-strojich.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro cyklické odvíjení útku na vzduchových tkacích strojích</a>

Podobne patenty